Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

č. 701Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního úřadu v Malackách za souhlas s trestním stíháním poslance K. Sidora. (Přestupek podle čl. 3, odst. 2, zákona čís. 125/27 Sb. z. a n.)
č. 702Zpráva výboru imunitního žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. R. Gajdy. (Zločin podle § 2 zákona čís. 50/23 Sb. z. a n.)
č. 703Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního úřadu v Nové Bani za souhlas s trestním stíháním poslance J. Vallo. (Přestupek proti nařízení býv. uh. min. vnitra čís. 7430/13.)
č. 704Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního úřadu v Nové Bani za souhlas s trestním stíháním poslance J. Vallo. (Přestupek proti nařízení byv. uh. min. vnitra čís. 7430/13.)
č. 705Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady advokátní komory v Brně za souhlas s disciplinárním řízením proti posl. dr R. Dominikovi
č. 706Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady advokátní komory v Brně za souhlas s disciplinárním řízením proti posl. dr R. Dominikovi
č. 707Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 695) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 273 a 303), jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 11. prosince 1934, č. 251 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném
č. 708Zpráva ústavne—právneho výboru o návrhu poslancov Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Viereckla a dr Luschku na vydanie zákona, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkach z platov členov Národného shromaždenia na r. 1937
č. 709Zpráva výboru ústavně právního o vládním návrhu zákona (tisk 697), kterým se mění zákon ze dne 13. května 1936, č. 132 Sb. z. a n., jímž se obnovuje zmocnění vlády rozpouštěti politické strany a strany náhradní
č. 710Návrh poslanců Fr. Uhlíře, inž. dr Tumlířové, Václava Jaši, Oldřicha Otáhala, Karla Chalupy a Ireny Kirpalové na vydání zákona, kterým se zřizuje samostatná československá státní Vysoká škola politická a novinářská v Praze
č. 711Interpelace
č. 712Naléhavá interpelace poslanců E. Kundta a dr T. Jillyho vládě, že hrozí zneužití veřejných peněz ke stranicko—politickým účelům
č. 713Odpovědi na interpelace
č. 714Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 324), kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a některých ustanovení zákona ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n. (tisk 341)
č. 715Odpovědi na interpelace
č. 716Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 714) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 324 a 341), kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a některých ustanovení zákona ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.
č. 717Zpráva výboru imunitního k oznámení poslance Ignáce Schulcze podle § 51 jedn. řádu o urážkách poslancem Jánosem Esterházym v rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny dne 10. listopadu 1936
č. 718Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupitežstva v Košiciach za súhlas s trestným pokračovaním proti poslancovi dr Št. Fencikovi. (Prečin pomluvy dža § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 719Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Písku za souhlas s trestním stíháním poslance J. Illinga. (Přečin podle § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 720Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Opavě za souhlas s trestním stíháním poslance inž. Fr. Künzela. (Přečiny podle § 14, č. 5 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.)
č. 721Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Olomouci za souhlas s trestním stiháním poslance G. Böhma. (Přečin podle § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 722Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v České Lípě za souhlas s trestním stíháním poslance G. Knöchla. (Přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 723Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupitežstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním poslanca J. Esterházyho. (Prečin dža § 14, č. 5 a § 18. č. 1—3 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.)
č. 724Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Liberci ze souhlas s trestním stíháním poslance E. Hirteho. (Přečin podle § 18, č. 2 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.)
č. 725Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně za souhlas s trestním stíháním posl. E. Hirteho. (Přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 726Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně za souhlas s trestním stiháním posl. E. Hirteho. (Přečiny podle § 14, č. 1, 2 a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 727Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady advokátní komory v Praze za souhlas s disciplinárním stíháním poslance dr A. Kellnera
č. 728Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Šternberku za souhlas s trestním stíháním poslance R. Zischky. (Přestupek podle zákona na ochranu cti čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 729Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupitežstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním poslanca dr Št. Fencika. (Prečin pomluvy dža § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 730Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupitežstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním poslanca dr Št. Fencika. (Prečin pomluvy dža § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 731Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance dr H. Neuwirtha. (Přestupek ublížení na cti podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 732Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stiháním poslance J. Röslera. (Přečin podle § 18, č. 2 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)
č. 733Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. R. Sandnera. (Přečin proti cti, spáchaný tiskem.)
č. 734Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupitežstva v Košiciach za súhlas s trestným stíhaním poslanca dr Št. Fencika. (Zločin dža § 2, odst. 1 a 2, prečin dža § 14, č. 1 a 5 zákona zo dňa 19. marca 1923, č. 50 Sb. z. a n. a zločin dža § 333 tr. z., § 48 tr. nov. z roku 1908 a § 1 zákona zo dňa 21. marca 1923, č. 31 Sb. z. a n.)
č. 735Interpelace
č. 736Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz
č. 737Interpelace
č. 738Interpelace
č. 739Návrh poslance Antonína Chmelíka na zřízení expositury okresního úřadu v Soběslavi
č. 740Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za vydání poslance Františka Zupky k odpykání trestu, uloženého mu pravoplatným rozsudkem krajského soudu v Rimavské Sobotě z 10. ledna 1936
č. 741Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance Andreje Hlinky. (Přečiny podle §§ 1, 2 a 3 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n. a pro přestupek útisku podle § 1 zákona čís. 309/1921 Sb. z. a n.)
č. 742Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance Andreje Hlinky. (Přestupek pomluvy podle § 2 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 743Návrh poslanců Ferdinanda Bendy, L. Vaverky a Fr. Němce na zařazení města Trenčína do skupiny B činovného
č. 744Interpelace
č. 745Návrh poslanců Gottwalda, Nepomuckého, Slánského, B. Köhlera, Schenka, Širokého, Vallo, Kosika, Śliwky a Borkaňuka na vydání zákona o vyvazení zemědělců z dluhů a jejich ochraně před exekuční dražbou
č. 746Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávií ze dne 30. března 1931, č. 79/1931 Sb. z. a n., k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, č. 163/1929 Sb. z. a n., sjednaná výměnou not ze dne 10. listopadu 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. prosince 1936, č. 309 Sb. z. a n.
č. 747Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsaná v La Paz dne 19. listopadu 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1936, č. 335 Sb. z. a n.
č. 748Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a Australským soustátím, podepsaná v Praze dne 19. srpna 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. listopadu 1936, č. 334 Sb. z. a n.
č. 749Vládní návrh zákona o nejvyšším správním soudě
č. 750Odpovědi na interpelace
č. 751Návrh poslanců Josefa Ešnera, Jar. Kučery, Luďka Pika, Antonína Remeše a Frant. Nového na vydání vládního nařízení podle čl. 1 zákona ze dne 21. června 1934, čís. 109 Sb. z. a n., jímž se pozměňuje vládní nařízení ze dne 24. května 1928, čís. 74 Sb. z. a n. o náhradách pozemkové daně z důvodů živelních škod na zemědělských kulturách a vládního nařízeni ze dne 24. května 1928, čís. 75 Sb. z. a n. o poskytování podpor při živelních pohromách
č. 752Návrh poslanců Josefa Ešnera, Jar. Kučery, Luďka Pika, Antonína Remeše a Fr. Nového na vydání vládního nařízení podle čl. 1 zákona ze dne 21. května 1934, č. 109 Sb. z. a n., jímž se pozměňuje vládní nařízení ze dne 29. července 1935, č. 168 Sb. z. a n., o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů v mlynářství
č. 753Návrh poslance Ignáce Schulcze na doplnění a změnu zákona ze dne 21. února 1929, čís. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
č. 754Zpráva výboru technicko-dopravního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 669), kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích, Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích spolu se Závěrečným aktem, jakož i se Závěrečným protokolem o návrhu dohody o zavedení nákladního listu na řad, které byly podepsány v Římě dne 23. listopadu 1933
č. 755Odpověď vlády na naléhavou interpelaci poslanců E. Kundta a dr T. Jillyho, že hrozí zneužití veřejných peněz ke stranicko-politickým účelům (tisk 712)
č. 756Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 736), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz
č. 757Odpovědi na interpelace
č. 758Naléhavá interpelace poslance F. Nitsche vládě o úpravě věci ústavu "Deutsche Landbank", zaps. sp. s r. o. v Děčíně nad Labem
č. 759Naléhavá interpelace poslance inž. A. Lischky vládě o úpravě věci ústavu "Deutsche Volksbank für Böhmen" v Litoměřicích
č. 760Naléhavá interpelace poslance G. Wollnera ministrovi sociální péče a ministrovi průmyslu, obchodu a živností, že kolektivní smlouvy nebyly prohlášeny za závazné
č. 761Návrh poslanců L. Vaverky a Jar. Hladkého na změnu zákona o dani z obratu a dani přepychové se zřetelem na dodávky a výkony sloužící branné nebo tělesné výchově
č. 762Návrh poslanců Jana Dubického, Martina Martináska a Jána Lichnera na vydání zákona, kterým se mění ustanovení civilního řádu soudního
č. 763Návrh poslanca Jozefa Siváka na sriadenie odborného pedagogického dozoru na ústavoch pre výchovu a vzdelanie hluchonemých a slepých detí na Slovensku
č. 764Návrh poslanca Pavla Florka na poskytnutie pomoci občanom obce Krásna Hôrka, okres Trstená na Slovensku, ktorí boli požiarom pripravení o celé svoje imanie
č. 765Návrh poslanců dra Neumana, Bergmanna, dra Klapky a F. Richtra, na novou úpravu právních poměrů spořitelen
č. 766Interpelace
č. 767Odpovědi na interpelace
č. 768Odpovědi na interpelace
č. 769Interpelace
č. 770Návrh poslance Rudolfa Smetánky na finanční odškodnění vojenských a jiných gážistů, jimž se ze služebních důvodů nedostalo řádné dovolené
č. 771Interpelace
č. 772Odpovědi na interpelace
č. 773Vládní návrh zákona o pojmenování české vysoké školy technické v Brně
č. 774Vládní návrh zákona, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu
č. 775Odpovědi na interpelace
č. 776Návrh poslancov Štefana Danihela, dra Mikuláša Pružinského, Teodora Turčeka, Martina Longu a Františka Kendru na prevedenie jarnej osivovej akcie na Slovensku
č. 777Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 201) k vládnímu návrhu zákona (tisky 468 a 474 posl. sněm.), kterým se doplňuje řád volení v obcích (tisk 338)
č. 778Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 746), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávií ze dne 30. března 1931, č. 79/1931 Sb. z. a n., k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, č. 163/1929 Sb. z. a n., sjednaná výměnou not ze dne 10. listopadu 1936 a uvedená v prozatimní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. prosince 1936, č. 309 Sb. z. a n.
č. 779Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 747), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsaná v La Paz dne 19. listopadu 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1936, č. 335 Sb. z. a n.
č. 780Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 748), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a Australským soustátím, podepsaná v Praze dne 19. srpna 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. listopadu 1936, čís. 334 Sb. z. a n.
č. 781Zpráva výboru kulturního o vládním návrhu (tisk 773) zákona o pojmenování české vysoké školy technické v Brně
č. 782Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 774), kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu
č. 783Návrh poslanců J. Slavíčka, Mašaty a A. J. Beneše ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek, postiženým živelními pohromami
č. 784Návrh poslanců Rud. Berana, Ot. Bistřického a Ad. Hrubého na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese horažďovickém
č. 785Interpelace
č. 786Odpovědi na interpelace
č. 787Vládní návrh zákona, kterým se mění § 3 zákona ze dne 11. května 1932, č. 66 Sb. z. a n.
č. 788Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 616)
č. 789Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 687), aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIII finančního zákona republiky Československé ze dne 19. prosince 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935
č. 790Interpelace
č. 791Odpovědi na interpelace
č. 792Odpověď vlády na naléhavou interpelaci posl F. Nitsche v příčině úpravy poměrů ústavu "Deutsche Landbank" v Děčíně (tisk 758) a na naléhavou interpelaci poslance inž. A. Lischky v příčině úpravy poměrů ústavu "Deutsche Volksbank für Böhmen" v Litoměřicích (tisk 759)
č. 793Odpověď ministrů sociální péče a průmyslu, obchodu a živností na naléhavou interpelaci posl. G. Wollnera, že kolektivní smlouvy nebyly prohlášeny za závazné (tisk 760)
č. 794Zpráva výboru branného o vládním návrhu zákona (tisk 787), jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. května 1932, č. 66 Sb. z. a n.
č. 795Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií, sjednaná výměnou not v Kapském Městě dne 27. ledna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. února 1937, č. 20 Sb. z. a n.
č. 796Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu
č. 797Odpovědi na interpelace
č. 798Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 243), kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (tisk 317)
č. 799Interpelace
č. 800Vládní návrh zákona, jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Přihlásit/registrovat se do ISP