Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

15.

Návrh

poslanců Vád. Mikuláše, Fr. Zeminové, dr. J. Patejdla a druhů

na změnu § 108 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n.

o přímých daních.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne.

jímž se mění § 108 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n.

o přímých daních.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákone:

Článek I.

§ 108. zákona ze dne 15. června 1927, č. 76
Sb. z. a n. o přímých daních zni:

Pro každou zemi (§ 1. zákona ze dne 29.
února 1920, č. 126 Sb. z. a n. ve zněití zákona
ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb. z. a n. )
zřídí se zvláštní fondly k tomu účelu, aby z nich,
v případech rozsáhlejšího poškození zeměděl-
ských kultur živelními pohromami, byla poško-
zeným poplatníkům poskytována náhrada po-
zemkové daně se zvláštním příspěvkem (§105,
odst. 2. ) a přirážkami, odpovídající části natu-
rálního výtěžku zničeného živelní pohromou.
Správa těchto fondů přísluší
příslušným zemským výborům
(§ 26. zákona ze dme 29. února 1920, i. 126 Sb.
z. a n. ve zněni zákona ze dne 14. července
1927, Č. 125 Sb. Z. a n).


Článek II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá-
šení a provede jej ministr financí v dohodě se
zúčastněnými ministry.

Důvody.

Již při projednávání daňové
reformy (zákon o přímých daních)
Jsme navrhovali, aby místo
při zemědělských radách byly
fondy zamýšlené pro náhradu
daně pozemkové z důvodu ži-
velních pohrom zřízeny při
zemských výborech.

Návrh ten nebyl přijat a § 108. zákona
č. 76 z r. 1927 o přímých daních stanovil
zřízení fondů těch při zemědělských radách,
pro Podkarpatskou Rus při zeměděl. refe-
rátu civilní správy.

Zákonem č. 118 z r. 1927 o poskytování
podpor při živel, pohromách bylo pak fon-
dům těmto svěřeno ještě také
poskytování podpor při živel-
ních pohromách.

Zkušenosti získané při provádění § 108
zákona o přímých daních a § 2. zákona o po-
skytování podpor při živelních pohromách
(na př. správa fondů v Čechách a na Mo-
ravě musí si vyžádati úplně zbytečně také
ještě před rozhodnutím o náhradě daně nebo
podpoře návrh českého nebo německého
odboru zem. rady), svědčí o tom, že by
bylo rozhodně účelnější, aby
fondy ty spravovány byly zem-
skými výbory.

Mluví pro to také ta okolnost, že do fondů
k účelu náhrady daně pozemkové přispí-
vají obce ve výši 10% pozemkové daně,
předepsané v obci z veškeré půdy kromě
lesů. Jen v Čechách činí tento příspěvek
obcí 2, 600. 000 Kč.

I pokud se týče dalšího účelu fondů, t j.
poskytování podpor pro živelní pohromy,
byla by vhodnější správa zemským výbo-
rem.

V souvislosti s návrhem na změnu zákona
č. 118 z r. 1927 o poskytování podpor při ži-
velních pohromách, který zároveň podá-
váme, byl by pak postup asi ná-
sledující:

Při náhradě daně pozemkové:

Okresní komise (přednosta okr. úřadu,
přednosta berní správy a tři, nebo více
členů jmenovaných správou fondu), ku
které se žádosti o náhradu daně podávají,
vyšetří škodu prostřednictvím obecní rady
(tak tomu je dosud podle nařízení č. 74
z r. 1927) a navrhne správě fondu, t. j.
zemskému výboru číselně poskytnutí ná-
hrady daně, nebo zamítnutí žádosti. Zem-
ský výbor rozhodne a poukáže
obnos povolené náhrady příslušnému ber-
nímu úřadu na účet toho kterého poplat-
níka.

Při poskytování podpor při živelních po-
hromách:

Oznámení či žádosti se podají (jako do-
sud) u obecního úřadu. Místo toho,
aby je předal místní komisi, o jejíž jmeno-
vání musí případně požádati napřed okresní
úřad, starosta svolá schůzi
obecní rady a ta projedná po-
dané žádosti a připojí návrhy.
Starosta zašle vše okresní komisi výše zmí-
něné. Ta přezkouší, připojí svoje návrhy a
zašle zemskému výboru. Zemský vý-
bor rozhodne a poukáže kaž-
dému, jemuž podpora byla po-
skytnuta, obnos podpory.

Postup uvedený by byl v celku jedno-
duchý a rychlý, jak také je třeba, aby se
podpory dostalo postiženým co nejdříve.

K tomu směřuje talie předkládaný návrh.

Návrhem nevznikne žádné finanční zatí-
žení.

Po stránce formální budiž návrh přikázán výboru iniciativnímu a
pak zemědělskému.

V P r a z e, dne 18. června 1935.

Mikuláš, Zeminová, dr. Patejdl,

Bátková, Hrušovský, Uhlíř, dr. Klapka, Jenšovský, Richter Ferd., Tichý, Tučný, Láne,
Langr Fr., Stejskal, Netolický, Hatina, Fiala, Babek, Polívka, Bergmann, Tykal.

Státní tiskárna v Praze. - 3074-35


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP