Čtvrtek 16. prosince 1937

Místopředseda Taub (zvoní): Dále má slovo p. posl. Turček.

Posl. Turček: Slávna snemovňa!

Reálny podklklad odhlasovanému rozpočtu majú dať teraz predložené úhradové osnovy, ktorých príjem sa očakáva 1150 mil. Kč. Snáď opoziční rečníci a strany nemajú tak ľahkú úlohu ako teraz. Kto sledoval debatu v rozpočtovom výbore o úhradových osnovách, videl, že nielen samotní rečníci vládnych strán, ale i samotní zpravodajcovia sa vo väčšine prípadov postavovali proti týmto osnovám a len zvláštnou voľajakou logikou to odôvodnili a odporučili k odhlasovaniu. Pán minister financií tiež držal za dôležité, aby odôvodnil predloženie úhradových osnov a priznal sa, že napätie je tak veľké, ktoré odôvodňujú len mimoriadne potreby štátu. Zvláštnu argumentáciu uviedol zpravodajca pán dr Novák, ktorý túto napätosť chcel odbaviť žartom, že ženička, keď niesla hus na zabitie, uchlácholila ju, že už ju to nebude boleť. A takýmto spôsobom i my daňujúce obyvateľstvo uchláchoľujeme, aby ho to tak príliš nebolelo.

Pán minister spomínal, že tieto osnovy jednakým spôsobom postihnú tak podnikateľské vrstvy ako aj vrstvy konzumentské. A ja by som tu chcel uviesť, že či vlastne podnikateľské vrstvy jednakým spôsobom postihnú tieto srážky. A teda by sme mali podnikateľstvo hlavne do dvoch hlavných skupín zatriediť. Tu sú malí podnikatelia, malí živnostníci, obchodníci, remeselníci alebo roľníci, a naproti týmto sú tu podnikatelia veľkí, veľké závody, veľké továrne. A či jednakým spôsobom budú postihnuté tieto dve skupiny? Ja si myslím, že nie, lebo my nebudeme môcť zvyšovať ceny výrobkov. Máme tam monopol, presne určené ceny a máme nad sebou cukerné kartele, ktoré nás temer dusia a nedajú možnosť voľného pohybu. Ale, vážení pánovia, dívajme sa, že na druhej strane továrne a veľkí podnikatelia, kartely, tí si budú vedeť zakalkulovať svoje zvýšené výdavky a tí to rozhodne nepocítia. Ale pocíti to potom obyvateľstvo, tá časť, ktorá musí nakupovať svoje potreby. Síce pán minister nás do istej miery ubezpečoval: však je to limitované, to je len na krátku dobu. A ja by som tu nechcel byť tak krutý, ako to pán dr Novák uvádzal s týmto limitovaním. Ja by som povedal, že toto je takým istým spôsobom útecha poplatníkom, ako keď ten istý roľník, gazda, naraz nechcel spôsobiť psovi takú bolesť a chcel mu odrezať chvost tak po kúsku, aby to tak veľmi nebolelo.

Pán minister uvádzal tri hlavné dôvody a odôvodnil, že prečo sa tieto predlohy musely predostreť. Prvný najvážnejší dôvod mal, že to je účelnosť a že sa tieto výdavky dávajú len na potrebné ciele pre štát. A hovorí, že keď sa rozpočet na r. 1938 sostavoval, tedy ešte na jar tohto roku, bola znateľne zlepšená konjunktúra a v pomere k tejto jednotlivé ministerstvá si aj svoje výdavkové stránky prispôsobily. A ani pol roka neuplynulo, už samotná vláda uznala, že tieto sú predimenzované. Proti r. 1937 tohoročné zvýšenie rozpočtu je o 1.663 mil. Kč. Podľa záverečných účtov príjem štátu bol 7.550 mil. Kč, preliminované je na tento rok 10.120 mil. Kč a keď sa z tohoto obnosu odtiahne čiastka, čo tieto nové úhradové osnovy majú priniesť, t. j. 1.150 mil. Kč, ostane oproti záverečným účtom za r. 1936 na budúci rok 8.968 mil. Kč, čo je len viac o 1.414 mil. Kč. Podľa pána ministra financií sa toto má vraj prejaviť zlepšením daňového výnosu a výnosu štátnych podnikov. Ja by som tuná chcel poukázať, že táto suma 414 mil. Kč nevystihuje celkom správne zvýšenie štátnnych príjmov na krytie výdavkov štátneho hospodárstva, lebo sa tu ukazuje už v r. 1936 štátny schodok 1.760 mil. Kč. Podľa prelimináru v r. 1936 štátne výdavky prekročily preliminovaný obnos o 1.280 mil. Kč, toho roku je preliminované na štátne výdavky 10.120 mil. Kč a keby sme chceli tuto pomerne odhadovať, že koľko v tomto roku sa zvýšia štátne výdavky, vtedy bysme museli prísť k tomu, že štátne výdavky tohoto roku prekročily preliminár o 1.600 mil. Kč. Bol som práve v rozpočtovom výbore, keď veľmi vážení rečníci z veľkých koaličných strán poukazovali na tento nemožný stav, že ako sa u nás rozpočet ľahkým spôsobom prekročuje. Rozpočet je zákon a zákon sa nerešpektuje, zákon sa ľahkým spôsobom prekročuje a na to nemáme sanknkcií, ktoré by sa uplatňovaly, aby sa takýmto spôsobom odhlasovaný zákon neprekročoval, aby takýmto spôsobom neboly nové a nové ťarchy uvaľované na dane platiacich poplatníkov. (Výkřiky posl. dr Sokola.)

Slávna snemovňa! Pán minister financií ďalej poukazoval, že berná administratíva podľa terajšieho složenia nemôže zabezpečiť zvýšenie príjmov. Uvádzal tam rôzne dôvody. Nechcem sa s týmto dopodrobna zapodievať, len ma zarazila jedna jeho stať, kde spomína, že naše zákonodarstvo finančné je skomplikované a túto komplikovanosť zaťažuje ešte vybudovanie daňového zriadenia so zreteľom na ochranu poplatníctva. Ja neviem, že kde je zabezpečená ochrana poplatníctva v terajšom našom finančnom zákonodarstve. Je síce pravda, že je komplikovanosť, že je chaos, ale ja si myslím, že tento chaos, táto komplikovanosť je robená preto, aby ani ten poplatník nevedel, za čo vlastne musí platiť. Ani samotné berné úrady i úradníci mocráz nevedia, pod akým titulom to majú od poplatníka vymáhať.

Dôchodková daň, keď sa vyrubuje, mám dojem, že nie podľa dôchodku sa vyrubuje, ale podľa dôchodkovej dane sa pristrihuje dôchodok. Mocráz najmä u roľníkov to cítime, lebo každým-rokom sa paušalizuje daň dôchodková u roľníkov. Zemedelská rada má vyjednávať s generálnym finančným riaditeľstvom, ale ani jeden rok sa nedovedie dohodnúť, potom stále povstávajú t. zv. interné kľúče, ktoré sú čiste pre berné správy, a podľa týchto interných kľúčov sa odaňujú roľníci a potom tejto dani podlieha jednotlivý roľník, ktorý by tejto dani nemal ani podliehať.

Snáď pán minister sľúbil tuto, že poplatník proti nemožným a veľkým vyrubeným daniam môže sa brániť odvolaním. Známe osud týchto odvolaní. Tie sa dajú ad acta, alebo čo je horšie, že každý poplatník to veľmi dobre vie, že keď raz daň zaplatí, potom už darmo má tam odvolanie. I keby mu prajne vybavovali odvolanie, teraz, poneváč daň je zaplatená, už mu z toho nič nevrátia. Zato poplatníci majú nádej, že sa preca ich odvolaniu vyhovie, neplatia a čakajú na vybavenie a výsledok je ten, že úroky a exekučné trovy rastú, a na toto aj sama finančná správa počíta, že exekučnými trovami a úrokami sa zvýši štátny príjem.

Mám konkrétny prípad, akým nemožným spôsobom sa vybavujú takéto odvolania. Istý roľník zo Slovenska, z trnavského kraja, podal si žiadosť, aby mu boly odpustené úroky z dávky z majetku. Ministerstvo financií po 3 rokoch túto žiadosť konečne prajne vybavilo a postúpilo to generálnemu finančnému riaditeľstvu na Slovensku a odtiaľ prišla odpoveď: Už sme to exekučnou cestou od neho vymohli, je bezúčelné. aby sa mu vaše vyrozummenie doručilo.

Druhý vážny prípad, ako sa na Slovensku praktikovala daň z motorových vozidiel u roľníkov. Roľníci si kúpili traktory, s ktorými mlátili a orali, a s ktorými povozníctvo nikdy neprevodzovali. A títo roľníci boli čisto odanení z motorových vozidiel pod titulom, že z jednej parcely na druhú parcelu prešli s traktorom a tiahli za sebou pluh. Dôchodkový kontrolný úrad, ktorý toto kontroloval, dal roľníkom svojho času rozum a povedal: Dívajte sa, keď s traktorom pojdete sami a pluh budete prevážať s jedného poľa na druhé s koňským poťahom, nepodliehate tejto dani. Vážená snemovňa! Tu prestáva potom všetko, ba teraz, keď ten zákon už konečne podľa toho bol vyriešený, ešte finančné riaditeľstvá z tých starých rokov - pred 4 až 5 rokmi ešte stále posielajú roľníkom pokuty a dožadujú sa, aby boly zaplatené tieto pokuty pod titulom, že roľníci úmyselne obchádzali zákon.

Ochrana poplatníctva mala byť uplatnená pri malých roľníkoch a pri prevodných poplatkoch. Keď menší roľník odpredá nejakú malú nemovitosť druhému roľníkovi do 20.000 Kč, tu nerešpektuje sa tento zákon a finančné úrady systematicky vyrubujú celý poplatok. A keď na toto už upozorňovalí jednotliví naši páni notári, ako je to možné, že sa nerešpektuje tento zákon a nevyrubuje sa poplatok podľa toho, dostali odpoveď: Však má možnosť, aby behom 30 dní podal si odvolanie, a odvolania konec je to, že sa mu nevyhovie.

Nám, opozičným rečníkom, bolo vytýkané, že my vieme len kritizovať a nevieme dávať náávrhy. Už môj klubový kolega dr Pružinský dal tu určité návrhy, akým spôsobom by sa mohly uhradiť dane. Ja nechcem sa o tom zmieňovať, len by som to chcel doplniť konkrétnymi prípadmi. V Topolčanoch bola veľká firma, Friedberg, ktorý začal páliť na čierno lieh r. 1929. Štátne občianstvo dostal len r. 1931 a toho roku na jar sa prišlo na to, že tajne, na čierno pálil ten lieh, mal hektolitrový kotlík, mohol každým rokom 300 hl vypáliť a toto dával do obchodu, lebo mal za to licenciu, že mohol vo veľkom oddpredávať lieh, ktorý si sám vyrábal doma. Samozrejme odpredával nezdanený lieh. A tento pán Friedberg sa vyrovnal s bernou správou na 70.000 Kč. Celý okres topolčiansky bol konšternovaný. Podalo sa odvolanie na krajinský úrad, aby to bolo znova vyšetrené. Ovšem, že finančné riaditeľstvo na aktoch sedí a nedá do tých vecí nahliadnuť. Tu by bola možnosť od takýchto podvodníkov - Friedberg, neviem, odkiaľ prišiel, snáď podľa mena poznať, kto je to - získať peniaze. Prečo sa s ním takto jednalo?

Druhý prípad: Šuriansky cukrovar mal 70 mil. Kč nezaplatených daní, a tento cukrovar, keď sa obec domáhala, aby tieto dane boly inkasované, už svojim vliivným zakročením zamedzil, aby dane boly od neho zinkasované, a keď sme sa dožadovali nejakého vysvetlenia v tejto veci, nemohli sme sa toho dočkať na žiadny spôsob.

Sú inšie veci, devízové prestupky, a vieme, akí páni robia tieto devízové prestupky. (Výkřiky.) Veľkí páni to robia, a tí finanční strážníci, ktorí náhodou, že ich nepoznajú, preca ich pri tom pristihnú, sú pokutovaní a prekladdaní z jednoho miesta na druhé. Že na koho sa to vzťahuje, i novinami to prešlo, mám tu viac príkladov. Tu by bola tiež možnosť získať peniaze pre štátnu pokladnicu. Ale máme aj prípady, a najmä na Slovensku, že máme veľké firmy, ktoré obchodujú, a teraz, keď je obilný monopol, tak krásne sa pri vykupovaní dajú peniaze zarábať! A tieto firmy, keď ani dane neplatia, príjdu do konkurzu. Dosť je, keď sa zmení firma, aby mohla ďalej obchodovať, a tie daňové nedoplatky týmto jedným razom zmiznú. Tu by som sa pýtal, keď malý roľník príde do konkurzu, čo je jeho údel? Žobrácka palica! A títo ľudia, ktorí z nás, roľníkov, žijú, nás, roľníkov, vyžierajú, títo ľudia po týchto vyrovnaniach môžu ďalej obchodovať! Tu by sme mali možnosť tiež pre štátnu pokladnicu získať ďalšie obnosy.

Mám prehovoriť k zákonu o úprave umelých sladidiel. Slávna snemovňa, kto si tento zákon tak trošinku vážnejšie preštuduje, na prvý pohľad musí ho prejsť presvedčenie, že tento zákon nebol soštylizovaný pri vážnom a dôkladnom premyslení, ten nesie na sebe známku ukvapenosti. Všetky dôležité veci sa presunuly na vládnlád e nariadenie. I tie veci, ktoré by mohly jasne v tomto zákone byť stipulované a nemuselo by to byť vládnym nariadením prevádzané. Tak v §e 3, odst. 2 správa monopolu sa zmocňuje, aby dočasne previedla niektoré práva uvedené v prvom odstavci tohoto paragrafu na iné osoby. Na iné osoby! Je jedna možnosť zárobková, dať urrčitým ľuďom možnosť, aby mohli zarábať na úkor všetkých! Tak je to v odst. 3, že sa to vybaví vládnym nariadením, tak i v §e 4, odst. 3 a v §e 5, odst. 10 (čte): Úrady a dôchodkkové súdy rozhodujúce o prestupkoch tohoto zákona hodnotia prevedené dôkazy podľa voľného uváženia. (Výkřiky poslanců slovenské strany ľudové.) Čo to môže znamenať "podľa voľného uváženia"? Vieme, toto voľné uváženie sa podľa toho potom reguluje, koľko ten dotyčný vie tam peniazmi operovať, alebo koľko môže vlivn ými politickými stranami do toho zasahovať.

§om 7, odst. 2 je povedané, že dopravné podniky sú povinné podávať miestne príslušnému finančnému úradu prvej stolice, spravujúcemu monopoly, na jeho dožiadanie výkazy o zásielkach umelých sladidiel. Mám konkrétne prípady, slávna snemovňa, ako sa v takých veciach tieto podniky zachovávajú. V Topolčanoch je obchodná firma s obilím, o ktorej sme boli presvedčení, že vykupuje obilie na čierno, a chceli sme to dokázať aj s dátami, a požiadali sme železničnú stanicu, aby nám dala výkaz, koľko táto firma obilia odoslala. A na naše prekvapenie železničná stanica, i keď sme ohlásili, že je to pre dôchodkový kontrolný úrad, povedala: My sme obchodný podnik, my obchodné tajomstvo nesmieme prezradzovať. Na ten paragraf, ja si myslím, nebudú chceť ani v budúcnosti tieto obchodné podniky prezradzovať obchodné tajomstvo a za to ten paragraf ztráca úplne smysel.

V dôvodovej zpráve kladie sa za účel tomuto zákonu jednak unifikácia dosavádnych zákonných predpisov a zveľadenie doterajších licenčných predpisov, jednak ochrana odbytu cukru v tudzemsku. (Výkřiky poslanců slovenské strany ľudové.) Čo je vlastne ten sacharin, umelé sladidlo, to vieme všetci dobre, ale sacharin, keď sa pri výrobe nedá dostatočný pozor naňho, je ľudskému zdraviu škodlivý. Veľká sladivosť sacharinu pri nepatrnej váhe - totiž máme také výrobky sacharinové, ktoré sú 700krát sladšie ako náš cukor - láka tak na užívanie ako aj na špekulačné obcbchodovanie, a tento zákon nezabra ňuje vôbec, aby sa v tomto smere mohlo uči niť nejaké opatrenie. Uhorský zákon, ktorý sa má týmto zákonom novelizovať, v čl. XXII/1912, v §e 8 jasne hovorí (čte): "Také po travné články a poživatiny, ktoré s upotrebením umelých sls adidiel boly vyrobené, výlučne len vtedy sa môžu do voľného obchodu uviesť, keď majú nápadne označenie ťsacharin obsahujeŤ." Tento dôležitý paragraf v novom zákone sa nenachádza. Čo by to znamenalo, keby všetky umelé vína musely mať nazna čené, že obsahujú sacharin, čo by to znamenalo pre výrobu cukernú, keby všetky pozivatiny boly označenačené, že obsahujú sacharin! To by sa mohlo len vtedy zamedziť, keby sku točne v zákone bolo povedané, že všetky poživatiny a nápoje musia mať nápis, že obsahujú sacharin. A to zákon postráda.

Slávna snemovňa, to je dôvod, že i po stránkke vecnej pre tento zákon ako nedostačujúci, ako zákon, ktorý nechráni záujmy obyvateľstva hlasovať nemôžeme. (Potlesk poslanců slovenské strany ľudové.)

Místopředseda Taub (zvoní): Dalším řečníkem je p. posl. Stunda. Dávám mu slovo.

Posl. Stunda: Dámy a pánovia!

Udalosť, ktorej sme boli svedkami včera v tejto slávnej snemovni, je takého významu, že žiadny činiteľ v tomto štáte a menovite na Slovensku nemôže sa preniesť pres ňu mlčaním. Touto udalosťou bola deklarácia slovenskej ľudovej strany vo veci Tukovej. Dúfajme. že táto strana nikdy viac sa nevráti na tie cesty (Výkřiky.), na ktorých pučaly kvety tukizmu, ktorých plodom nebol mäd, ale jed.

Rečník slovenskej ľudovej strany prehlásil, že sa ľudová strana odhodlala k tejto deklarácii, lebo sa stala predmetom koncentrovaných útokov, ktoré maly za cieľ rozložiť slovenskú ľudovú stranu. Tieto útoky si slovenská ľudová strana vyvolala sama proti sebe a svojim včerajším prehlásením potvrdila, že tieto útoky boly oprávnené a odôvodnené. Bude záviseť jedine na nej, aby viac nezavdala príčinu k podobnej ostrej kritike. Zdravé hnutie, opierajúce sa na kladnú ideu a životnú silu (Výkřiky. - Místopředseda Taub zvoní.), žiadne útoky rozložiť nemôžu, naopak kritika posilňuje zdravú stranu. Jestliže by ale slovenská ľudová strana šla i naďalej dosavádnymi cestami, rozloží sama seba. Lebo negácia je silou autonomne rozkladnou.

Vo všeobecnosti, jestli chceme i my, i slovenská ľudová strana niesť správnu odpovednosť za ovocie revolúcie, musíme i my i ona správne rozlišovať medzi revolucionármi fanatikmi a revolucionármi rozumnými. Historické príklady i žijúce vzory nás nutkajú, aby sme srovnávali a správnym poučením sa riadili.

Slávna snemovňa! Ústami národohospodárskeho činiteľa tohto štátu bolo razené heslo "vyzbrojiť, ale z vlastných prostriedkov". Heslo iste úctyhodné, ktoré pri pojednávaní a schvaľovaní štátneho rozpočtu, práve tak pri pojednávaní a schvaľovaní úhradových osnôv sa plnou mierou uplatňovalo, ale ktoré pri svojej správnosti ukazuje a ukladá nám ešte inú povinnosť, aby sme čo najrozhodnejšie požadovali od vlády, aby tam, kde kladie na plecia a ramená obyvateľstva štátu nesmierné ťarchy v záujme štátu, sa súčasne starala aj o to, aby obyvateľstvo štátu tieto ťarchy vo forme nových príjmov skutočne bolo v stave aj snášať.

Keď sa podívame do jednotlivých úhradových predlôh, prichádzame k presvedčeniu, že jestli by vláda neposkytla dostatočné a uspokojivé garancie ohľadne nových príjmových možností, keby neučinila a neurobila všetko, aby sa otváraly nové pramene príjmov obyvateľstva tohto štátu, mali by sme určité pochvbnosti, či tomu všemu, čo ináč veľmi rádi prinášame na oltár vlasti, boli by sme skutočne v stave zadosťučiniť. Predovšetkým konštatujem, že tieto ohromné ťarchy, tieto mimoriadné bremená bereme na seba, poneváč pripravujeme mier, zaisťujeme štát, zaisťujeme pokoj. A v tejto veci musím prehlásiť nesúhlas s prejavom kol. Holotu, ktorý vo svojej včerajšej reči hovoril a vykladal, že sme vo válečných prípravách, že pracujeme na válečných prípravách, že u nás je válečná nálada, že je u nás válečný strach. Nie sme vo válečných prípravách, nie sme vo válečnej nálade, nemáme válečný strach, pripravujeme mier, sme v mierovej nálade, a dokiaľ ostaneme na ceste mierovej, nemáme žiadny strach z války. (Potlesk.)

Slávna snemovňa, ako som prehlásil, bude veľkou povinnosťou vlády, aby veľké nedostatky, ktoré sa nám javia v týchto predlohách, boly činnosťou, správnou iniciatívou a hlbokou starosťou vlády odstraňované a napravované.

Podívajme sa do úhradovej predlohy, ktorá sa týka dane z vína. Slávna snemovňa, výroba vína je opravdu najmacešskejším dieťaťom nášho štátu. Výroba vína u nás je predmetom od samého prevratu ďalších a ďalších ťarch, bremien, ktoré sa jej ukladajú, a naše vinohradníctvo, táto významná naša výroba, ktorá sa týka hlavne a predovšetkým Slovenska a Podkarpatskej Rusi, je stále a stále bitá, a doposiaľ sa jej vôbec žiadnej popodpory ešte nedostalo.

I keď odhlasujeme túto osnovu zákona o dani z vína, musíme ale stavať podmienku, že konečne naša finančná správa a naša vláda prikročí k tomu, aby sa tomuto vzácnemu odvetviu našej zemedelskej výroby konečne dostalo toho, čo mu patrí, oného rešpektu a podpory, ktorých si oprávnene zaslúži.

U nás sa vyrába vína na 25.000 ha, z toho 73% pripadá na Slovensko a na Podkarpatskú Rus. A menovite východné Slovensko a Podkarpatská Rus vynikajú tým, že majú vína, ktoré sa rovnajú jedinečným tokajským vínam, ktoré v bývalom Uhorsku i v terajšom Maďarsku sú chránené a podporované zvláštnym zákonom.

Nemôžeme sa dívať naďalej, aby sa v tomto odvetví našej zemedelskej výroby i naďalej prejavovalo toľko neporozumenia, toľko nepochopenia, koľko sa prejavovalo za uplynulých 19 rokov.

Pri tom všetkom musíme konštatovať dvoje: jedno, že na túto vec ministerstvo financií ide s neobyčajnou, nevšednou neodbornosťou. Predovšetkým ministerstvo financií by si malo uvedomiť, že keby bola bývala výška tejto dane nižšia, bolo by docielené nesrovnateľne viac na dani z vína, než sa docieli pri terajšej osnove tak, ako ju tu v tejto snemovni prijať s ohľadom na veľké štátne záujmy musíme.

Za druhé nie je správna metoda v tejto veci lineárna. Ako som hovoril, je vzácnosťou, a toho by si mala vláda a ministerstvo financií špecielne šetriť, že máme vína, ktoré sa pohybujú na svetovej úrovni. Toto si dostatočne tu ešte nikto neuvedomil a my sa budeme starať o to, aby táto výroba prišla k svojím právam a ku svojej platnosti v Československej republike. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP