Čtvrtek 3. března 1938

Místopředseda Sivák (zvoní): Ďalej je prihlásený k slovu pán posl. dr Korláth. Dávam mu slovo.

Posl. dr Korláth (maďarsky): Vážená snemovňa!

Nebudem sa zabývať s podrobnosťmi záverečného účtu, ktorý je na dennom poriadku, keďže vláda ešte i v dnešných ťažkých a vážnych dňoch ponecháva nepovšimnuté moje prianie už desať rokov opätované, týkajúce sa životných záujmov Podkarpatskej Rusi, aby totiž v záverečnom účte dopodrobna a vo zvláštnych skupinách vyúčtovala štátne investície a výdaje, prevedené a vynaložené v Podkarpatskej Rusi. A tedy znova a opätovne iba vo všeobecnosti protestujem proti koloniálnemu nakladaniu, aby platy verejných úradníkov a zamestnancov, vyslaných na Podkarpatskú Rus, aby tam slúžili centralizačným záujmom pražským, boly účtované na vrub Podkarpatskej Rusi. Týmito obnosy, účtovanými ako platy tejto úradníckej legie, usadzuje vlastne Česká zem bez príčiny a bez potreby svoje vlastné populačné prebytky u nás, na miesto toho, aby podľa svojich záväzkov, ktorých sa podujala v mierových smluvách, obsadzovala úrady a miesta verejných úradníkov ľuďmi tamojšími a takto podporovala životné záujmy, zaopatrenie tamojšieho obyvateľstva a zdvíhala jeho kultúrnu a sociálnu úroveň.

Keďže pojednávanie záverečného účtu je otázkou eminenter politickou, musím znova a opätovne opakovať svoj - v mene môjho klubu už i úradne pribitý - prejav, že pražská vláda dopustila sa ťažkého porušenia smluvy tým, že behom 19 rokov neuskutočnila územnú autonomiu Podkarpatskej Rusi, ktorá autonomia prirodzene patrí i nám Maďarom. Túto chybu vystupňovala ešte tým, že na oklamanie europskej verejnosti zahájila administratívne opatrenia nazývané "zavedením autonomie", ktoré sa žiadnym pádom nepodobajú autonomii, ale viac nejakému secesionistickému obrazu, na ktorý sa príjemne díva z určitého odstupu iba ten, kto má fantáziu ako maliar. Kto sa podíva na tento obrázok z blízka a totiž vo skutočnosti prežíva toto zavedenie autonomie, ten to nepochopí a žiadnym pádom nebude to pokladať za dobré a pravé. My, ktorí žijeme v Podkarpatskej Rusi, nepotrebujeme takéto "zavedenie autonomie", v ktorom iba fantázia spatruje autonomiu, lež potrebujeme to, aby autonomia znamenala chlieb a živobytie v poľnohospodárstve, priemysle, obchodu, lesníctve, baníctve atď. atď. aspoň do tej miery, ako znamenaly chlieb a život maďarský ľudový zákon č. X/1918 alebo autonomia chorvátsko-slavonská. Autonomia nášho územia môže a musí byť podľa medzinárodnej smluvy a ústavného zákona "čo najširšia", pre nás to nesmie byť pictus masculus, a preto my dnešné pomery nemôžeme považovať za zavedenie autonomie.

Keď z 24 členov guvernérskej rady, ktorá má znamenať autonomiu, 9 priamo a 5 nepriamo menuje pražská vláda, čím v plnej miere uplatňuje sa vôľa vlády v guvernérskej rade oproti 10 voleným členom, kde menovaní členovia, súc v bezpečnej početnej prevahe, kedykoľvek môžu prehlasovať 10 členov vyslaných ľudom - to nemôžeme pokladať za demokraciu a o takúto demokraciu nestojíme.

Na celej tejto práci vlády je videť, že to bolo vytvorené a zavedené pod účinkami tlaku z cudziny, na oklamanie cudziny a aby tu bolo zdanie, že boly plnené zaväzky medzinárodných smlúv.

Vieme, že pražská vláda dnes - ako všetky vlády v Europe - prežíva veľmi ťažké dni. Nesmiem však zamlčať, že dnešná situácia a práca vlády veľmi sa podobá situácii a práci premrštene velikášskeho gazdu, ktorý si nabral mnoho pôdy k obrábaniu, avšak s ťažkými bremenami, s dlhy, spoliehajúc na dobrú nádej. Týmito ťažkými bremenami a dlžobami v situácii a práci pražskej vlády sú: 1. menšinové práva vyhradené mierovými smluvami, 2. územná autonomia, zabezpečená medzinárodne pre Podkarpatskú Rus, a 3. autonomia, prisľúbená územiu Slovákmi obývanému.

Zmienený gazda bude si najsprávnejšie počínať vtedy, jestliže novonadobudnuté pozemky čo najintenzívnejšie pohnojí a zvýši ich úrodnosť. Pražská vláda toto zvyšovanie úrodnosti 19 rokov zanedbáva, nepacifikovala duše národov na nových územiach, ba ich ešte roztrpčila sociálnymi a hospodárskymi krivdami.

Vieme, že naše rady, dávané už 19 rokov, neprijíma pražská vláda už preto, lebo sme Maďari. Ani teraz sa nechopí mojej rady, aby čo najintenzívnejšie rozdávala práva menšinové a aby čo najúrodnejšie zavádzala územnú autonomiui Podkarpatskej Rusi, lebo toho potrebuje ako kus chleba nielen tamojší ľud, ale bezpodmienečne i sama pražská vláda.

Viem, že je veľmi deprimujúca kritika, ktorú som predniesol o počínaní vlády pražskej stran zavedenia autonomie. Avšak donútila ma k tomu tendenčná práca, ktorá sa na tomto poli prevádza. Tak na pr. o minulých vianočných sviatkoch prehlásila vláda z najvyššieho miesta, aby informovala Europu, na vonok toto (čte): "Vynesenie a prevádzanie zákona o autonomii Podkarpatskej Rusi je pre obyvateľstvo tejto krajiny udalosť historickej významnosti." Toto zistenie môže v neinformovanej Europe vyvolať domnienku, ako keby zákon č. 172/1937 naozaj bol zákonom, ktorý uvádza v život autonomiu, kdežto naproti tomu guvernér Hrabar na čajovom večierku poriadanom pre novinárov v Užhorode a potom i vo svojej nástupnej reči, ktorú predniesol, keď po prvé predsedal krajinskému snemu, dôrazne prehlásil, že zákon č. 172/1937 neznamená uvedenie autonomie v život.

Ale táto deprimujúca kritika je oprávnená i preto, lebo veď takto vôľa ľudu je v guvernérskej rade postavená úplne vedľa. Ľud vyslal z volieb opozičnú väčšinu do krajinského snemu, a ani jediného Čecha. A preca v guvernérskej rade je vládny živel so 14 menovanými členy vo väčšine, lebo menov aní znamenajú väčšinu proti 10 voleným. Menovaní sú z prevažnej časti Česi, Maďar ani jeden a Rusín iba na oko. Tak vypadá autonomia zblízka a v praxi. Moja kritika bude ešte oprávnenejšia, keď pripomeniem, že guvernér vôbec žiadneho samostatného oboru pôsobnosti nemá. Čo chce urobiť, môže urobiť len vtedy, jestliže to pražská vláda alebo českí či ukrajinskí odboroví prednostovia krajinského úradu vopred alebo dodatočne schvália. (Posl. Révay [maďarsky]: Omyl!) Bez akéhokoľvek rizika vypíšem odtiaľto súťaž pre toho, kto mi povie, k čomu má samostatné právo guvernér, zosobňujúci autonomiu Podkarpatskej Rusi. (Posl. Révay [maďarsky]: Guvernér je úplne samostatný, ak chce byť samostatný! Od neho závisí, či bude samostatný!)

A konečne keď pribijem, že guvernérska rada je iba orgánom poradným, ktorú môže vláda kedykoľvek rozpustiť, ktorú môže vypočuť a nemusí, tu je oprávnenosť mojej kritiky nado všetku pochybnosť jasná.

Márne sme radili pražskej vláde celé dve desaťročia smier so súsedmi. Vždy pokladala za hodnotnejších spojencov za súsedmi, títo spojenci však podľa posledných dejov veľmi soslábli. Veľká Britania, ktorá znamená moc svetovú, neostýchala sa vymeniť svojho muža, ktorý sa príliš viazal na jeden smer. Ani pražská vláda nesmie opomenúť príležitosť k najdeniu psychologického momentu k výmene. Lebo to, čo sa podľa plánu Hodžovho javí ako sblíženie so stredoeuropskými mocnosťmi, ale vo skutočnosti pestujú sa staré spojenectvá, môže vzbudiť v obidvoch smeroch nedôveru voči Prahe.

Avšak dôležitejšou vecou, než sú tieto otázky, zasahujúce do vysokej politiky, je duševná pacifikácia ľudí nových zemí, a na tej nemožno pracovať tak, ako sa to dialo pri príležitosti povodne Tisy pred štyrma rokmi alebo terajších škôd spôsobených suchom, keď suchom spôsobené a na 300 milionov odhadnuté škody snažili ste sa odbaviť 5 milionami Kč a na veľa miestach na miesto krmnej slamy dávali ste 2 roky staré stelivo. Nech raz už pražská vláda pojme vážne svoje záväzky, ktorých sa podujala vôči novej pôde, voči Slovensku a Podkarpatskej Rusi a nech plní práva menšinové, nech zavedie čo najširšiu autonomiu, - tedy každopádne širšiu než bola autonomia chorvátsko-slavonská alebo autonomia, ktorú dával týmto územiam maďarský zákon č. X/1918 - a tu duševným usmierením národov vykoná cennejšiu prácu než titánskym zbrojením.

Uznajte už raz, dámy a páni, že vaša poloha medzi diktatúrou fašistickou a diktatúrou boľševickou je práve tak ťažká ako poloha Maďarov, i keď ste vy podľa zdania vysunutou baštou Slovanov a ľudovej fronty. Tento zástoj bašty môže byť dnes výhodou pre soviety, ktoré môžu toto územie zhodnotiť ako nástupište k útoku proti fašizmu, ale môže znamenať nebezpečenstvo pre republiku, lebo táto bašta je zemepisne príliš blízka hraniciam fašistickým.

Nepribližujte sa k Maďarom s povýšenosťou, lež so zreteľom na horejšie dve nebezpečenstvá a postaviac sa na stanovisko spoločnej obrany. Vy priamo potrebujete toho, aby ste si z Maďarov a Poliakov i za cenu akýchkoľvek politických obetí urobili priateľov, a na tom musíte vybudovať vašu bezpečnosť. Musíte utvoriť silné Maďarsko vo vašom vlastnom záujme, na základe dohody a smieru a za vypočutia národov nových území, lebo len Poľsko a silné Maďarsko spolu s vami môžu naozaj ručiť za mier strednej Europy a za bezpečnosť Prahy.

Nepočítam s tým, že mňa vypočujete, nebudem už o tom viac hovoriť, abych nebol nesprávne chápaný, možná i na strane svojej vlastnej rasy. Sapienti sat. Kto myslí, ten nezneváži tieto moje myšlienky, ktoré vyjadrujú iba moje skromné stanovisko bez schválenia môjho klubu.

Záverečný účet, ktorý vykazuje prekročenie rozpočtu o viac než 2 miliardy, neprijímam. (Potlesk poslanců maďarských spojených stran.)

Místopředseda Sivák (zvoní): Slovo ma ďalej pán posl. Slanský.

Posl. Slanský: Vážená sněmovno!

Pan předseda vlády dr Hodža se zítra zde v plenu poslanecké sněmovny ujme slova. Den před jeho řečí obracím se k němu s dotazem ve vážné záležitosti.

V minulém týdnu přinesl pařížský list "l'Oeuvre" zprávu, že německý vyslanec v Praze dr Eisenlohr koná porady s různými představiteli pravicových stran a jedná zvláště o tom, aby z vlády byli odstraněni zástupci německých aktivistických stran a aby místo nich se vláda přímo či nepřímo opírala o Henleinovu stranu. Poněvadž by takováto činnost znamenala nepřípustné vměšování do vnitřních záležitostí státu, činím dotaz na pana předsedu vlády dr Hodžu, je-li mu něco známo o této činnosti německého vyslance.

V této souvislosti mám další dotaz na pana předsedu vlády. Dostalo se panu předsedovi vlády zprávy o tom, že minulou sobotu, 26. února o 11. hod. dopoledne, přijel do Horních Počernic německý vyslanec dr Eisenlohr autem, které zastavilo před vilou známého přívržence agrární pravice, inž. Nolče a pan vyslanec dr Eisenlohr do této vily vešel? Několik minut nato přijelo druhé auto, kterým přijel zde přítomný pan posl. Beran (Slyšte!). Je panu předsedovi vlády dr Hodžovi něco známo o této poradě německého vyslance s p. poslancem Beranem? Byl snad pan posl. Beran, který není členem československé vlády, někým pověřen, aby jednal se zástupcem německého státu? Považuji vyjasnění v této věci za velmi důležité (Výkřiky.) vzhledem k tomu, že jde o zástupce státu, jehož představitelé pronesli v minulých dnech vyhrůžky, dotýkající se svrchovanosti Československé republiky, jakož i vzhledem k tomu, že p. posl. Beran ve svém novoročním poselství vyjádřil názory, které jsou v rozporu s linii československé zahraniční politiky. Bylo by třeba, aby i p. posl. Beran vnesl jasno do této věci.

Vzhledem k zítřejší řeči p. předsedy vlády omezuji se dneska toliko na tento dotaz ve věci velmi závažné. (Potlesk komunistických poslanců.)

Místopředseda Sivák (zvoní): Prerušujem pojednávanie týchto odstavcov, a i poriadku tejto schôdze.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu obdrželi: na dnešní den posl. Fischer, Němec (SdP); na dnešní a zítřejší den posl. Knorre, May.

Omluvili se

nemocí posl. dr Domin, inž. Králíček, F. Nitsch, Sandner.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Netolický.

Z iniciativního výboru

ve schůzi konané dne 3. března 1938 usneseno přikázati k řádnému projednání návrhy výborům:

rozpočtovému tisky 1193 a 1240;

soc.-politickému a rozpočtovému tisky 1200, 1204, 1205, 1215,

soc.-politickému tisky 1202, 1203, 1207, 1248;

soc.-politickému, zdravotnickému a rozpočtovému tisk 1206;

zemědělskému, zdravotnickému a rozpočtovému tisk 1209;

brannému a rozpočtovému tisk 1214;

zdravotnickému a rozpočtovému tisk 1217;

živn.-obchodnímu tisk 1246.

Místopředseda Sivák sdělil, že se předsednictvo usneslo, aby se příští schůze konala v pátek dne 4. března t. r. o 10. hod. dopol. s

pořadem:

1 až 4. Nevyřízené odst. 1 až 4 pořadu 134. schůze.

Schůze skončena v 5 hod. 58 min. odpol.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP