Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

Překlad.

27.
Návrh

poslance E. Zajíčka a druhů,

aby byla poskytnuta mimořádná výpomoc jihomoravským zemědělcům,
kteří byli postiženi mrazem a krupobitím.

Počátkem května 1935 klesla na jižní Mo-
ravě teplota až na 5° C. Většina ovoce a
vína byla zničena. Mráz poškodil i četné
polní plodiny.

Dne 26. května t. r. způsobila ve slavo-
nickém a jihlavském okolí průtrž mračen
s krupobitím velkou škodu.

Dne 5. června t. r. bylo v četných jiho-
moravských obcích strašné krupobití.
Zvláště byly postiženy obce Dyjákovičky,
Ječmeniště, Dyjákovice a Hevlín. V jed-
notlivých obcích si nemohli ani nejstarší
lidé vzpomenouti, že by byli kdy zažili po-
dobnou pohromu.

Podepsaní navrhují tato pomocná opatření:

1. aby tyto oblasti byly prohlášeny za nou-
zové až do 31. prosince 1936;

2. aby byly bezúročně poshověny běžné a
nezaplacené daně až do 31. prosince 1936;

3. aby byly zastaveny všechny berní exe-
kuce;

4. aby byl snížen paušál daně z obratu;

5. aby žádosti o odepsání nebo vrácení po-
zemkové daně byly určitě vyřízeny do jara
1936;

6. aby obilní společnost poskytla velmi
levné krmivo;

7. aby tamějším venkovským peněžním
ústavům byly poskytnuty levné úvěry;

8. aby co nejrychleji bylo provedeno vše-
obecné vyvážení zemědělců z dluhů;


9. aby se při vyživovací akci a při prová-
dění produktivní péče o nezaměstnané přihlí-
želo zvlášť k postiženým obcím.

Po stránce formální navrhujeme, aby tento návrh byl přikázán výboru i n i-
ciativnímu, zemědělskému a rozpočtovému.

V P r a z e dne 18. června 1935.

Zajíček,

dr. Luschka, Sandner, Hollube, Axmann, dr. Jilly, Jäkel, Stangl, Nitsch A., Szenti-
ványi, dr. Holota, Jaross, Schlusche, dr., inž. Lokscha, Schüitz, dr Mayr-Harting, Sogl,
Fischer, Knöchel, inž. Feschka, Gruber, dr. Klieber, Illing, dr. Neuwirth.

Státní tiskárna v Praze. - 2932-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP