Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

č. 901Návrh poslanců G. Wollnera, R. Knorreho, J. Röslera a R. Axmanna na změnu zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech republiky Československé
č. 902Interpelace
č. 903Odpovědi na interpelace
č. 904Návrh poslanců Procházky a Synka na opatření vlády k ochraně a zabezpečení horníků a jejich rodin z dolu "Ferdinand" v Chomle u Radnic
č. 905Návrh poslanců Procházky, Schenka, Klimenta, Sliwky, Zupky, Borkaňuka a Kosíka na změnu a doplnění zákona ze dne 10. července 1934, č. 178 Sb. z. a n. o báňské inspekci
č. 906Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 359 a 445) k vládnímu návrhu zákona (tisk 401 a 698 posl. sněm.) o drahách (železniční zákon)
č. 907Odpověď vlády na naléhavou interpelaci poslance dr Köllnera, že ministerstvo spravedlnosti zmařilo výnosem účinky amnestie (tisk 890)
č. 908Návrh poslanců Václava Koška, Bohumila Staška a Jana Bruknera na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích: Samšina, Blata-Zámostí, Drštěkryje s osadou Šeliby, Lavice, Zajakury, Příchvoji, Ohařlce a částečně Plhov a Mladějov v okrese soboteckém, pol. okrese Jičínském
č. 909Návrh poslanců dr Stanislava Huly, Bohumila Staška a Václava Knotka na poskytnutí neprodlené pomoci obyvatelstvu obci: Pohleď, Buda, Želivec, Pertoltice, Vlastějovice, Březina a Laziště v pol. okrese Ledeč nad Sázavou
č. 910Odpovědi na interpelace
č. 911Interpelace
č. 912Zpráva výboru technicko-dopravního k usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 906) o usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 359 a 445) k vládnímu návrhu zákona (tisk 401 a 698) o drahách (železniční zákon)
č. 913Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnemu návrhu zákona (tisk 371) o platnosti sňatkov uzavretých v době od 28. októbra 1918 do 13. júla 1919 na území Slovenska alebo Podkarpatskej Rusi len před duchovným správcom (tisk 416)
č. 914Vládní návrh zákona o zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky v roce 1937
č. 915Vládní návrh zákona o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
č. 916Odpovědi na interpelace
č. 917Návrh poslancov Kosika, Vallo, Širokého a Zupku na bezodkladné poskytnutie podpôr gazdom, malým nájomcom a požnohospodárskym robotníkom, poškodeným povodňou v obci Guta (okres Komárno) a na bezodkladné učinenie opatrení, ktorými sa zabráni vzniku podobných katastrof
č. 918Interpelace
č. 919Návrh poslanců E. Köhlera a dr F. Zippeliuse, aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím: Košťany, Mstišov, Dubí, Drahůnky, Běhánky, Cukmantl, Přítkov, Vrchoslav a Krupka, všem v pol. okrese teplicko-šanovském, které byly poškozeny bouří dne 12. května t. r.
č. 920Návrh poslanců L. Wagnera, A. Jobsta a K. Grubra, aby se ihned poskytla vydatná pomoc obcím Německému Benešovu, Valtéřovu a Hartunkovu v okrese Nové Hrady, poškozeným bouří dne 5. května 1937
č. 921Návrh poslance Josefa Stejskala, aby byla ihned poskytnuta pomoc živelní pohromou postiženému obyvatelstvu kraje náchodského
č. 922Návrh poslanců Krosnáře, Schenka, Vallo, Klimenta, Borkaňuka a Sliwky na vydání zákona o pracovní době zaměstnanců
č. 923Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk 913) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 371 a 416) o platnosti sňatků uzavřených v době od 28. října 1918 do 13. července 1919 na území Slovenska nebo Podkarpatské Rusi pouze před duchovním správcem
č. 924Interpelace
č. 925Odpovědi na interpelace
č. 926Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda o úpravě výměny zboží mezi Československem a Itálií k československo-italské obchodní a plavební smlouvě ze dne 23. března 1921, podepsaná v Římě dne 31. března 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1937, č. 72 Sb. z. a n.
č. 927Odpověď ministrů vnitra a spravedlnosti na naléhavou interpelaci poslanců dr F. Zippeliuse a Franze Němce o opatřeních policejních úřadů v Teplicích, Chomutově atd., jež nejsou kryta zákonem (tisk 891)
č. 928Návrh poslanců dr R. Mayr-Hartinga a Katze, aby se ihned učinila pomocná opatření pro obyvatele v Chebu, postižené živelní pohromou
č. 929Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 377) o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů (tisk 441)
č. 930Návrh poslanců Boh. Laušmana a Antonína Srby na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci obyvatelstvu v obcích Sedlec, Domoradice a Svařeň, pol. okres Vysoké Mýto, jež byly postiženy živelními pohromami
č. 931Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 437), kterým se provádějí mezinárodní ujednání o majetku dotčeném změnou státoprávních poměrů (tisk 447)
č. 932Zpráva výboru kultúrneho a rozpočtového o vládnom návrhu zákona (tisk 898) o zriadení vysokej školy technickej v Košiciach
č. 933Vládní návrh zákona o úsporných opatřeních personálních
č. 934Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 2. července 1924, č. 165 Sb. z. a n., o ochraně výroby rostlinné
č. 935Vládní návrh zákona o správním trestním právu a řízení
č. 936Vládní návrh zákona o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarpatské Rusi a o souvislých opatřeních organisačních
č. 937Návrh poslance Rudolfa Chalupy na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích Pavlišov, Slavíkov, Horní Radechová, Velké Poříčí, okres Náchod, postiženému živelními pohromami
č. 938Návrh poslance Pozdílka na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím postiženým zemědělcům na Náchodsku
č. 939Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Kolumbií, podepsaná v Bogotě dne 19. dubna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. května 1937, č. 87 Sb. z. a n.
č. 940Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a Argentinou, podepsaná v Buenos Aires dne 20. května 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. května 1937, č. 88 Sb. z. a n.
č. 941Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 931) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 437 a 447), kterým se provádějí mezinárodní ujednání o majetku dotčeném změnou státoprávních poměrů
č. 942Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 777) o usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 201 a 338) k vládnímu návrhu zákona (tisk 468 a 474), kterým se doplňuje řád volení v obcích
č. 943Zpráva výboru technicko-dopravního k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 929) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 377 a 441) o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů
č. 944Návrh poslanců Jar. Hladkého a Ireny Kirpalové na doplnění a změnu zákona ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských
č. 945Návrh poslanca Jozefa Siváka na poskynutie rýchlej pomoci občanom obce Podhradie (okres prievidzský), postihnutým živelnou pohromou
č. 946Odpovědi na interpelace
č. 947Návrh poslanců dr Pavla Kosseye, Josefa Zajíce a Julia Révaye na pomoc krupobitím postiženým zemědělcům v obci Vonihovo a Terebla, okres Ťačevo, Podkarpatská Rus
č. 948Návrh poslancov Štefana Csomora, Štefana Stundu, Jána Lichnera, Ignáca Schulcza, dr Emila Lukáča a Jána Líšku na pomoc postihnutým živelnými pohromami
č. 949Návrh poslanců Rudolfa Berana, Františka Dlouhého, dr Aloise Neumana, Kašpara Hinter-Müllera, Antonína Jiráčka, Adolfa Hrubého a Otomara Bistřického na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese jindřichohradeckém a strakonickém
č. 950Návrh poslanců Kirpalové a Hladkého na snížení největšího počtu žactva ve třídách obecných a občanských škol
č. 951Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební kraje v řádu volení do poslanecké sněmovny a v zákoně o složení a pravomoci senátu
č. 952Návrh poslanca dr Martina Mičuru na poskytnutie rýchlej pomoci pohorelcom v obci Zborov, okres Kys. Nové Mesto
č. 953Návrh poslanců Václava Knotka a Jana Bruknera na poskytnutí neprodlené pomoci obyvatelstvu obce Slavíkov v politickém okresu náchodském a obcím Poříčí u Hronova a Horní Radechové, okres Náchod, postiženým živelní pohromou
č. 954Návrh poslance Karla Ričáře na poskytnutí pomoci, krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu okresu hlineckého
č. 955Návrh poslance Karla Řičáře na poskytnutí okamžité pomoci všem, živelní katastrofou dne 27. května 1937 poškozeným v obcích: Sedleci, Vanicích, Domoradicích a okolních v okrese Vysoké Mýto
č. 956Návrh poslance Rudolfa Gajdy na okamžitou pomoc postiženým živelní pohromou v obci Slavíkov a okolí v okrese náchodském
č. 957Návrh poslance Matěje Trnky na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu obcí Dunovice, Netonice, Drahonice, Radějovice a Cehnice
č. 958Vládní návrh zákona, kterým se nově upravuje věková mez pro překládání vojenských soudců do výslužby
č. 959Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 914) o zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky v roce 1937
č. 960Interpelace
č. 961Zpráva výboru živnostensko-obchodního, rozpočtového a zemědělského o vládním návrhu (tisk 915) zákona o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
č. 962Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance A. Hlinky. (Přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 963Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. A. J. Beneše. (Přečin proti cti, spáchaný tiskem)
č. 964Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Františka Němce. (Přečin proti cti, spáchaný tiskem)
č. 965Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. J. Stivína. (Přečin proti cti, spáchaný tiskem)
č. 966Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance G. Wollnera. (Zločin veřejného násilí podle § 81 tr. z.)
č. 967Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích, za souhlas s trestním stíháním posl. Vančo. (Přestupek urážky na cti podle § 1 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 968Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance G. Wollnera. (Přečiny podle § 14, čís. 1 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 969Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě za souhlas s trestním stíháním poslance P. Nickerla. (Zločiny podle § 15, čís. 3 a přečiny podle § 14, čís. 3 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 970Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štát. zastupitežstva v Bratislavě za vydanie k trestnému stíhaniu poslanca K. Sidora. (Prečin podža §§ 2, 3 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 971Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. R. Kleina. (Přestupek §§ 1-4 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 972Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. B. Rodovského. (Přestupek podle §§ 1-3 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 973Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. B. Rodovského. (Přečin podle §§ 1-3 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 974Návrh posl. Danihela, Turčeka a Čavojského na pomoc postihnutým živelnou pohromou vo Farkašíne pri Trnave
č. 975Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 899), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu III. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 17. dubna 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. dubna 1937, č. 58 Sb. z. a n.
č. 976Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 926), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda o úpravě výměny zboží mezi Československem a Itálií k československo-italské obchodní a plavební smlouvě ze dne 23. března 1921, podepsaná v Římě dne 31. března 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1937, č. 72 Sb. z. a n.
č. 977Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 939), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Kolumbií podepsaná v Bogotě dne 19. dubna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. května 1937, č. 87 Sb. z. a n.
č. 978Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 940), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a Argentinou, podepsaná v Buenos-Aires dne 20. května 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládni vyhláškou ze dne 28. května 1937, č. 88 Sb. z. a n.
č. 979Naléhavá interpelace poslance inž. W. Richtra ministrovi národní obrany, že výklad § 34 zákona o obraně státu (stavební povolení v pohraničním pásmu) poškozuje hospodářství
č. 980Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 936) o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarpatské Rusi a o souvislých opatřeních organisačních
č. 981Návrh poslanců Zápotockého, Döllinga, Schmidkeho, Fuščiče a Sliwky na změnu a doplnění zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 18. listopadu 1928, čís. 184 Sb. z. a n. a vládních nařízení ze dne 15. června 1934, čís. 112 Sb. z. a n. a ze dne 11. července 1934, čís. 143 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky ministra sociální péče ze dne 25. července 1934, čís. 189 Sb. z. a n.
č. 982Interpelace
č. 983Odpovědi na interpelace
č. 984Návrh poslanců inž. F. Schreibra, R. Knorreho, J. Röslera a B. Fischera na úpravu znehodnocených důchodů invalidů, vdov a sirotků v cizině
č. 985Návrh poslanců W. Zierhuta, Kočandrleho, Remeše, Fialy, Petra, Michálka, Jaksche a dra Mayr-Hartinga, aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým velkým krupobitím
č. 986Návrh poslanců Anny Mrskošové, Adolfa Křemena, Františka Mašaty, dr inž. Vladislava Brdlíka, J. Bruknera, V. Mikuláše, F. Neumeistra a K. Chalupy, aby se ihned poskytla vydaná pomoc obcím: Jankov, Jankovská Lhota, Pičín, Hlivín, Ouběnice a přilehlým osadám v soudním okrese votickém, politický okres Sedlčany, poškozeným krupobitím dne 8. června 1937
č. 987Vládní návrh zákona o branné výchově
č. 988Návrh poslanců K. Hintermüllera, R. Berana, F. Dlouhého, dr A. Neumana, A. Jiráčka, W. Zierhuta, Jaksche a Schütze na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese České Budějovice
č. 989Návrh poslanců Malypetra, Kejmara, Hatiny, Hladkého, Stanislava, Zierhuta, Kirpalové a dr inž. Lokschy na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8. až 14. června 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okresů Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina
č. 990Zpráva výboru ústavně-právního a branného o vládním návrhu zákona (tisk 958), kterým se nově upravuje věková mez pro překládání vojenských soudců do výslužby
č. 991Návrh poslanců dr inž. H. Lokschy, Kunze a Hegera, aby byla zahájena opatření ke zmenšení škod, které povstaly přezimováním ozimého žita zvláště na severní Moravě a ve Slezsku
č. 992Odpovědi na interpelace
č. 993Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance K. Sliwky. (Přečiny podle §§ 14 a, 14, čís. 6, § 18, čís. 1-3 a zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 994Zpráva výboru imunitního o žádosti ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy za souhlas s disciplinárním stíháním poslance MUDra Františka Novotného
č. 995Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady advokátní komory v Praze za souhlas s kárným stíháním poslance dr H. Neuwirtha
č. 996Interpelace
č. 997Návrh poslanců R. Axmanna a Franze Němce, aby byl vydán zákon, jímž se doplňují ustanovení § 1 zákona ze dne 28. prosince 1887, č. 1 ř. z. na rok 1888, o úrazovém pojištění dělníků, ve zněni zákonů ze dne 29. dubna 1912, č. 96 ř. z., ze dne 21. srpna 1917, č. 363 ř. z., ze dne 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n. a ze dne 12. srpna 1921, č. 300 Sb. z. a n., odstavcem 6.
č. 998Návrh poslance G. Wollnera, aby ihned byla poskytnuta vydatná pomoc osobám v městě Chebu a okresu chebském, poškozeným dne 26. a 27. května 1937 bouří a nepostačující kanalisací
č. 999Návrh poslanců R. Axmanna, F. Nitsche a R. Knorreho, aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím Slavonínu, Hněvotínu a Kyselce v okrese olomouckém, poškozeným bouří dne 25. května 1937
č. 1000Návrh poslancov Štefana Stundu, Karola Rybárika, Josefa Kopasza, Vladimíra Polívku, dr Martina Mičuru, Jána Líšku, Heegera, R. Böhma a dr inž. Lokschu na poskytnutie okamžitej pomoci obyvatežstvu okresov východného Slovenska: Královský Chlumec, Vežké Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postihnutému živelnými pohromami

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Přihlásit/registrovat se do ISP