Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č 1935,

IV. volební období. 1. zasedání.

22.

Návrh

poslanca Štefana Hašsíka a druhov
na poskytnutie pomoci pohorelcom vo Vysokej (okres Vežké Kapušany).

Dňa 9. júna 1935 popoludní o 5. hodine
vznikol v obci Vysoká požiar, ktorý za
krátku hodinku zničil 62 hospodárskych
budov. Čiastka požiarom zavinenej ško-
dy bola hradená poistením, ale skoro
polovička občanov, tých najchudobnej-
ších, poistená vôbec nebola, tak že ná-
sledkom utrpenej škody boli existenčne
ohrožení. Celková škoda činí ca 300. 000
Kč.

Pri posudzovaní toho, prečo aj ostatní
poškodení neboli poistení, treba mať na
zreteli fakt, že to boli žudia tak chudob-
ní, ktorí to poistné zaplatiť nemohli.

Slávna snemovňa, ráč sa usniesť:

Vláde sa ukladá, aby dala ihned vy-
šetriť spôsobeniu škodu a dža zistených
výsledkov nech je bezodkladne poskyt-
nutá podpora hlavne tým poškodeným,
ktorí neboli poistení a ktorí sa nachá-
dzajú vo vežmi zúfalej situácii. Poško-
deným mimo poskytnutej podpory, nech
je udelená aj daňová úžava.

Finančné zaťaženie týmto návrhom
vzniklé bode uhradené z položiek roz-
počtových, k tomu účelu určených.

Po stránke formálnej nech je tento
návrh prikázaný výboru iniciatívnemu,
zemedelskému a rozpočtovému.

V P r a h e. dňa 18. júna 1935.

Haššík,

Hlinka, Šalát, Danihel, Čavojský, Turček, Kendra, Dembovský, dr. Wolf, Slušný,
Rázus, Onderčo, Longa, Drobný, dr. Tiso, dr. Pružinský, Suiroviak, Sidor, Florek,

dr. Sokol, Sivák.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP