Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

6.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským

o celním projednávání módních publikací, sjednaná výměnou not v Praze

dne 22. května 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou

ze dne 22. května 1935, čís. 115 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromážděni republiky Českosloven-
ské schvaluje dohodu mezi republikou Česko-
slovenskou a spolkovým státem Rakouským
o celním projednávání módních publikací, sjed-
nanou výměnou not v Praze dne 22. května
1935 a uvedenou v prozatímní platnost vládni
vyhláškou ze dne 22. května 1935, čís, 115 Sb.
z. a n.

Důvodová zpráva.

Již dodatková úmluva z r. 1924 k obchodní
dohodě s Rakouskem stanoví smluvní poznám-
kou, že módní publikace, které podle své po-
vahy podléhají clu v saz. čís. 299 Českosloven-
ského celního tarifu, mají se za podmínek touto
smluvní poznámkou určených odbavovati beze
cla. K žádosti Rakouska bylo toto ustanovení
v dodatkové úmluvě z r. 1931 pozměněno za
účelem přesnější definice pojmu módních pu-
blikací, které jest projednávati beze cla. Nový
text však přece nepostačoval pro určité hra-

niční případy a docházelo proto k celním spo-
rům.

Při nynějším obchodně-politickém jednání
s Rakouskem byla otázka znovu projednávána
a dospělo se k dohodě o nové a širší definici
pojmu módních publikací, která by kryla téměř
všechny praktické případy, takže lze míti za
to, že již ve věci nebude sporů.

Aby dohoda mohla býti co nejdříve uve-
dena v život, byla mezi delegacemi sjednána


2

výměna předkládaných not, jimiž se jednak
dřívější smluvní poznámka k saz. čís. 299
Československého celního tarifu mění, jednak
se ruší ustanovení závěrečného protokolu, které

se novým textem poznámky stává bezpředmět-
ným.

Texty not se přikládají v původním znění
českém a německém s příslušným překladem.

V Praze, dne 11. června 1935.

Předseda vlády:

J. Malypetr v. r.


3

Ministerstvo zahraničních věcí.

Čís. 67. 104/IV-3/35.

Celní projednávání módních publikací.

V Praze dne 22. května 1985.

Pane ministře,

mám čest Vám oznámiti, že vlády republiky Československé a spolkového státu
Rakouského se shodly na tom, aby příloha B dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi
republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, sjednané ve
Vídni dne 22. července 1931, byla pozměněna takto:

Dosavadní text poznámky k saz. čís. 299 československého celního sazebníku se
nahrazuje tímto zněním:

Poznámka k saz. čís. 299. Módní publikace (sešité nebo s volnými listy), jakož
i k nim obsahově patřící, do publikací vložené přílohy, jako archy střihů, vzorkové listy
pro pletení, háčkování, vyšívání nebo šití, módní obrázky a pod., projednávají se beze cla
podle saz. čís. 647.

Ustanovení závěrečného protokolu k řečené dodatkové úmluvě sub 8 k poznámce
k saz. čís. 299 se ruší.

Tato úmluva jest nedílnou součástí shora uvedené dodatkové úmluvy ze dne 22.
července 1931. Bude ratifikována a vstoupí v platnost patnáctého dne po výměně ratifi-
kací, jež bude provedena ve Vídni. Smluvní strany si však vyhrazují právo uvésti ji
v prozatímní platnost dnem, který bude určen společnou dohodou.

Račte přijmouti pane ministře, ujištění mé hluboké úcty.

Panu

Dr. Ferdinandu Markovi,

mimořádnému vyslanci a zplnomocněnému ministru
spolkového státu Rakouského

v Praze.

Dru JUL. FRIEDMANN v. r.


4

österreichische Gesandtschaft

in Prag.
Zl. 5946.
Verzollung von Modepublikationen.

Prag, am 22. Mai 1935.
Herr Minister!

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß
die Regierungen des Bundess'taates Öster-
reich und der čechoslovakischen Repu-
blik über Folgendes einig geworden sind:

Die Anlage B des zu Wien am 22. Juli 1931
abgeschlossenen Zusatzabkommens zu dem
zwischen der Republik Österreich und der
Čechoslovakischen Republik am 4. Mai
1921 geschlossenen Handelsübereinkommen
wird folgendermaßen abgeändert:

Der bisherige Text der Anmerkung zur
T. Nr. 299 des Čechoslovakischen Zollta-
rifs wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

Anmerkung zu T. Nr. 299. Modepublika-
tionen (geheftet oder mit losen Blättern), so-
wie zu denselben inhaltlich zugehörige, in
die Publikationen eingelegte Beilagen, wie
Schnittmusterbogen, Strick-, Häckel-, Stick-
und Nähmüsterblätter, Modebilder u. dgl.
werden nach der T. Nr. 647 zollfrei abgefer-
tigt.

Die Bestimmungen zu Anmerkung zu T.
Nr. 299 des Schlußprotokolles zum genannten
Zusatzabkommen sub B werden aufgehoben.

Dieses übereinkommen bildet einen un-
trennbaren Bestandteil des oben angeführ-
ten Zusatzabkommens vom 22. Juli 1931. Es
wird ratifiziert werden und tritt am löten
Tage nach dem in Wien durchzuführenden
Austausch der Ratifikationsinstrumente in
Geltung. Die beiden Vertragsteile behalten
sich jedoch das Recht vor, dasselbe proviso-
risch an einem durch beiderseitiges Einver-
nehmen zu bestimmenden Tage in Geltung
treten zu lassen.

Genehmigen Sie, Herr Minister, den Aus-
druck meiner vollkommensten Hochachtung.

Dr. FERD. MAREK m. p.

Herrn

Dr. Jul. Friedmann,

außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter
Minister,

Praha.

(Překlad. )

Rakouské vyslanectví

v Praze.
Čís. 5946.
Celní projednávání módních publikací.

V Praze dne 22. května 1935.
Pane ministře,

mám čest Vám oznámiti, že vlády spolko-
vého státu Rakouského a republiky Českoslo-
venské se shodly na tom, aby příloha B do-
datkové úmluvy k obchodní dohodě mezi re-
publikou Rakouskou a republikou Českoslo-
venskou ze dne 4. května 1921, sjednané ve
Vídni dne 22. července 1931, byla pozměněna
takto:

Dosavadní text poznámky k saz. čís. 299
československého celního sazebníku se na-
hrazuje tímto zněním:

Poznámka k saz. čís. 299. Módní publikace
(sešité nebo s volnými listy), jakož i k nim
obsahově patřící, do publikací vložené pří-
lohy, jako archy střihů, vzorkové listy pro
pletení, háčkování, vyšívání nebo šití, módní
obrázky a pod., projednávají se beze cla podle
saz. čís. 647.

Ustanovení závěrečného protokolu k řečené
dodatkové úmluvě sub B k poznámce k saz.
čís. 299 se ruší.

Tato úmluva jest nedílnou součástí shora
uvedené dodatkové úmluvy ze dne 22. čer-
vence 1931. Bude ratifikována a vstoupí
v platnost patnáctého dne po výměně ratifi-
kací, jež bude provedena ve Vídni. Obě
smluvní strany si však vyhrazují právo
uvésti ji v prozatímní platnost dnem, který
bude určen společnou dohodou.

Račte přijmouti, pane ministře, ujištění
mé nejdokonalejší úcty.

Dr. FERD. MAREK v. r.

Panu

Dru Jul. Friedmannovi,
mimořádnému vyslanci a zplnomocněnému ministru,

Praha.

Státní tiskárna v Praze. - 3017-35


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP