Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

Překlad

46.

Návrh

poslanců A. Sogla, dr. T. Jillyho a druhů,

aby byla ihned učiněna pomocná opatření ke zmírnění nouze v okrese znojemském,

způsobené krupobitím.

Podepsaní navrhují, aby se poslanecká
sněmovna usnesla:

1. Okresní úřady a obecní zastupitelstva
nechť ihned zjistí škodu způsobenou krupo-
bitím dne 5. června 1935 v obcích Dyjáko-
vice, Hrádek, Hevlín, Ječmeniště a Mic-
manice v okrese znojemském.

2. Po zjištění budiž postiženým zeměděl-
cům ihned vyplacena z peněz fondu pro
zmírnění živelních škod přiměřená podpora
v hotových penězích.

3. Běžné dané a daňové nedoplatky buď-
tež bezúročně poshověny až do 31. prosin-
ce 1936.

4. Všechny berní exekuce buďtež zasta-
veny.

5. Obilní společnost nechť obstará velmi
levná krmiva.

Odůvodnění:

Ve středu dne 5. června 1935 postihlo
výše uvedené obce prudké krupobití, které
zničilo pěstované rostliny, jako žito, ječ-
men, pšenici a vinice místy až na 100%.
Zničená plocha měří asi 3200 ha. Nejtíže
postiženou obcí jsou Dyjákovice.

Poněvadž v tomto území jsou většinou
drobné zemědělské usedlosti od 1-5 ha,
jest tím více zapotřebí naléhavé pomoci,
že tito drobní zemědělci nemají zásob.

Se zřetelem na katastrofální škody, způ-
sobené uvedeným obcím suchem v letech
1931-1934, budiž těmto obcím přiděleno
přiměřené množství obilí na chléb a obilí
ke krmení a osevu, poněvadž tamější oby-
vatelé pro nouzi nyní již 5 let trvající ne-
mají prostředků, aby si je sami opatřili.

Po stránce formální navrhujeme, aby ná-
vrh byl přikázán výboru iniciativní-
mu, zemědělskému a rozpočto-
vému.

V P r a z e dne 25. června 1935.

Sogl, dr. Jilly,

Knorre, dr. Köllner, Frank, Wagner, Liebl, dr. Hodina, Sandner, inž. Künzel, dr Eich-
holz, Jobst, inž. Schreiber, Budig, Nemetz, Nickerl, Fischer, E. Köhler, Stangl, Birke.

Böhm G., dr. Klieber,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP