Pátek 9. dubna 1937

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu trest. v Brně v trest. věci posl. dr Neuwirtha (tisk 731).

Zpravodajem je p. posl. dr Neuman. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Neuman: Slavná sněmovno!

Imunitní výbor usnesl se doporučiti posl. sněmovně, aby žádosti okres. soudu trest. v Brně ze dne 14. srpna 1936, čís. Nt 163/36, za souhlas s trestním stíháním posl. dr Neuwirtha pro přestupek ublížení na cti podle § 1 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n. bylo vyhověno.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna svolila k trest. stíhání posl. dr Neuwirtha.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trest. stíhání posl. dr Neuwirtha.

Tím vyřízen jest 3. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trest. v Praze v trest. věci posl. Sandnera (tisk 733).

Zpravodajem výboru je p. posl. dr Dufek. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Dufek: Slavná sněmovno!

Kraj. soud trest. v Praze požádal posl. sněmovnu o souhlas s trest. stíháním posl. Sandnera, a to pro přečin proti cti, spáchaný tiskem.

Imunitní výbor doporučuje posl. sněmovně, aby nevyhověla této žádosti a nedala souhlasu k trest. stíhání zmíněného poslance, a to proto, že inkriminovanými výroky prováděl pouze kritiku osobních poměrů ve své straně a nedotkl se cti soukromého žalobce takovým způsobem, že by zde zájem veřejnosti na projednávání trestní věci převyšoval zájem sněmovny na nepřerušeném výkonu mandátu uvedeného poslance.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Sandnera.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Sandnera.

Tím vyřízen jest 4. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Bratislavě v trest. věci posl. Hlinky (tisk 742).

Zpravodajem výboru je p. posl. dr Moudrý. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Moudrý: Slavná sněmovno!

Imunitní výbor pojednal o této žádosti a rozhodl se navrhnouti posl. sněmovně, aby jmenovaný poslanec vydán byl. Jeho výrokem ve veřejnosti cítil se na cti dotčen soukromý žalobce. Imunitní výbor jest toho názoru, že imunita poslanecká v žádném případě nesmí sloužiti k tomu, aby chránila činy podobného druhu.

Zatím však imunitnímu výboru došly některé okolnosti, které odůvodňují změnu tohoto návrhu, a proto se navrhuje, aby tato věc byla vrácena zatím imunitnímu výboru k novému projednání.

Předseda (zvoní): Pan zpravodaj navrhl vrácení věci výboru imunitnímu k novému projednání.

Nebude-li námitek, dám hlasovati nejprve o tomto návrhu; kdyby nebyl přijat, dal bych hlasovati o návrhu podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s návrhem pana zpravodaje, aby tato věc posl. Hlinky vrácena byla výboru imunitnímu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna rozhodla pro vrácení této věci výboru imunitnímu k novému projednání.

Tím vyřízen jest 5. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Chomutově v trest. věci posl. E. Köhlera (tisk 813).

Zpravodajem výboru je p. posl. Košek. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Košek: Slavná sněmovno!

Okresní soud v Chomutově žádá za souhlas s trest. stíháním p. posl. E. Köhlera pro přestupky podle §§2 a 3 zákona o ochraně cti.

Imunitní výbor uváživ všechny okolnosti navrhuje sněmovně, aby nesvolila k trest. stíhání p. posl. E. Köhlera.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. E. Köhlera.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. E. Köhlera.

Tím vyřízen jest 6., poslední odstavec pořadu.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na dnešní den posl. Kutovi, dr Stránskému, Klimentovi, Borkaňukovi, F. Nitschovi, Němcovi (SdP), Fischerovi, Jobstovi, dr Zippeliusovi, inž. Karmasinovi, HoIlubemu, Soglovi.

Omluvil se

nemocí posl. Śliwka.

Změna ve výboru

Klub poslanců nár. sjednocení vyslal do výboru ústavně-právního posl. Ježka za posl. Kuta.

Předseda sdělil, že se předsednictvo usneslo, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 15. dubna t. r. o 11. hod dopol. s

pořadem:

1. Předběžná rozprava podle § 20 jedn. řádu o vládním návrhu zákona, kterým se vydává občanský zákoník (tisk 844).

2. Předběžná rozprava podle § 20 jedn. řádu o vládním návrhu zákona o soudní příslušnosti a civilním řádu soudním a uvozovacím zákonu k těmto zákonům (tisk 850).

Schůze skončena ve 12 hod. v poledne.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP