Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

51.

Návrh

poslancov Št. Onderču, Fr, Kendru, Kol. Slušného a druhov,

na poskytnutie rýchlej pomoci krajom, postihnutým živelnými pohromami v roku

1935.

Tohoto roku na Slovensku opätovne bo-
ly zničené celé kraje živelnými pohroma-
mi menovite v okresoch: Prešov, Sabinov,
Bardiov a Levoča, Mnohé obce týchto
okresov boly natožko postihnuté, že celá
úroda na poliach bola úplne zničená. Tým-
to obciam hrozí formálny hlad, takže už
teraz potrebujú tej najrýchlejšie pomoci.

Doteraz boly žadovcom poškodené zo
spomenutých okresov tieto dediny:

okres Prešov: Hrapkov, Chmiňany,
Chmiňatiská Nová Ves, Kapušany, Tulčik,
Klembarok, Miklušovce, Široké, Velký a
Malý Vicež, Lazany, Šengliar, Fričovce,

okres Sabinov: Štefanovce, Hendrichov-
ce, Bertotovce, Hermanovce, Ďaletice, Ja-
rovníce, Medzany, Ostroviany;

okres Bardiov: Bardiov, Zborov, Kžu-
šov, Rychvald, Hervartov, Hertnik, Osíkov,
Slov. Raslavice, Uher. Raslavice, Vaniš-
kovce, Tročany, Janovce;

okres Levoča: Jablonov, Lúčka, Sp,
Podhradie, Kolbachy.

Celková škoda činí asi 5 miliónov Kč.
Postihnutí žudia sú malorožníci, ktorí pre
svoju chudobu poistné zaplatiť nemohli.

Vzhžadom na tieto vežké škody podpísa-
ní navrhujú:

Poslanecká snemovňa nech sa ráči usni-
esť:

Vláde sa ukladá, aby:

1. pečlive dala vyšetriť a odhadnúť spô-
sobené škody;

2. aby dža výsledkov tohoto ocenenia
rýchle poskytla postihnutým núdzovú vý-
pomoc;

3. aby sa postarala o zastavenie daňo-
vých exekúcií, o poshovenie zaplatenia
daňových nedoplatkov a o primerané od-
pisy daňové;

4. aby týmto poškodeným obciam bola
poskytnutá podpora, potrebná pre opravu
obecných a vicinálnych ciest a poškode-
ných budov.

V Prahe, dňa 23. Júna 1935.

Onderčo, Kendra, Slušný,

Hlinka, dr Pružinský, Danihel, Longa, Sivák, dr Tiso, Čavojský, Šalát, Florek, Haššík,
Turček, dr Sokol, Rázus, Sídor, Drobný, Dembovský, dr Wolf, Suroviak,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP