Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

40.

Návrh

poslanců Jana Slavíčka, A. J. Beneše, K. Chalupy a druhů

na poskytováni rychlé pomoci živnostníkům a obchodníkům postiženým živelními

pohromami.

Každý rok jsou některé kraje naší re-
publiky postiženy krupobitím, zátopami i
jinými živelními pohromami.

Postiženým zemědělcům dostává se
právem podpory z prostředků státních i
zemských, jakož i úlev a odpisů daňových.

Za to postižení živnostníci a obchodníci
jsou se svými žádostmi odmítáni s pouka-
zem na to, že nejsou do pomocných akcí
zařaděni. Jsou však případy, že mnozí živ-
nostníci jsou živelními pohromami těžce
poškozeni a na svých existencích ohrože-
ni, ano i zničeni.

Tak na př. byli těžce postiženi krupobi-
tím zahradníci v okrese novoknínském,
dále živnostníci v Koutech u Ledče nad
Sázavou požárem, při němž vyhořelo ne-
jen přes 20 budov, nýbrž tamním živnost-
níkům shořelo vše, co měli a to zásoby
surovin, hotové výrobky i dílenské zaří-

zení. Také v Praze byla zatopena řada
přízemních živnostenských provozoven a
jich majitelé postiženi na svých existen-
cích.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Vládě se ukládá:

1. V krajích postižených živelními po-
hromami naříditi urychlené zjištění škod,
nejen u zemědělců, nýbrž i u postižených
živnostníků a obchodníků.

2. Poskytnouti všem postiženým, tedy i
živnostníkům a obchodníkům okamžitou
peněžní pomoc.

3. Zastaviti ihned vymáhání daní a dá-
vek a dlužné daně postiženým snížiti neb
i odepsati.

Po stránce formální budiž návrh přikázán výboru iniciativnímu, země-
dělskému a živnostenskému.

V Praze dne 24. června 1935.

Slavíček, A. J. Beneš, K. Chalupa,

Mlčoch, Oliva, Jiráček, Luka, Habarta, Ostrý, Šedý, Vávra, Teplanský, Ursíny,
Zajíc, Pekárek, Bistřický, Csomor, Křemen, Pozdílek, Hrubý, Kočandrle, Mrskošo-
vá, dr. inž. Tumlířová, Liška, Dubický, Zářecký, Beran, Kejmar, Rodovský, Standa,

dr. Suchý.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP