Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

23.

Návrh

poslanců Antonína Chmelíka, Viléma Kneborta, Frant. Zvoníčka a druhů

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou dne 11. června 1935 na

Novoknínsku v okrese Příbram.

Živelní pohroma, postihnuvší 11. červ-
na 1935 průtrží mračen, krupobitími a
vzedmutím potočných vod a říčky Ko-
cáby, způsobila v kraji Novoknínském
(okres Příbram), a to v obcích Sudovice.
Starý Knín, Záborná Lhota, Kozohory,
Chramiště, Velká Lečice, Veliké Hrašti-
ce, Malá Léčíce, Malá Hraštice, Pouště.
Kirámy, Nové Dvory, Dražetice a Nový
Knín nesmíriné škody:

1. Na hospodářských pozemcích zni-
čena obilní úroda z 50-100%, směska
ze 70-100%, brambory z 50-70%, seno
jetelové z 80-100%, louky u vod polo-
žené z většiny zaneseny bahneim, pís-
kem a kamením a zničeny z 80-100%,
ostatní louky ze 60-70%, řepy ze 60 až
100%, zahrady zelinářské a ovocné stro-
moví 100%.

2. Na okresních silnicích přívaly vy-
mlely štěrk a z valné části i štět, v obci
Starém Kníně strhly polovinu vozovky
na větším úseku okresní silnice, tuto
úplně podemlely, utvořily hluboké strže
a silnici v tomto úseku zcela zničily.
Obecní silnice a polní cesty byly rozbi-
ty, prorvány stržemi a učiněny nesjízd-
nými.

3. Domky a hospodářská stavení při
potocích a říčce Kocábe ležící byly za-
plaveny, přízemní místnosti zaneseny
bahnem, zdivo na mnohých místech po-
demleto, ploty vyvráceny a odneseny a
zahradní tarasy rozmeteny.

Celková škoda v uvedených obcích
byla odhadnuta na 12-15 mil. Kč. tak-
že k odvrácení neblahých následků této
katastrofy jest potřebí poskytnouti rych-
lou a účinnou pomoc.

Podepsaní proto navrhují:
Poslanecká sněmovno, raičiž se usnésti:
Vládě se ukládá, aby.

1. Neodkladně dala vyšetřiti a po-
drobně zjistiti rozsah škod, způsobených
uvedenou živelní pohromou,

2. poškozeným zemědělcům poskytla
náhradní obilí, a to zdarma, nebo za ná-
hradu nejvýše jedné pětiny trhové ce-
ny, anebo okamžité peněžní výpomoci.

3. poskytla všeobecné daňové úlevy,
zastavila až na další daňové exekuce a
povolila bezúročně odklad ptačení dluž-
ných daní všem existenčně ohroženým
zemědělcům a živnostníkům,


2

4. zemědělcům a živnostníkům poskyt-
la levný dlouhodobý úvěr,

5. městu Novému Knínu prominula
přeplatky přirážek v částce asi 120. 000
Kč, k jejichž úhradě berní úřad sráží
z přirážkového přídělu ročně asi 25. 000
Kč,

6. postarala se o poskytnutí okamžité
pomoci dělnickému obyvatelstvu jme-
novaných obcí, které pozbylo výdělku a
mzdy na polních pracích, rozvinutím
produktivní péče; je proto třeba poskyt-
nouti jmenovaným, obcím podpory na
opravy obecních cest a silnic, okresní-
mu úřadu v Příbrami státní příspěvek na
řádnou opravu zničených silnic v po-
stiženém kraji, na přeložení nebezpeč-
ného potočiště ve Starém Kníně, na za-
bezpečení silničních okresních tarasů a

na úpravu vozovky okresní silnice v
průtahu obcí Starý a Nový Knín, a to
vydlážděním, v ostatních pak částech
této silnice zpevněním vozovky řádným
vy válcováním; v katastru obce Nového
a Starého Knína nutno dokončiti regu-
laci říčky Kocáby; okresnímu úřadu v
Příbrami budiž zabezpečen příspěvek
na výstavbu okresní silniční spojky No-
vý Knín-Kozí Hory a budiž provedena
výstavba inkamerované silnice od obce
Buš přes Nový Knín na Dobříš a k Hos-
tomicům,

7. konečně budiž zakročeno u správ
rybníků oolloredo-mannsfeldských v Do-
bříši a ve Staré Huti (pol. okres. Pří-
bram), které zdržováním vytažených
stavidel zavinily zátopu v celém povodí
říčky Kocáby a tím zničení luk při této
říčce.

V Praze, dne 18. června 1935.

Chmelík, Knebort, Zvoníček,

dr. Kramář, Ježek, dr. Štůla, dr. Domin, inž. dr. Toušek, Holeček, Jan Sedláček,
dr. Novotný, dr. Rašín, inž. Schwarz, dr. Fencik, Špaček, Smetánka, Trnka, dr. Do-
minik, dr. Branžovský, Ivák, inž. Protuš, Gajda.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP