Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká snemovňa N. S. R. Č. 1955.

IV. volební období. 1. zasedání.

42.

Návrh

poslanca A. Petráška a druhov

na zmiernenie kríze, nezamestnaností a proti vykorisťovaniu zemedežského robot-
níctva na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

Podpísaní navrhujú, aby sa poslanecká snemovňa usniesla takto:

Vláde sa ukladá, aby po dohode so zain-
teresovanými ministerstvami súrne vydala
nariadenie, že:

1. Denná mzda zemedežského robotní-
ctva má byť minimovaná na Štandard, aby
slušne vyžiť mohlo.

2. Výžinok (prídež-čiastka) žencov vše-
obecne sa ustaluje v 10% sožatého a vy-
mláteného obilia.

3. Užívanie kosiacich strojov na obilie
sa priechodne obmedzuje iba na okolnosti
docela mimoriadne.

Odôvodnenie.

Ad 1. Uznávame ťažkú situáciu zemedež-
ských podnikov, vieme, že je temer nemož-
né ustáliť všade jednotné mzdy hospodár-
skych robotníkov, známe nám je i to, že
vežká čiasť statkárov usižuje sa užahčiť so-
ciálne položenie svojho robotníctva, -
predsa sa nachádzajú nesvedomití zamest-
návatelia, ktorí petikorunovou dennou
mzdou vykorisťujú úbohých robotníkov.
Pri ustálenom minimume zvýšia sa mzdy
podža poptávky.

Ad 2. Keďže sú hranice štátov skoro ú-
plne zatvorené pre chudobu, - ktorá si
vožakedy na sezónnych robotách a pri
žatve celoročnú výživu zabezpečila, -
dnes nezamestnané zemedelské robotní-
ctvo oroduje takmer o žatvu. Cez dlhé de-
saťročia činil výžinok 10% obilia. Teraz
je ustálená jedonásta čiastka, avšak sú prí-
pady, kde ženci dostanú iba 12-tú, ba 14-tú
Čiastku vymláteného obilia, a niekde dajú
žencom 10 q miešaného obilia jednotlivým


párom pri akejkožvek úrode. Hospodárska
kríza a peny obilia tu nemôžu byť výho-
vorom úzkoprsého kapitalizmu, lebo prá-
ca žatvy - mlatby je nezávislá od cien.
Ad 3. Pôvodný úkol strojov kosiacich
bol pri rapídnom zrení obilia zamedziť
škodu a pomôcť gazdovi a robotníkovi. Te-
raz ale mnohí, najmä zbytkoví statkári a
árendáši použijú stroje ku vylúčeniu ro-
botníctva z práce. Známy mi je jedon 200-
jutrový statok, kde sa pred tým vyživilo
16 žudí, a teraz dostane iba 8 žudí mizer-
nú mzdu. Treba si povšimnúť, že ručná

práca je lepšia, dokonalejšia a ztráty pri
strojnej práci často presahujú čiastku,
ktorú by si boli ženci zarobili.

Ciežom návrhu nie je vyostriť pomer
medzi gazdom a robotníkom, naopak za-
hžadiť a smieriť protivy, aby boli oba spo-
kojní. Veď je známe, že ich záujmy sú spo-
ločné, vzájomné, ba totožné. Tvrdý osud
jednoho neodolatežne strhne sebou i dru-
hého.

Nariadenia vládne sú súrne, veď je žat-
va predo dvermi.

V P r a h e, dňa 24. júna 1935.

Petrášek,

dr. Szüllö, dr. Luschka, dr. Mayr-Harting, Zajíček, dr. Holota, Sandner, Szentiványi,
dr. Poruhszky, Jaross, Schlusche, Schütz, dr. Rosche, Birke, Liebl, Inž. Kanuasin,
Rösler, dr. Lokscha, Estertiázy, dr. Zippellus, Jobst, Kundt.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP