Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

41.

Návrh

poslance Em. Kejmara a druhů

na bezodkladné uskutečnění zákona o rekultivaci dolováním zpustošených pozem-
ků v oblasti uběhlých pánví v Cechách.

V krajích, ve kterých se po léta doluje
uhlí, vznikají po vydolování různé propad-
liny a zůstávají v místech těch velké lány
pozemků dolováním uhlí zpustošených a
znehodnocených.

Ponecháním pozemků těch v tomto sta-
vu nepřispívá ani na kráse pro postižený
kraj, ani to neprospívá národohospodář-
ství. Zpustošené pozemky ladem ležící ne-
rodí a kapitál pozemky takové representu-
jící zůstává nerentabilní.

Horníci v oblastech uhelných pokud ne-
jsou vůbec bez zaměstnání, pracují v do-
lech v provozu jsoucích jen obmezeně.
Nezaměstnaným v krajích těch musí se vy-
pláceti podpora v nezaměstnanosti. Neza-
městnaností dělnictva trpí také živnostni-
ctvo a obchodnictvo těchto krajů.

Rekultivací těchto zpustošených pozem-
ků odstraněna by byla všechna jmenovaná

zla a proto podepsaní navrhují, aby posla-
necká sněmovna usnesla se na tom, aby
ministerstva, do jejichž kompetence tato
záležitost náleží, předložila uspíšeně osno-
vu zákona o rekultivaci pozemků uhelným
dolováním zpustošených, čímž by pozem-
ky tyto vráceny byly svému účelu, vydá-
valy by úrodu ke všeobecnému prospěchu
lidí v krajích těch žijících a prováděním
rekultivace byla by na dlouhou dobu po-
skytnuta práce tisícům nezaměstnaných.

Podepsaní navrhují:

Vláda se vyzývá, aby v nejkratší době
předložila návrh zákona na rekultivaci do-
lováním zpustošených pozemků, aby s tě-
mito pracemi mohlo býti urychleně zapo-
čato.

V Praze dne 24. června 1935.

Kejmar,

Teplanský. Zářecký, Mlčoch, Vávra, Pekárek, Oliva, dr. inž. Tumlířová, K. Chalu-
pa, Jiráčok, Hrubý, Ostrý, Liška, Rodovský, Beran, Mašata, Bistřický, Dubický,
Luka, Mrskošová, Michálek, Slavíček, Habarta, A. J. Beneš, Pozdílek, Šedý,

Kočandrle.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP