Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV volební období 1. zasedání.

33

Zpráva

ústavně právního výboru
k vládnímu návrhu zákona (tisk 7),

kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle či. 1 zákona ze dne 21. června 1934,
č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací.

Z mimořádných hospodářských poměrů
vyrostla potřeba, aby vládě byla dána mi-
mořádná moc nařizovací za tím účelem, aby
mohla činiti opatření k odvrácení nebo ke
zmírnění škod a poruch hospodářského ži-
vota, zasahovati do poměrů cenových a vý-
robních, do oběhu statků, spotřeby a úvěru,
činiti opatření pro rovnováhu nebo úspor-
nost v hospodářství státu atd.

Takové mimořádné moci dostalo se vládě
zákonem ze dne 9. června 1933, čís. 95 Sb.
z. a n., zákonem ze dne 15. listopadu 1933,
čís. 206 Sb. z. a n. a zákonem ze dne 21.
června 1934, čís. 109 Sb. z. a n. účinnost
posledního zákona zanikne dnem 30. června
1935. Mimořádné poměry však trvají dále
a nelze očekávati, že by se v dohledné době
podstatně změnily. Je tedy jen logické, aby
vládě nebyla odpírána i nadále mimořádná
moc nařizovací, když důvody její nezten-
čeně trvají a když se ukázalo, že toto zmoc-
nění vlády bylo na místě.

Ústavně právní výbor uznal proto za
odůvodněné, aby mimořádná moc nařizo-
vací byla vládě dána v rozsahu či. I zákona
ze dne 21. června 1934, čís. 109 Sb. z. a n.
i nadále, a to až do kolice června r. 1936 a
současně uznal, že toto zmocnění sluší roz-
šířiti i na opatření pro organisaci policejní
správy a služby. Toto rozšířené zmocnění
opírá se rovněž o mimořádnost hospodář-
ských poměrů, protože veřejný klid a po-
řádek a bezpečnost státu vůbec jsou jed-
ním z předpokladů možnosti účinné ochra-
ny a nerušené obnovy hospodářského ži-
vota. Jde pak o to, aby mohla býti organi-
sována policejní správa a služba vůbec,
v čemž přirozeně jest obsažena zejména
i možnost zřizování a rušení policejních
úřadů a úpravy jejich působnosti.

Ústavně právní výbor doporučuje posla-
necké sněmovně, aby vládní návrh zákona
tisk č. 7 přijala beze změny.

V Praze dne 24. června 1935.

Dr. Patejdl v. r.,

předseda.

Dr. Suchý v. r.,

zpravodaj.


Zákon

ze dne................................................................... 1935,

kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. 1 zákona ze dne 21. června 1934,
č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Zmocnění podle čl. I zák. č. 109/1934 Sb.
z. a n. se prodlužuje do 30. června 1936 a roz-
šiřuje se na opatření pro organisaci policejní
správy a služby.

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. čer-
věnce 1935; provedou jej všichni členové
vlády.

Státní tiskárna v Praze. - 3117-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP