Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č, 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

5.

Zpráva

předsedy Stálého výboru

podle § 54 ústavní listiny o činnosti tohoto výboru v době mezi III. a IV.
volebním obdobím Národního shromáždění.

O činnosti Stálého výboru, zvoleného v červnu 1984 v obou sněmovnách NSRČ
a ustaveného ve schůzi dne 27. června 1934, podávám podle § 54, odst. 14 ústavní
listiny tuto zprávu:

V mezidobí od rozpuštění obou sněmoven rozhodnutím presidenta republiky ze
dne 17. dubna 1935 až do zahájení čtvrtého volebního období Národního shromáž-
dění, které president (republiky rozhodnutím ze dne 11. června 1935 svolal na den
18. června 1935, konal Stálý výbor celkem 4 schůze.

První schůze - označená jako 2., počítajíc po prvé, ustavující schůzi dne
27. června 1934 - konala se dne 29. dubna 1935. Byly v ní zpravodajům přiděleny
tři vládní návrhy:

1. vládní návrh, kterým se předkládá Stálému výboru N. S. ke schválení dohoda
o vzájemné ochraně práv ze živnostenského vlastnictví mezi republikou Česko-
slovenskou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaná v Praze
dne 25. března 1935 a uvedená v prozatímní platnost dnem 15. dubna 1935
vládní vyhláškou ze dne 12. dubna 1985, č. 62 Sb. z. a n.,

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Stálému výboru N. S. ke schválení obchodní
a plavební smlouva mezi republikou Československou a Svazem sovětských so-
cialistických republik, podepsaná v Praze dne 25. března 1935 a uvedená v pro-
zatímní platnost dnem 15. dubna 1935 vládní vyhláškou ze dne 12. dubna 1935,
č. 61 Sb. z. a n., a

3. Vládní návrh, kterým, se předkládá Stálému výboru N. S. ke schválení čtvrtý
dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou československou a Švý-
carskem ze dne 16. února 1927, sjednaný v Praze dme 23. března 1935 a uvedený
v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. dubna 1935, č. 60 Sb. z. a n.

V následující, 3. schůzi dne 11. května 1935 přijato schvalovací usnesení po prvé ze
jmenovaných osnov, vztahující se na dohodu o vzájemné ochraně práv ze živnosten-
ského vlastnictví mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistic-
kých republik.

Toto usnesení zní:

,,Stálý výbor Národního shromáždění republiky Československé schvaluje dohodu
o vzájemné ochraně práv ze živnostenského vlastnictví mezi republikou Českosloven-


skou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsanou v Praze dne 25. března
1935 a uvedenou v prozatímní platnost dnem 15. dubna 1935 vládní vyhláškou ze dne
12. dubna 1935, č. 62 Sb. z. a n."

Ve 4. schůzi dne 24. května 1935 přidělen zpravodaji vládní návrh, kterým se
předkládá Stálému výboru podle § 54 úst. Úst. k projevu souhlasu smlouva mezi re-
publikou Československou a Německou říší o úpravě poměrů na železnicích přecháze-
jících přes československo-německé hranice, podepsaná v Praze dne 25. července 1931.

Dále přijato schvalovací usnesení o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou
Československou a Svazem sovětských socialistických republik a schválen čtvrtý do-
datkový protokol k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskem
ze dne 16. února 1927.

Usnesení mají tato znění:

,,Stálý výbor Národního shromáždění republiky Československé schvaluje ob-
chodní a plavební smlouvu mezi republikou Československou a Svazem sovětských so-
cialistických republik, podepsanou v Praze dne 25. března 1935 a uvedenou v proza-
tímní platnost dnem 15. dubna 1935 vládní vyhláškou ze dne 12. dubna 1935, č. 61
Sb. z. a n. "

,,Stálý výbor N. S. R. Č. schvaluje čtvrtý dodatkový protokol k obchodní smlouvě
mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjed-
naný v Praze dne 23. března 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze
dne 12. dubna 1935, č. 60 Sb. z. a n. "

Mimo to projednány 4 imunitní případy členů Stálého výboru.

V poslední, 5- schůzi dne 6. června 1935 přijato schvalovací usnesení o smlouvě
s Německem, jednající o úpravě poměrů na železnicích, přecházejících přes hranice
československé, podepsané dne 25. července 1931.

Usnesení zní takto:

,,Stálý výbor podle § 54 ústavní listiny souhlasí se smlouvou mezi republikou
Československou a Německou říší o úpravě poměrů na železnicích přecházejících přes
Československo-německé hranice, podepsanou v Praze dne 25. července 1931. "

Tuto zprávu předsedy Stálého výboru předkládám poslanecké sněmovně podle
ústavní povinnosti jako předmět jednání podle § 18, č. 5 jednacího řádu sněmovny.
Přehled činnosti Stálého výboru ukazuje, že výbor postupoval v mezích své kompe-
tence, stanovené v odst. 8 §u 54 úst. listiny, která zahrnuje věci náležející do zá-
konodárné a správní působnosti Národního shromáždění.

Předkládám tedy tuto zprávu o činnosti Stálého výboru s návrhem, aby posla-
necká sněmovna zprávu i činnost Stálého výboru schválila.

V Praze dne 14. června 1935.

Předseda Stálého výboru NSRČ:
Dr. František Staněk v. r.

Státní tiskárna v Praze. - 3006-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP