Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

2.

Usnesení senátu

Národního shromáždění republiky Československé

k vládnímu návrhu (tisk sen. 644 a 699-11. ) zákona
o veřejné stráži zemědělské.

Senát Národního shromáždění republiky československé přijal ve 140. schůzi dne
12. července 1928 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne ________________________

o veřejné stráži zemědělské.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) Veřejnou stráž zemědělskou lze zříditi
ke službě pro ochranu polního majetku počí-
tajíc v to i vinice, lesů, myslivosti, rybolovu
nebo zařízení k užívání, vedení a hrazení vod.

(2) Veřejnou stráží zemědělskou jsou podle
tohoto zákona osoby, které byly ustanoveny
k některé ze služeb uvedených v odst. 1.,
jestliže byly pro službu tuto úřadem po-
tvrzeny a vzaty do slibu.

(3) Nikdo nemůže býti veřejnou stráží ze-
mědělskou pro ochranu vlastních zájmů; je-li
však více účastníků, lze ustanoviti za veřej-
nou stráž zemědělskou i jednoho z nich, pokud
jeho zájem je v poměru k celkovému zájmu
ostatních účastníků jen podřadný.

§ 2.

(1) Úřad potvrzuje a do slibu bere osoby
ustanovené pro služby uvedené v § 1 k žádosti


2

toho, kdo je ustanovil. Nedotčena zůstávají
zvláštní ustanovení, podle nichž zaměstna-
vatelé jsou povinni osoby ustanovené pro
služby uvedené v § 1 dáti úřadem potvrditi
a do slibu vzíti.

(2) O vykonání slibu sepíše úřad protokol
a vydá osobě, která jej vykonala, průkazku
a služební odznak za náhradu výrobních ná-
kladů. Za vrácený neporušený služební od-
znak vrátí se peníz zaň zaplacený.

(3) Znení slibu, obsah a vnější náležitosti
průkazky, jakož i služební odznak určeny
budou vládním nařízením.

§ 3.

(1) Pro služby v § 1 uvedené mohou býti
potvrzeni a do slibu vzati toliko českoslovenští
státní občané, svéprávní, spolehliví a důvěry-
hodní, jakož i tělesně a duševně způsobilí, aby
službu tuto vykonávali s právy a povinnostmi
veřejné stráže zemědělské. Před slibem poučí
je úřad o výkonu služby a o jejich služebních
právech a povinnostech. Nedotčeny zůstávají
předpisy, podle kterých pro jednotlivé služby
v § 1 uvedené jest třeba průkazu zvláštní od-
borné způsobilosti.

(2) Ze zákona nebo podle soudního výroku
nastává nezpůsobilost nabýti práv veřejné
stráže zemědělské v týchž případech, ve
kterých podle trestních zákonů nastává ne-
způsobilost nabýti služby veřejné.

§ 4.

Táž osoba může býti úřadem potvrzena a do
slibu vzata pro službu ochrannou i v několika
odvětvích zemědělství, je-li způsobilá (§ 3) a
skutečně s to, aby služby ty zároveň zastá-
vala. Za týchž předpokladů může býti úřa-
dem potvrzena a do slibu vzata i osoba, kterou
pro službu ochrannou ustanovilo si společně
několik zaměstnavatelů.

§ 5.

(1) Ze zákona nebo podle soudního výroku
nastává ztráta práv veřejné stráže zeměděl-
ské a ztráta způsobilosti práva ta vykonávati
v týchž případech, ve kterých podle trestních
zákonů nastává ztráta taková u služby ve-
řejné. V tomto případě odejme úřad průkazku
a služební odznak.

(2) Shledá-li úřad, že osoba náležející k ve-
řejné stráži zemědělské pozbyla z jiného dů-


3

vodu způsobilosti požadované tímto zákonem
(§ 3) nebo jí vůbec neměla, zbaví ji práv,
kterých nabyla tím, že ji potvrdil a vzal do
slibu, a odejme jí průkazku a služební odznak.

§ 6.

(1) úřad chová osoby jím potvrzené a do
slibu vzaté v patrnosti. O vykonání slibu a
zproštění služby (§ 5) dá úřad zprávu obec-
nímu úřadu, jenž ji vyhlásí způsobem v místě
obvyklým.

(2) Zaměstnavatel jest povinen bez pro-
dlení oznámiti úřadu, že

a) zaměstnanec náležející k veřejné stráži
zemědělské přestal vykonávati službu, pro
kterou byl úřadem potvrzen a vzat do slibu,

b) změnil se jeho strážní obvod,

c) byl ustanoven pro ochrannou službu
v jiném odvětví, než pro které byl úřadem po-
tvrzen a vzat do slibu,

d) byl dodatečně ustanoven také jiným
zaměstnavatelem, aby konal službu stráže ze-
mědělské (§ 1) i pro něho.

S oznámením zároveň jest předložiti prů-
kazku, pokud se týče i služební odznak, který
zaměstnanec podle § 7, odst. 2., zaměstnava-
teli odevzdal.

(3) Úřad podle okolností případu bud' vy-
značí nastalé změny v průkazce a vrátí ji,
nebo vyznačí na ní neplatnost a zadrží ji, nebo
oznámí, proč změnu nemůže vzíti na vědo-
most. V případech zmíněných v odst. 2. pod
písm. b), c) ad) netřeba znovu slib vykonati.

§ 7.

(1) Osoby náležející k veřejné stráži země-
dělské jsou při výkonu své služby povinny
nositi předepsaný služební odznak viditelně
připevněný a míti u sebe i průkazku, kterou
jsou povinny na požádání prokázati se oso-
bám, proti kterým zakročují, i veřejným or-
gánům bezpečnostním.

(2) Přestanou-li vykonávati službu veřejné
stráže zemědělské u zaměstnavatele, který
požádal o to, aby byly potvrzeny a vzaty do
slibu, nebo pozbudou-li z jakéhokoli jiného
důvodu práv veřejné stráže zemědělské, jsou
povinny neprodleně odevzdati tomuto zaměst-
navateli služební odznak a průkazku.

(3) V případech, které má na zřeteli usta-
novení §u 6, odst. 2., písm. d), nastane tato
povinnost teprve tehdy, když řečené osoby


4

nekonají již služby veřejné stráže zemědělské
pro žádného z dosavadních společných zaměst-
navatelů.

§ 8.

(1) Veřejná stráž zemědělská jest při vý-
konu své služby a za podmínek uvedených
v § 7, odst. 1. orgánem moci veřejné, podle
trestních zákonů jest ji stejně posuzovati
jako stráž občanskou a má zejména práva a
povinnosti v paragrafu tomto a následujícím
uvedené. Zda a jakou zbraň může za podmí-
nek těch nositi a kdy jí může použíti, ustano-
vují zvláštní předpisy.

(2) Každý je povinen uposlechnouti úřed-
ního vyzvání veřejné stráže zemědělské
v okruhu její zákonné působnosti.

(3) Pokud jest přípustné vydati trestní
příkaz, lze tak učiniti též na základě oznámení
učiněného veřejnou stráží zemědělskou v me-
zích její působnosti a na základě bezprostřed-
ního služebního pozorování nebo doznání před
ní učiněného.

(4) Veřejná stráž zemědělská smí kromě
případů v zákonech zvláště uvedených za-
držeti a předvésti (odst. 10) osoby, které

a) při trestném činu na věcech svěřených
její ochraně přistihla a jež, ač je napomenula,
nepřestávají pokračovati v trestném jednání
nebo se snaží takové jednání opakovati,

b) při trestném činu [písm, a)] přistihla,
jsou-li jí neznámy a nemůže-li jejich totož-
nost ihned zjistiti,

c) přistihla na cizím pozemku nebo v blíz-
kosti věcí svěřených její ochraně za okolností,
jež vnucují důvodné podezření, že osoby ty
spáchaly nebo pokusily se spáchati na oněch
věcech trestný čin, jsou-li jí neznámy a ne-
může-li jejich totožnost ihned zjistiti,

d) spáchavše trestný čin [písm. a)], bud' se
pokusily uprchnouti nebo se skrývají, aby se
vyhnuly trestnímu stíhání a jsou jí neznámy,

e) přistihla při trestném činu [písm. a)]
nebo na cizím pozemku nebo v blízkosti před-
mětů svěřených její ochraně za okolností, jež
vnucují důvodné podezření, že osoby ty spá-
chaly nebo se pokusily spáchati trestný čin a
nemají v tuzemsku stálého bydliště, řádného
zaměstnání nebo jsou z místa vykázány.

(5) Veřejná stráž zemědělská v případě
odst. 4., písm. b), c), d), jest povinna a
v případě odst. 4., písm. e), oprávněna


5

od zadržení a předvedení upustiti, dá-li při-
stižený dostatečnou jistotu, že se trestnímu
řízení nebude vyhýbati. O tom, že byla jistota
dána, buď vydáno zadrženému ihned po-
tvrzení.

(6) Veřejná stráž zemědělská může v pří-
padě odst. 4, písm. b), c), d), od zadržení
a předvedení upustiti, dá-li zadržený hodno-
věrné ujištění, že jeho údaje o osobních po-
měrech jsou správné a že se trestnímu řízení
nebude vyhýbati.

(7) Jistota bude obviněnému vrácena nej-
později po pravoplatném skončení řízení, a
byl-li odsouzen, po výkonu trestu. Nevyhoví-li
obviněný bez důvodu a bez ospravedlnění
obsílce doručené mu do vlastních rukou, pro-
padá jistota ve prospěch státu.

(8) Dá-li se osoba, která může býti podle
odst. 4. zadržena, na útěk, smí ji veřejná
stráž zemědělská stíhati a zdržeti i mimo svůj
strážní obvod.

(9) Je-li osoba zadržená důvodně podezřelá,
že má u sebe zbraně, smí veřejná stráž země-
dělská provésti prohlídku osobní i věcí, jež
má při sobě; osobní prohlídka buď vykonána
s náležitou šetrností a osobou stejného po-
hlaví.

(10) Každého zadrženého i přijatou jistotu
jest povinna veřejná stráž zemědělská ode-
vzdati ihned nejbližšímu bezpečnostnímu
úřadu nebo orgánu (obecnímu starostovi,
státní neb obecní polici nebo četnictvu),
který, přestal-li důvod zadržení, propustí
předvedeného, jinak předvede ho příslušnému
úřadu (soudu) a ponechá jistotu v uschování
do dalšího opatření úřadu (soudu), kterému
o úschově-podá zprávu.

§ 9.

(1) Při nebezpečenství v prodlení může ve-
řejná stráž zemědělská v oboru své působnosti
zadržeti, případně zabaviti věci, jichž jest po-
třebí k vedení důkazů, dále, jež lze prohlásiti
podle platných předpisů za propadlé, zničiti
nebo učiniti nepotřebnými.

(2) Veřejná stráž zemědělská může osobám
přistiženým při trestném činu na věcech
svěřených její ochraně zadržeti, případně za-
baviti věci pocházející z trestného činu, nebo
určené k jeho spáchání; rovněž může osobám,
které přistihla na cizím pozemku nebo v blíz-
kosti předmětů svěřených její ochraně za
okolností, jež vnucují důvodné podezření, že
osoby ty spáchaly, nebo pokusily se spáchati
trestný čin, zadržeti případně zabaviti věci,
o kterých má důvodné podezření, že pocházejí
z trestného činu spáchaného na předmětech


6

svěřených její ochraně nebo že věci ty jsou
určeny k spáchání činu takového, neospra-
vedlní-li přistižení, proč je s sebou mají.

(3) Ustanovení § 8, odst. 5. a 10., týkající
se dané jistoty platí tu obdobně.

§ 10.

(1) Porušení povinností uložených v § 6,
odst. 2., a v § 7 trestá úřad pokutou pořádko-
vou do 500 Kč.

(2) Zneužití služebního odznaku nebo prů-
kazky osobou nenáležející k veřejné stráži ze-
mědělské, pokud čin není trestný podle trest-
ních zákonů, trestá úřad pokutou do 4. 000 Kč
nebo vězením do 14 dnů.

§11.

Kde se v tomto zákonu mluví o úřadu, aniž
se úřad ten blíže označuje, rozumí se tím
politický úřad I. stolice, pokud však jde
o trestní věci, i státní policejní úřad v me-
zích jeho příslušnosti.

§ 12.

(1) Osoby, které podle dosavadních před-
pisů byly pro některou ze služeb, na které se
tento zákon vztahuje, úřadem potvrzeny a do
přísahy vzaty, nepotřebují v této službě, aby
byly úřadem podle tohoto zákona znovu po-
tvrzeny a do slibu vzaty, jinak platí však i pro
ně ustanovení tohoto zákona, úřad vymění
jím vydané služební odznaky a osvědčení za
odznaky a průkazky podle tohoto zákona.

(2) Slib vykonaný podle tohoto zákona
nahrazuje přísahu požadovanou dosavadními
předpisy.

§ 13.

(1) Všechna ustanovení o předmětech, jež
jsou upraveny tímto zákonem, pozbývají plat-
nosti.

(2) Zvláště jsou to:

a) nařízení ministerstev vnitra a spravedl-
nosti ze dne 2. ledna 1854, č. 4 ř. z., o vzetí
do přísahy ochranného personálu lesního a
dozorčího personálu mysliveckého pro službu
mysliveckou,

b) nařízení ministerstev vnitra a spravedl-
nosti ze dne 1. července 1857, č. 124 ř. z.,
o požadavcích pro vzetí do přísahy pro ochran-
nou službu lesní a mysliveckou,

c) zákon ze dine 1. května 1896, č. 53 mor.
z. z., o požadavcích pro potvrzení a vzetí do


7

přísahy strážního personálu ustanoveného
k ochraně zemědělství,

d) zákon ze dne 16. června 1872, č. 84 ř. z.,
o úředním postavení strážního personálu
ustanoveného k ochraně jednotlivých odvětví
zemědělství,

e) zákony a je provádějící předpisy o vněj-
ším označení přísežných stráží ustanovených
k ochraně zemědělství a to: zákon ze dne 21.
února 1885, č. 41 čes. z. z. s vyhláškou býv.
místodržitele pro Čechy ze dne 2. října 1885,
č. 8843 praes., č. 42 čes. z. z., zákon ze dne
29. května 1887, č. 75 mor. z. z. s vyhláškou
byv. místodržitele na Moravě ze dne 18.
června 1887, č. 76 mor. z. z. a zákon ze dne
29. května 1887, č. 33 slez. z, z. s vyhláškou
býv. zemského presidenta slezského ze dne
12. července 1887, č. 7790, č. 34 slez. z. z. a
jeho nařízením ze dne 12. června 1903,
č. 13. 978, č. 39 slez. z. z.,

f) ze zákonů o ochraně polního majetku
a to: ze zákona ze dne 12. října 1875, č. 76
čes. z. z., §§ 20-24, § 25, odst. 1., § 26, § 29,
odst. 1. a § 30, ze zákona ze dne 13. ledna
1875, č. 12 mor. z. z., §§ 19-23, § 24 s vý-
jimkou poslední věty, § 25, § 28, odst. 1., a
§ 29, a konečně ze zákona ze dne 30. června
1875, č. 21 slez. z. z., §§ 18-22, § 23, odst. 1.,
§ 24, § 27, odst. 1., a § 28,

g) ze zák. čl. XII/1894, o polním hospodář-
ství a polní policii, §§ 76-86 a § 96, z pro-
váděcího nařízení k němu č. 48. 000/1894 M.
F. (uh. orby) §§ 76-86.

§ 14.

Zákon tento nabude účinnosti dnem, který
bude stanoven vládním nařízením. Provede
jej ministr zemědělství v dohodě s ministry
vnitra a spravedlnosti.

Dr. Hruban v. r.,

předseda.

Dr. Safařovič v. r.,

tajemník senátu.

Dr Ot. Krouský v. r.,

zapisovatel.

Resoluce.

Ministerstvům, jež jsou pověřena zákon tento provésti, se ukládá, aby vypraco-
vala pro veřejnou stráž zemědělskou instrukce, jež se týkají výkonu její služby
a dále jejich práv a povinností, jež pro službu jsou důležitý.

Státní tiskárna v Praze - 2782-86.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP