Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

č. 1101Návrh poslanců E. Tichého, Fr, Uhlíře, Al. Langra, Fel. Kučery, Vencla a Bayera na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v povodí řeky Bečvy na Valašsku
č. 1102Návrh poslanců Zápotockého, Döllinga, Sliwky, Zupky a Kosika na vydání zákona o povinném zprostředkování práce
č. 1103Vládní návrh, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIV finančního zákona republiky československé ze dne 21. prosince 1935, č. 245 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1936
č. 1104Vládní návrh zákona, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém
č. 1105Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet
č. 1106Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých
č. 1107Vládní návrh zákona, jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel
č. 1108Vládní návrh zákona o dani z limonád, minerálních a sodových vod
č. 1109Odpovědi na interpelace
č. 1110Vládní návrh zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
č. 1111Zpráva výboru ústavně-právního a branného o vládním návrhu zákona (tisk 796) o zbraních a střelivu
č. 1112Vládní návrh zákona o příspěvku na obranu státu a o dani z mimořádných zisků
č. 1113Návrh poslanca Antona Šaláta na postavení novej štátnej nemocnice v Lučenci
č. 1114Návrh poslanca Antona Šaláta na snížení ceny cukru
č. 1115Interpelace
č. 1116Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva
č. 1117Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. II zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n.
č. 1118Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1044), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Estonskou ze dne 20. června 1927, č. 115/1928 Sb. z. a n., podepsaná v Tallinu dne 5. dubna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1937, č. 179 Sb. z. a n.
č. 1119Zpráva výboru zahraničného a živnostensko-obchodného o vládnom návrhu (tisk 1046), ktorým sa predkladá Národnému shromáždeniu k prejavu súhlasu dodatková dohoda medzi republikou Československou a krážovstvom Jugoslávie zo dňa 30. marca 1931 k Československo-juhoslovanskej obchodnej a plavebnej smlúve zo dňa 14. novembra 1928, zjednaná výmenou nôt zo dňa 9. júla 1937 a uvedená v prezatýmnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 9. júla 1937, č. 189 Sb. z. a n.
č. 1120Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1055), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 31. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. srpna 1937, č. 201 Sb. z. a n.
č. 1121Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1056), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, sjednaná v Praze dne 20. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. srpna 1937, č. 200 Sb. z. a n.
č. 1122Interpelace
č. 1123Vládní návrh zákona o úsporných opatřeních personálních
č. 1124Vládní návrh zákona,kterým se stanoví srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podkarpatské Rusi
č. 1125Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností a ministra sociální péče na naléhavou interpelaci poslance F. Hollubeho o hrozícím zrušení bývalé Simonovy prádelny bavlny a továrny na přízi ku pletení v Hejnicích v okrese frýdlantském (tisk 1072)
č. 1126Odpověď ministra financi na naléhavou interpelaci poslance dr Jillyho o bezdůvodně přísných a vážnost státu snižujících opatřeních československých pohraničních celních orgánů v Habrachticích-Georgswalde při návratu sudetskoněmeckých dětí z Dánska (tisk 1073)
č. 1127Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. Jozefa Siváka. (Přečin pomluvy tiskem podle §§ 2, 5, čís. 1, § 14, odst. 2, čís. 3 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 1128Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. R. Gajdy. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem.)
č. 1129Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance F. Maye. (Zločin podle § 15, č. 3, přečiny § 14, č. 1, 3, 5, § 15, č. 2, § 18, č. 2 zák. č. 50/1923 a přestupek podle § 312 tr. zák.)
č. 1130Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v České Lípě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Röslera. (Zločiny podle §§ 87, 152, 155 a), d) trestního zákona.)
č. 1131Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance Olexy Borkaňuka. (Přečin pomluvy tiskem podle § 2 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 1132Návrh poslanca Štefana Haščíka na poskytnutie podpory pohorelcom vo Vechci (okres Vranov n. T.)
č. 1133Návrh poslance Rudolfa Smetánky na povinnou telefonisaci všech obcí republiky Československé
č. 1134Návrh poslance R. Smetánky na zrovnoprávnění vojáků s nevojáky
č. 1135Interpelace
č. 1136Návrh poslancov Štefana Stundu, Karola Rybárika, Jozefa Kopasza, Jánu Líšku, dr Martina Mičuru, dr Emila B. Lukáča, R. Heegera, R. Böhma a dr inž. Lokschy na výdatnú pomoc krajom postihnutým živelnými pohromami
č. 1137Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda, sjednaná v Praze dne 4. června 1935 o zrušení čl. 4 a 6 obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávií ze dne 14. listopadu 1928, čís. 163/1929 Sb. z. a n., a o zrušení ustanovení k článku 1, bod 4, k článku 1 a 2 a k článku 4 závěrečného protokolu k této smlouvě
č. 1138Návrh poslanců E. Tichého, Č. Fialy, F. Richtra, J. Stejskala, A. Jenšovského, H. Bergmanna a J. Lance na změnu zákona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
č. 1139Interpelace
č. 1140Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona na rok 1938 (tisk 1100)
č. 1141Návrh poslanca Antona Šaláta o zriadení stavu primeraných platov a o postupe okresných a obvodných lekárov na Slovensku
č. 1142Odpovědi na interpelace
č. 1143Návrh poslanca Štefana Suroviaka na vydanie vládneho nariadenia, ktorým sa aktivujú §§ 25 a 43 vlád. nar. č. 15/1927 Sb. z. a n., o gážistických, podúradníckych a zriadeneckých čakatežoch
č. 1144Návrh poslanca Štefana Suroviaka na platové zrovnoprávnenie motorvodičov (riadičov motorových vozov kožajových) s rušňovodičmi čsl. štátnych železníc
č. 1145Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové
č. 1146Návrh poslanců Jenšovského, Stejskala, Laňce, Bergmanna, Fialy a Tichého na změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 330 Sb. z. a n., o závodních výborech
č. 1147Návrh posl. dr M. Sokola a R. Schwarza na poskytnutie podpory pohorelcom v Slovenskej Lupči (okres Banská Bystrica)
č. 1148Návrh posl. dr M. Sokola a R. Schwarza na poskytnutie podpory pre povodňou postihnutú obec Valaská, Zámostie, Dubová, Nemecká a Svätý Ondrej (okres Brezno nad Hronom), Lučatín a Šalková (okres Banská Bystrica)
č. 1149Vládní návrh zákona o poplatkovém ekvivalentu
č. 1150Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 561), kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 26. března 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu (tisk 573)
č. 1151Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 560) o daňových úlevách na opravy domů (tisk 572)
č. 1152Interpelace
č. 1153Návrh poslance Aloise Langra ve věci úpravy státních československých středních škol v Moravské Ostravě
č. 1154Návrh poslance Aloise Langra na zřízení jednoročního kursu pro absolventy středních škol při obchodní akademii v Moravské Ostravě
č. 1155Návrh poslance Františka Ježka na novou úpravu právních předpisů o slučování obcí
č. 1156Návrh poslanca Štefana Haščíka na poskytnutie pomoci pohorelcom v Horní (okres Sobrance)
č. 1157Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 566), kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 302 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva (tisk 574)
č. 1158Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 1145), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové
č. 1159Návrh poslancov Kosika a Vallo na bezodkladnú úpravu riek Rima a Šajo a na poskytnutie pomoci žuďom poškodeným povodňou
č. 1160Návrh poslance Josefa Luky na odstranění neoprávněného provozování živností
č. 1161Návrh poslance B. Rodovského na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920 č. 264 Sb. z. a n. o potravní dani na čáře
č. 1162Návrh poslance B. Rodovského na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 262 Sb. z. a n., o dani z masa
č. 1163Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 1084) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 506, 509) o úpravě tax za připuštění ke státním zkouškám lesnickým a mysliveckým
č. 1164Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1124), kterým se stanoví srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podkarpatské Rusi
č. 1165Interpelace
č. 1166Vládní návrh zákona o kartelovém poplatku
č. 1167Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 1150) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 561 a 573), kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 26. března 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
č. 1168Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 1151) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 560 a 572) o daňových úlevách na opravy domů
č. 1169Zpráva výboru sociálně-politického, ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1123) o úsporných opatřeních personálních
č. 1170Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1106), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých
č. 1171Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1107), jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel
č. 1172Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1117), kterým se mění zákon ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. II. zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n.
č. 1173Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 1166) o kartelovém poplatku
č. 1174Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1112) o příspěvku na obranu státu a o dani z mimořádných zisků
č. 1175Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1104), kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém
č. 1176Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1105), kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet
č. 1177Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1108) o dani z limonád, minerálních a sodových vod
č. 1178Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1116), kterým se mění zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n. o dani z piva
č. 1179Vládní návrh zákona o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných
č. 1180Vládní návrh zákona o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech
č. 1181Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních
č. 1182Vládní návrh zákona, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy
č. 1183Vládní návrh zákona,jímž se doplňuje a mění zákon ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z. a n., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran, ve znění zákona ze dne 20. prosince 1934, č. 269 Sb. z. a n.
č. 1184Zpráva živnostensko-obchodního výboru o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 566 a 574), kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 302 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva (tisk 1157)
č. 1185Odpovědi na interpelace
č. 1186Zpráva výboru sociálně-politického a živnostensko-obchodního k vládnímu návrhu zákona (tisk 1180) o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech
č. 1187Návrh poslance dr I. Pješčaka na poskytnutí podpory pohořelým v obci Roztokách (okres stropkovský)
č. 1188Interpelace
č. 1189Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1179) o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných
č. 1190Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 1110) o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
č. 1191Zpráva výboru sociálně-politického a živnostensko-obchodního k vládnímu návrhu zákona (tisk 1181), kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních
č. 1192Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 1137), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda, sjednaná v Praze dne 4. června 1935 o zrušení čl. 4 a 6 obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávií ze dne 14. listopadu 1928, č. 163/1929 Sb. z. a n., a o zrušení ustanovení k článku 1, bod 4, k článku 1 a 2 a k článku 4 závěrečného protokolu k této smlouvě
č. 1193Návrh poslanců Františka Ježka a Jana Sedláčka na vydání zákona, kterým se osvobozují dary a věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé v roce 1938 učiněná od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové
č. 1194Zpráva výboru zemědělského a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1182) zákona, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy
č. 1195Zpráva výboru zahraničního a zdravotnického o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 1082) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 466 a 479), kterým se provádějí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 23. ledna 1912, vyhlášená pod č. 159/1922 Sb. z. a n., Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č. 147/1927 Sb. z. a n., a Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. července 1931, vyhlášená pod č. 173/1933 Sb. z. a n. (opiový zákon)
č. 1196Interpelace
č. 1197Interpelace
č. 1198Odpovědi na interpelace
č. 1199Interpelace
č. 1200Návrh poslanců Františka Němce, Aloise Langra a Felixe Kučery na zařadění Petrovic u Bohumína do skupiny míst C činovného

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Přihlásit/registrovat se do ISP