Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

50.

Návrh

poslanců Rud, Chalupy a soudruhů

na poskytnutí pomocí postiženým živelní pohromou v obcích Jeníkovice a Polanky

v okrese králové - hradeckém.

Obce Jeníkovice a Polánky byly dne 25.
května t. r. postiženy mezi 14. a 16. hod.
průtrží mračen spojenou s krupobitím. Těž-
ce jsou poškozeny jaře, ječmeny a ovsy,
ztráta výnosu nejméně jedna třetina, ale
zejména okopaniny brambory řepy a píc-
niny, vojtěšky, směsky, jetele a trávy, kde
se dá stěží docíliti polovina průměrného
výnosu. Vedle toho byly způsobeny značné
škody na obecních cestách v délce asi 5
km, kde odplaven byl násyp a oprava, si
vyžádá desetitisícových nákladů, rovněž
poškozeny byly mosty přes potok, a most-
ky, sloužící k důjezdu na pole. Od škod ne-
byly však uchráněny ani budovy. Budovy
níže položené byly zaplaveny a zaneseny
bahnem.

Podepsaní navrhují:

Vládě republiky Československé se
ukládá

1. ) aby opatřen byl podrobný soupis
škod, dále aby uvolnila potřebnou částku
k provádění nouzových prací, na úpravu
poškozených komunikací, obecních cest a
mostů,

2. ) aby zastavila vymáhání daní a splá-
tek na pozemkové příděly,

3. ) aby poskytla postiženým živelní po-
hromou bezúročný dlouhodobý úvěr na hra-
zení škod, způsobených živelní pohromou.

Úhrada na poskytnutí výše uvedených
podpor budiž uhrazena z položek rozpoč-
tových k tomuto účelu stanovených.

Návrh po stránce formální nechť jest při-
kázán výborům iniciativnímu, ze-
mědělskému a rozpočtovému.

V Praze, dne 18. června 1935.

R. Chalupa,

Bečko, Brožík, Ešner, Benda, Srba, Laušman, Dlouhý, dr. Markovič, Tayerle, Langer
A., Klein, Tymeš, Vaverka, Jurnečková-Vorlová, dr. Mareš, Jaša, Němec, Jar. Ku-
čera, Stivín, Hladký, Nový, Kučera Felix, Pik, Neumeister, Polach.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP