Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání;

39.

Návrh

poslanců Em. Kejmara, Št. Habarty a druhů

na poskytnutí rychlé a mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníky a obchodníky
nevyjímaje, majitelům domů a ovocných zahrad v okrese kralupském, slánském,
roudnickém, břeclavskétn a všem těm, kteří krupobitím a průtrží mračen v různých

krajích byli poškozeni.

Dne 25. května 1935 ve 4 a 1/2 hod. od-
poledne snesla se nad městem Velvary a
okolními obcemi bouře, spojená s krupo-
bitím.

Následek této byl částečné zničení úro-
dy polní a zahradní, rovněž tak i domovní
ve Velvarech a okolních obcích.

Dne 11. června t. r. opakovala se tato
živelní pohroma v měřítku ještě daleko
větším, neboť průtrž mračen postihla kraje
v okrese slánském, roudnickém a kralup-
ském.

Rozsah škod, zejména v některých mí-
stech, jest katastrofální. Na pozemcích
v obvodu města Velvar v obci Úhú, Velké
Bučiny, Chržína, Budohostic a Podbořan
jest škoda 100%. Zahradníkům zničena
byla zde nejen úroda, ale i zařízení skle-
níkové a pařeniště.

V zahradách zjištěna spousta škod nejen
ztrátou sklizně ovoce, ale i rozlámáním
stromů, poražením plotů, odnesením hra-
debních zdí dravým proudem a pod.

Majitelům domů ve Velvarech vnikla
voda do příbytků, kam zanesla spousty
země z okolních výše položených po-
zemků.

Rovněž nad okresem břeclavským
strhla se v polovině června t. r. katastro-
fální bouře spojená s krupobitím, která
zpustošila nejen pole a zahrady, ale i vi-
nohrady, na nichž celá úroda byla zničena.

I zde činí dle odhadu pojišťoven v mno-
ha případech škoda plných 100%.

Rovněž způsobeny značné škody na o-
krese novoknínském.

Podepsaní proto navrhují:

Vláda nechť nařídí okresním úřadům
urychlené skončení vyšetřování škod s pří-
kazem na podání návrhu na vydatnou po-
moc.

Vláda nechť poskytne poškozeným ze-
mědělcům, živnostníkům a obchodníkům,
majitelům domů i zahrad, uvážíc těžkou po-
hromu a škodu, vydatnou pomoc ze stát-
ních prostředků, nikoliv v naturaliích, ný-
brž v hotovosti, aby každý poškozený
mohl si potřebné nakoupiti u místních ob-
chodníků a živnostníků.

Vláda nechť nařídí příslušným okresním
úřadům a komisím pod osobní zodpověd-
ností, aby z těchto podpor nebyli vylučo-


váni živnostnici a obchodníci, jakožto ma-

jitelé pozemků; stejné škody jako země-
dělci utrpěli i živnostníci a obchodníci a
požadovaným nařízením zamezí se krivdě
z let předešlých, kdy tyto vrstvy nespra-
vedlivě z podpory této byly vyloučeny
Podpora budiž dána bez rozdílu tomu, kto

škodu utrpěl, nehledě na jeho vedlejší za-

městnání.

Vláda ne nařídí příslušným

Vláda nechť nařídí příslušným berním

správám a berním úřadům, aby u postiže-
ných odepsány byly daně a daňové nedo-
platky.

V Praze dne 24. června 1935.

Kejmar, Habarta,

Mlčoch, Vávra, Luka, Jiráček, Ostrý, Rodovský, Oliva, Rechcígl, Lichner, Kočan-
drle, Bistřický, dr. Slávik, Teplanský, Mašata, Mrskošová, Dubický, Zářecký, Cha-
lupa Karel, Michálek, Slavíček, A. J. Beneš, Pekárek, Šedý, Beran, Haupt, Coufal,

Marek, Hrubý, dr. Suchý.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP