Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

č. 801Návrh poslanců Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, dr Mičury, Mlčocha, Tauba, dr Mayr-Hartinga a Zierhuta na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu N. S.
č. 802Zpráva výboru kulturního, sociálně-politického a rozpočtového k návrhu poslanců Fr. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Fr. Uhlíře, O. Otáhala, K. Chalupy a I. Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (tisk 512)
č. 803Návrh poslance dra Karla Domina na zřízení obchodní akademie v Klatovech
č. 804Interpelace
č. 805Odpovědi na interpelace
č. 806Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 795), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií, sjednaná výměnou not v Kapském Městě dne 27. ledna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. února 1937, č. 20 Sb. z. a n.
č. 807Interpelace
č. 808Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o návrhu sen. Donáta, inž. Wintera, dr Kloudy, Fr. Nováka (lid.), Thoře, Hackenberga a dr Hilgenreinera (tisk 405) na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu N. S. (tisk 415)
č. 809Zpráva živnostensko-obchodného výboru o usnesení senátu Národného shromaždenia republiky Československej o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 243 a 317), ktorým sa zavádza preukaz spôsobilosti pre živnost hostinskú a výčapnícku v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej (tisk 798)
č. 810Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance P. Teplanského. (Přestupek pomluvy podle § 2 zák. čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 811Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. B. Rodovského. (Přestupek podle § 2 zákona o ochraně cti čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 812Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Dubé za souhlas s trestním stíháním poslance E. Köhlera. (Přestupek §§ 2 a 3 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 813Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Chomutově za souhlas s trestním stíháním poslance E. Köhlera. (Přestupky podle §§ 2 a 3 zákona o ochraně cti.)
č. 814Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za souhlas s trestním stíháním poslance O. Synka. (Přečin podle § 283 tr. z.)
č. 815Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátného zastupitežstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním poslanca dr Št. Fencika. (Prečin podža § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky)
č. 816Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Liberci za souhlas s trestním stíháním poslance F. Hollubeho. (Přestupek urážky na cti podle S 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 817Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupitežstva v Bratislave za súhlas s trestným stíhaním poslanca dr G. Porubszkého. (Prečin rušenia obecného mieru podža § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 818Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Opavě za souhlas s trestním stíháním poslance F. Nitsche. (Zločin veřejného násilí násilným vztažením ruky proti osobě vrchnostenské podle § 81 tr. zák.; přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 14 a 19 shromažďovacího zákona čís. 315/67 ř. z.)
č. 819Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance E. Köhlera. (Zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)
č. 820Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Illinga. (Přečin podle § 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)
č. 821Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně za souhlas s trestním stíháním poslance inž. E. Peschky. (Přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 822Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární komise pro učitelstvo národních škol při německém odboru zem. škol. rady za souhlas s disciplinárním stíháním poslance E. Köhlera
č. 823Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Tanvaldě za souhlas s trestním stíháním poslance R. Appelta. (Přestupek zákona na ochranu cti.)
č. 824Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Olomouci za souhlas s trestním stíháním poslance H. Birkeho. (Přečiny podle § 14, č. 1, § 14, č. 5 a § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 825Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Mariánských Lázních za souhlas s trestním stíháním poslance dr F. Köllnera. (Podezření účasti na zločinu podle § 78 tr. z.)
č. 826Návrh poslanca dr Jozefa Tisu na rýchlu pomoc obyvatežom okresov Bánovce n. Bebravou, Topožčany a Nitra, postihnutým povodňou
č. 827Interpelace
č. 828Odpovědi na interpelace
č. 829Návrh poslanca Karola Dembovského na poskytnutie mimoriadne naliehavej peňažitej podpory ako i podpory v potravinách a osive, na poskytnutie príspevku v mimoriadnej výške a štátnej záruky v smysle zák. č. 65/36 a vl. nar. č. 80/36 o stavebnom ruchu, - povodňou poškodeným obyvatežom v obci Beluša, okres Ilava
č. 830Návrh poslanců dr O. Klapky, F. Zeminové, Václava Mikuláše, J. Netolického a J. Stejskala na vydání zákona o Pomocném fondu dlužnickém
č. 831Interpelace
č. 832Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 18. února 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. února 1937, č. 25 Sb. z. a n.
č. 833Naléhavá interpelace poslance inž. W. Richtra ministrovi národní obrany o připuštění německých uchazečů k provádění staveb na obranu státu
č. 834Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 808) o návrhu sen. Donáta, inž. Wintera, dr Kloudy, Fr. Nováka (lid.), Thoře, Hackenberga a dr Hilgenreinera (tisk 405 a 415) na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu N. S.
č. 835Návrh poslanca Vlad. Polívku na poskytnutie pomoci kraju stredoslovenskému postihnutému náhlymi zátopami
č. 836Návrh poslance Ferdinanda Richtra na poskytnutí pomoci krajům údolí řeky Svitavy na Moravě
č. 837Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 749) o nejvyšším správním soudě
č. 838Návrh poslance Felixe Kučery na pomoc postiženým živelní pohromou v obci Kosatce, okres Nový Jičín
č. 839Návrh poslancov Vlad. Polívku, Stundu, Bendu, Světlíka, Líšku na účinnú pomoc československým krajanom v zahraničí
č. 840Návrh poslance E. Šedého na vydání zákona, kterým se zrušuje platnost vládního nařízení ze dne 18. května 1935, číslo 116 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů výdělkových a hospodářských společenstev, družstev, hospodářských a živnostenských družstev úvěrních
č. 841Návrh posl. Štefana Stundu a Istvána Csomora na poskytnutie pomoci krajom postihnutým rozvodnením riek a náhlymi zátopami
č. 842Odpovědi na interpelace
č. 843Interpelace
č. 844Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník
č. 845Odpovědi na interpelace
č. 846Návrh posl. dr Martina Sokola na poskytnutie pomoci občanom, postihnutým povodňami rieky Hrona a Žitavy na Slovensku
č. 847Interpelace
č. 848Odpovědi na interpelace
č. 849Návrh poslanců Zápotockého, Döllinga, Borkaňuka a Sliwky na vydání zákona o zaměstnavatelské dávce na péči o nezaměstnané
č. 850Vládní návrh zvozovacího zákona k zákonu o tom, jak se v občanských věcech právních vykonává soudní moc a které řádné soudy jsou příslušné ve sporných věcech právních (zákonu o soudní příslušnosti) a k civilnímu řádu soudnímu
č. 851Vládní návrh zákona o vojenském polním trestním řízení
č. 852Odpověď ministra národní obrany na naléhavou interpelaci posl. inž. Wolfganga Richtra o připuštění německých uchazečů k provádění staveb na obranu státu (tisk 833)
č. 853Interpelace
č. 854Návrh poslanca Jozefa Siváka na udelenie podpory obciam postihnutým povodňou v okrese prievidzskom, ako i na prevedenie technických opatrení, aby sa predišlo živelným pohromám
č. 855Návrh poslanců Ervína Tichého a F. Uhlíře na poskytnutí pomoci krajům údolí řeky Odry a potoka Věličky v okresu Hranice
č. 856Návrh poslancov Vlad. Polívku a dr E. Lukáča na poskytnutie pomoci krajom východoslovenským postihnutým katastrofálnymi povodňami
č. 857Odpovědi na interpelace
č. 858Interpelace
č. 859Návrh poslancov Vallo, Širokého a Zupku na okamžité poskytnutie pomoci a náhrady škôd spôsobených povodňou rieky Ipež v okrese Krupina a zvlášť v obvodu tohoto okresu Ipolské Šahy
č. 860Návrh poslanců dra Neumana, Zeminové, Bergmanna, Bábka, Netolického, F. Richtra a Uhlíře na vydání zákona o právních, platových a služebních poměrech učitelstva veřejných učňovských škol
č. 861Interpelace
č. 862Návrh poslanca dr Martina Sokola na vydanie zákona, ktorým sa 30. október vyhlasuje za sviatok štátny
č. 863Odpovědi na interpelace
č. 864Interpelace
č. 865Návrh poslance Nepomuckého na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu v obci Prušánky, politický okres Hodonín
č. 866Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928 a k dodatkové dohodě k této obchodní úmluvě ze dne 12. května 1933, podepsaná v Praze dne 2. března 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. dubna 1937, č. 54 Sb. z. a n.
č. 867Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Jindřichově Hradci za souhlas s trestním stíháním posl. O. Bistřického. (Přestupek urážky na cti podle § 2 zák. č. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 868Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě za souhlas s trestním stíháním poslance Franze Němce. (Přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 869Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Olomouci za souhlas s trestním stíháním poslance Jana Sedláčka. (Přečin bezpečnosti cti, spáchaný tiskem.)
č. 870Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance P. Židovského. (Přestupek podle § 2 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 871Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Olomouci za souhlas s trestním stíháním poslance Jana Sedláčka. (Přečin bezpečnosti cti, spáchaný tiskem.)
č. 872Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. dr H. Neuwirtha. (Přestupek ochrany cti podle §§ 1, 2 zák. čís. 108 33 Sb. z. a n.)
č. 873Návrh poslanca Štefana Suroviaka na zvýšenie miezd smluvným a pomocným zamestnancom štátnych podnikov
č. 874Interpelace
č. 875Návrh poslancov Jána Lichnera, Štefana Stundu a Istvána Csomora na poskytnutie pomoci krajom postihnutým zaplavením spodnou vodou a rozvodnením riek
č. 876Interpelace
č. 877Návrh poslanců J. Hladkého a L. Pika na vydání zákona, kterým se vládě dává právo slučovati obce
č. 878Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Rumburku za souhlas s trestním stíháním poslance K. H. Franka. (Urážka na cti podle zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 879Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance G. Wollnera. (Přečin podle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 880Zpráva výboru ústavně právního a branného o vládním návrhu zákona (tisk 851) o vojenském polním trestním řízení
č. 881Zpráva výboru živnostensko-obchodného a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 866), ktorým predložená bola k prejavu súhlasu dodatková dohoda k obchodnej úmluve medzi republikami Československou a Francúzskou zo dňa 2. júža 1928 a k dodatkovej dohode k tejto obchodnej úmluve zo dňa 12. mája 1933, podpísaná v Prahe dňa 2. marca 1937 a uvedená v prezatýmnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 9. apríla 1937, č. 54 Sb. z. a n.
č. 882Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 832), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 18. února 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. února 1937, č. 25 Sb. z. a n.
č. 883Návrh poslancov dra I. Markoviča, Jána Bečku, Ferdinanda Bendu a Ignáca Schulcza na poskytnutie pomoci občanom postihnutým povodňami na dolnom toku Moravy, Váhu a podial Dunaja na Žitnom ostrove
č. 884Návrh poslanců Frant. Němce a Jaroslava Hladkého na zařazení obce Dubí a její osady Újezd a Dříň do skupiny míst B činovného
č. 885Návrh poslance Jana Slavíčka o zákazu zřizováni a provozování továrních správkáren obuvi
č. 886Návrh poslanca Antona Šaláta na poskytnutie mimoriadnej podpory povodňou poškodeným občanom obce Vieska nad Hronom (okres Kremnica)
č. 887Vládní návrh zákona o úsporných opatřeních personálních
č. 888Interpelace
č. 889Odpovědi na interpelace
č. 890Naléhavá interpelace poslance dr F. Köllnera vládě, že ministerstvo spravedlnosti zmařilo výnosem účinky amnestie
č. 891Naléhavá interpelace poslanců dr F. Zippeliuse a Franze Němce ministrovi vnitra a ministrovi spravedlnosti o opatřeních policejních úřadů v Teplicích, Chomutově atd., jež nejsou kryta zákonem
č. 892Návrh poslance K. H. Franka na vydání zákona o ručení podle § 92 ústavní listiny státu a jiných veřejnoprávních svazů za škody, které způsobily jejich orgány vykonávajíce úřední působnost
č. 893Návrh poslance dr Köllnera na vydání zákona o národnostní příslušnosti státních občanů a o národnostních katastrech
č. 894Návrh poslanců R. Sandnera, inž. F. Künzla, inž. E. Peschky na vydání zákona na ochranu proti jakémukoliv způsobu odnárodňování podle §§ 106, 126, 128, 130, 131 a 134 ústavní listiny o ochraně proti jakémukoliv způsobu odnárodňování
č. 895Návrh poslance E. Kundta na vydání zákona o změně zákona ze dne 9. března 1920, č. 162 Sb. z. a n., o ústavním soudě
č. 896Návrh poslance K. H. Franka na vydání zákona ku provedení vyslovených v §§ 106 a 128 ústavní listiny zásad rovnoprávnosti ve všech odvětvích veřejné služby
č. 897Návrh poslance E. Kundta na vydání zákona na ochranu národnostních práv zřízením veřejnoprávních svazů (zákon na ochranu národností)
č. 898Vládní návrh zákona o zřízení vysoké školy technické v Košicích
č. 899Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu III. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 17. dubna 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. dubna 1937, č. 58 Sb. z. a n.
č. 900Návrh poslance L. Kunze, aby byla ihned provedena nouzová opatření a aby byly severomoravské a slezské okresy zařazeny do nouzového území, poněvadž byly katastrofálně poškozeny všechny ozimy a krmiva

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Přihlásit/registrovat se do ISP