Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

54.

Návrh

poslance Václava Koška, Bohumila Staška, V. Knotka a druhů

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým krupobitím v obcích Obříství,
Byškovice, Libiš, Kopec, Horňátky, Koryčany, Chlumín v okrese mělnickém.

V úterý, dne 11. června odpoledne byly
postiženy výše uvedené obce, nad nimiž se
snesla veliká bouře spojená s krupobitím,
které bylo tak hrozné, že v době půl hodiny
byla slibná úroda těchto obcí úplně zničena.
Jen v katastru obce Byškovice bylo úplně

zničeno na 659 hektarů. Úroda v obcích Ob-
říství, Libiš, Kopeč, Horňátky, Koryčany a
Chlumín byla zničena na plných 100%,
takže celý kraj byl proměněn v úplnou
spoušť. Zničena nejen úroda na polích, ale
i na stromoví.

Podepsaní tudíž navrhují:
Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Vláda se vyzývá, aby neprodleně zahájila
potřebné pomocné akce pro postižené občan-
stvo v uvedených obcích, zejména by bylo
třeba, aby postiženým dostalo se:

1. náhradního obilí a osiva náhradních plo-
din, které lze ještě zasíti,

2. úlev daňových a zastavení daňových exe-
kucí,

3. poskytnutí levného úvěru,

4. pomoci lze také okamžitým započetím
nouzových prací na úpravě strhaných silnic,
poškozených hrází atd.

Na podporu těmto obcím, které již po
čtvrté v po sobě jdoucích letech jsou tak kru-
tě postiženy, lze v prvé řadě použíti fondů
k tomu účelu zřízených, k pomoci mimořádné
pak eventuelních úspor rozpočtových.


Návrh budiž přikázán k projednání výboru iniciativnímu, rozpoč-
tovému, zemědělskému.

V Praze, dne 18. června 1935.

Košek, Stašek, Knotek,

dr Dolanský, Řičář, dr Novák, Janalík, Bezděk, Sedláček Václav, Hintermüller, Bruk-
ner, dr Mičura, Otáhal, Šamalík, Petr, Vičánek, Stanislav, Bayer, inž. Dostatek, Světlík,

dr Hulá.

Státní tiskárna v Praze. - 3188-36.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP