Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

č. 1201Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Ecuadorskou, podepsaná v Quitu dne 15. prosince 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. ledna 1938, č. 9 Sb. z. a n.
č. 1202Návrh poslance J. Röslera na změnu § 104, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1934, č. 143 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
č. 1203Návrh poslance G. Wollnera, aby byl vydán zákon o doplnění § 109 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1934, č. 143 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci invalidity a stáří
č. 1204Návrh poslance G. Böhma, aby byl vydán zákon, jímž se mění a doplňují ustanovení § 112 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1934, č. 143 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
č. 1205Návrh poslance G. Böhma na zavedení léčebné péče pro zaměstnance, kteří pro nedostatek práce byli z výrobního procesu vyloučeni a podléhali povinnému pojištění
č. 1206Návrh poslanců G. Kliebra a G. Wollnera, aby byl vydán zákon na ochranu osob zaměstnaných dobýváním a zpracováním radia
č. 1207Návrh poslance G. Böhma na změnu zákona ze dne 31. března 1925, č. 61 Sb. z. a n., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních)
č. 1208Interpelace
č. 1209Návrh poslanca Antona Šaláta o regulácii rieky Hrona
č. 1210Naléhavá interpelace poslance F. Nitsche vládě o způsobu likvidace společenstva "Deutsche Volksbank für Böhmen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung" v Litoměřicích, jejž předepsalo vládní nařízení ze dne 30. června 1937, č. 162 Sb. z. a n.
č. 1211Odpovědi na interpelace
č. 1212Vládní návrh zákona o dopravních značkách pro silniční dopravu
č. 1213Vládní návrh zákona o mimořádném dobropisu z plateb vykonaných v roce 1938 na přímé daně s přirážkami
č. 1214Návrh poslance G. Kliebra na změnu zákona ze dne 17. února 1922, č. 76 Sb. z. a n., o vojenských požitcích zaopatřovacích
č. 1215Návrh poslance inž. F. Schreibra na změnu zákona ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb. z. a n., o státních starobních podporách
č. 1216Interpelace
č. 1217Návrh poslanca Antona Šaláta na odpis čiastky štátnej investičnej pôžičky, venovanej na zvežadenie štátnych kúpežov republiky Československej a na sníženie ročnej odpisovej kvoty na hodnote inventáru št. kúpežov
č. 1218Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Řeckým ze dne 30. července 1932, č. 135/1932 Sb. z. a n., sjednaná výměnou not ze dne 23. června a 2. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. října 1937, č. 15 Sb. z. a n. ai 1938
č. 1219Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva pozměňující ujednání ze dne 26. června 1935 k hospodářské dohodě mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 22. prosince 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. ledna 1938, č. 17 Sb. z. a n.
č. 1220Interpelace
č. 1221Odpovědi na interpelace
č. 1222Interpelace
č. 1223Odpovědi na interpelace
č. 1224Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 1103), aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIV finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1935, č. 245 Sb. z. a n., jímž se stanoví státní rozpočet na rok 1936
č. 1225Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 1052)
č. 1226Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance Eugena de Witte. (Přečin podle §§ 1-3 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 1227Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. Andreje Hlinky. (Přečin pomluvy podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 1228Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady advokátní komory v Praze za souhlas s kárným stíháním posl. dr H. Neuwirtha
č. 1229Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Jaroslava Zářeckého. (Přestupek urážky na cti podle zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 1230Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance F. Maye. (Přečin podle § 14, č. 1 a pro zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)
č. 1231Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Opavě za souhlas s trestním stíháním poslance R. Knorreho. (Přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 1232Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. Andreje Hlinky. (Přečin pomluvy tiskem podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n. event. přečin utrhání na cti podle § 3 téhož zákona.)
č. 1233Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Jičíně za souhlas s trestním stíháním poslance dr A. Kellnera. (Prečin podle § 14, č. 5 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.)
č. 1234Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátného zastupitežstva v Košiciach z 2. X. 1937, č. 10350/37 za súhlas s trestným pokračováním pri posl. Martinovi Longovi. (Prečiny dža § 14, č. 1 a 3 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n.)
č. 1235Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady advokátní komory v Praze za souhlas s disciplinárním stíháním posl. dr F. Zippeliuse
č. 1236Zpráva výboru imunitního o žiadosti vrchného štátneho zastupitežstva v Košiciach z 2. XI. 1937, č. 11480/37 za súhlas s trestným pokračováním proti posl. Martinovi Longovi. (Prečin dža § 14, č. 5 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.)
č. 1237Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupitežstva v Košiciach za súhlas s trestným pokračovaním proti posl. Karolovi Sidorovi. (Prečin dža § 14, č. 5 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.)
č. 1238Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsaná v Budapešti dne 24. srpna 1937. se Závěrečným protokolem z téhož dne
č. 1239Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, sjednaná výměnou not ze dne 6. listopadu a ze dne 17. prosince 1937
č. 1240Návrh poslanců dr inž. Brdlíka Vlad., Teplanského Pavla, Remeše Ant., dr Klapky Ot., dr Nováka Jos., Ostrého Frant., Zischky Rud., dr Mayr-Hartinga Rob. a Viereckla Fr. na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 1241Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. listopadu 1937 v Praze
č. 1242Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu úmluva o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. listopadu 1937 v Praze
č. 1243Odpovědi na interpelace
č. 1244Interpelace
č. 1245Odpověď vlády na naléhavou interpelaci poslance F. Nitsche o způsobu likvidace společenstva "Deutsche Volksbank für Böhmen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung", v Litoměřicích, jejž předepsalo vládní nařízení ze dne 30. června 1937, č. 162 Sb. z. a n. (tisk 1210)
č. 1246Návrh poslanců Miloslava Rechcígla a Karla Chalupy na vydání zákona o zřizování mlýnů a rozšiřování výrobní schopnosti mlýnů
č. 1247Odpovědi na interpelace
č. 1248Návrh poslanců G. Böhma, R. Sandnera a P. Nickerla na doplnění zákona o pracovní době
č. 1249Návrh poslanců dr Moudrého, Netolického, Zeminové, dr Klapky, V. Mikuláše a J. Tykala na vydání zákona o úpravě poměrů v mlynářství
č. 1250Interpelace
č. 1251Vládní návrh zákona,jímž se mění zákon ze dne 1. června 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání
č. 1252Vládní návrh zákona o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví
č. 1253Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu
1. mezinárodní úmluva o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo, jejíž návrh byl přijat dne 21. června 1934 v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě, a
2. mezinárodní úmluva o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl přijat dne 25. června 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě
č. 1254Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol (V) k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 (č. 40/1934 Sb. z. a n. ), podepsaný ve Varšavě dne 21. února 1938 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. února 1938, č. 37 Sb. z. a n.
č. 1255Zpráva výboru technicko-dopravního, ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1212) o dopravních značkách pro silniční dopravu
č. 1256Návrh poslanců Františka Ježka a dra Františka Novotného na vydání zákona o povinném očkování proti záškrtu
č. 1257Odpovědi na interpelace
č. 1258Interpelace
č. 1259Odpovědi na interpelace
č. 1260Vládní návrh zákona o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci
č. 1261Vládní návrh zákona, kterým se znovu částečně mění vládní nařízení ze dne 31. března 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnacím řízení, a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnacím řízení přijat
č. 1262Zpráva zemědělského a ústavne-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 1260) o úžavách pri splácaniu pohžadávok za niektorými zemedelcami
č. 1263Zpráva zemědělského a ústavne-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 1261), ktorým sa znovu čiastočne mění vládne nariadenie zo dňa 31. marca 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemedelskom vyrovnavacom riadení, a dávajú ustanovenie o dočasných opatreniach v exekučnom a konkurznom riadeniu proti zemedelcom, ktorých návrh na vyrovnanie nebol v zemedelskom vyrovnavacom riadeniu přijatý
č. 1264Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1149) o poplatkovém ekvivalentu
č. 1265Interpelace
č. 1266Návrh poslanca Esterházyho na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon zo dňa 20. februára 1920, č. 142 Sb. z. a n., o pôžitkoch válečných poškodencov
č. 1267Odpovědi na interpelace
č. 1268Zpráva výboru sociálně-politického k vládnímu návrhu zákona (tisk 1251), jímž se mění zákon ze dne 1. června 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání
č. 1269Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 1201), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Ecuadorskou, podepsaná v Quitu dne 15. prosince 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. ledna 1938, č. 9 Sb. z. a n.
č. 1270Zpráva, výboru živnostensko-obchodního a zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 1218), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda, k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Řeckým ze dne 30. července 1932, č. 135/1932 Sb. z. a n., sjednaná výměnou not ze dne 23. června a 2. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. října 1937, č. 15 Sb. z. a n. ai 1938
č. 1271Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 1219), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva pozměňující ujednání ze dne 26. června 1935 k hospodářské dohodě mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 22. prosince 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. ledna 1938, č. 17 Sb. z. a n.
č. 1272Zpráva výboru technicko-dopravného, rozpočtového a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 1238), ktorým sa predkláda Národnému shromážděniu k prejavu súhlasu Úmluva medzi republikou Československou a krážovstvom Maďarským o úpravě technicko-hospodárských otázok na československo-maďarskom hraničnom úseku Dunaja a na hraničnom úseku Tisy pod ústím Sámoša, podpísaná v Budapešti dňa 24. augusta 1937 so Závěrečným protokolom z toho istého dňa
č. 1273Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 1239), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, sjednaná výměnou not ze dne 6. listopadu a ze dne 17. prosince 1937
č. 1274Zpráva výboru živnostensko-obchodného a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 1241), kterým predkláda sa Národnemu shromáždeniu k prejavu súhlasu obchodná smluva medzi republikou Československou a krážovstvom Maďarským, podpísaná dňa 17. novembra 1937 v Prahe
č. 1275Zpráva výboru živnostensko-obchodného a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 1242), ktorým predkláda sa Národnému shromáždeniu k prejavu súhlasu úmluva o úprave pohraničného styku medzi republikou Československou a královstvom Maďarským, podpísaná dňa 17. novembra 1937 v Prahe
č. 1276Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 1254), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol (V) k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 (č. 40/1934 Sb. z. a n.), podepsaný ve Varšavě dne 21. února 1938 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. února 1938, č. 37 Sb. z. a n.
č. 1277Návrh poslanců Jul. Révaye, dr P. Kosseye, dr Ch. Kugla, J. Zajíce, F. Richtra, dr M. Mičury, J. Lišky a Tauba na zařazení města Užhorodu do skupiny míst A činovného
č. 1278Návrh poslanca Teodora Turčeka na zmenu zákona zo dňa 29. marca 1935, čís. 63 Sb. z. a n., o vyvlastnení na účely obrany štátu
č. 1279Zpráva výboru zahraničního a sociálně-politického o vládním návrhu (tisk 1253), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu
1. mezinárodní úmluva o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo, jejíž návrh byl přijat dne 21. června 1934 v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě, a
2. mezinárodní úmluva o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl přijat dne 25. června 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě
č. 1280Naléhavá interpelace poslance dr F. Hodiny předsedovi vlády o nátlaku, který byl vykonán na dělníka Antonína Dohnala z Vratěnína, aby stůj co stůj posílal své děti do české menšinové školy ve Vratěníně
č. 1281Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě ze dne 20. VIII. 1936 za souhlas s trestním stíháním poslance J. Esterházyho. (Přestupek pomluvy podle § 2 zák. čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 1282Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 22. října 1936 za souhlas s trestním stíháním poslance G. Obrlíka. (Přestupek podle § 431 tr. z.)
č. 1283Naliehavá interpelácia poslanca Jarossa ministru obchodu o zatvorení kníhkupeckého a vydavatežského družstva "Unio" a o zapečatení jeho strojov
č. 1284Zpráva výboru zahraničního a ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 1252) o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví
č. 1285Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnemu návrhu zákona (tisk 556) o prevzatí akcií Čsl. akciovej plavebnej spoločnosti Dunajskej v Bratislavě štátom od zúčastnených bánk (tisk 576)
č. 1286Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou československou a královstvím Afganistanským, podepsaná v Berlíně dne 21. října 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. prosince 1937, č. 45 Sb. z. a n. z roku 1938
č. 1287Interpelace
č. 1288Odpovědi na interpelace
č. 1289Návrh poslance Frant. Michálka na změnu a doplnění §§ 1, 13a a 38 zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z. (živnostenského řádu) a §§ 1, 14 a 53 živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n.
č. 1290Vládní návrh zákona, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 15. května 1936, č. 129 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného
č. 1291Naliehavá inperpelácia poslanca Jarossa ministrom spravedlnosti a vnútra o novom zatknutí Alžběty Szabó, učitežky školy cirkvi reformovanej v Pozbe
č. 1292Interpelace
č. 1293Návrh poslance inž. A. Lischky
1. aby plánovitě byly zavedeny na celém území státu sazenice bramborů vzdorující rakovině a akce, která se má zahájiti, byla subvencována;
2. aby ihned bylo zrušeno území uzavřené pro rakovinu bramborů a změněna příslušná ustanovení vládního nařízení ze dne 17. července 1925, č. 167 Sb. z. a n.
č. 1294Vládní návrh zákona o nabývání a pozbývání státního občanství československého
č. 1295Návrh poslanců Rudolfa Berana, Srby, dr Patejdla, Staška, Pekárka, dr Domina a Tauba na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků, daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, příspěvku na obranu státu a mimořádné daně ze zisků
č. 1296Odpovědi na interpelace
č. 1297Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady advokátní komory v Brně za souhlas s disciplinárním řízením proti posl. dr R. Dominikovi
č. 1298Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance dra Ladislava Rašína. (Přestupek proti bezpečnosti cti)
č. 1299Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě za souhlas s trestním stíháním poslance Rudolfa Sandnera. (Přečiny podle zákona na ochranu republiky)
č. 1300Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslanců Dr Fritze Köllnera. (Přečiny podle zákonu na ochranu republiky)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Přihlásit/registrovat se do ISP