Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období, 1. zasedání.

Překlad.

58.
Návrh

poslanců K. H. Franka, J. Szentiványiho, dr Luschky a druhů,
aby byl doplněn jednací řád obou sněmoven.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne...................................

jímž se doplňují zákony ze dne 15. dubna 1920, č. 325 (326) Sb. z. a n.,
o jednacím rádu poslanecké sněmovny (senátu) Národního shromáždění.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 49, odst. 1 zákonů ze dne 15. dubna 1920,
č. 325 a 326 Sb. z. a n. se doplňuje takto:

"Předsednictvo poslanecké sněmovny (se-
nátu) zařídí, aby vládní návrhy a důvodové
zprávy byly přeloženy do jazyka německého,
maďarského, rusínského a polského a aby se
tyto překlady rozdávaly zároveň s původním
zněním. "

Odůvodnění:

Podrobné studium vládních návrhů a pa-
třících k nim důvodových zpráv jest ne-
zbytným předpokladem pro vhodnou pří-

pravu zákonodárné činnosti poslanců a se-
nátorů. Proto v zájmu spolupráce všech
zástupců lidu dlužno se vyvarovati všech


jazykových těžkostí zástupců jiné národ-
nosti než české a slovenské. Tento návrh
má k tomu přispěti.
Zvláštní útraty nebudou tímto návrhem

způsobeny.

Po stránce formální podepsaní navrhují,
aby tento návrh byl co nejdříve přikázán
výboru ústavně - právnímu.

V Praze dne 26. června 1935.

Frank, Szentiványi, dr Luschka,

Sandner, Wollner, Nickerl, Illing, dr Rosche, dr inž. Lokscha, Zajíček, dr Mayr-
Harting, Schütz, Böhm G., inž. Schreiber, Nemetz, Jäkel, Schlusche, Gruber, Ax-
mann, dr Holota, dr Hodina, Nitsch A., Köhler E., dr Korláth, Esterházy, inž. Künzel,
May, dr Neuwirth, Rösler, Nitsch Fr., inž. Richter, Hollube, Knöchel, Birke,
Stangl, Sogl, Jobst, dr Eichholz, dr Kellner, Fischer, Obrlík, dr Peters, Kundt, dr
Klieber, dr Zippelius, dr Köllner, inž. Karmasin, Knorre, Wagner, Jaross, Budig.

Státní tiskárna v Praze - 3294-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP