Pátek 17. prosince 1937

Místopředseda Taub (zvoní): K slovu není již nikdo přihlášen. Rozprava je skončena.

Žádám o přečtení podaných návrhů. (Předsednictví se ujal předseda Malypetr.)

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

1. Pozměňovací návrh posl. Procházky, Schenka, Schmidkeho, Kosika a Šliwky k osnově tisk 1190:

Oddíly II a III (§§ 2 až 32) buďtež nahrazeny zněním:

"Oddíl II

§ 2.

Státní podporu (subvenci) neb státní příspěvek, poskytnutý podle zákonů o stavebním ruchu anebo daňových úlevových zákonů, jsou povinni vrátiti státní pokladně všichni majitelé domů a provozoven, kteří přijali na stavbu těchto domů a provozoven podporu nebo příspěvek, s pětiprocentním úrokem ode dne poskytnutí podpory nebo příspěvku až do dne splatnosti, bez ohledu na to, zcizili-li takto získaný domovní majetek, činí-li jejich roční důchod přes 60.000 Kč, nebo mají celkového jmění přes milion Kč.

§ 3.

Od povinnosti spláceti státní podporu (subvenci) nebo státní příspěvek, poskytovaný podle zákona o stavebním ruchu nebo daňových zákonů, jsou osvobozeni majitelé těch domů a provozoven, vyjímaje ty, kterých se užívá jen přechodně k obývání, nepřesahuje-li jejich roční důchod 60.000 Kč, nebo nemají celkového příjmu přes milion Kč.

§ 4.

Vrácení státního příspěvku podle zákonů o stavebním ruchu nesmí v žádném případě,

ani v žádné formě zvýšeného nájemného nebo poplatků majitel budovy převaliti na nájemníky.

Oddíl III.

O postihovém právu státu na budovy, postavené obcemi, okresy, zeměmi, fondy anebo stavebními a bytovými družstvy.

§ 5.

(1) Na obytné domy anebo malé provozovny, ať činžovní nebo rodinné postavené obcemi, okresy, zeměmi, fondy anebo stavebními a bytovými družstvy, na které byla udělena finanční podpora státu podle zákonů o stavebním ruchu, uvedených v § 1 tohoto zákona, nevztahuje se postihové právo státu zásadně s těmito výjimkami:

a) postihové právo státu vztahuje se na takové stavební anebo bytové sdružení, které prokázaně není žádným družstvem a které nesdružuje dělníky, zřízence, úředníky, živnostníky, rolníky za účelem stavby rodinných domků anebo provozoven;

b) postihové právo státu se vztahuje také na ty členy družstva stavebního nebo bytového, kteří členství v družstvu využívali ke stavbě domků a provozoven s příslušenstvím a převedli je buď do svého vlastnictví anebo do vlastnictví svých členů rodiny anebo příbuzných, anebo jsou čekateli a mají více jak 60.000 Kč ročního důchodu, anebo mají celkového jmění přes milion Kč.

(2) Postihové právo státu zaniká pro všechny domy ať činžovní nebo rodinné, postavené obcemi, okresy, zeměmi a fondy, anebo bytovými a stavebními družstvy, které stavěly obytné domy za účelem levných bytů a které neslouží jako výdělečné podniky.

(3) Postihové právo státu zaniká také jednou pro vždy u svobodáren a nocleháren postavených za přispění státu, pokud slouží výlučně účelům sociálním a pokud poskytují útulek nezaměstnaným zdarma a zaměstnaným jen za poplatek na udržení čistoty.

(4) V případech, uvedených v odstavci 1 § 5, nesmí ten, kdo je povinen státu vrátiti přijatou podporu anebo příspěvky (subvence), převaliti tyto na nájemníky ani zvýšením činží anebo zvláštních poplatků.

§ 6.

Ministr sociální péče spolu s ministrem financí vypoví do 30 dnů po dni vyhlášení tohoto zákona všechny poskytnuté podpory (subvence), příspěvky podle zákonů o stavebním ruchu a daňových úlevách podle § 1, 2 a 5, odst. 1. tohoto zákona a vybere je s konečnou platností do jednoho roku pod následky exekuce."

2. Pozměňovací návrh posl. Krosnáře, Döllinga, Klimenta, Zupky a Kosika k osnově tisk 1189:

Čl. I budiž nahrazen ustanovením:

"Ustanovení zákonů o státním příplatku k podpoře nezaměstnaných ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., a ze dne 5. června 1930, č. 74 Sb. z. a n., platí v plném znění od 1. ledna 1938."

3. Návrh posl. Nepomuckého, Slanského a Schenka podle § 48 jedn. řádu k osnově tisk 1194:

Navrhujeme, aby posl. sněmovna přešla k pořadu přes zprávu výboru živn.-obchodního a zemědělského o vládním návrhu zákona (tisk 1182), kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (tisk 1194).

4. Eventuální návrh posl. Nepomuckého, Slanského a Schenka k osnově tisk 1194:

Bude-li náš návrh na přechod k pořadu zamítnut, navrhujeme:

Čl. I, odst. 4 budiž nahrazen zněním:

"(4) V § 5 nahrazují se slova ťdnem 31. prosince 1937Ť slovy ťdnem 31. března 1938Ť."

Čl. I budiž doplněn odstavcem 5 tohoto znění:

"(5) Cena konsumního cukru snižuje se o Kč 1.40 na 1 kg na domácím trhu."

Předseda (zvoní): Přistoupíme k doslovům pánů zpravodajů, a to nejprve o odst. 1 pořadu, jimiž jsou: za výbor soc.-politický pan posl Šedý, za výbor rozpočtový pí posl. Mrskošová.

Dávám slovo k doslovu prvnímu zpravodaji, za výbor. soc.-politický, panu posl. Šedému.

Zpravodaj posl. Šedý: Slavná sněmovno!

Poněvadž na výtky a kritiku, kterou přednesl pan posl. Procházka, bylo odpověděno již v soc.-politickém výboru, nemám v úmyslu na toto reagovat a doporučuji slavné posl. sněmovně, aby zamítla pozměňovací návrh a aby osnovu zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu přijala nezměněně tak jako v soc.-politickém výboru. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Dávám slovo k doslovu druhému zpravodaji, za výbor rozpočtový, pí posl. Mrskošové.

Zpravodaj posl. Mrskošová: Slavná sněmovno!

Za rozpočtový výbor připojuji se k vývodům pana referenta výboru soc.-politického a doporučuji osnovu v nezměněném znění ke schválení. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Přistoupíme k doslovu pánů zpravodajů o odst. 2 pořadu, jimiž jsou: za výbor soc.-politický pan posl. Petr, za výbor rozpočtový pan posl. Al. Langer.

Dávám slovo k doslovu prvnímu zpravodaji, za výbor soc.-politický, p. posl. Petrovi.

Zpravodaj posl. Petr: Slavná sněmovno!

Ve smyslu usnesení výboru soc.-politického navrhuji, aby posl. sněmovna zamítla pozměňovací návrh posl. Krosnáře aby přijala tuto osnovu zákona ve znění, jak byla soc.-politickým výborem vypracována a předložena. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Pan zpravodaj za výbor rozpočtový, posl. Al. Langer, vzdal se slova.

Nyní dávám slovo k doslovu o odst. 3 pořadu panu zpravodaji výboru živn.-obchodního posl. V. Sedláčkovi.

Zpravodaj posl. V. Sedláček: Vážená sněmovno!

Nemám, co bych doplnil k podané zprávě výboru živn.-obchodního, a doporučuji, aby sněmovna schválila osnovu zákona tak, jak se na ní usnesl výbor živn.-obchodní. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Přistoupíme k doslovům zpravodajů k odst. 4 pořadu, jimiž jsou: za výbor soc.-politický p. posl.

Stejskala za výbor živn.-obchodní p. posl. Klein.

Dávám slovo k doslovu prvnímu zpravodaji, za výbor soc.-politický, p. posl. Stejskalovi.

Zpravodaj posl. Stejskal: Slavná sněmovno, vzhledem k tomu, že žádných pozměňovacích návrhů nedošlo, doporučuji jako zpravodaj, aby osnova zákona, kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních, byla přijata. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Dávám slovo druhému zpravodaji, za výbor živn.-obchodní, p. posl. Kleinovi.

Zpravodaj posl. Klein: Vzdávám se slova.

Předseda: Pan zpravodaj posl. Klein se vzdal slova.

Přistupujeme k doslovu zpravodaje při odst. 5 pořadu, jímž je za výbory živn. obchodní a zemědělský p. posl. Rechcígl. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Rechcígl: Na vývody v debatě přednesené bylo již odpověděno ve výboru zemědělském a ve výboru živn.-obchodním. Proto znovu opakuji svůj návrh, aby slavná sněmovna přijala předkládanou osnovu zákona podle úpravy výboru zemědělského a výboru živnostensko-obchodního a zamítla podané návrhy. (Souhlas.)

Předseda: Přistoupíme k doslovům zpravodajů při odst. 6 pořadu, jimiž jsou: za výbor soc.-politický p. posl. Nový a za výbor živn.-obchodní p. posl. Tykal.

Dávám slovo k doslovu prvnímu zpravodaji, za výbor soc.-politický, p. posl. Novému.

Zpravodaj posl. Nový: Vzdávám se slova.

Předseda (zvoní): Pan zpravodaj posl. Nový se vzdal slova.

Rovněž zpravodaj za výbor živn.-obchodní p. posl. Tykal se vzdal slova.

Vykonáme nyní oddělené hlasování o každé ze společně projednávaných osnov, a budeme hlasovati nejprve o odst. 1 pořadu.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Ad 1. Hlasování o osnově zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu (tisk 1190).

Zpravodajem výboru soc. politického je p. posl. Šedý, zpravodajem výboru rozpočtového pí posl. Mrskošová.

Osnova zákona má 44 paragrafů ve 4 oddílech, nadpis zákona, nadpisy jednotlivých oddílů a úvodní formuli.

Poněvadž byl podán pozměňovací návrh, mám v úmyslu dáti hlasovati takto:

O oddílu I hlasovali bychom podle zprávy výborové.

O oddílech II a III hlasovali bychom v úpravě návrhu posl. Procházky, Schenka, Schmidkeho, Kosika a Śliwky; nebude-li přijata, hlasovali bychom o oddílech II a III podle zprávy výborové, pak bychom hlasovali o oddílu IV, o nadpisu zákona, nadpisech jednotlivých oddílů a úvodní formuli zákona podle zprávy výborové.

Jsou nějaké námitky proti přednesenému pořadu hlasování? (Námitky nebyly.)

Není jich. Budeme tedy hlasovati, jak jsem uvedl.

Kdo souhlasí s oddílem I podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Oddíl I jest přijat podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s oddíly II a III v úpravě návrhu posl. Procházky, Schenka, Schmidkeho, Kosika a Śliwky, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tato úprava je zamítnuta.

Kdo souhlasí s oddíly II a III podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Oddíly II a III jsou přijaty podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s oddílem IV, s nadpisem zákona, nadpisy jednotlivých oddílů a úvodní formulí zákona podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned čtení druhé.

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu (tisk 1190).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Šedý: Slavná sněmovno!

Navrhuji opravu tiskových chyb, aby totiž:

v §u 4, odst. 1, II, č. 2 lit. a) v druhé řádce za slovem "a" stálo správně "č.";

v §u 4, odst. 1, II, č. 2, lit. b) za slovy "Sb. z. a n." byla dána čárka;

v §u 4, odst. 4, v řádce 7 shora za slova "Sb. z. a n." byla dána čárka;

v §u 8, odst. 4, v poslední řádce místo slova "přikázáno" stálo správně "přiznáno";

v §u 10, odst. 3, v třetí řádce zdola za slovem "místností" a za slovem "účelu" byly dány čárky;

v §u 12, odst. 2, v řádku 5 místo "podle §u 4, odst. 1" stálo správně "podle §u 4, odst. 1, I" a v osmé řádce místo slova "částku" stálo správně "částkou";

v §u 13, odst. 3, v třetí řádce místo slov "po prvé" stálo správně "poprvé";

v §u 18, odst. 2, v řádce druhé za slovy "Sb. z. a n." odpadla čárka;

v §u 31, odst. 1, v řádce prvé místo slova "domu" stálo správně "domů" a v odst. 3, v řádce druhé za slovem "státu" byla dána čárka;

v §u 32, odst. 2, v první řádce místo slova "skupině" stálo správně slovo "způsobě";

v §u 34, odst. 3, v druhé a třetí řádce místo slov "podle §§ 6 a 34" stálo správně "podle §u 6";

v §u 42 v první řádce místo slova "učiniti" stálo správně "činiti".

Předseda (zvoní): Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, s opravami právě uvedenými, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém, s opravami právě uvedenými.

Zbývá ještě hlasovati o dvou resolucích, otištěných ve zprávě výborové, a o dvou resolučních návrzích, a to o resolučním návrhu posl. inž. dr Brdlíka, K. Chalupy, Bergmanna, Otáhala, Kejmara, dr Luschky, Tauba a Zierhuta, a resolučním návrhu posl. Procházky, Schenka, Schmidkeho, Kosika a Šliwky.

Žádám o přečtení těchto resolučních návrhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

1. Resoluce posl. inž. dr Brdlíka, K. Chalupy, Bergmanna, Otáhala, Kejmara, dr Luschky, Tauba a Zierhuta k osnově tisk 1190:

Vláda se vyzývá, aby při prodloužení a doplnění zákona ze dne 26. března 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu pamatovala na podpory na stavbu nebo přestavbu bytů na zemědělských a lesnických usedlostech pro stálé zemědělské dělníky.

2. Resoluční návrh posl. Procházky, Schenka, Schmidkeho, Kosika a Šliwky k osnově tisk 1190:

Vláda se vybízí, aby předložila návrh zákona, podle kterého by byly povinny vrátiti státní pokladně přijaté od státu subvence a příspěvky všechny banky a finanční ústavy.

Předseda (zvoní): Žádám pány zpravodaje, aby se o těchto resolučních návrzích vyslovili.

Zpravodaj posl. Šedý: Resoluční návrh posl. inž. dr Brdlíka a druhů doporučuji k přijetí, resoluční návrh posl. Procházky a soudr. doporučuji zamítnouti.

Zpravodaj posl. Mrskošová: Připojuji se k tomuto vyjádření.

Předseda (zvoní): Budeme o těchto resolučních návrzích hlasovat.

Kdo souhlasí s resolučním návrhem posl. inž. dr Brdlíka, K. Chalupy, Bergmanna, Otáhala, Kejmara, dr Luschky, Tauba a Zierhuta, jehož přijetí doporučili páni zpravodajové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce tato je přijata.

Kdo souhlasí s resolučním návrhem posl. Procházky, Schenka, Schmidkeho, Kosika a Śliwky, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tato resoluce je zamítnuta.

Zbývá ještě hlasovati o dvou resolucích, otištěných ve zprávě výborové.

Kdo souhlasí s dvěma resolucemi, otištěnými ve zprávě výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce tyto jsou přijaty.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Vykonáme nyní hlasování o 2. odstavci pořadu.

Ad 2. Hlasování o osnově zákona o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (tisk 1189).

Zpravodajem výboru soc.-politického je p. posl. Petr, zpravodajem výboru rozpočtového p. posl. Al. Langer.

Osnova zákona má dva články, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž byl podán pozměňovací návrh, mám v úmyslu dáti hlasovati takto:

Nejprve budeme hlasovati o osnově zákona v úpravě návrhu posl. Krosnáře, Döllinga, Klimenta, Zupky a Kosika; nebude-li přijata, o osnově zákona podle zprávy výborové.

Jsou nějaké námitky proti přednesenému pořadu hlasování? (Nebyly.)

Není jich. Budeme tedy hlasovati, jak jsem uvedl.

Kdo souhlasí s osnovou zákona v úpravě návrhu posl. Krosnáře, Döllinga, Klimenta, Zupky a Kosika, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Úprava tato je zamítnuta.

Kdo nyní souhlasí s osnovou zákona, to jest s jejími dvěma články, nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle § 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP