Čtvrtek 4. března 1937

Místopředseda Taub (zvoní): Dalším řečníkem je pan posl. Křemen. Dávám mu slovo.

Posl. Křemen: Slavná sněmovno!

Zákonem o úpravě poměrů školních inspektorů, profesorů, ředitelů a učitelů škol národních přidělených ke školním úřadům jakož i osvětových referentů ve státní službě osvětové se má dostati přídavku, kterým by byla zhodnocena alespoň částečně jejich služba.

Zvýšením cestovních a dietních paušálů okresních školních inspektorů má se jim valorisovat jejich paušál cestovní a dietní. Soudím, že nemůže býti sporu o tom, jak potřebná je zákonná úprava této významné kategorie vedoucích zaměstnanců školské správy.

Okresní školní inspektoři mají významný úkol pro správné utváření výchovy budoucích generací. Vedle této významné dozorčí činnosti je na jejich bedra vložena rozsáhlá činnost administrativní. I tam, kde je přidělen okres. školnímu inspektoru učitel, a to jest jen ve velkých okresích, má tolik práce, že nezbývá času, aby se mohl věnovati úvahám a studiím pedagogických otázek. Proto jsou ke školním úřadům již dlouhou řadu let přidělováni profesoři, ředitelé a učitelé národních škol, protože mají největší zkušenosti z vlastní prakse v řešení pedagogických problémů, z nichž se skládá agenda těchto státních úřadů.

Ke správnému vykonávání této funkce je však potřebí širokého a podrobného vzdělání pedagogického a spolehlivosti ve správném výkladu školských zákonů a předpisů. Má-li kdo býti vůdcem a rádcem, musí také něco uměti a nese velkou odpovědnost. Všichni uvedení funkcionáři jsou vybíráni po zralé úvaze z řad profesorů a učitelů s delší praksí a musí prokázati nejen zvláštní osobní schopnosti, nýbrž také složiti velkou řadu zkoušek, státní, jazykové, speciální, jakož i odborné zkoušky inspektorské. Je tedy ustanovení v této kategorii školních inspektorů a osvětových referentů státní služby oceněním mimořádných kvalit a jakýmsi vyznamenáním, které se všeobecně považuje za povýšení. Ale finančně nebyla tato služba dosud ničím hodnocena.

Ustanovení osnovy jsou uznáním těchto fakt a také zdůrazněním, jak státu velice záleží na správném vykonávání dozoru ve školách.

Tuto finanční osnovu zákona doprovázíme přáním, aby inspektoři a osvětoví referenti zbaveni byli administrativního přetěžování a mohli se věnovati svému úkolu vůdcovskému. Měli by míti vždycky dosti času, aby mohli sledovati všechny moderní směry psychologické, didaktické a metodické, neboť jen v tom případě mohou inspektoři organisovati školskou práci na jednotlivých školách a říditi další vzdělání učitelstva po stránce pedagogické.

Nejhorší případy nastávají, domnívá-li se školní inspektor, že jeho práce začíná a končí pouhým dozorem. A ještě horší to bývá, podléhá-li okresní školní inspektor politickému vlivu, za nímž jde protekcionářství, a pak se nestará o organisaci školské a kulturní práce na okrese. Zřetel na venkov a jeho potřeby je zcela evidentní a velmi nutný.

Škola není továrna a nedá se přirovnati k žádné činnosti rázu hospodářského. Je to citlivý organismus, v němž učitel koná velmi subtilní práci pedagogickou po stránce vyučovací a výchovné. Tato práce je často ve své podstatě nepostižitelná. Je-li konána dobře, pozná jenom okr. školní inspektor, který byl sám dobrým učitelem a má-li všechny vlastnosti dobrého člověka. Inspektor pozná, že není dobré často měniti na škole učitelské síly během roku. Učitel musí poznat duši dítěte a býti mu nápomocen v jeho snaze pochopiti a naučiti je mysleti. Vlídné slovo učitele žáka povzbudí, zbaví jej ostychu, který je častý, přiznáme, u dětí z venkova, protože nemají možnosti takové jako děti ve městě, ale překonají-li tyto těžké začátky, pak jsou z nich žáci nejlepší.

Ale také při výběru inspektorů, ředitelů a učitelů kladl bych velký důraz na jejich zkušenosti ve vlastní rodině. Čím početnější rodina učitele, profesora, inspektora, tím větší jsou jeho zkušenosti. Žel, že náš zákon o obsazování učitelských míst tuto přednost tak málo hodnotí. Tím nechtěl bych se dotknouti citu těch rodičů, kteří ze zdravotních důvodů nemohou míti rodinu. Mají-li však lásku k dětem, poznáme je podle toho, že tuto lásku přenášejí na sirotka anebo na dítě chudší, o něž se starají pak jako o dítě vlastní. Takový učitel je dobrý a může se stát vůdcem mladších sil, vychovávajících náš dorost.

V zájmu národa i státu je nutné již v útlých dětských duších buditi lásku a úctu ke každé práci. Také práce na poli, kde člověk v potu tváře vyrábí chléb, si zasluhuje této úcty a uznání. Patří to k dobrým mravům na venkově, aby dítky školní zdravily pracující lidi na polích. Zdraví-li dítky občany mimojdoucí pozdravem "Dobrý den", myslím, že by lépe odpovídalo formě zdvořilostní pozdraviti venkovany na poli pracující naším staročeským "Pomáhej Pán Bůh".

Vděčím panu ministrovi školství, že zavádí na školách obecných i měšťanských povinné vyučování národním písním. Pomalu již nikdo neslyšel naši mládež si zazpívati kromě šlágru, který se k nám na venkov šířil z měst jako otrava. Upozorňuji pana ministra školství, že z ředitelství Osvobozeného divadla v Praze vydávají se volné lístky dospělejší mládeži na divadelní hry s tendencí bolševickou, které by v zájmu státním i národním měly býti zakázány i pro dospělé. (Posl. dr Macek: Které jsou to hry, pane kolego?) Prosím, můžete se tam podívat denně. (Posl. dr Macek: Byl jsem tam, ale žádné bolševické tendence v tom není!)

Chceme, aby naše děti byly vychovány v duchu národním a státotvorném. Je třeba buditi lásku k vlasti, lásku k přírodě, aby děti neničily, nýbrž šetřily přírodu a její květy, aby šetřily obilí na polích, aby šetřily stromoví v zahradách i kolem veřejných cest, aby neubližovaly zvířatům a aby šetřily ptactvo a zvláště zpěvné ptactvo.

Ministerstvo školství připravuje zároveň s jinými ministerstvy návrh zákona o branné předvýchově. Je potřeba, aby tento návrh zákona byl vydán s největším urychlením. Je nutno dáti státní dozor nad organisacemi sportovními a tělocvičnými. Doba je vážná a pochybená výchova by mohla míti zhoubný vliv proti snahám našim, chrániti náš stát a jeho samostatnost.

S našimi dobrými úmysly se nesrovnává cítění některých cizích, bohužel však také domácích autorů. Vyslovuji podivení nad tím, že naše státní censura mohla ponechati na volném trhu překlad knihy francouzského Célina "Do hlubin noci". Něco tak sprostého jsem ještě nečetl. To je nepříjemný pach ze zákopů, který otravuje náš svěží, čistý vzduch národního osvobození. Proto je potřeba, aby osvětoví referenti státní služby, kteří jsou vybráni z nejlepších, nejspolehlivějších a nejodpovědnějších našich dobrých učitelů a ředitelů škol, byli ustanoveni po celé republice. Je jich dosud pouze 16, a tento počet nestačí. Těmto osvětovým referentům budiž dán dozor nade všemi okresními osvětovými sbory a zejména dozor nad obecními knihovnami, zvláště v obcích, kde je nutně třeba jejich rady, jaké knihy tam mají býti a které tam nepatří. Knihy nejvzácnější našeho pana presidenta - Osvoboditele a vzácných českých spisovatelů v mnohých knihovnách chybí, ale zato tam najdeme knihy s tendencí protistátní, urážející cit národně uvědomělého občana. Osvětoví referenti státní služby konají mimo jiné velké úkoly také dozor nad vedením obecních kronik, a můžeme jim vděčiti za tuto jejich poctivou a záslužnou práci. Zákon, který projednáváme, hodnotí také jejich práci a budiž jim pobídkou ještě k větší činnosti.

V závěru chtěl bych poukázati na to, že úprava platových poměrů se týká asi 642 okresních školních inspektorů, profesorů, ředitelů a učitelů přidělených okresním školním úřadům, z nich 16 státních osvětových referentů a asi téhož počtu pomocných sil, a vyžaduje nákladu ročně cca 3 mil. Kč, který bude uhrazen z úspor v rámci dosavadního rozpočtu ministerstva školství. Tento náklad, doufáme, bude vyvážen zvýšenou činností příslušných vůdců našeho kulturního života. Já i naše strana zemědělského a malorolnického lidu jsme přesvědčeni, že v této činnosti národní a státní bude brán zřetel i na náš venkov a jeho potřeby, a proto budeme pro tuto osnovu zákona hlasovati. (Potlesk.)

Místopředseda Taub (zvoní): Přerušuji projednávání tohoto odstavce, jakož i pořadu této schůze.

Sdělení předsednictva.

Dovolenou

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu obdržel na dnešní a zítřejší den posl. inž. Schreiber.

Omluvili se

nemocí posl. Hollube, dr Rosche, Jobst.

Místopředseda Taub sdělil, že se předsednictvo usneslo, aby se příští schůze konala v pátek dne 5. března t. r. o 10. hod. dopol. s

pořadem:

1 až 6. Nevyřízené odstavce 3 až 8 pořadu 84. schůze.

Schůze skončena v 6 hod. 36 min. večer.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP