Čtvrtek 17. března 1938

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Ďalším rečníkom je pán posl. Kosik. Dávám mu slovo.

Posl. Kosik (maďarsky): Vážená snemovna!

Verejnosť celého sveta zamestnávajú v posledných týždňoch vežmi vážné politické otázky. Sú to otázky, ktoré sa dotýkajú i Československa z bezprostrednej blízkosti.

Násilné vtelenie Rakúska do Tretej ríše jasne ukazuje na nebezpečenstvo, ktoré hrozí národom v strednej Europe, obzvlášte v Československu. Poukaz Hitlerov na 10 milionov Nemcov nemôže nás nechať v po chybnosti čo do ciežov hákového kríža v Československu. Musíme rátať s tým, že fašizmus, rozohnený úspechami v Rakúsku, sústredí teraz celú svoju pozornosť na Československo. Možno očakávať, že verejné a tajné fašistické agentúry, ktoré pôsobia v republike, budú vystupovať ešte bezočivejšie, posunujúc do popredia svoje rôzné autonomistické požiadavky.

Maďarský žud je si vedomý toho, že fašizmus, ktorý by uvrhol všetky národy republiky v otroctvo, by okrem toho olúpil žud maďarský i o práva menšinové, ktoré teraz má. A práve preto žud maďarský, somknutý s ostatnými národy republiky, vynaloží všetky svoje sily v boj, aby odvrátil hroziacu katastrofu.

Demokratický žud maďarský je v každom okamihu v pohotovosti na obranu republiky. S pomocou spojencov Československa, žudovej fronty Francie a s pomocou Sovietskeho sväzu obráni svoju nezávislosť a samostatnosť. Predčasná je radosť kapitulantov z úradnej politiky anglických lordov, podporujúcej Hitlerov fašizmus, lebo demonštrácie anglického delníctva za nezávislosť Rakúska a Československa dokazujú, že odstúpením Edena ešte nepadlo rozhodnutie v otázke orientácie anglickej politiky zahraničnej. Verím, že žud anglický vytrvá na systéme kolektívnej bezpečnosti a pri demokracii a somknúc sa s ostatnými štáty, ktoré si prajú mier, prekazí válečné plány fašizmu.

Mienim, že nemusím zvlášte dokazovať, že zmenou situácie v strednej Europe pozmenila sa i situácia Maďarska. Zahraničná politika maďarská opierala sa dosiaž na rímske protokoly a hlavne rátala s pomocou Italska. Ale kdeže sú dneska rímske protokoly? Tieto sa zmenily cez noc v bezcenný drap papiera tým, že Hitler jeden signatársky suverénny štát proste vymazal z mapy, a to ešte s predbezným schválením so strany druhého signatárskeho štátu, Italska.

Je nado všetky spory, že maďarská zahraničná politika utrpela vo svojom dosavádnom smere katastrofálnu porážku, z ktorej príslušní činitelia musia odvodiť dôsledky. Maďarsko ocitlo sa v priamom ssúsedstve s Treťou ríšou, čo bude mať nezbytne v zápätí zmohútnenie propagandy hákového krí ža, smerujúcej ku zglajchšaltovaniu zeme. Nemôže byť pochyby o tom, že pošžapal-li Hitler tak brutálne nezávislosť Rakúska, tým menej bude šetriť Maďarska a jeho žudu. A nazdávam sa, že niet tak naivného politika v Maďarsku, ktorý by predpokladal, že by Italsko čo len jediné slovo stratilo v záujme Maďarska. Ako obetovalo Italsko Rakúsko, práve tak ho lá kedykožvek obetovať Maďarsko, budú-li to pozadovať jeho imperialistické záujmy.

Maďarsko bude môcť obrániť svoju nezávislosť len tak, jestliže sa radikálne trhne od dosavádnej svojej osovej politiky, v ktorej hralo Maďarsko iba zástoj predmetu, postaví sa na bázu kolektívnej bezpečnosti a naviaže styky s demokratickými štáty, v prvom rade s Československom. Majú-li usmerňovači maďarskej politiky morálnu odvahu, musia i oni uznať, že ochranu nezávislosti nemôžu očakávať ani od Ríma, ani od Berlína, lež v prvom rade od Moskvy.

Kto sú tí, na ktorých sa hákový kríž opiera pri uskutočňovaní svojich zámerov v republike? V prvom rade Henlein, Sidor a Esterházy sú tí, ktorí s heslom autonomie snažia sa podrývať odolnosť republiky. Avšak nie menšie nebezpečenstvo znamená politika, ktorú sleduje raekčné krídlo agrárnej strany v samom vládnom tábore. Je pravdepodobné, že Hitlerova sebadôvera bola vežmi posilnená novoročným prejavom Beranovým a stálymi pro tisovietskymi útoky, uverejňovanými sériove v stĺpcoch "Venkova". Z toho dôsleduje, že musíme bojovať na dvoch frontoch. Zápasíme-li s fašizmom cudzozemským, musíme dôsledne svádzať boj i s jeho tuzemskými spojencami. Na útoky hitlerovského fašizmu nesmieme odpovedať tým, že nepriatežov republiky vpustíme do vlády, lež tým, že všetky poraženecké elementy, soskupené okolo Berana, z vlády vyženieme. Rekonštrukcia vlády nesmie byť prevedená z prava, lež z žava.

Samozrejme s vynaložením všetkých síl musíme pokračovať v organizovaní obrany. Veď príklad Rakúska dosť presvedčive dokazuje, že proti násiliu nestačí bojovať slovami. Ale obranu treba zorganizovať ešte lepšie. To však znamená, že nesmú udávať smer záujmy zbrojárov, lež záujmy republiky. Nemožno pripustiť, aby na obrane štátu zarábala nepatrná skupinka žudí miliardy, kým na druhej strane pracovný žud musí snášať nesnesitežné daňové bremená. A nad to záverečné účty vykazujú s roka na rok miliardové schodky. Mienim, že je na čase, aby zoštátnenie zbrojárskeho priemyslu bolo dané na program. Toho si vyžaduje dnes obrana republiky a demokracia. Dalo by sa tým docieliť sníženie daňových bremien a okrem toho bolo by za každých okolností zabezpečené zásobovanie vojska.

Chcem však zdôrazniť, že technická výzbroj vojska sama o sebe nestačí k zdolaniu útočného fašizmu. Predovšetkým je treba, aby sme pre obranu získali všetok žud. Aby bolo možno tento vežký ciež dosiahnuť, je najprednejším a najdôležitejším úkolom nastoliť demokratické národné vyrovnanie a zažehnať najkrikžavejšie sociálne krivdy.

Treba súrne pomôcť desaťtisícom bežencov, ktorí sa v tejto zemi narodili, tuná žijú, tuná slúžia u vojska, iný štát ich nepríjme a prez to všetko i povolenie k práci sotva dostanú, ba v najnovšej dobe i tieto pracovné povolenia sa im hromadne odnímajú. Zo závodov sú prepúšťaní podža ustanovení zákona na obranu štátu. Otázku štátneho občianstva treba ihneď upraviť, a to tak, aby obdržal štátne občianstvo každý, koho stihol prevrat na území republiky. Súdr. Široký podal v januári 1936 o tejto veci osnovu zákona, ktorá dosiaž nebola meritorne prejednaná. Mnoho sa hovorí a píše tiež o osnove zákona o štátnom občianstve, ktorú vraj už ministerská rada prejednala a prijala. Prečo nepreddloží vláda tento návrh parlamentu?

Druhý vežmi dôležitý problém je, ktorý je vo spojitosti s národným vyrovnaním, a to je otázka jazyková. Je vežmi vežkou krivdou na pr. to, že Maďari v Bratislave a Košiciach, kde ich žije niekožko desaťtisíc, nemôžu svojho materinského jazyka užívať u úradov len preto, lebo ich početný pomer nepresahuje 20 %.

Nariadenia vydané ministerstvom železníc a ministerstvom pošt a telegrafov o maďarských nápisoch staníc a obcí ako aj o užívaní razítok a tlačív s maďarským textom, znamenajú iba nepatrný krok na ceste národného vyrovnania demokratického, a i keď tieto vítame, preca zdôrazňujeme, že na tomto poli bude nezbytne treba urobiť rýchle a ďalekosiahlejšie opatrenia.

Tiež na poli školskom čaká mnoho krívd na sanáciu. Vežmi mnoho maďarských detí musí navštevovať školy iného jazyka, lebo v dotyčnej obci buďto niet školy maďarskej, alebo je tak preplnená, že tam nemožno s úspechom vyučovať.

Na poli hospodárskom nútno konštatovať, že obzvlášte na gazdov maďarských ťažko doliehajú bankové dlhy a daňové bremená. Tieto bremená sú ešte stupňované stále hroziacimi povodňami, lebo napriek našim niekožkým návrhom nebolo učinené nič, aby účinne bola zahájená úprava riek. Maďarský žud je v ťažkej situácii, ktorá je ešte zhoršovaná nežudskou vykorisťovacou politikou maďarských pánov, čo vo veža prípadoch hraničí už s mučením žudí.

Ale podivajme sa z blízka na konkrétné ponosy a požiadavky Maďarstva jednotlivých okresov a mest. V Rožnave je vyše 50% Maďarov. Toto mesto napriek tomu nemá maďarskej meštianskej školy, na ktorú však rožnavské Maďarstvo činí nezbytné nároky. Maďarská žudová škola je umiestená v nezdravej diere, pri tom je preplnená a tak maďarské deti sú nútené navštevov ať školu slovenskú. Do štátnej bane rožnavskej sa maďarskí robotníci vôbec neprijímajú. V tomto kraji je priemysel banský, papírnický a drevársky, avšak niet tuná žiadnych zelezničných spojov a preca bolo by priamo v záujme štátu, aby čo najjskôr bola vybudovaná železničná trať medzi Dobšinou a Popradom. V tomto okrese je vežmi dôležitým úkolom úprava rieky Šajova, lebo táto rieka stále ohrožuje úrodu.

V okresnom úrade v Rimavskej Sobote sedia žudia, ktorí neznajú ani slova maďarsky. Možno si predstaviť, ako oni spravujú veci maďarského žudu.

O výstavbe maďarského reál. gymnázia v Košiciach niet v tohoročnom štátnom rozpočte ani zmienky, a bolo by to preca vežmi naliehavé, lebo dnešné umiestenie gymnázia je priamo škandalózné. V celom meste je len jediná maďarská žudová škola štátna, ktorú veža detí nemôže navštevovať pre vežkú vzdialenosť.

V Leviciach celé obyvatežstvo bez rozdielu strán požaduje vybudovanie maďarského gymnázia. Tejto požiadavke musí vláda nezbytne vyhovieť. Po tejto stránke vynieslo tiež mestské zastupitežstvo jednohlasné usnesenie a poslalo memorandum na všetkých úradných činitežov a zákonodarcov.

Okresný úrad vo Vežkých Kapušanoch vyznamenáva sa zvlášte tým, že keď niekto, použijúc svojho zákonného práva, zdráha sa prevziať spis iba slovensky písaný, vhodia mu spis medzi dvere a tým je vec z ich strany vybavená. Nestarajú sa o to, aké škody mohla by snáď tým utrpeť zúčastnená strana.

Okresný úřad v Kráž. Chlumci napriek tomu, že je tam 79 % maďarského obyvatežstva, odpovedal dosiaž na maďarské podania iba v jazyku slovenskom. Na okresnom súde dávali stranám podpisovať iba protokoly slovenské. V tejto veci som podal pred niekožko mesiacmi interpeláciu, v dôsledku ktorej konečne príslušné ministerstvo dalo príkaz k zachovávaniu zákona všetkým okresným úradom, kde je kvalifikovaná maďarská menšina.

V okrese chlumeckom stále ohrožujú úrodu povodne Bodroga. V okrese niet nemocnice, cesty sú neschodné, vo valnej väčšine obcí sú školy umiestené v nehygienických budovách a sú preplnené. Gazdovia sú zadlžení až po uši.

Na žude v Medzibodroží bolo spáchané veža krívd a nespravedlivostí. A rovnaká je situácia tiež v iných miestach Maďarmi obydlených. O tejto veci by sa dalo mluviť celé dni. Očakávame, že vláda učiní vhodné opatrenia, aby tieto krivdy boly odstránené.

Avšak maďarský žud má ešte iné bolesti, ktoré sú však zavinené hlavne maďarskými pánmi. Po tejto stránke uvediem len niekožko prípadov. Okres tornalský je na príklad priamo povestný, ako tam maďarskí statkári vykorisťujú maďarský pracujúci žud spôsobom presahujúcim všetky predstavy. Tuná jeden pán pohrozil svojmu čežadínovi, aby sa neopovážil stávkovať, lebo že vraj zanedlho prídu Maďari a tí mu potom narovnajú hlavu.

Príživnícki statkári a árendátori v okrese chlumeckom žijú na krku žudu ako malí krážovia. Platia nádenícku mzdu 7 až 8 Kč za pracovnú dobu 12 až 14 hodin. Čežadín tam pracuje ráno od 3 hodin do 10 večer a kolektívna smluva sa nezachováva.

Avšak nadovšetko poburuje to, čo sa stalo na leleskom statku prepoštstva jasovského. V októbri minulého roku dostali tam výpoveď 4 čežadíni, lebo títo požadovali svoj vyjednaný deputát. Neskoršie bol jeden čežadín vyzvaný, aby pristúpil ku spojenej strane maďarskej, aby zorganizoval tiež ostatných a potom vraj môže zostať vo službe. Dotyčný čežadín tu povedal, že radšie zomrie hladom, ale vraj stranu vykorisťovatežov podporovať nebude. O Novom oku jeden z prepustených čežadínov, Ignác Magyar, ktorý 15 rokov slúžil nepretržite na dotyčnom panstve, nemohol včas vyprázdniť služobný byt a tu ho správa dala v súdnej ceste v dobe najväčších mrazoch dňa 10. januára z bytu evakuovať spolu s jeho manželkou, ktorá bola pred porodom, a so 6 malými deťmi. Zdá sa, že maďarskí páni takto si vykladajú prak tické uskutočnenie "menšinového maďarského chlebového socializmu", hlásaného Esterházym.

Utrpenie maďarského žudu by nebolo úplné, keby sa k vykorisťovani u, prevádzanému maďarskými pánmi, nedruž ilo utiskovanie so strany agrárnickych kapitalistov a vežkostatkárov. Vo smaltovni vo Filakove na pr., kde všemohúcim pánom je exponent agrárnej strany riaditež Hulita, prepustili v zime asi 1000 robotníkov a pracovná mzda robotníkíov pohybuje sa medzi 70 haliermi a 2 korunami za hodinu. Tunajšie vykorisťovanie je ešte i v reláciach slovenských ohromujúce.

Totiež možno povedať o vežkostatku cukrovaru v Oroske, okres Želiezovce, ktorý je tiež v rukách agrárníkov a kde každé mzdové hnutie je pomocou okresného úradu utlačené už v zárodku. Na letné práce privážajú sem robotníkov z cudzích krajov, aby ešte viac mohli odbúravať pracovné mzdy.

Ajhža, načrtnutý obrázok, ako panuje agrárny kapitál a vežkostatkárska trieda maďarská nad pracujúcim maďarským žudom na Slovensku. Ajhža príklady, ako si predstavujú v praxi maďarskí páni ten veža hlásaný "maďarský chlebový socializmus".

My komunisti bojujeme za krásnejšiu a lepšiu budúcnosť maďarského žudu. Chceme, aby tiež k národnému vyrovnaniu došlo spôsobom skutočne demokratickým. A práve preto pokladáme za potrebné, aby za praktického uskutočňovania vyrovnania privzala vláda k pojednávaniam každého v pravde demokratického zástupcu maďarského žudu.

Pri tejto príležitosti pokladám znova za potrebné, abych zaujal čo najrozhodnejšie stanovisko proti všetkým separatistickým a autonomissstickým snahám, a to tým väčšmi, keďže v najnovšej dobe tiež vodcovia maďarskej spojenej strany ohlásili svoje pripojenie k autonomistickým snahám Sidorovým. List "Prágai Magyar Hirlap" a radiová vysielačka v Pešti vežmi pilne propagujú autonomiu.

Tiež Esterházy uznáva Pittsburghskú dohodu za podklad autonomie, v ktorej dohode niet ani slova o kautélach práv Maďarstva na Slovensku. Sidorovci nikdy ani slovom neuistili Maďarstvo, že jeho menšinové práva v rámci autonomie budú uznávané; ba naopak. Podža istého hlavného hesla, ktoré znie: "Na Slovensku len po slovensky" by sme po maďarsrsky ani hovoriť nesmeli, a podža druhého hlavného hesla: "Slovensko patrí Slovákom", nenašli by Maďari vôbec miesta pre seba vo svojej rodnej zemi. Esterházyovci požadujú autonomiu, v ktorej by Maďari nemali vôbec žiadneho práva.

Prečo propagujú tedy Esterházyovci autonomiu, ktorá má Maďarov pozbaviť práv? Preto, lebo vedia, že tým oslabujú republiku a napomáhajú válečným plánom fašizmu hitlerovského. Maďarskí páni si prajú, aby zvíťazil fašizmus, lebo oni mohli by za fašistického systemu ešte viac vykorisťovať maďarský žud. Ich nebolí, jestliže národ hynie. Pre nich je dôležitá iba ochrana záujmov vežkostatkárskej, kapitalistickej triedy. Oni vežmi dobre vedia, že čím menšia je mzda maďarského robotníka, tým väčšie sú ich zisky. Títo páni vo svojej zaslepenosti nepozorujú ani to, že svojou terajšou politikou ohrožujú i záujmy Maďarska.

Dnešná politika maďarských pánov už sa rovná skoro z rade národa. Grófi Esterházyovci priviedli v r. 1848 do zeme ruské carské vojsko a tak bol zlomený maďarský boj za slobodu. V r. 1919 bol maďarský žud, ktorí hrdinne bojoval za svoju slobodu, uvrhnutý v rabstvo pomocou Rumunov, a teraz sa dali títo páni do služieb nemeckého fašizmu, toho nemeckého fašizmu, ktorý vyhlásil válku tiež svetovému názoru katolíckemu a bezohžadne prenásleduje a hromadne žaláruje vedúcich cirkevných mužov. S touto politikou nemôžu súhlasiť ani prívrženci sjednotenej maďarskej strany proste preto, lebo táto politika je protimaďarská. Ja verím, že maďarský žud pozná vážnosť situácie a zúčtuje so zradcami, ktorí sa votreli do jeho radov, práve tak ako žud slovenský a český zúčtuje so svojimi Francami, so Sidorom a Beranom. (Potlesk komunistických poslanců.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP