Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

11.

Návrh

poslancov Vlád. Polívku, Igora Hrušovského a druhov

na poskytnutie pomoci krajom postihnutým katastrofálnou búrkou dňa 12. VI. 1935
najmä Bardejovu, Slov. Rasalviciam, Kurímu a Kežmarku.

V minulých dňoch - 12. júna - bol kraj
prešovský a podtatranský postihnutý kata-
strofálnou búrkou, ktorá spôsobila ohrom-
né škody. Denné listy zaznamenaly straš-
né následky týchto katastrof. V kraji bar-
dejovskom prihnala sa búrka dňa 12. júna
v odpoludňajších hodinách s prietržou mra-
čien a žadovcom. Po strašnej hodinovej
katastrofe zostalo ležať žadovca vyše 15
cm, ktorý zničil takmer všetku nádejnú
úrodu. V potoku Lukavici stúpla voda až
na 3 m výšky, zaplavila celé údolie, poško-
dila trať železničnú, ktorá stala sa nesjazd-
nou. V Bardejove voda odniesla drevený
most, v Klušove strhla betónový most,
úroda je úplne v celom kraji zničená. Za-
chraňovacích prác sa súčastnilo obetavé
vojsko ako aj želez; zamestnanci,

Na Prešovskú boly zaplavené obce Ku-
rím a Marháň, rozvodnená riečka Teplá

strhla niekožko mostov. V Slovenských
Raslavicíach zničená bola v dvoch hodi-
nách všetka krásna úroda. Ovocné stromy
boly úplne zničené.

Kraj v okolí Kežmarku pod Tatrami bol
zničený dvoma búrkami 10. a 12. /VI. Roz-
vodnená rieka Poprad následkom strašnej
búrky spôsobila mnoho škôd. Búrka vyžia-
dala si tiež aj jeden žudský život,

Poslanecká snemovňo, ráčiž sa usniesť,
aby uvedeným krajom bola poskytnutá
všestranná pomoc hospodárska, finančná,
úžavy daňové všetkým postihnutým na zá-
klade pečlivého šetrenia zistenia stavu po
katastrofe.

Po stránke formálnej navrhovatelia na-
vrhujú prikázať návrh výboru zemede1-
skému a rozpočtovému.

V P r a h e dňa 18. júna 1935.

Polívka, Hrušovský,

Zeminová, Bergmann, Netolícký, Richter Ferd, Hatina, Lane, Uhlíř, Bátková, Stej-
skal, Fiala, dr. Stránský, Dávid, Tichý, Tykal, dr. Patejdl, Tučný, Langr Fr.,
dr. Moudrý, dr. Kozák, Bábek, Jenšovský, dr. Neuman,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP