Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935,

IV. volební období. 1. zasedání.

47.

Návrh

poslanců J. Pekárka, J. Lišky a druhů
na vydání zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně vynálezů.

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:
Zákon

ze dne ......................,

kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně vynálezů.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se má tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon ze dne 11. ledna 1897, č. 30 ř. z.
o ochraně vynálezů (patentní zákon), ve
znění zákona ze dne 27. května 1919, č.
305 Sb. z. a n., zákona ze dne 30. června
1922, č. 252 Sb. z. a n., a zákona ze dne
20. prosince 1932, č. 26 ex 1933 Sb. z. a n.
se mění a doplňuje takto:

§ 37, odst. 2. bude zníti takto:
»(2) Oddělení stížnostní a oddělení zru-
šovací usnášejí se o konečných rozhodnu-
tích ve sborech, které jsou složeny, jed-
ná-li se o otázkách převážně technických,
ze tří členů odborně technických, čítajíc
v to i předsedu a dvou členů práva zna-
lých, jedná-li se však o otáziky převážně
právní, ze tří členů práva znalých, čítajíc
v to i předsedu a ze dvou členů odborně
technických. K rozhodnutí mezitimnímu
v obou těchto odděleních stačí, jsou-li pří-
tomni tři členové, z nichž dva, čítajíc v to


2

předsedu, jsou, jediná - li se o otázkách pře-
vážně technických, odborně techničtí a
jeden práva znalý a naproti tomu, jedná - li
se o otázkách převážně právních, jsou
předseda a jeden člen práva znalí a jeden
člen odborně technický. «

§ 39, odstavec třetí a čtvrtý, budou zníti
takto:

» (3 ) Z konečných rozhodnutí stížnost-
ních oddělení a zrušovacího oddělení lze
se odvolati k patentnímu soudu. «

§ 41, odstavec 1., bude zníti takto:

»(1) Jako odvolací stolice z konečných
rozhodnutí stížnostních oddělení a zrušo-
vacího oddělení patentního úřadu se zři-
zuje patentní soud v Praze. «

V § 47 přidají se na konec druhého od-
stavce tato slova:

»Opatrovník nenese v žádném směru
zodpovědnost za následky nedoručení. «

V § 54 a) odstavec prvý bude zníti takto:
» (1) Prioritního práva podle čl. 4. Paříž-
ské unijní smlouvy na ochranu živnosten-
ského vlastnictví nutno se výslovně do-
máhati nejdéle do tří měsíců po podání
zdejší patentové přihlášky, při čemž jest
uvésti den, měsíc a rok první přihlášky
v některém státu unijním, který jest nutno
zároveň udati. V téže lhůtě lze opraviti
původně udaná prioritní data. Není-li žá-
dost o přiznání prioritního práva obsažena
již v patentové přihlášce, jest za pozdější
uplatňování nebo změnu prioritního práva
ve lhůtě výše uvedené zaplatiti současně
se žádostí poplatek 50 Kč. «

V § 55 bude pátý odstavec zníti takto:
» (5) Neodstranil - li žadatel vady při-
hlášky (odst, 2) nebo nepodal - li vyjádření
(odst. 3) ve stanovené lhůtě, pokládá se
za to, že přihlášku odvolal. Tento právní
účinek se nedostaví, odstraní - li přihlašova-
tel vady přihlášky (odst. 2) nebo podá - li
vyjádření (odst. 3) během čtyř měsíců po
uplynutí stanovené lhůty a zaplatí záro-
veň poplatek ve výši přihláškového po-
platku. «

V § 57 bude prvý odstavec zníti takto:
» (1 ) Pokládá - li patentní úřad, že při-
hláška byla řádně podána a že udělení pa-
tentu není vyloučeno, určí výši nákladu
za tisk patentního popisu a výkresu a pří-


3

hlášku veřejně prohlásí. Náklady za tisk
jest zapraviti nejpozději v téže lhůtě a za
těchže podmínek jako prvý roční popla-
tek (§ 114, odst. 6). Vyzvání k zapravení
tiskových nákladů jest přihlašovateli do-
ručiti současně se sdělením o povolení
prohlášení přihlášky.

V § 72, odstavec druhý, přidají se na
konec tato slova:

»nebo vzdají-lí se obě strany líčení. «

V § 84 odpadá odstavec první a dosa-
vadní odstavec druhý až šestý budou od-
stavci prvým a pátým.

Za § 84 vkládá se tento paragraf:

»Navrácení v předešlý stav

§ 84 a).

(1) Kdo následkem nepředvídaných nebo
neodvratných událostí nebo okolností
zmeškal jakoukoliv lhůtu vůči patentnímu
úřadu nebo patentnímu soudu, s výjimkou
lhůt v následujícím odstavci uvedených,
má nárok na navrácení v předešlý stav.

(2) Navrácení v předešlý stav se nepo-
voluje:

1. pro zmeškání lhůty k podání návrhu
na navrácení v předešlý stav (odst. 3).

2, pro zmeškání lhůty k podání odporu
(§ 58) a k podání stížnosti stranou, která
odpor podala (§ 63).

(3) Návrh na navrácení v předešlý stav
jest podati nejpozději do jednoho roku po
uplynutí dotyčné lhůty. Další náležitosti
takových návrhů, poplatky s nimi spojené
a jednací řád při jich vyřizování budou
stanoveny vládním nařízením.

(4) Rozhodnutím, jímž se povoluje na-
vrácení v předešlý stav, ruší se zároveň
právní následky zmeškání dotyčné lhůty.
Rozhodnutí to jest uveřejniti v Patentním
věstníku, Jde-lí o právo zapsané v patent-
ním rejstříku, jest návrh i rozhodnutí
o něm zapsati též v patentním rejstříku.

(5) Navrácení v předešlý stav není na
újmu práv, jichž mezitím v dobré víře na-
byly osoby třetí; zejména nemá účinku
proti tomu, kdo v době mezi dnem účin-
nosti zániku nebo zamítnutí patentové při-
hlášky nebo zániku patentu a dnem vy-
hlášky o povoleném navrácení v předešlý
stav v Patentním věstníku počal vynálezu
v tuzemsku'bezelstně používati nebo uči-


nil opatření, jehož jest k takovému použí-
vání třeba. V takových případech platí
ustanovení o předchozím uživateli (§ 9).

(6) Ustanovení předchozích pěti odstav-
ců platí též pro lhůty zmeškané přede
dnem účinnosti tohoto zákona, pokud
v tento den neuplynula ještě lhůta jedno-
ho roku, stanovená v odstavci třetím. «

V § 87, odstavec první, bude zníti takto:

»(1) Strana, která má za to, že je posti-
žena konečným rozhodnutím stížnostního
oddělení (§ 39), nebo konečným rozhod-
nutím zrušovacího oddělení, může se od-
volati k patentnímu soudu. «

V § 111 připojí se na konci odstavce
čtvrtého slova;

»Náklady případného odvolání nese
strana podlehnuvší.

V § 114 za odstavec (7) vloží se odst.
(7 a), který bude míti následující znění:

»(7a) Druhý a další roční poplatky lze
platiti bez jakékoliv přirážky ve lhůtě 3
měsíců po doručení, výměru o udělení pa-
tentu. «

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinností dnem vy-
hlášení.

Čl. III.

Provedením tohoto zákona se pověřují
ministr průmyslu, obchodu a živností a mi-
nistr spravedlnosti.

Důvodová zpráva.

V Československé republice platí dosud
rakouský patentní zákon z 11. ledna 1897,
naposled novelísovaný zákonem z 20. pro-
since 1932, č. 26 ex 1933 Sb. z. a m. jenom
v oněch bodech, v nichž byla úprava ne-
zbytně nutná vzhledem k současné ratifi-
kaci nového znění (Haag 1925) Pařížské
unijní smlouvy o ochraně živnostenského
vlastnictví. V poválečném Rakousku byl
mezitím v roce 1925 vydán nový patentní
zákon; rovněž ve veliké většině ostatních
evropských států byla v poválečné době
provedena nebo se chystá důkladná refor-
ma patentového zákonodárství.

Tak zejména provedly novou úpravu
patentového zákonodárství v poválečné
době tyto státy: Roku 1921 Bulharsko a
Japonsko, 1925 Rakousko, 1927 Irsko, 1928

Jugoslávie, Litva, Švýcarsko a Turecko,
1930 Španělsko, 1931 Holandsko, Persie a
Rusko, 1932 Anglie a Maďarsko, 1933 Pol-
sko; ve Francii, v Itálii a Německu se při-
pravuje nový patentový zákon.

Vládní osnova nového čsl. patentového
zákona byla sice tiskem uveřejněna v ro-
ce v roce 1930; v připomínkovém řízení
se však ukázalo, že v této osnově nebylo
pamatováno na celou řadu důležitých re-
formních požadavků, takže bude asi nut-
no osnovu úplně přepracovati, čímž se ta-
to reforma podstatně zdrží. Připomínkové
řízení přineslo však vyjasnění a shodu ná-
zorů v několika důležitých, zejména nalé-
havé reformy vyžadujících bodech. Poně-
vadž v podaném návrhu nového vzorkové-
ho zákona jsou tyto reformní požadavky


5

(na př. možnost navrácení v předešlý stav
a možnost odvolání v rozhodnutí stížnost-
ního oddělení) již respektovány, jeví se
nutným stávající patentový zákon bez vy-
čkání nové vládni osnovy novelisovati tak,
aby v těchto bodech vstoupila pozměněná
ustanovení patentového zákona v platnost
současně s novým vzorkovým zákonem.
Jedná se o tyto změny:

§ 37.

Důležitost předsedy odborně technické-
ho, jedná-li se v senátech stížnostních neb
zrušovacích o otázkách převážně techni-
ckých, stejně jako předsedy práva znalého
v senátech jednajících o otázkách převáž-
ně právních, jest odůvodněna snahou po
správném rozhodnutí, ve věci projedná-
vané,

§ 39, § 41 a § 87.

Dosavadní ustanovení, podle nichž v ří-
zení udělovacím není odvolání z rozhod-
nutí patentního úřadu k instanci nadříze-
né, jsou nespravedlivá vůči přihlašovate-
lům a tvoří škodlivou a nebezpečnou vý-
jimku vůči jinak všeobecně platným zá-
sadám správního řízení. Podle dosavadních
ustanovení má odporovatel k disposici čty-
ři instance, totiž dvě v odporovém řízení
a další dvě v případném zrušovacím ří-
zení, přihlašovatel však pouze dvě instan-
ce, při čemž ve druhé instanci rozhodují
členové téhož úřadu, jemuž přísluší roz-
hodovati v prvé instanci, takže není možno
dáti přezkoumati na př. názory patentního
úřadu na výklad rozličných zákonných
ustanovení instancí nadřízenou.

Třetí instanci v řízení udélovacím pro
přihlašovatele má řada států, zejména ze-
mě anglického práva, četné americké stá-
ty a Švédsko, a o jejím zavedení se uva-
žuje i v Německu a Rakousku. Spojené
státy americké dávají přihlašovateli k dis-
posici dokonce pět instancí v udělovacím
řízení, při čemž řízení odporového tam
vůbec není.

§ 47.

Navržený doplněk jest požadavkem
spravedlnosti vůči úředně stanoveným o-
patrovníkům, kteří zpravidla nemají mož-
nost zjistiti bydliště přihlašovatele.

§ 54 a).

Podle nynějších ustanovení musí býti
prioritní data udána již v přihlášce, a do-
datečná oprava není přípustná. Poněvadž
přihláška přichází do prozkumu teprve
několik měsíců po podání, jeví se tento
předpis zbytečně tvrdým a způsobuje ča-
sté nenapravitelné škody vynálezcům. Ve
většině cizích států, včetně Rakouska, jest
dána časové vymezená možnost, dodateč-
ného uplatnění priority, po př. opravy
prioritních dat.

§ 55.

Zaniknutím přihlášky pro nezodpovědě-
ni úředního výměru ztrácí přihlašovatel
neodvolaleně původní prioritu a zpravidla
vůbec možnost patentování vynálezu a jeví
se spravedlivým, zejména vůči nemajetným
přihlašovatelům, poskytnouti možnost do-
datečné nápravy, která vzhledem ke spo-
jenému s tím poplatku jest výhodná též
fiskálně. Podobná ustanovení mají i cizí
státy, na př. Rakousko, Švédsko a Švý-
carsko.

§ 57.

Dosavadní ustanovení, podle něhož se
nejprve stanoví tiskové náklady a teprve
po jích zapravení se určí přihláška k vylo-
žení, značí zdržení beztoho vleklého udě-
lovacího řízení o několik měsíců. Mimo to
odporuje předpis, podle něhož tiskové ná-
klady jest zapraviti během neprodlužitelné
lhůty dvou měsíců, ustanovením Pařížské
unijmí smlouvy (Haag 1925, č. 15 bis, č. 22
ex 1933 Sb, z. a n, ). Navrženým spojením
tiskových nákladů s prvním ročním po-
platkem se řízení urychlí, zjednoduší a zmí-
něné závady se odstraní.

§ 72.

V případech, v nichž obě strany souhlas-
ně se vzdají ústního líčení, má dosud nut-
né konání tohoto líčení za následek zby-
tečného zvýšení výloh.

§ 84 a § 84a.

Dosavadní ustanovení, podle nichž není
možné navrácení v předešlý stav ani v pří-
padech vyšší moci, která stává jinak ve-
skrze na př. v soudním řízení, jest okol-
nostmi neodůvodněnou krutostí vůči vyná-
lezcům a majitelům patentů. Možnost na-


6

vrácení v předešlý stav byla v poválečná
době zavedena, pokud již dříve nestávala,
ve veliké většině států, na př, v Anglii,
Austrálii, Finsku, Japonsku, Jugoslávii,
Kanadě, Německu, Norsku, Polsku, Ra-
kousku, Švédsku, Švýcarsku a Spojených
státech amerických.

§ 111.

Spravedlivá zásada, že v určovacím ří-
zení nese náklady II. instance strana pod-
lehnuvší, platila v předválečné praxi pa-
tentního soudu rakouského, avšak pro ne-
dostatek výslovného ustanovení zákona

nebyla dosud provedena v praxi českoslo-
venského patentního soudu.

§ 114.

Odst. (7a) jest vložen za účelem zame-
zení různé názorové praxe.

Prováděním tohoto zákona nevzniká stá-
tu podstatné výlohy, neboť úřad určený
k obstarávání úkonů ze zákona plynou-
cích předpisuje a vybírá za tyto poplatky.

Po stránce formální navrhujeme, aby
tento návrh přikázán byl výboru inicia-
tivnímu, živnostensko-obchod-
nímu a ústavně - právnímu.

V Praze dne 25. června 1935.

Pekárek, Liška,

Mlčoch, Rodovský, Beran, Vávra, Habarta, Luka, Oliva, Kejmar, Slavíček, A. J, Beneš,
Karel Chalupa, Šedý, Ostrý, Jiráček, Topoli, inž. Žilka, Dubický, Teplanský, Venci,

Csomor, Coufal, Lichner, Michálek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP