Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

57.
Návrh

poslance Roberta Kleina a soudruhů 
na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Habry okr. Čáslav.

Dne 19. června t. r. obec Habry, okr.
Čáslav, byla opětně postižena katastrofou.
Byl to druhý požár během jednoho týdne.
Při prvém požáru, který vypukl dne 11.
června t. r. bylo zničeno několik usedlostí,
jichž majitelé byli úplně ožebračeni. I ten-
tokráte oheň vypukl u nejvíce sociálně a
hospodářsky potřebných - totiž drobných
zemědělců a nezaměstnaných dělníků. Po-
žáru padly za oběť hospodářská stavení,
šatstvo, nábytek a pod. Nejhůře ovšem do-
léhá na poškozené, že byli pojištěni jen na
velmi nepatrné obnosy a není jisto, zda po-
jistka jim bude vyplacena, neboť poslední
prémii nezaplatili.

Jedni z nejvíce poškozených jsou:

Zelinger Josef a Anna, čp. 35, škoda
činí Kč 60. 000--. Pojištěni byli na
39. 000- Kč, avšak pojišťovnou bylo zlik-
vidováno Kč 14. 600-. Jmenovaným sho-
řelo všechno, jsou zatíženi dluhy a není
vůbec možné, aby za zlikvidovaný obnos

přivedli jen zničené budovy do stavu k obý-
vání způsobilé.

Z e l i n g e r Josef ml., čp. 36. Tento po-
stižený bydlel v nájmu. Jest bez zaměst-
nání, otec 6 nezaopatřených dítek. Jmeno-
vanému shořelo veškeré zařízení a je úplně
bez veškerých prostředků. Jmenovaný byl
pojištěn má obnos Kč 4. 000-. Poněvadž
jest nezaměstnán, nemohl prémii na tento
rok zaplatiti, v důsledku čehož pojišťovna
(První česká vzájemná pojišťovna) od-
mítla vyplatiti pojistku.

Roženský Josef. Máj etnik této used-
losti v době požáru vykonával vojenskou
službu. Staří jeho rodiče, z nichž otec je
těžce nemocen, nezachránili mimo živého
inventáře vůbec ničeho, škoda u jmenova-
ného činí 40. 000- Kč.

Eliáš František a Marie. Těmto mimo
menšího hospodářského zařízení a dobytka
shořelo úplně všechno, škoda zde činí více
jak 35. 000-Kč.

Podepsaní navrhují:

1. aby byl. proveden okresním úřadem
přesný soupis způsobených škod,

2. aby poškozeným byla neprodleně poskyt-
nuta finanční výpomoc,

3. aby byly všem uvedeným poskytnuty
daňové úlevy,


4. zastaveny exekuce a povoleno bezúročné
poshovění placení daní.

V Praze, dne 1. července 1935.

Klein,

Polach, dr Markovič, Nový, Révay, Tymeš, Pík, Dlouhý, dr Goldstein, dr Mareš,
Bečko, F. Kučera, Ešner, Němec, Vaverka, A. Langer, Srba, J. Kučera, Benda,

Brožík, Neumeister, Hladký, Kopasz.

Státní tiskárna v Praze. - 3265-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP