Pátek 17. prosince 1937

Vykonáme proto ihned čtení druhé.

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (tisk 1189).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Petr: Nejsou.

Zpravodaj posl. A. Langer: Není jich.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 2. odstavec pořadu.

Vykonáme nyní hlasování o 3. odstavci pořadu, to jest:

Ad 3. Hlasování o osnově zákona, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 302 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva (tisk 1184).

Zpravodajem výboru živn.-obchodního jest p. posl. V. Sedláček.

Osnova zákona má dva články, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy

výborové. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími dvěma články, nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové ve znění shodném s předchozím usnesením senátu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Předsednictvo se usneslo podle § 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned čtení druhé.

Ad 3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 302 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva (tisk 1184).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. V. Sedláček: Nejsou.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Tím vyřízen jest 3. odstavec pořadu.

Přistoupíme nyní k hlasování o 4. odstavci pořadu.

Ad 4. Hlasování o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních (tisk 1191).

Zpravodajem výboru soc.-politického je p. posl. Stejskal, zpravodajem výboru živn. obchodního je p. posl. Klein.

Osnova zákona má šest paragrafů, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími šesti paragrafy, nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle § 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned čtení druhé.

Ad 4. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních (tisk 1191).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Stejskal: Nejsou.

Zpravodaj posl. Klein: Není jich.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 4. odstavec pořadu.

Vykonáme nyní hlasování o 5. odstavci

pořadu.

Ad 5. Hlasování o osnově zákona, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (tisk 1194).

Zpravodajem jest p. posl. Rechcígl.

Osnova zákona má dva články, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž byly podány návrhy, mám v úmyslu dáti hlasovati takto:

Nejprve bychom hlasovali o návrhu posl. Nepomuckého, Slanského a Schenka na přechod k pořadu; bude-li tento návrh zamítnut, budeme hlasovati o osnově zákona v úpravě eventuálního návrhu posl. Nepomuckého, Slanského a Schenka; nebude-li tato úprava přijata, budeme hlasovati o osnově zákona podle zprávy výborové.

Jsou proti tomuto pořadu hlasování nějaké námitky? (Námitky nebyly.)

Není jich.

Budeme tedy hlasovati, jak jsem uvedl.

Kdo souhlasí s návrhem posl. Nepomuckého, Slanského a Schenka na přechod k pořadu, zvedni ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo souhlasí s osnovou zákona v úpravě eventuálního návrhu posl. Nepomuckého, Slanského a Schenka, zvedni ruku.

(Děje se.)

To je menšina. Tato navržená úprava je zamítnuta.

Kdo nyní souhlasí s osnovou zákona, to jest s jejími dvěma články, nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové, zvedni ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle § 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned čtení druhé.

Ad 5. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (tisk 1194).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Rechcígl: Nejsou.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Tím jest vyřízen 5. odstavec pořadu.

Vykonáme nyní hlasování o 6. odstavci pořadu.

Ad 6. Hlasování o osnově zákona o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (tisk 1186).

Zpravodajem výboru soc.-politického je p. posl. Nový, zpravodajem výboru živn. obchodního je p. posl. Tykal.

Osnova zákona má 13 paragrafů, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy výborové. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími 13 paragrafy, nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle § 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned čtení druhé.

Ad 6. Druhé čtení osnovy zákona o opatřeních proti zastavování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (tisk 1186).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Nový: Nejsou.

Zpravodaj posl. Tykal: Není jich.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 6. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce pořadu, jímž jest:

7. Volba 16 členů a 16 náhradníků Stálého výboru podle §u 54 ústavní listiny.

Podle §u 54 úst. listiny volí posl. sněmovna každý rok 16 členů a 16 náhradníků ze 24 členného Stálého výboru vždy na jeden rok. Ježto od ustavení Stálého výboru již uplynul rok, jest vykonati novou volbu. Při této volbě volí se náhradník vždy jako zástupce určitého i svého člena a nejsou volitelni členové vlády. Podle odst. 3 §u 54 úst. listiny volí se podle zásady poměrného zastoupení s přípustným sdružováním stran. Podle §§ 60 a 63 jedn. řádu, v nichž stanovena jsou pravidla pro volbu podle poměrného zastoupení do výboru vůbec i do výboru Stálého, odevzdají hlasovací lístky předsedové klubů sněmovních nebo jejich zástupci - za všechny členy svého klubu a mimo to jenom jednotliví poslanci, kteří se nepřihlásili ani za členy některého klubu, ani neodevzdali prohlášení podle druhé věty §u 16 jedn. řádu.

Žádám tudíž, aby právě jmenovaní - pokud tak neučinili již dříve - odevzdali na presidiální tribuně hlasovací lístky, odpovídající požadavkům jednacího řádu.

Poněvadž hlasovací lístky již byly odevzdány, prosím pány zapisovatele, kteří dnes mají službu, p. posl. Šalát a a de Witte, aby spolu s tajemníkem sněmovny a jeho zástupci zjistili výsledek hlasování.

Pan posl. Šalát není přítomen. Žádám vzhledem k jeho nepřítomnosti p. posl. Pika, aby jako zapisovatel se zúčastnil sčítání hlasů a skrutinia.

(Po provedeném skrutiniu:)

Žádám pana tajemníka, aby sdělil výsledek volby, zjištěný pp. zapisovateli.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Zvoleni jsou za členy (náhradníky) Stálého výboru:

1. posl. Beran (Dubický); 2. posl. Malypetr (Petrovič); 3. posl. Mašata (dr Luschka); 4. posl. Hampl (dr Meissner); 5. posl. Remeš (R. Chalupa); 6. posl. Zeminová (F. Richter); 7. posl. dr Patejdl (Bezděk); 8. posl. dr Jos. Dolanský (Knotek); 9. posl. Ostrý (Kejmar); 10. posl. Taub (Zierhut); 11. posl. Frank (dr Zippelius); 12. posl. dr Peters (Kundt); 13. posl. dr Szüllö (Sandner); 14. posl. Gottwald (B. Köhler); 15. posl. dr Tiso (dr Sokol); 16. posl. Gajda (inž. Schwarz).

Předseda (zvoní): Právě přečtení jsou tedy zvoleni členy a náhradníky Stálého výboru.

Při tom podotýkám, že v druhém skrutiniu bylo nutno obsaditi dva mandáty losem proto, poněvadž pro obsazení dvou posledních mandátů přišly v úvahu tři stejné zbytky s 13 hlasy.

Byly to hlasy klubu poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei", sdružené s poslanci strany maďarské, dále poslanců slovenské strany ľudové, sdružené s poslanci nár. obce fašistické, národ. ligy, posl. Bródym a dr. Pješčakem a konečně hlasy poslanců strany národního sjednocení.

Výsledek losu je patrný z přečtené listiny zvolených.

Ustavující schůze Stálého výboru koná se dnes po plenární schůzi v zasedací síni rozpočtového výboru. Proto prosím zvolené pány členy Stálého výboru, aby se do této schůze dostavili, jakmile bude skončena schůze plenární.

Tím vyřízen jest 7. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

8. Volba výboru inkompatibilitního.

Podle §u 11 zákona č. 144 Sb. z. a n. z r. 1924 volí se tento výbor podle zásady poměrného zastoupení, při čemž sdružování stran je přípustné.

Podle odstavce 2 §u 63 jedn. řádu, v němž obsažena jsou pravidla pro volbu podle poměrného zastoupení, odevzdají hlasovací lístky předsedové klubů nebo jejich zástupci za všechny členy svého klubu a mimo to jenom jednotliví poslanci, kteří nejsou členy žádného klubu, respektive hospitanti, kteří neodevzdali prohlášení podle druhé věty §u 16 jedn. řádu.

Aklamací možno vykonati volbu tenkrát, je-li zde dohoda stran a není-li tu odpor více než 20 poslanců. Poněvadž mohu odevzdané již kandidátní listiny míti za dohodu stran, táži se, zda je někdo proti volbě aklamací? (Nikdo.).

Poněvadž to není 21 poslanců, vykonáme volbu inkompatibilitního výboru aklamací.

Žádám o přečtení kandidátní listiny, sestavené podle zásad poměrného zastoupení.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Kandidován jest za člena (I. náhradník, II. náhradník) inkompatibilitního výboru:

1. posl. Haupt (Bistřický, Zajíc); 2. posl. Křemen (Vančo, Židovský); 3. posl. Lichner (dr inž. Tumlířová, Csomor); 4. posl. dr Goldstein (Bečko, R. Böhm); 5. posl. Remeš (Stivín, Laušman); 6. posl. Schulcz (Jaša, Ešner); 7. posl. dr Moudrý (Hatina, Uhlíř); 8. posl. dr Neuman (Fiala, Tykal); 9. posl. dr Jos. Dolanský (Bezděk, Stanislav); 10. posl. dr Novák (Knotek, dr Luschka); 11. posl. K. Chalupa (Kejmar, Oliva); 12. posl. Katz (Kögler, Zischka); 13. posl. E. Köhler (Klieber, Němec [SdP]); 14. posl. Obrlik (G. Böhm, May); 15. posl. Hirte (inž. Richter, Birke); 16. posl. Slanský (Beuer, Schmidke); 17. posl. Appelt (Kliment, dr Clementis); 18. posl. Slušný (R. Schwarz, Haščík); 19. posl. dr inž. Toušek (Holeček, Knebort); 20. posl. Kut (dr Branžovský, Ivák).

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s přečtenou kandidátní listinou, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Navržení jsou zvoleni.

Tím vyřízen jest 8. odstavec pořadu a tím i celý pořad dnešní schůze.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na dnešní den posl. Hollubemu, Polívkovi.

Omluvy.

Za platné podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečné omluvy. posl. Řičáře, dr inž. Touška na den 16. t. m.

Rozdané tisky

mezi schůzí:

Zprávy tisky 1191, 1192, 1194 a příloha k tisku-1190.

Těsnopisecká zpráva o 115. schůzi posl. sněmovny NSRČ.

Z iniciativního výboru

ve schůzi konané dne 17. prosince 1937 přikázány k řádnému projednání návrhy výborům:

živn.-obchodnímu tisk 1160;

zemědělskému, ústavně-právnímu a rozpočtovému tisk 1077;

zemědělskému a rozpočtovému tisky 1090, 1093, 1101, 1132, 1136, 1147, 1148, 1156, 1159, 1187;

ústavně-právnímu tisky 1091, 1155;

zdravotnickému a rozpočtovému tisky 1095 až 1099, 1113, 1141;

soc. politickému a rozpočtovému tisk 1102;

zemědělskému, zásobovacímu a rozpočtovému tisk 1114;

brannému, ústavně-právnímu a rozpočtovému tisk 1133;

brannému, soc. politickému a rozpočtovému tisk 1134;

soc. politickému tisky 1138, 1146;

soc. politickému a techn. dopravnímu tisky 1143, 1144;

kulturnímu tisk 1154;

kulturnímu a rozpočtovému tisk 1153;

živn.-obchodnímu a rozpočtovému tisky 1161, 1162.

Předseda (zvoní): Před ukončením této schůze, která je poslední letošního roku, chci sděliti přehled činnosti posl. sněmovny za rok 1937.

Schůzí plenárních bylo 53, výborových 144, subkomitétů 24, předsednictva sněmovny 50, předsednictva sněmovny a senátu společně 7, úsporného a kontrolního výboru 47.

Rozdáno bylo 58 vládních návrhů, 14 usnesení senátu, 163 iniciativní návrhy, 10 naléhavých interpelací, 735 interpelací ve 43 tiscích, 10 odpovědí na naléhavé interpelace, 828 odpovědí na interpelace ve 40 tiscích a 139 zpráv výborových ve 100 tiscích.

V plenu bylo oznámeno 195 dotazů a 107 odpovědí na dotazy.

Sněmovna projednala v plenu 5 iniciativních návrhů, 34 vládních návrhů, 12 usnesení senátu, 1 účetní závěrku, ratifikováno bylo 18 mezinárodních smluv a vyřízeno 51 imunitních případů.

V plenu bylo proneseno 7 vládních prohlášení, referovalo 186 zpravodajů a promluvilo 270 řečníků.

Tato práce byla vykonána společným úsilím všech členů této sněmovny v součinnosti se členy vlády za pomoci sněmovní kanceláře i kanceláří klubovních, jakož i za vydatné spolupráce tisku.

Za součinnost tuto všem děkuji a přeji radostné svátky vánoční a vše nejlepší v roce 1938. (Potlesk.)

Sděluji, že se předsednictvo usneslo, aby příští schůze svolána byla písemně s pořadem, který podle §u 40 a §u 9, odst. 1, lit. d) jedn. řádu určí předsednictvo.

Končím schůzi.

(Schůze skončena v 5 hod. 41 min. odpol.)Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP