Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

17.

Návrh

poslance Kleina a soudruhů

na změnu zákona ze dne 22. prosince 1924 č. 287 Sb. z. a n., kterým se částečně
mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních stát-
ních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto za-
městnancích.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne..........,

kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích po-
žitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůsta-
lých po těchto zaměstnancích.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se, na tomto zákoně:

Článek I.

Závěr § 10 budiž pozměněn takto:
»školní, dělnické lístky, jakož i polo-
roční lístky pro obchodní cestující, zá-
stupce a jednatele, pracující jménem a
na účet jednoho nebo více podnikatelů,
i když jsou ustanoveni pouze na provisi,
jsou od dávky osvobozeny. Podrobnosti
budu upraveny vládním nařízením. «

Článek II.

Zákon nabývá ihned účinnosti a pro-
vedou jej všichni členové vlády.


Odůvodněni.

V pozdních hodinách večerních pro-
jednával sociálně-politický výbor dne
17. prosince 1924 vládní návrh tisk čís.
5010 zákona hořeji citovaného. Neob-
vyklá hodina jednání znemožnila povo-
lání zástupců jednotlivých ministerstev
a mezi těmi. kteří, scházeli byli i zástup-
cové ministerstva železnic; jejich vy-
rozumění bylo technicky nemožné stej-
ně jako u ostatních. § 10 osnovy dal na-
vrhovateli možnost, rozvinouti akutní
problém obchodního cestujícího a zá-
stupce v našem hospodářském životě.
Navrhovatel prokázal vývojem poměrů
zproletarisování těchto osob. zejména
pak těžké postavení pro višních zástup-
cu, kteří trpí nedostatky našeho ochran-
ného zákonodárství a jsou donucováni
hraditi veškeré cestovní výlohy, aniž by
měli záruk honorování. Jejich činnost
němí odměněna ani tak jako práce akor-
dantova, neboť výsledek jejich činnosti
je odvislý od vyřízení objednávky a za-
placení příslušného účtu. Jakákoliv hos-
podářská krise vymstí se nejdříve na
těchto zaměstnancích, kteří platí ze své-
ho jízdu i ostatní výdaje a velmi často
bez výsledku. Avšak i fixní plat obchod-
ních cestujících není tak skvělý, aby
opravňoval neinformovanou veřejnost
o opulentních poměrech této kategorie
zaměstnanecké. Opak je pravdou!

Z těchto příčin žádal navrhovatel, aby
výhody jež se poskytují školním a děl-
nickým lístkům, byly dány také obchod-
ním cestujícím a jednatelům. Sociálně-
politický výbor nezamítl tento opráv-
měný požadavek, vzhledem k tomu však,
že příslušné oddělení ministerstva že-
leznic nebylo ve schůzi zastoupeno, byl
projeven souhlas, aby jinou cestou vy-
slovenému přání se vyhovělo.

Rozpočtový výbor poslanecké sně-
movny jednal taktéž o této záležitosti
a jak protokol schůze ze dne 17. pro-
since 1924 praví, positivně:

»Pri § 10 hovoří poslanec Remeš za
nezdraženie železničních lístikov pře
obchodných cestujúcich a žiada úpravu

tohoto uvedením v dovodovej zprávě.
Referent sa prispôsobil a § 10 přijímá
sa v znění výboru soc. pol.

Biradáč v. r.      Benda v. r.,

předseda           zapisovatel.

Také senát o téže záležitosti jednal a
podle tisku 2061 poznamenává:

»V § 10 zákona se podotýká, že ve
schůzi rozpočtového výboru poslanecké
sněmovny, konané dne 17. prosince 1924
bylo vysloveno přání. aby 10% zdraženi
lístků na československých drahách ne-
týkalo se lístků pro obchodní cestující,
kteří cestují v námezdním - služebním
poměru.

Dr. J. Karas v. r., Jos. Kouša v. r.,

místopředseda. zpravodaj.

V plenu obou sněmoven bylo zpravo-
daji zvlášť o tomto usnesení referováno
a v důsledku celého jednání vyhověli
ministři železnic výnosy č. 9611/III/3 ze
dne 28. března 1925. č. 53131/III/3 ze dne
18. prosince 1925, č. 53397/III/3 ze dne
11. prosince 1926.

Počínaje 1. lednem 1928 byly tyto vý-
hody obchodním cestujícím a zástupcům
odejmuty. Stalo se tak v době, kdy náš
stát potřeboval a i dnes potřebu je nej-
agilnějšího působení těchto činitelů,
kteří v našem národohospodářském ži-
votě hrají čím dále tím více svoji důle-
žitou a významnou úlohu. Jsme státem
exportním a proto je nutno neodepříti
podporu těm, kteří přispívá jí podstatnou
částí k aktivnosti naší obchodní bilance.
Poukazujeme k různým projevům z po-
slední doby. tak zejména má elaborát
ministerstva spravedlnosti k zákonu o
zaměstnancích ve vyšších soukromých
službách, kde se práce obchodního ces-
tujícího správně oceňuje.

Budiž dále poznamenáno, že cizina
velmi záhy vystihla nutnost podpory
těchto osob a poskytují různé státy vše-
možné výhody ve výkonu distribučním


3

u vědomí, že ukládají tento peníz na vy-
soký úrok.

Projednávání vládní osnovy zákona,
jehož znění navrhujeme, je mravním
závazkem, který byl až do 31. prosince
1927 plněn a jsou navrhovatelé přesvěd-
čeni, že strany, které zákon odhlasovaly,
přejaly i ostatní povinnosti, které nej-

§ 10

lepe splní nyní tím způsobem, že urych-

leně náš návrh projednají, alby opravený
zákon co nejdříve vstoupil v účinnost.

Úhrada nákladů, vyplývajících z to-
hoto návrhu, byla již opatřena dávkami,
vyplývajícími z prvé části § 10 zákona
č. 287/1924 Stb. z. a n.

Navrhujeme, aby tento návrh byl k pro-
jednání přikázán výborům s o c i á l n ě-
politickému a rozpočtovému.

V Praze, dne 18. června 1955.

Klein,

Brožík, Ešner, Langer A., Němec, Kopasz, Kučera F., Laušman, Jaša, Tayerle,
Jurnečková-Vorlová, Hampl, Remeš, Polach, Srba, Nový, Dlouhý, Hladký, Révay,

Kučera Jar., Stivín, dr. Mareš,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP