Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

č. 301Návrh poslanců H. Bergmanna, dr. Klapky a Ferd. Richtra na úpravu služebních poměrů samosprávných zaměstnanců
č. 302Návrh poslanců Hugo Bergmanna, dra Klapky a Ferd. Richtra na změnu § 29 zákona ze dne 23. července 1919, čís. 443 a ze dne 23. července 1919, čís. 444 Sb. z. a n., za účelem úpravy pense pro vdovy po samosprávných úřednících
č. 303Návrh poslanců Fr. Zeminové, M. Šmejcové, J. Bátkové, dr Klapky a dr Neumana na zřízení Zemských fondů pro podporu chudých rodiček a matek
č. 304Odpovědi na interpelace
č. 305Interpelace
č. 306Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štatného zastupitežstva v Bratislave za súhlas k trestnému stíhaniu poslanca Š. Suroviaka. (Prečin pomluvy, spáchaný tlačou podža § 2 z. č. 108/33 Sb. z. a n. so zretežom na § 1 z. č. 124/24 Sb. z. a n. vo znení vyhlášky ministerstva spravedlnosti zo 7. VII. 1933, č. 145 Sb. z. a n. vydanej na podklade § 43 odst. 1 z. č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 307Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Brně za souhlas s trestním stíháním posl. E. Klímy. (Zločin podle § 81 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)
č. 308Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. R. Gajdy. (Přečin podle § 27 zákona o nekalé soutěži.)
č. 309Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance K. H. Franka. (Přestupek podle § 4 zákona čís. 124/24 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti ze dne 7. července 1933, čís. 145 Sb. z. a n.)
č. 310Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas s trestním stíháním poslance R. Sandnera. (Přečiny podle §§ l a 2 zákona č. 124/24 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky č. 145/33 Sb. z. a n.)
č. 311Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady advokátní komory v Praze za souhlas s disciplinárním stíháním posl. dr. J. Branžovského
č. 312Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance A. Šaláta. (Přečin podle § 14, čís. 5 zák. čís. 50/23 Sb. z. a n. a přestupek podle § 1 zák. čís. 309/21 Sb. z. a n.)
č. 313Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 292) o návrhu senátorů dr Miloty, dr Kloudy, Pichla a Hubky (tisk sen. 25 a 73), aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské
č. 314Zpráva výboru technicko-dopravního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 289) zákona o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem
č. 315Odpovědi na interpelace
č. 316Návrh poslanců Petra, Bezděka, dra Mičury, Čavojského a Schütze na novelisaci zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb. z. a o. o svátcích a památných dnech republiky Československé
č. 317Návrh poslanců Jana Sedláčka a Viléma Kneborta na zavedení dobrovolného nemocenského a sociálního pojištění pro živnostnictvo a obchodnictvo a vůbec pro všechny osoby samostatně výdělečně činné do té doby, než bude zavedeno pojištění všeobecné
č. 318Interpelace
č. 319Návrh poslanců dr G. Kliebera, inž. F. Schreibera a dr. F. Hodiny na změnu § 1, odst. 2, vládního nařízení ze dne 21. prosince 1935, č. 250 Sb. z. a n.
č. 320Návrh poslance dr G. Kliebera na vydání zákona o vyvazení z dluhů zbytkových statků, přidělených podle §§ 24 a 25 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n.
č. 321Návrh poslanců dr G. Kliebera, dr Hodiny a inž. Schreibera na snížení úrokové míry u úroků z prodlení za nezaplacené daně na 4 1/2 procenta
č. 322Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Fr. Ježka. (Přečin proti cti spáchaný tiskem podle §§ 1, 2, 3 zákona čís. 108/33.)
č. 323Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Dubé za souhlas s trestním stíháním poslance dr A. Roscheho. (Přestupek proti bezpečnosti života.)
č. 324Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupitežstva v Košiciach za súhlas k trestnému stíhaniu poslanca P. Töröka. (Priestupok pomluvy dža § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 325Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátného zastupitežstva v Bratislavě za súhlas k trestnému stíhaniu poslanca R. Čavojského. (Prečin rušenia obecného mieru podža § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 326Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Znojmě za souhlas s trestním stíháním poslance dr J. Mareše. (Přestupek pomluvy podle § 2 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 327Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za souhlas s výkonem trestu posl. O. Synka. (Přečiny podle § 283 a 279 tr. z.)
č. 328Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. J. Nepomuckého. (Přečin podle §§ 283 a 284 tr. z.)
č. 329Vládní návrh zákona o stavebním ruchu
č. 330Interpelace
č. 331Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 5) o zcizení některých státních nemovitostí v Kostelci n. /L. (tisk 101)
č. 332Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady moravské advokátní komory v Brně za souhlas s disciplinárním řízením proti posl. dru Jos. Marešovi
č. 333Návrh poslanců B. Köhlera, Appelta a Schenka na vydání zákona proti únosu
č. 334Vládní návrh zákona o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém
č. 335Návrh poslanců Bátkové, dr Klapky, Richtra, Uhlíře a Tichého na zřízení systemisovaných míst pro dozorčí orgány cenové služby u zemských a krajinských úřadů a na prozatímní úpravu smluvního poměru těchto zaměstnanců podle nyní platných zákonitých ustanovení a podle důležitosti služby
č. 336Návrh poslance Viléma Kneborta na zdokonalení evidence motorových vozidel
č. 337Interpelace
č. 338Vládní návrh zákona, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
č. 339Odpověď vlády na naléhavou interpelaci poslanců E. Kundta, dr H. Neuwirtha a R. Sandnera, že ministerstvo národní obrany zadávajíc vojenské dodávky vydává výnosy a provádí úřední úkony odporující ústavě a smlouvě o ochraně menšin (tisk 288)
č. 340Odpovědi na interpelace
č. 341Interpelace
č. 342Návrh poslanců dr G. Kliebera a inž. F. Schreibera o výměně jednotlivých zemědělsky používaných pozemkových parcel ke zcelení pozemků
č. 343Návrh poslanců inž. W. Richtera a G. Wollnera na změnu ustanovení § 5 vládního nařízení ze dne 22. března 1935, čís. 48 Sb. z. a n., o některých opatřeních v elektrárenském hospodářství
č. 344Návrh posl. dr Fr. Staňka, P. Teplanského, A. Chloupka, J. Petroviča, K. Rybárika, Št. Stundu, A. Čuříka a J. Zajíca na vydanie zákona, ktorým sa upravuje mzda zemedelských a lesných robotníkov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi
č. 345Návrh poslanců J. Špačka a E. Vencla na vydání zákona o změně hranice oblasti moravské a slezské v zemi Moravskoslezské v úseku mezi městy Moravskou a Slezskou Ostravou
č. 346Návrh poslanca Rybárika a Stundu na oživenie zamestnanosti v obore sústavnej elektrizácie na Slovensku
č. 347Návrh poslance Rudolfa Smetánky ve věci neoprávněného přechovávání zbraní civilním obyvatelstvem, zejména v pohraničí
č. 348Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 281), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednaná mezi vládou československou a vládou německou v Praze dne 30. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. ledna 1936, č. 5 Sb. z. a n.
č. 349Zpráva výboru živnostensko-obchodného a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 299), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu II. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi Československem a Finskem ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 28. ledna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. února 1936, č. 30 Sb. z. a n.
č. 350Vládní návrh zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 351Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 64 a 118), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském)
č. 352Interpelace
č. 353Odpovědi na interpelace
č. 354Návrh poslanců dr G. Kliebera, O. Liebla a G. Wollnera na ochranu osob zaměstnaných dobýváním a zpracováním radia
č. 355Zpráva výboru sociálně politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 334) o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém
č. 356Odpověď vlády na naléhavou interpelaci poslance inž. F. Schreibera, že pražský zemský úřad při zadávání novostavby budovy celního úřadu v Rossbachu-Pfannenstielu jednal proti zákonu (tisk 297)
č. 357Zpráva výboru sociálně politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 338), kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, číslo 142 Sb. z. a n. o požitcích válečných poškozenců, ve zněni zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
č. 358Odpovědi na interpelace
č. 359Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance R. Gajdy. (Přestupek podle §§ 1, 2 a 14 č. 5 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 360Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského súdu trestného v Brne za súhlas k trestnému stíhaniu poslanca A. Čuříka. (Prečin pomluvy podža § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n., §§ 1 a 13 zák. č. 124/24 v znení vlád. nariadenia zo dňa 7. júla 1933, č. 145 Sb. z. a n.)
č. 361Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrchného štátneho zastupitežstva v Bratislave za súhlas k trestnému stíhaniu poslanca J. Esterházyho. (Zločin dža § 2, odst. III zákona čís. 50/23 Sb. z. a n.)
č. 362Interpelace
č. 363Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 329) zákona o stavebním ruchu
č. 364Zpráva výboru sociálně politického k vládnímu návrhu zákona (tisk 350), kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 365Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Hradci Králové za souhlas s trestním stiháním posl. J. Stejskala. (Přečin podle §§ 1 a 2 zákona čís. 108/1933 a § 1 zákona čís. 124/1924 ve znění vyhlášky čís. 145/33)
č. 366Návrh poslance inž. F. Karmasina na pomocná opatření pro obyvatele obce Hornia Štubňa v okrese turčanskosvatomartinském, těžce poškozené požárem v r. 1927
č. 367Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Kolíně za souhlas s trestním stíháním poslance dra Stanislava Huly. (Přestupek §§ 183 a 461 tr. z.)
č. 368Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. dra G. Porubszkého. (Přestupek urážky podle § 1, § 5, odst. 1, č. 2 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 369Zpráva rozpočtového výboru o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 331) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 5 a 101) o zcizení některých státních nemovitostí v Kostelci n. /L.
č. 370Vládní návrh zákona o obraně státu
č. 371Návrh poslanců H. Bergmanna, dr J. Patejdla a F. Richtra na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon)
č. 372Návrh poslanců H. Bergmanna, F. Richtra a dr Neumana na zrušení §§ 187 a 188 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů (služební pragmatika)
č. 373Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky
č. 374Návrh poslance Josefa Šamalíka na vydání zákona o zvelebení Moravského Krasu a ochraně přírodních krás
č. 375Návrh poslanců dr Aloise Štůly a Inž. dr Františka Touška na vydání zákona na ochranu průmyslového vlastnictví a známek
č. 376Návrh poslance Antonína Chmelíka ve věci novelisace vládního nařízení č. 143/1922 (pravidla o vybírání obecní dávky ze zábav) ve znění vládních nařízení čís. 15/1928 a čís. 212/1931 Sb. z. a n.
č. 377Návrh poslanců Antonína Chmelíka a dra Aloise Štůly na novelisaci všech finančních osnov, týkajících se financí svazků územní samosprávy
č. 378Odpovědi na interpelace
č. 379Návrh poslance Beuera na provedení mimořádných pomocných opatření pro severočeský nouzový okres šluknovský
č. 380Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 112), jímž Československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách (tisk 149)
č. 381Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 128) o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem (tisk 163)
č. 382Návrh poslanca Štefana Haššíka na poskytnutie pomoci pohorelcom v Hatalove (okres Michalovce)
č. 383Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 351) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 64 a 118), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském)
č. 384Návrh poslanců dr Neumana, dr Patejdla, Bergmanna a F. Richtra na vydání zákona o podpoře cestovního ruchu
č. 385Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 159), kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran
č. 386Interpelace
č. 387Odpovědi na interpelace
č. 388Interpelace
č. 389Návrh poslanců Aloise Langra, Felixe Kučery, Václ. Jaši a Fr. Tymeše, aby vydán byl zákon, kterým se zrušuje povinnost místních obcí na Moravě a v moravských enklávách přispívati k úhradě platů učitelstva
č. 390Interpelace
č. 391Návrh poslanců dr Jar. Dolanského, Zápotockého a Döllinga na vydání zákona o přeměně stravovací akce na podporování nezaměstnaných peněžitou podporou a o přídělu potravin
č. 392Odpovědi na interpelace
č. 393Návrh poslance Frant. Dlouhého na zařazení města Tábora do skupiny B. činovného
č. 394Zpráva výboru ústavně — právního a branného o vládním návrhu zákona (tisk 373), jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky
č. 395Interpelace
č. 396Odpovědi na interpelace
č. 397Zpráva výboru kulturního a rozpočtového o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 380) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 112 a 149), jímž Československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách
č. 398Zpráva výboru živnostensko-obchodního o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 381) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 128 a 163) o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem
č. 399Návrh poslanců Ervína Tichého, Č. Fialy a Bergmanna na vydání vládního nařízení na základě zák. č. 103 Sb. z. a n. ze dne 24. června 1926 § 142, pokud se týče započtení doby pro postup do vyšších požitků
č. 400Zpráva výboru ústavně-právního a branného o vládním návrhu (tisk 370) zákona o obraně státu

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Přihlásit/registrovat se do ISP