Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

12.

Návrh

poslanců dra Otakara Klapky, V. Mikuláše, dra J. Patejdla a druhů,

aby byla poskytnuta vydatná pomoc osobám postiženým živelní pohromou, průtrží
mračen, krupobitím a velkou vodou v okrese říčanském.

V úterý dne 11. června 1935 kolem 7.
hod. večerní rozpoutala se v politickém
okrese říčanském a v sousedních okresech
ohromná bouře, provázená průtrží mračen,
krupobitím, záplavou vody. Touto živel-
ní pohromou byli katastrofálně postiženi
občané zemědělci i nezemědělci obce Prů-
honice, její osady Hole a Rozkoš, polit,
obce Mirošovice, její osady Všeším a Bož-
kov, pol. obce Šeberov a osady Hrnčíře,
polit, obce Horusice, Chomutovice, Dobře-
jovice, Voleška, Herink a některých obcí
okolních.

Živelní pohroma způsobila veliké škody
na zemědělských plodinách, žitě, pšenici,
ječmenu, ovsi, na pícninách, řepě a bram-
borách krupobitím a zaplavením.

Největší škody nadělala živelní pohro-
ma v obcích Průhonice, v osadě Rozkoš
a Hole, v obci Mirošovice, v osadách Vše-
ším a Božkov a v ostatních obcích, kde
ozimy a pícniny byly úplně roztlučeny, po-
le odplavena, ornice s polí servána a od-
plavena, jarní kultury, řepa a brambory
odplaveny a zaneseny blátem, seno pod-
plaveno kalnou vodou a zaneseno bahnem.
Velká voda zejména řádila v obci Mirošo-
vice, kde u samoty Maškov protrhla hráz,

zdemolovala mlýn, zvaný Maškov a to-
várnu vedle ní stojící a ohrozila obyvatele
na životě. Továrna p. Jiránka byla úplně
odnesena, transmise zpřelámány a stroje
úplně zničeny. Rovněž i dílna pí. Šulcové
byla úplně zničena i se strojním zařízením,
motorem, dynamem a zařízením niklova-
cím, atd. Zaměstnanci těchto závodů při-
šli o zaměstnání a poněvadž se jedná o ob-
čany se značným počtem dětí, jako u p.
Peltráma Josefa, domovníka s 5 dětmi od
1 roku do 14 let, způsobila tu velká voda
ohromnou katastrofu a ohrozila postižené
na existenci.

Okres Říčany i v předešlých letech byl
postižen především ohromným suchem v r.
1934 a krupobitím v letech předešlých; je
tedy tato katastrofa velmi tíživá, poněvadž
postižení jsou vyčerpáni dlouhotrvající vel-
kou hospodářskou a zemědělskou křísí,
vyčerpali se z posledních prostředků a vy-
čerpali i možný úvěr a nyní nacházejí se
v tak kritickém stavu, že jsou úplně bez-
radní. Se slzami v očích obcházejí postiže-
ní pole a dovolávají se pomoci.

Nemá-li tato těžká situace postižených
vyvrcholiti v úplnou katastrofu, jest potře-
bí těmto těžce postiženým ať zemědělcům
nebo nezemědělcům, živnostníkům a ob-


2

chodníkům poskytnouti okamžitou podpo-
ru.

Podepsaní navrhují:

1) Vládě republiky Československé se u-
kládá, aby okamžitě uvolnila přiměřenou
částku k podpoře obyvatelstva, postižené-
ho katastrofou, opatření náhradního osiva
a provádění nouzových prací na úpravě
poškozených komunikací, obecních cest a
okresních silníc,

2) aby finanční správa úplně zastavila
vymáhání daní, zastavila exekuce, dražby

a vyšla benevolentně vstříc těžce postiže-
ným živelními pohromami,

3) postiženým živelní pohromou budiž
umožněn bezúročný dlouhodobý úvěr na
odčinění škod způsobených živelní pohro-
mou.

Finanční zatížení tímto návrhem vznik-
lé budiž hrazeno z položek rozpočtových
k tomuto účelu určených a z úspor roz-
počtových vůbec. Po stránce formální bu-
diž tento návrh přikázán výboru iniciativ-
nímu, zemědělskému a rozpočtovému.

V P r a z e dne 18. června 1935.

Dr. Klapka, Mikuláš, dr Patejdl

dr. Neuman, Bergmann, Bátková, dr. Kozák, Jenšovský, Babek, Tykal, Tichý, David,
Hatína, Langr Fr., Láne, Richter Ferd., dr. Stránský, Zeminová, dr. Moudrý, Netolický,

Fiala, Tučný.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP