Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období., 1. zasedání.

Překlad.

56.

Naléhavá interpelace

poslanců Sandnera, Franka, dr. Neuwirtha a druhů

ministrovi vnitra a spravedlnosti

o rozsahu a rázu volebního útisku při posledních volbách.

Při minulých volbách docházelo často
k politování hodným událostem, které byly
způsobeny tím, že se příslušníci jistých
politických skupin pokoušeli mocí působiti
na volební hnutí a na výsledek voleb. V ně-
kterých případech byly dokonce spáchány
činy, které podle zákonů nyní platných
mají ráz zločinů, jež se musí posuzovati
podle trestního zákona. Tak byly m. j.
v Nejdku, Znojmě, Mostě, Horním Litví-
nově a jiných místech rušeny podniky su-
detsko-némecké strany. Auta byla přepa-
dena a poškozena, osoby byly těžce zra-
něny, ve Znojmě útočníci dokonce stříleli.
Podobných případů, byť ne tak závažných,
hlásil tisk velký počet z rozličných oblastí
republiky a nyní oznámili je někteří po-
slanci dokonce ve veřejné schůzi sněmovny.

Nelze pochybovati, že takové případy ne-
smí v demokratickém, právním a ústavním
státě zůstati bez trestu a příště musí býti
znemožněny.

Události v minulém volebním boji samy
vzbudily v širokých vrstvách obyvatelstva
hluboké rozhořčení. Tím, že dosud chybí
jasné a nestranné zjištění rozsahu, rázu a
příčiny těchto událostí, byly ony samy pra-
menem trvalého a stále se opakujícího ne-
odpovědného štvaní tisku a pověstí nekon-
trolovatelných, které jsou s to prohloubiti
nynější rozpory mezi přívrženci rozličných

politických směrů, mimo to však i rozlič-
ných národností ve státě. Především su-
detsko-německá strana byla uváděna v sou-
vislost s četnými případy a označována
jako původkyně volebního útisku způso-
bem, který stav věcí prostě převrací.

Jest tedy nutno nejen v zájmu sudetsko-
německé strany, nýbrž celého vnitropoli-
tického vývoje vůbec vyjasniti tyto udá-
losti a nezbytně konstatovati, jak se věci
ve skutečnosti měly.

Naléhavost interpelace jest odůvodněna
tím, že stavem věci uvedeným v interpe-
laci nastalo zneklidnění mezi obyvatel-
stvem, jež odstraniti jest v zájmu úřadů.

Podepsaní táží se tedy pana ministra
vnitra a pana ministra spravedlnosti:

1. Jsou páni ministři ochotni naříditi
podřízeným orgánům svého oboru, aby ne-
prodleně podaly podrobnou zprávu o roz-
sahu, rázu a příčinách volebního teroru při
posledních volbách;

2. jsou páni ministři ochotni při tomto
šetření dáti zvláště zjistiti:

a) kde byly zjištěny případy volebního
teroru,

b) kdo mohl býti v těchto případech
zjištěn jako původce a pachatel vo-
lebního teroru,


c) jaká opatření učinily příslušné úřady,
aby zabránily volebnímu teroru
vůbec,

d) jaká řízení zahájily jak soudní, tak

i správní úřady pro volební teror
nebo trestné činy směřující k ovliv-
nění výsledků voleb,

e) jaké výsledky měla tato řízení?

V P r a z e dne 26. června 1935.

Sandner, Frank, dr Neuwirth,

dr Hodina, dr Köllner, inž. Künzel, inž. Karmasin, dr Kellner, dr Zippelius, Rösler,
dr Rosche, Liebl, dr Peters, May, Wollner, Knorre, E. Köhler, Illing, Hollube, Jäkel,
Stangl, Obrlik, inž. Peschka, Knöchel, dr Eichholz, Sogl, Böhm Georg, dr Szüllö, Jaross,
dr Korláth, Nitsch Andor, dr Holota, Franz Nitsch, Nickerl, Axmann, Nemetz,
dr Klieber, Wagner, Gruber, Budig, Birke, Kundt, dr Jilly, inž. Schreiber, Szent-
iványi, Petrášek, dr Porubszky, Esterházy, Fischer, Jobst, inž. Nentwich, inž. Lischka,

inž. Richter.

Státní tiskárna v Praze. - 3186-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP