Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedám.

38.

Návrh

poslanců Haupta, Coufala a druhů
na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Malé Hradisko, okres Plumtov.

V úterý dne 18. června t. r. vypukl po                     
23. hodině v obci Malé Hradisko velký po-            
žár, který zachvátil 22 obytných a hospo-
dářských stavení, při čemž bylo zničeno                 
téměř veškeré bytové zařízení, šatstvo,                   
prádlo, hospodářské nářadí, zásoby, 6 ku-              
sů vepřového dobytka a 1 koza a všechna              
drůbež, takže někteří postižení nezachrá-            
nili než holé životy.                                                 
Požárem jest postiženo 26 rodin, z nichž                 
20 jsou drobní zemědělci, hospodařící na             
8 až 16 mírách horské půdy, 6 rodin pak                 
dělnických, bydlících v podnájmu. Cel- 
ková škoda jest veliká a nepatrné pojistné
zdaleka nepostačí k výstavbě nových budov.
neboť ve většině případů nebude
možno provésti jen opravy shořelých 
obydlí, poněvadž tyto se po většině při
požáru sesuly,
Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:
Vládě se ukládá, aby učinila opatření,
 by okresní úřad v Prostějově provedl ne-
prodleně soupis všech škod a aby dle vý-
še škod byla postiženým poskytnuta fi-
nanční pomoc, dále aby byly poskytnuty
postiženým daňové úlevy, příp. zastaveny
exekuce a povoleno bezúročné pohovění
placení daní.
Finanční zatížení návrhem tímto vzniklé
budiž hrazeno z položek rozpočtových,
k účelům těmto určených.

Po stránce formální budiž návrh tento přikázán výboru iniciativnímu,
pak zemědělskému a rozpočtovému.

V P r a z e dne 22. června 1935.

Haupt, Coufal,

Teplanský, inž. dr. Tumlířová, Dubický, Topoll, Ursíny, Zajíc, Csomor, Křemen, Be-
ran, Bistřický, dr. Slavík, Mašatta, Kočandrle, Mrskošorá, Zářecký, Pozdílek, Standa,
Slíva, Rybářík, Čuřik, Děvečka, Hrubý, dr. Kossey, Lichner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP