Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

34.

Návrh

poslanců L. Vaverky, R. Tayerle a soudruhů

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v oblasti Nový Knín, politický

okres Příbram.

V úterý 11. června 1935 postižen byl no-
voknínský okres průtrží mračen, krupobi-
tím, vzedmutím potočních vod a říčky Ko-
cáby. Kroupy zničily v některých obcích
úplně obilí i okopaniny, přívaly vod zniči-
ly komunikace, ploty, zahrady i budovy.

Nejvíce postiženy byly obce: Sudovice,
Starý Knín, Záborná Lhota, Kozohory,
Chramišté, Velká Léčíce, Velká Hraštice,
Malá Lečice, Malá Hraštice, Pouště, Krá-
my, Nové Dvory a Dražetice, vesměs pól.
okres Příbram, kraj novoknínský.

Podepsaní navrhují:

Aby byl okamžitě proveden soupis
všech škod.

Aby poškozenému obyvatelstvu bylo ne-
prodleně dáno náhradní osivo a to buď
zdarma anebo za ceny opravdu minimální,
poněvadž větší část postižených je skoro
úplně ožebračena.

Aby postiženým, mezi nimiž jest také
mnoho drobných živnostníků, byly poskyt-
nuty všeobecné daňové úlevy, zastaveny
exekuce, povoleno bezúročné poshovění
dlužných daní.

Aby městu Novému Knínu, které se sta-
lo středem katastrofy, se pomohlo i tím
způsobem, že by mu byly prominuty pře-
platky přirážek, jež berní úřad dosud a-
mortisuje roční srážkou asi 25. 000 Kč z pří-
dělu přirážek.

Aby zemědělcům, živnostníkům a řeme-
slníkům ve všech obcích 'postiženého kra-
je byl poskytnut dlouhodobý levný úvěr.

Aby se pomohlo nezaměstnaným, jež
zničením úrody byli zbaveni mezd a vý-
dělku na polních pracích.

Aby jmenovaným obcím byly poskyt-
nuty subvence na opravu obecních cest
a silnic.

V Praze dne 18. června 1935.

Vaverka, Tayerle,

dr. Markovič, Benda, Nový, Jaša, Srba, Bečko, Brožík, Hladký, Plk, Polach, Ko-
pasz, Stivín, F. Kučera, dr. Goldstefn, Laušmán, Tymeš, A. Langer, Klem, dr. Ma-
cek, Němec, Kučera Jar., Ešner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP