Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

19.

Návrh

poslance R. Kleina a soudr.
na vydání nového vzorového zákona.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

K dne _________

na ochranu nových vzorů pro živnostenské výrobky.

Národní shromážděni republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

I. Všeobecná ustanovení.
Pojem vzoru.

§ 1.

(1) Tímto zákonem se chrání nové vzory
pro živnostenské výrobky (vkusové a užitné
vzory).

(2) Vkusovými vzory čili vzorky ve smy-
slu tohoto zákona jsou předlohy tvaru, určené
k tomu, aby působily na krasocit, při čemž
tvar může býti plošný nebo prostorový.

(3) Užitnými vzory čili modely ve smyslu
tohoto zákona jsou předlohy tvaru nářadí,
přístrojů, nástrojů nebo užitných předmětů
všeho druhu, sloužící k potřebě. Tvar může
záležeti v prostorovém vytvoření nebo v účel-
ném uspořádání součástí.


2

(4) Jedna a táž předloha tvaru může sou-
časně býti odděleně zapsána a na základě pří-
slušných zápisů požívati ochrany podle usta-
novení tohoto zákona jako vzorek i jako mo-
del.

(5) Pracovní nebo výrobní postupy nebo
způsoby nemohou býti předmětem vzorové
ochrany.

Vzory vyloučené ze vzorové ochrany.

§ 2.

Z ochrany vzorové jsou vyloučeny:

a) vzory, které nejsou nové (§3),

b) vzory, které o sobě, v použití pro živno-
stenský výrobek nebo vzhledem k účelu ne-
bo použití živnostenského výrobku, pro který
jsou určeny, jsou nemravné nebo zdraví škod-
livé, anebo odporují veřejnému řádu, nebo
jsou schopny uváděti obecenstvo v omyl.

§ 3.

Vzor není novým, jestliže

a) byl vzor pro živnostenské výrobky do-
tyčného oboru (§5, odst. 2) v tiskovině uve-
řejněné ve dvacetipěti létech předcházejících
prioritnímu dnu přihlášky tak popsán nebo
zobrazen, že je možno jeho napodobení;

b) byl živnostenský výrobek dotyčného
oboru (§5, odst. 2) zhotovený podle vzoru
uveden v tuzemsku ve dvacetipěti létech
předcházejících prioritnímu dnu přihlášky
tak do obchodu, veřejně vystaven nebo před-
veden nebo užíván, že je možno jeho napodo-
bení, kteréž skutečnosti nejsou však na ško-
du novosti užitného vzoru, jestliže jeho pů-
vodce nebo původcův právní nástupce užitný
vzor přihlásí k zápisu nejdéle do šesti měsíců
po dni, kdy některá ze jmenovaných skuteč-
ností po prvé nastala;

c) byl vzor pro živnostenské výrobky do-
tyčného oboru (§ 5, odst. 2) předmětem prio-
ritně starší tuzemské patentové přihlášky ji-
ného žadatele nebo předmětem ne více než
o dvacetpět let prioritně starší tuzemské vzo-
rové přihlášky téhož druhu (vzorek nebo mo-
del), pokud taková přihláška vedla nebo po-
vede k získání práva patentního nebo vzoro-
vého.

Nárok na ochranu vzorovou.

§ 4.

(1) Nárok na ochranu vzorovou má pů-
vodce nebo právní nástupce původcův. Pokud


3

se nedokáže opak, pokládá se za původce vzo-
ru první přihlašovatel.

(2) Nárok na ochranu vzoru, vytvořeného
na objednávku za přiměřenou odměnu nebo
vytvořeného zaměstnancem v době trvání
služebního poměru v rozsahu služebních po-
vinností, má objednatel nebo zaměstnavatel,
pokud není určeno smlouvou nebo služebními
předpisy.

Získání a účinek vzorové ochrany.

§ 5.

(1) Vzorová ochrana nastává dnem po po-
dání přihlášky o zápis vzoru (§ 14) za před-
pokladu, že vzor bude zapsán do vzorového
rejstříku (§ 10) a zaručuje majiteli vzoru vý-
hradné právo po živnostensku opatřovati vý-
robky vzorem anebo je podle vzoru vytvářeti,
dále výrobky podle vzoru zhotovené používati,
do obchodu uváděti nebo míti na skladě.

(2) Ochrana vzorová se vztahuje

a) u vzorků na živnostenské výrobky ono-
ho druhu, pro který byl vzorek zapsán;

b) u modelů na živnostenské výrobky,
u nichž chráněný tvar slouží stejnému účelu
potřeby.

(3) Vzorové právo neosvobozuje majitele
vzoru od platných předpisů pro nastoupení a
provozování živnosti.

Trvání a zánik vzorové ochrany.

§ 6.

(1) Nejdelší trvání vzorové ochrany jest
deset let, počínaje desátým nebo dvacátým-
pátým dnem měsíce, nejblíže následujícím
dnu přihlášení (§ 11). Vládním nařízením
může býti ochranná doba vzorů prodloužena
na patnáct let a stanoveny roční poplatky
za 11. a další roky jejího trvání.

(2) Vzorová ochrana zaniká:

a) při správném placení ročních poplatků
uplynutím ochranné doby;

b) není-li splatný roční poplatek v určený
čas zaplacen;

c) vzdá-li se majitel vzoru vzorového práva.

(3) Zánik účinkuje v případě uplynutí ča-
sové lhůty [odst. 2, body a), b)] s uplynu-
tím posledního roku platnosti, v případě
vzdání [odst. 2, bod c)] uplynutím dne, kte-
rým vzdání bylo sděleno zápisnímu úřadu
(§ 9, odst. 1).


4

Zrušeni vzorového práva.

§ 7.

(1) Vzorové právo se zruší, jestliže

a) jeho předmět není vzorem podle § 1 to-
hoto zákona;

b) jeho předmět jest vyloučen ze vzorové
ochrany podlé § 2 tohoto zákona.

(2) Zrušení vzorového práva působí zpět na
okamžik podání přihlášky o zápis vzoru.

Použitelnost předpisů patentního zákona.

§ 8.

Pro obor vzorového práva platí dále ob-
dobně předpisy §§ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 a 31
patentního zákona, po př. předpisy, jimiž nyní
platná ustanovení těchto paragrafů budou
pozměněna, doplněna nebo nahrazena, pokud
v dotyčných nových ustanoveních jich plat-
nost pro obor vzorového práva není výslovně
vyloučena nebo omezena. Při použití před-
pisů § 21 pat. zák. pro obor vzorového práva
počítá se doba tří let ode dne počátku vzorové
ochrany (§6).

II. Úřady, zařízeni a řízení.
Úřady.

§ 9.

(1) Obchodní a živnostenská komora pro
žadatele příslušná (§11) rozhoduje o zápisu
vzorku (vkusového vzoru) a provádí všechny
zápisy do vzorkového rejstříku (§ 10).

(2) Patentní úřad rozhoduje o zápisu mo-
delu (užitného vzoru) a provádí všechny zá-
pisy do modelového rejstříku (§ 10).

(3) Patentní úřad vzorky i modely zrušuje,
odnímá a prohlašuje za závislé a rozhoduje
o právu předchozího uživatele (§9 pat. zák. ),
o návrzích určovacích (§ 111 pat. zák. ) a o pro-
půjčení licencí (§ 21 pat. zák. ).

(4) Pro obor vzorového práva platí dále ob-
dobně předpisy §§ 34 až 43, 46 a 47 patent-
ního zákona, s výhradou podle § 8, se změ-
nami a doplňky v následujících odstavcích
uvedenými.

(5) Agendu vzorovou vede druhý náměstek
presidenta patentního úřadu, jenž má býti
odborně technicky vzdělán, je-li již jeden


5

z náměstků práva znalý, a jenž naopak má
býti práva znalý, je-li president i prvý ná-
městek odborně technicky vzdělán.

(6) Oddělení stížnostní a oddělení zrušovací
se usnášejí, s výhradou ustanovení odstavce
(7):

1. v záležitostech vzorků za přítomnosti
práva znalého předsedy a dvou dalších členů
patentního úřadu, z nichž jeden jest odborně
technicky vzdělán a jeden znalý práva.

2. v záležitostech modelů za přítomnosti
odborně technického předsedy a dvou dalších
členů patentního úřadu, z nichž jeden jest
práva znalý a jeden odborně technicky vzdě-
lán.

(7) Stížnostní oddělení se usnáší:

a) ve složení podle bodu 1 o záležitostech
převážně právních,

b) ve složení podle bodu 2 o otázce, zda
vzor jest považovati za vzorek nebo za model.

Vzorové rejstříky.

§ 10.

(1) U patentního úřadu vede se rejstřík
pro modely.

Každá obchodní a živnostenská komora ve-
de rejstřík vzorkový.

(2) O těchto rejstřících platí obdobné usta-
novení § 45, odst. 1, 2, 3 a 5 patentního zá-
kona, s výhradou podle § 8.

(3) Další bližší ustanovení o -zápisech do
těchto rejstříků jsou vyhrazena služebnímu
předpisu, kterýž jest uveřejniti v Patentním
Věstníku.

Přihlašovací řízení.

§ 11.

(1) Model jest přihlásiti k zápisu písemně
podle předpisu buď přímo u patentního úřadu
nebo u obchodní a živnostenské komory pro
žadatele příslušné, kteráž ji zašle k dalšímu
řízení patentního úřadu, žadatelé sídlící v ci-
zině, mohou podati přihlášku jen přímo u pa-
tentního úřadu.

(2) Vzorek jest přihlásiti k zápisu podle
předpisu u obchodní a živnostenské komory
pro žadatele příslušné, žadatelé sídlící v ci-
zině mohou podati přihlášku jen u obchodní
a živnostenské komory v Praze.


6

Zachování vzorku v tajnosti.

§ 12.

(1) Vzorek lze přihlásiti jako tajný. V tom-
to případě není po prvá divě léta trvání ochra-
ny nikomu beze svolení majitele vzorku dovo-
leno prohlédnouti si vzorek a jeho přílohy,
vyjímaje osoby úřední k tomu povolané a vy-
jímaje případy v tomto zákoně dále výslovně
uvedené.

(2) Prohlásí-li majitel vzorku před uplynu-
tím prvých dvou let trvání ochrany písemně,
že od zachování vzorku v tajnosti upouští,
přestává zachování vzorku v tajnosti uplynu-
tím dne, kdy takové prohlášení došlo pří-
slušné obchodní a živnostenské komoře.

Hromadné vzorky.

§ 13.

(1) Spojení několika vzorů v jediné při-
hlášce (hromadný vzor) je dovoleno jen
u vzorků, pro nejvyšší počet 50 kusů, při-
hlásí-li všechny vzorky týž přihlašovatel pro
stejný druh výrobků a to všechny buď jako
otevřené nebo všechny jako tajné.

(2) Vzorové právo každého ze vzorků, spo-
jených v hromadný vzorek, může o sobě tvo-
řiti předmět právních opatření a sporů.

(3) Převod na nového majitele nebo upu-
štění od zachování v tajnosti jest přípustné
též jen vzhledem k části 'vzorků, spojených
v hromadný vzorek; takovou část jest však
vyloučiti z původního hromadného vzorku a
zapsati odděleně do vzorového rejstříku s ná-
rokem na původní prioritu, při čemž pro
takto vzniklé nové hromadné nebo jednotlivé
vzorky jest platiti odděleně přihlašovací po-
platek a roční poplatky, jichž splatnost se řídí
původním zápisem.

(4) Nařízením může býti omezen zápis
hromadných vzorků na určité druhy zboží.

Přihláška a její přílohy.

§ 14.

(1) Přihláška musí býti podepsána přihla-
šovatelem nebo jeho zplnomocněným zástup-
cem a musí obsahovati:

a) jméno, příjmení a adresu přihlašovatele
po př. též jeho zástupce,


7

b) prohlášení, zda vzor má býti chráněn
jako vzorek nebo jako model,

c) u vzorků označení druhu výrobků, pro
něž má býti chráněn, u modelů krátké věcné
pojmenování.

(2) K přihlášce jest připojiti

a) potvrzení o zaplaceni přihlašovacího a
prvého ročního poplatku (§ 19);

b) podá - li přihlášku zástupce, plná moc pro
zástupce;

c) u vzorků tři souhlasné kusy výrobku,
zhotoveného podle vzorku nebo jeho zobra-
zení u modelů tři souhlasné zobrazení mo-
delu. Zobrazení vzorku jest předložiti, neho-
dí-li se výrobek k uložení pro svoji velikost,
váhu nebo z jiných důvodů;

d) vzorový nárok ve třech vyhotoveních,
podepsaných přihlašovatelem nebo jeho zá-
stupcem. Vzorky lze přihlásiti bez nároku;

e) u hromadných vzorků seznam čísel.

(3) Znázornění vzoru musí býti úplné a
jasné. Dodatečné změny jsou nepřípustný.

(4) Ve vzorovém nároku jest přesně a
jasně udati:

a) u vzorků, zda předmět má býti chráněn
ve svém celkovém zjevu, nebo jinak které
Části nebo význaky předmětu mají býti chrá-
něny;

b) u modelů účel použití jakož i tvar nebo
uspořádání, tomuto účelu sloužící a ze zobra-
zení jasně vyplývající.

(5) Stanovení dalších bližších předpisů jest
vyhrazeno nařizovací cestě.

Priorita.

§ 15.

(1) O prioritě platí obdobně ustanovení
§§ 54 a 54a patentního zákona, s výhradou
podle § 8.

(2) Ukáže - li se při prozkumu vzorové při-
hlášky, že přihláška nevyhovuje předpisům
§ 1, po př. že označení druhu vzoru podle § 14
(1), b) není správné, má přihlašovatel právo
přihlásiti předmět k patentování nebo k zá-
pisu jako správný druh vzoru, s nárokem na
prioritu původního podání, učiní - li tuto novou
přihlášku během prozkumu původní při-
hlášky nebo nejdéle do dvou měsíců po pravo-
platném zamítnutí původní přihlášky. Totéž
platí obdobně pro případ, že se při prozkumu


8

patentové přihlášky ukáže, že předmět při-
hlášky není vynálezem ve smyslu § 1 patent-
ního zákona.

Prozkum.

§ 16.

O prozkumu modelů platí obdobně ustano-
vení §§ 55, 56 a 63 patentního zákona, s vý-
hradou podle § 8, s tou odchylkou, že novost
vzoru se nezkoumá,

Řízení před zrušovacím oddělením.

§ 17.

(1) Pro žaloby proti vzorům platí obdobně
ustanovení §§67 až 94 patentního zákona,
s výhradou podle § 8, se změnami a doplňky
v následujících odstavcích uvedenými.

(2) Návrh, o němž má rozhodovati zrušo-
vací oddělení patentního úřadu, může se tý-
kati několika vzorů gen tehdy, jsou-li všech-
ny zapsány jako části jednoho a téhož hro-
madného vzorku.

(3) Proti tajnému vzoru jest návrh, o němž
má rozhodovati zrušovací oddělení patentního
úřadu, přípustný jen tehdy, jestliže navrho-
vatel prokáže, že majitel napadeného tajného
vzoru mu hrozil žalobou pro zásah nebo tako-
vou žalobu podal. V tomto (případě má na-
vrhovatel právo prohlédnouti si napadený
tajný vzor.

(4) žaloba na zrušení vzorového práva pro
podobnost napadeného vzoru s tajným vzo-
rem jest přípustná jen tehdy, jestliže ža-
lobce dal majiteli napadeného vzoru nejméně
dva měsíce před podáním žaloby příležitost
prohlédnouti si tento tajný vzor a jestliže se
majitel napadeného vzoru v této lhůtě svého
vzorového práva nevzdal.

III. Porušování a osobování si vzorového
práva.

§ 18.

(1) O porušování a osobování si vzorového
práva platí obdobně ustanovení §§ 95 až 105,
dále §§ 107, 108, 109, 111, 112 a 113 patent-
ního zákona, s výhradou podle § 8, se změ-
nami a doplňky v následujících odstavcích
uvedenými.


9

(2) Shoda předmětu rušebního s předmé-
tem vzorového práva, jež vyplývá ze zobra-
zení vzoru po př. ve spojení se vzorovým
nárokem, není vyloučena tím, že se oba na-
vzájem liší jen nepodstatnými změnami nebo
že jsou vyrobeny odlišnými výrobními způ-
soby nebo z odlišných hmot.

(3) Nezaviněné porušení vzorového práva,
které bylo spácháno v době, kdy vzor byl
držen v tajnosti, zakládá pro poškozeného
pouze nárok, aby bylo zanecháno dalších činů
rušebních. Tento nárok může býti uplatněn
pouze tehdy, jestliže poškozený dal rušiteli
nejméně 14 dní před podáním žaloby příleži-
tost k prohlédnutí tajného vzoru, vůči kte-
rému svůj nárok uplatňuje a jestliže rušitel
během této lhůty nedal poškozenému písemné
prohlášení, že dalších rušebních činů zanechá.

(4) V případech podle § 97 pat. zák. sta-
noví se pro obor vzorového práva největší vý-
měra trestu na penězích do Kč 5. 000- nebo
vězením do tří měsíců, s čímž může býti spo-
jena peněžitá pokuta až do Kč 5. 000-.

IV. Poplatky.

§ 19.

(1) Za přihlášku jednotlivého vzorku (vku-
sového vzoru) jest zapraviti přihlašovací po-
platek Kč 30,-, za přihlášku hromadného
vzorku nebo modelu (užitného vzoru) Kč
50,-. Podá-li přihlašovatel přihlášku u ně-
které obchodní a živnostenské komory, jest
povinen zapraviti dále ještě poplatek Kč
10- za jednotlivý vzorek nebo Kč 20- za
hromadný vzorek nebo za model, kterýž pří-
datečný poplatek připadne dotyčné obchodní
a živnostenské komoře.

(2) Mimo to jest podle doby trvání ochra-
ny zapraviti roční poplatky, jež činí:

a) u jednotlivých vzorků (vkusových vzo-
rů) v prvém pětiletí ročně Kč 30'-, v dru-
hém pětiletí ročně Kč 60'-;

b) u hromadných vzorků v prvém pětiletí
ročně až včetně do 10 vzorků (prvý stupeň)
Kč 75'-, za, 11 až 80 vzorků (druhý stupeň)
Kč 200'-, za 31 až 50 vzorků (třetí stupeň)
Kč 300'-; v druhém pětiletí ročně až včetně
do 10 vzorků (prvý stupeň) Kč 150'-, za 11
až 30 vzorků (druhý stupeň) Kč 400', za 31
až 50 vzorků (třetí stupeň) Kč 600'-;

c) u modelů (užitných vzorů) v prvém


10

pětiletí ročně Kč 50'-, v druhém pětiletí
ročně Kč 200'-.

(3) Přihlašovací a první roční poplatek
jest zapraviti při přihlášce vzoru. Další
roční poplatky jsou splatný předem vždy
k výročí dne, jímž počíná trvání vzorové
ochrany (§ 6, odst. 1) a mohou býti zapra-
veny buď ročně nebo předem na několik roků
najednou nejpozději do šesti měsíců po splat-
nosti a to v prvých třech měsících této lhůty
s přirážkou Kč 25'- a V druhých třech mě-
sících této lhůty s přirážkou ve výši toho roč-
ního poplatku, který jest platiti.

(4) Tyto poplatky, s výjimkou poplatku,
připadajícího podle odst. (1) obchodní a živ-
nostenské komoře, jest zapraviti na účet pa-
tentního úřadu u poštovní spořitelny a může
je zapraviti každá osoba, která má zájem na
trvání vzorové ochrany.

(5) Přihláškový poplatek se nevrací. Roční
poplatky zapravené při přihlášce se vrátí jen
tehdy, jestliže od přihlášky bylo ustoupeno
dříve než bylo nařízeno vzor zapsati do vzoro-
vého rejstříku, nebo jestliže přihláška byla
zamítnuta. Další roční poplatky se vrátí jen
tehdy, jestliže vzorové právo zanikne nebo
bylo zrušeno přede dnem jich splatnosti.

(6) Ministr pro obchod, průmysl a živnosti
může po třech letech ode dne, kdy tento zákon
nabude moci, ve shodě s ministrem financí na-
říditi, aby přihláškové a roční poplatky byly
sníženy až na polovinu nebo zvýšeny až
o 100%.

(7) O poplatcích za řízení o kolkových po-
platcích a o osvobození od poplatků platí ob-
dobně ustanovení §§ 116, 117, 118 a 119 pa-
tentního zákona, s výhradou podle § 8.

V. Ustanovení přechodná a závěrečná.

§ 20.

(1) Pro vzory, které byly přihlášeny k zá-
pisu nebo zapsány až do dne účinnosti tohoto
zákona u obchodních a živnostenských komor,
zůstávají až do jich zániku po př. až do jich
přeměny ve vzory ve smyslu tohoto zákona
(§ 21) v platnosti ustanovení císařského pa-
tentu ze 7. prosince 1858, ř. z. č. 237, pozmě-
něného zákony z 23. května 1865, ř. z. č. 35,
z 24. července 1919, Sb. z. a n. č. 469 a z 20.
prosince 1932, Sb. z. a n. č. 28 ex 1933.

(2) Tyto vzory, pokud přicházejí v úvahu
jako škodlivé novosti (§ 3), jest považovati
za vzorky (vkusové vzory).


11

§ 21.

(1) Máj etnikům vzorů, zapsaných podle
císařského patentu ze 7. prosince 1858, ř. z.
č. 237, a dosud platných, jest volno zažádati
o jich přeměnu ve vzory podle tohoto zákona.

(2) žádost o přeměnu musí odpovídati před-
pisům §§ 11. až 14, s tou odchylkou, že žádost
jest podati u obchodní a živnostenské komory,
u níž byl vzor zapsán, kteráž jde-li o model
(užitný vzor), potvrdí platnost vzoru a sou-
hlas dat a příloh přihlášky o přeměnu s daty
a přílohami, zapsanými a uloženými v jejím
vzorovém rejstříku a předloží žádost i s pří-
lohami patentnímu úřadu k dalšímu řízení.
O vyřízení žádosti o přeměnu platí obdobně
ustanovení § 16, jde-li o vzorek (vkusový
vzor), vyřídí žádost o přeměnu příslušná ob-
chodní a živnostenská komora sama. Nepří-
pustno jest spojití několik zapsaných vzorků
ve hromadný vzorek.

(3) O přeměnu možno zažádati již před
účinností tohoto zákona a to též pro vzory,
jichž doba trváni projde v době mezi vyhlá-
šením a účinností tohoto zákona.

(4) Za den přihlášky platí den jeho původ-
ního zápisu. Uplynulá doba platnosti se za-
počte do doby trvání vzorové ochrany podle
tohoto zákona, ve smyslu § 6 odst. 1.

(5) Splatnost a výše ročních poplatků se
řídí dnem původního zápisu ve smyslu § 6
odst. 1. Roční poplatky dospívající ke splat-
nosti přede dnem doručení vzorové listiny
žadateli po př. jeho zplnomocněnému zástupci
je možno zapraviti do tří měsíců po tomto dnu
bez přirážky nebo během dalších tří měsíců
s přirážkou ve výši toho ročního poplatku,
který jest platiti.

(6) Podáním žádosti o přeměnu, pokud jí
bude vyhověno, prodlužuje se trvání vzorové
ochrany až do dne zápisu vzoru do vzorového
rejstříku podle tohoto zákona. O tomto zápisu
vyrozumí patentní úřad též příslušnou ob-
chodní a živnostenskou komoru.

(7) Přeměna nabývá účinnosti dnem násle-
dujícím po dnu zápisu vzoru do vzorového
rejstříku podle tohoto zákona.

§ 22.

(1) Tento zákon nabývá účinnosti s vý-
jimkou ustanovení § 21, odstavce 3 a 6, v den,
jenž se určí nařízením. Tímtéž dnem pozbývají
účinnosti zákony v § 20, odst. 1 uvedené, s vý-
hradou tamtéž zmíněnou. Ustanovení § 21,


12

odstavce 3 a 6 nabývají účinnosti dnem vy-
hlášení tohoto zákona.

(2) Provedením tohoto zákona pověřuje se
ministr pro obchod, průmysl a živnosti.

Důvodová zpráva.

Nutnost bezodkladné reformy vzorového
zákona jest tak silně a všeobecně pociťo-
vána, že by bylo zbytečno se o tom šířiti
a stala se nad to ještě imperativnější vzhle-
dem ke změnám Unijních smluv, provede-
ným v Londýně 1934. Již v předválečném
Rakousku bylo podáno postupně v le-
tech 1880, 1894, 1900, 1904 a 1913 pět
osnov nového zákona. Poslednímu návrhu
nového vzorového zákona právem byla vy-
týkána zejména rozvláčnost; mnohá jeho
ustanovení mimo to se jeví nyní již zasta-
ralá a byla předstižena vývojem názorů a
potřeb.

Obor vzorové ochrany souvisí nepoměrně
těsněji s patentovým právem než známko-
vá ochrana a ježto v zásadě má vzorové
řízení býti napříště přiděleno patentnímu
úřadu, bylo v přiloženém návrhu upuštěno
od opakování ustanovení obsažených v pa-
tentním zákoně a dotyčné části nahrazeny
poukazem na patentní zákon, jako jest
tomu v celé řadě cizozemských vzorových
zákonů. Při zpracování tohoto návrhu bylo
mimo to přihlíženo k osvědčeným ustano-
vením řady cizích vzorových zákonů, ze-
jména jugoslávského a nového rakouského.

Hlavní vady a nedostatky dosavadního
zákona jsou tyto:

1. Rozsah ochrany jest naprosto neurčitý
a ochrana proto ve většině případů neúčin-
ná, ježto scházejí ustanovení o ochranném
nároku, takže v praksi zhusta již nepatrné
odchylky dostačují, aby napodobení se stala
beztrestnými.

2. Podle § 3 dosavadního zákona nepři-
znává se ochrana vzorkům, jež obsahují
pouhá napodobení samostatných děl umě-
leckých. Zákonem o původském právu z 24.
listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., § 7, jest
chráněno napodobení uměleckých děl vý-
tvarných uměleckým postupem rozdílným
od původního a fotografické reprodukce děl
literárních, uměleckých nebo fotografic-

kých, pokud nejsou jen rozmnoženinami
díla původního. Schází tedy dosud ochrana
v případech napodobení uměleckých děl,
přenesených na průmyslové výrobky.

3. Podle dosavadního zákona činí nejvyšší
přípustná a neprodlužitelná doba ochrany
tři roky, což jest lhůta ve většině případů
nedostačující.

4. Dosavadní zákon nečiní rozdílu mezi
vzorky užitnými a vkusovými, kteréž dvě
kategorie vyžadují v mnohých směrech
rozličných ustanovení.

5. Dosavadní zákon nezná tak zv. hro-
madných či sériových vzorků se sníženými
poplatky, a vyžaduje za každý vzorek bez
výjimky plné poplatky, což jest nesprave-
dlivé vzhledem k oborům průmyslovým, na
př., textilním, v nichž poměry vyžadují
chránění velikého, do set i tisíců jdoucího
počtu vzorků každoročně.

6. I po zmírnění ustanovení o zániku
vzorkového práva novelou z 20. prosince
1932, č. 28 ex 1933 Sb. z. a n. zaniká po-
dle dosavadního zákona vzorkové právo,
nepoužije - li se ho do jednoho roku (§ 29),
což jest ustanovení kruté a okolnostmi ni-
jak neodůvodněné a odporuje též čl. 5 B.
Unijní smlouvy, Londýn 1934. Povinnost
používání vzorku byla úplně odstraněna
v Rakousku, kde jinak platí dosud v pod-
statě týž zákon jako v Československu a
nestává pro užitné vzory ani v Německu.

7. Vzorky jsou zapisovány dosud u jede-
nácti rozličných obchodních a živnosten-
ských komor, takže schází ústřední rej-
střík a informace jest zájemcům velice ztí-
žena.

8. Pro stíhání zásahů i pro spory o plat-
nosti vzorkové ochrany jsou dosud přísluš-
ný politické úřady, které pro tuto agendu
nejsou náležitě vybaveny; tato okolnost
jest dalším důvodem, pro který jest vzor-
ková ochrana v praksi málo účinná. Při
tom však nemohou politické úřady rozho-


13

dovati o nárocích na náhradu škody, pro
které jsou příslušný civilní soudy (§ 20),
takže poškozený jest nucen se obraceti jak
na politické úřady tak i na soudy.

9. Ustanovení o řízení udělovacím a od-
porovém jsou velice kusá a neúplná.

Tyto vady a nedostatky mají býti od-
straněny podle osnovy následujícími usta-
noveními:

1. Za účelem přesnějšího vymezení roz-
sahu ochrany zavádí se vzorový nárok
(§ 14), povinný jen pro užitné vzory, analo-
gicky s patentním nárokem v patentním
právu a doplňují se předpisy o srovnávání
vzorku chráněného s napodobeninou v zá-
sahovém řízení (§ 18).

2. Vkusové vzorky požívají ochrany i
tehdy, jsou-li průmyslovou napodobeninou
uměleckého díla.

3. Nejdelší ochranná doba se prodlužuje
ve shodě s jugoslávským zákonem na 10
let (§ 6) a zavádějí se roční poplatky
(§ 19), takže přihlašovatel není nucen se
již při podání přihlášky rozhodnouti o žá-
dané době trvání ochrany.

4. Vytyčuje se výslovně rozdíl mezi vku-
sovými vzorky, působícími na krasocit
s užitnými vzory či modely, sloužícími
k potřebě (§ 1).

5. Zavádějí se hromadné či sériové vzor-
ky se sníženými poplatky (§ 13 a 19).

6. Jako sankce pro nepoužíváni užitného
vzoru se zavádí podle vzoru § 21 pat. zá-
kona nucená licence, kteráž úplné dostačí,
aby zajistila ve prospěch domácího prů-
myslu výrobu dotyčného vzoru v tuzemsku.

7. Vzorové přihlášky jest podávati u pa-
tentního úřadu v Praze (§ 11), u něhož
bude veden jednotný vzorový rejstřík (§
10) a to buď přímo, nebo prostřednictvím
obchodních a Živnostenských komor, kte-

rýmž v tomto případě připadne část přihla-
šovacího poplatku.

8. Patentní úřad bude příslušný nejen
pro řízení udělovací (§ 11 až 16), nýbrž též
pro spory a zrušení nebo odnětí vzorových
práv (§ 17), kdežto pro řízení jak trestní
tak i civilní při sporech zásahových budou
příslušný soudy (§ 18).

9. Ustanovení o řízení udělovacím a spo-
rovém byla doplněna analogicky a osvěd-
čenými již předpisy patentního zákona.

Roční poplatky za hromadné vzorky
(§ 19) jsou tak vyměřeny, že kvóta vypa-
dající na jeden vzorek, vypočtená pro střed-
ní počet vzorků v každém ze tří stupňů,
postupně klesá. V prvém pětiletí jest při
pěti vzorcích (střed prvého stupně) kvóta
15 Kč, tedy polovice ročního poplatku za
ojedinělý vzorek, při dvaceti vzorcích
(střed druhého stupně Kč 10. -, při čty-
řiceti vzorcích (střed třetího stupně) Kč
7. 50. Spravedlivé jest, by v druhém pěti-
letí se platily zvýšené roční poplatky, ježto
pouze vzory značně lukrativní budou tak
dlouho udržovány v platnosti. U vzorků
stačí při přechodu do druhého pětiletí
zdvojnásobení, u modelů (užitkových vzo-
rů) se však navrhuje čtyřnásobek vzhle-
dem k tomu, že model, jsa užitného rázu,
má povahu drobného patentu a omezuje
výrobní volnost více než vzorek rázu vku-
sového, t. j. umělecko-průmyslového. I při
této stupnici jest model stále ještě podstat-
ně levnější než patent. U patentů činí první
roční poplatek Kč 150. -, šestý Kč 600. -,
desátý Kč 1400-, kdežto u modelů první
Kč 50. -, šestý i desátý Kč 200. -.

Výlohy s provedením tohoto zákona spo-
jené uhradí se z poplatků zákonem samým
stanovených. Jde o zdolání ochrany již
stávající. Pokud by náklad finanční pře-
sahoval výši vybraných poplatků, nechť
zbytek uhradí se z běžných úspor.

V P r a z e, dne 18. června 1935.

Klein,

dr. Markovič, Hampl, Remeš, Srba, Nový, Němec, Polach, Révay, Pik, Langer Al.,
Hladký, Laušman, Dlouhý, Kučera F., Ešner, Jaša, Kopasz, Jar. Kučera, dr Mareš,

Stivín.

Státní tiskárna v Praze. - 3077-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP