Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

35.
Návrh

poslanců Tučného, Jenšovského, Stejskala a druhů,
aby byla zřízena hospodářsko - finanční státní rada.

Slavná sněmovno, račiž se usnésti:

Národní shromáždění republiky Českoslo-
venské pověřuje vládu, aby na dobu, pokud
bude ještě v naší republice trvati hospodářská
tíseň a její sociální důsledky, zřídila při mini-
sterském předsednictvu hospodářsko - finanční
státní radu jako poradní a pomocný orgán
vlády.

Odůvodnění:

Za dosavadního průběhu hospodářské
tísně v našem státě přesvědčila se celá naše
politická veřejnost, že za různých, zejména
nečekaných zjevů a vlivů, jež se ve vývoji
této tísně objevily a také dále se budou
vyskytovati, je potřebí rychlých rozhodnutí
a okamžitých zásahů anebo takových opa-
tření, která jsou sice všeobecně uznávána
nutnými, ale jejich účin závisí na okamži-
tém uplatnění. Tomuto přesvědčení dala
průchod vláda naší republiky tím, že po-
žádala Národní shromáždění o zmocňovací
zákon a Národní shromáždění takový
zmocňovací zákon vládě dalo v pevné
víře, že jím ani neseslabuje ani neohrožuje
zásadu demokracie, která je základem na-
šeho ústavního zákona.

Podobná opatření uznali nutnými a vhod-
nými také v jiných státech, rovněž demo-
kratických, i ve státech hrdých na svoji
parlamentární tradici. V poslední době po-
dobné opatření učinila i Francie, která ne-

musí počítati s politickými poměry do té
míry komplikovanými, jako jsou u nás.

Avšak všude, kde vládě nebo jinému či-
niteli státní moci byl takový nástroj, umož-
ňující rázné činy, propůjčen, bylo to dopro-
vázeno opatřeními, aby všechny zásahy,
jeho pomocí prováděné, byly spolehlivými,
účelnými a dokonalými, t. j. založenými na
zkušenostech odborných teoretiků i prakti-
ků. Zmocněním nadaným orgánům byli dáni
k pomoci povolaní národohospodáři a fi-
nanční vědátoři, někde s označením jako
,,mozkový trust", jinde jako státní rada
hospodářská nebo hospodářsko - finanční
rada.

Aniž by bylo potřebí hledat oporu
v dobrých zkušenostech z jiných států, lze
tvrditi, že takové opatření musí býti pro-
spěšným sledovanému účelu, je-li prove-
deno prozřetelně a objektivně, bez jakého-
koliv ovlivňování tendencemi nepříslušný-
mi. Nepřehlížíme, že je u nás se stejným


posláním Poradní sbor pro otázky hospo-
dářské, který však. pro svoji početnost
není uzpůsoben pro rychlé jednání a roz-
hodování. Jeho existence nechceme se také
návrhem naším dotýkati, uznávajíce, že
má podmínky pro jednání o hospodář-
ských a sociálních záležitostech, při nichž
časová otázka není rozhodující. Považuje-
me však za nutné, aby národohospodářský
odbor při ministerském předsednictvu byl
přetvořen v navrhovanou hospodářsko-
finanční státní radu, která by vládě naší
republiky byla odborným poradcem v zá-
ležitostech, v nichž třeba rychlého rozho-
dování, aby byla rychlejším tempem nežli
dosud zmírňována a odstraňována hospo-
dářská tíseň a její nejhorší důsledek so-
ciální - nezaměstnanost.

Konkrétně navrhujeme, aby přetvoření
národohospodářského odboru při minister-
ském předsednictvu bylo provedeno tak.
aby státní rada hospodářsko-finanční čí-
hala nanejvýše 8 členů, složených z povo-
laných národohospodářů, finančních vědá-
torů i praktiků a ze sociálních politiků.
Jejím úkolem buď zkoumání všech mož-
ností hospodářské obnovy v našem státě a
dávání podnětů k administrativnímu i le-
gitlativnímu řešení jednotlivých otázek.
Budiž jí dána vlastnost poradního sboru a
členství v ní nebudiž honorováno. Buď jí
však dán pro řízení potřebné agendy ta-
jemnický úřad s potřebnými úředními si-
lami.

V Praze, dne 24. června 1935.

Tučný, Jenšovský, Stejskal,

Richter Ferd., Bátková, Bergmann, Mikuláš, dr. Patejdl, Tichý, Netolický, Zeminová,
Fiala, dr. Klapka, Tykal, Uhlíř, Hrušovský, Langr Fr., David, dr. Kozák, Hatina,

dr. Neuman, Babek.

Státní tiskárna v Praze - 3141-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP