Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

III. volební období. 1. zasedání.

14.

Návrh

poslanců Vád. Mikuláše, F. Zeminové, Dr. J. Patejdla, H. Bergmanna, Hrušovského

a druhů,

aby poskytnuta byla rychlá pomoc zemědělcům postiženým letošními živelními

pohromami.

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Vládě se ukládá provésti následující opa-
tření:

1. V krajích postižených živelními pohro-
mami naříditi okamžité přesné a nestranné
zjištění škod.

2. Poskytnouti těm postiženým, jejichž
existence je ohrožena, okamžitou peněžní po-
moc.

3. Poskytnouti postiženým ihned náhradní
osivo různých směsek, aby alespoň částečně
byla zajištěna píce pro dobytek.

4. Zastaviti v postižených obcích jakékoliv
vymáhání daní a veřejných dávek.

5. Poskytnouti postiženým obcím a okre-
sům potřebné finanční prostředky na opravu
poškozených cest a silnic.

6. Poskytnouti potřebný výdělek nezaměst-
naným prováděním veškerých investičních
prací.

7. Poskytnouti pomoc pachtýřům zeměděl-
ské půdy zákonnou úpravou pachtovného.

Odůvodnění.

Četné kraje republiky postiženy byly ka-
tastrofálními bouřemi. Zvláště bouře dne
11. června provázená průtržemi mračen a

krupobitím způsobila v řadě okresů střed-
ních Čech nedozírné škody. Mezi nejvíce
postiženými okresy jsou: Dobříšsko, Jí-


lovsko, Říčansko, Karlínsko, Velvarsko,
Kralupsko, Brandýsko a jiné.

Jsou to všechno právě ony okresy, které
loňského roku byly postiženy naprostou ne-
úrodou, způsobenou suchem. Hospodářský
a finanční stav postižených je velmi neutě-
šený. Zvláště drobní zemědělci, domkáři,
jimž malá výměra půdy neposkytovala ani
v normálních letech dostatečnou obživu a
kteří doplňovali své existence výdělkem ja-
ko řemeslníci, dělníci atd., vystaveni jsou
již dnes čiré bídě a nedostatku, zejména
proto, že nemohou v posledních letech prací
výdělku získati.

Poněvadž v některých obcích jde o po-
hromu, která polní úrodu úplně zničila, je
třeba, aby postiženým dostalo se okamžité
a vydatné pomoci z prostředků veřejných.

Také obcím a okresům, jejichž cesty a
silnice byly značně poškozeny (Dobříš-
Nový Knín) je třeba finanční podpory na
nutné opravy.

Poněvadž důsledky způsobených škod
přenesou se na všechno obyvatelstvo po-
stižených krajů, jest třeba, aby v těchto
místech nebyly letos vymáhány na poplat-
níctvu daně a veřejné dávky.

Poskytnutí práce dělnictvu veřejnými
investicemi jeví se pak krajně nutné.

Ochrana pachtýřů zemědělské půdy je
pak nejen věcí hosp. nutnosti, nýbrž i ak-
tem sociální spravedlnosti.

Jest jen třeba, aby pomocná akce
v rámci platných zákonných předpisů byla
provedena co nejdříve.

Návrh tento budiž přikázán výboru zemědělskému poslanecké sněmov-
ny k projednání a podání zprávy ve lhůtě co nejkratší.

V P r a z e, dne 18. června 1935.

Mikuláš, Zeminová, dr. Patejdl, Bergmann, Hrušovský,

Bátková, Uhlíř, dr. Klapka, Tichý, Jenšovský, Tučný, Stejskal, Netolický, Richter
Ferd., dr. Moudrý, Tykal, Langr Fr., Polívka, Lanc, Babek, Hatina, Fiala.

Státní tiskárna v Praze. - 3073-30.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP