Čtvrtek 17. prosince 1936

Přistoupíme k hlasování o 6. odstavci pořadu.

Ad 6. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou úmluvou k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 10. července 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. srpna 1936, č. 244 Sb. z. a n. (tisk 662).

Zpravodajem výboru živn.-obchodního jest p. posl. Rechcígl, zpravodajem výboru zahraničního p. posl. Pozdílek.

Schvalovací usnesení má jeden odstavec a dám o něm hlasovati podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celým schvalovacím usnesením podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení podle zprávy výborové, a to ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o tomto schvalovacím usnesení bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Přistoupíme proto ihned ke čteni druhému.

Ad 6. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou úmluvou k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 10. července 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. srpna 1936, č. 244 Sb. z. a n. (tisk 662).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Rechcígl: Nikoliv.

Zpravodaj posl. Pozdílek: Nejsou.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 6. odstavec pořadu.

Nyní budeme hlasovati o 7. odstavci pořadu.

Ad 7. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou úmluvou k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, č. 14 Sb. z. a n., podepsanou dne 2. dubna 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. července 1936, jež byly uvedeny v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1936, č. 233 Sb. z. a n. (tisk 666).

Zpravodajem výboru zahraničního je p. posl. Stivín, zpravodajem výboru živn.-obchodního p. posl. Slavíček.

Schvalovací usnesení má jeden odstavec a dám o něm hlasovati podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celým schvalovacím usnesením ve znění zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o tomto schvalovacím usnesení bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned druhé čtení.

Ad 7. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou úmluvou k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, č. 14 Sb. z. a n., podepsanou dne 2. dubna 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. července 1936, jež byly uvedeny v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1936, č. 233 Sb. z. a n. (tisk 666).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Stivín: Nebyly.

Zpravodaj posl. Slavíček. Nikoliv.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Tím jest vyřízen 7. odstavec pořadu.

Konečně budeme hlasovati o 8. odstavci pořadu.

Ad 8. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se souhlasí s dohodou sjednanou výměnou not ze dne 29. června 1936 a ze dne 7. července 1936, kterou se mění ustanovení přílohy III. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925 (č. 262 Sb. z. a n. z roku 1925) (tisk 681).

Zpravodajem výboru zahraničního je p. posl. Rechcígl, zpravodajem výboru živn.-obchodního p. posl. Slíva.

Schvalovací usnesení má jeden odstavec a dám o něm hlasovati podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celým schvalovacím usnesením podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o tomto schvalovacím usnesení bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned čtení druhé.

Ad 8. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s dohodou sjednanou výměnou not ze dne 29. června 1936 a ze dne 7. července 1936, kterou se mění ustanovení přílohy III. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925 (č. 262 Sb. z. a n. z roku 1925) (tisk 681).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Rechcígl: Nejsou.

Zpravodaj posl. Slíva: Není jich.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 8. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

9. Návrh, aby senátu prodlouženy byly lhůty stanovené §em 43 úst. listiny k projednáni usnesení poslanecké sněmovny k vládním návrhům:

a) zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umisťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189-II).

b) zákona, kterým se doplňuje řád volení v obcích (tisk 474).

Senát usnesl se ve 49. schůzi dne 5. prosince 1936 požádati posl. sněmovnu za prodloužení lhůt stanovených §em 43 úst. listiny o dalších 6 měsíců pro každou osnovu.

Ke slovu není nikdo přihlášen, návrh na odklad hlasování nebo na přikázání výboru rovněž nebyl podán, dám tedy hlasovati o návrzích senátu podle §u 78 jedn. řádu sněmovny.

Kdo souhlasí, aby posl. sněmovna o dalších 6 měsíců prodloužila senátu lhůty k projednání jmenovaných dvou usnesení posl. sněmovny, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Žádaná prodloužení lhůt jsou tedy povolena.

Tím vyřízen jest 9. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

10. Zpráva výboru imunitního podle §u 35 jedn. řádu k oznámení posl. Schulcze podle §u 51 jedn. řádu o urážkách posl. Esterházym (tisk 717).

Zpravodajem jest p. posl. Pekárek. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Pekárek: Slavná sněmovno!

Ve schůzi rozpočtového výboru, která se konala letos 10. listopadu, použil p. posl. Esterházy vůči poslanci soc. demokratické strany Schulczovi výroků, jež daleko vybočují z rámce obvyklého slušného jednání parlamentního.

Imunitní výbor se zabýval těmito výroky ve schůzi dne 16. prosince t. r., uvážil, že vzájemný styk mezi poslanci vyžaduje, aby užívali formy slušné, a proto se usnesl jednomyslně doporučiti posl. sněmovně toto usnesení:

Posl. Esterházymu udílí posl. sněmovna veřejnou důtku podle odst. 2 §u 51 jedn. řádu.

Předseda (zvoní): Podle §u 51 jedn. řádu má sněmovna, vyslechnuvši zpravodaje, slyšeti také obviněného a po případě i žadatele, a poté má po doslovu zpravodajově rozhodnouti bez další rozpravy prostým hlasováním.

Poněvadž ke slovu není přihlášen ani obviněný ani žadatel, přistoupíme ihned ke hlasování.

Budeme hlasovati o návrhu výboru imunitního, otištěném ve zprávě výborové tisk 717 a předneseném panem zpravodajem, aby sněmovna udělila veřejnou důtku.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se na veřejné důtce posl. Esterházymu.

Tím vyřízen jest 10. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu v Mar. Lázních v trest. věci posl. dr. Köllnera (tisk 419).

Zpravodajem jest za omluveného pana posl. Dlouhého pan posl. dr. Neuman. Dávám mu slovo.

Zprav. posl. dr. Neuman: Slavná sněmovno!

Okresní soud v Mar. Lázních žádá za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Köllnera pro přestupek proti bezpečnosti života podle §u 335 tr. z.

Vzhledem k tomu, že případ nespadá do politické činnosti poslanecké a že způsobena byla škoda soukromé osobě, navrhuje se, aby posl. dr. Köllner byl vydán.

Tlumoče usnesení imunitního výboru, doporučuji jeho návrh slavné posl. sněmovně k přijetí.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme proto ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem imunitního výboru, aby posl. sněmovna svolila k trest. stíhání posl. dr. Köllnera.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím se poslanecká sněmovna usnesla svoliti k trest. stíhání posl. dr. Köllnera.

Tím je vyřízen 11. odstavec pořadu.

Nebude-li námitek, přistoupíme nyní k projednávání odst. 13 pořadu. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Přistoupíme tedy k projednávání odst. 13, jímž jest:

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu v Bečově n. T. v trest. věci posl. Čuříka (tisk 459).

Zpravodajem jest za omluveného p. posl. Bečko p. posl. dr. Neuman. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Neuman: Slavná sněmovno!

Okresní soud v Bečově n. T. žádá za souhlas s trest. stíháním posl. Čuříka pro přestupek podle §u 335 tr. z.

Imunitní výbor projednal žádost okres. soudu v Bečově n. T. ze dne 4. března 1936, č. Nt 21/36, za souhlas s trest. stíháním posl. Čuříka pro přestupek podle §u 335 tr. z., kterého se dopustil tím, že neopatrnou jízdou autem způsobil srážku s motocyklistou protijedoucím dne 3. září 1935 o 17.40 hod. u obce Wasserhäuseln, soudní okres Bečov.

V daném případě nejde o případ politické anebo posl. činnosti, ale jde o záležitost vyplývající ze soukromého počinu jmenovaného. V důsledku toho imunitní výbor navrhuje, aby posl. sněmovna vydala posl. Čuříka k trest. stíhání.

Intimuje usnesení imunitního výboru doporučuji návrh tento ke schválení.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme proto ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna svolila k trest. stíhání posl. Čuříka.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trest. stíhání posl. Čuříka.

Tím vyřízen jest 13. odstavec pořadu.

Přerušuji projednávání pořadu schůze.

Sdělení předsednictva,

Zamítnut návrh posl. Švermy podle §u 46, odst. 2 jedn. řádu,

aby se do schůze posl. sněmovny dostavil ministr vnitra a podal zprávu a vysvětlení o důvodech policejní prohlídky v místnostech ústředního sekretariátu komunistické strany a o verbování do Španělska.

Odvolány žádosti imunitní.

Předseda sdělil, že žadatelé o zavedení řízení podle §u 51 jedn. řádu, tisky 160 až 168, prohlásili, že netrvají na dalším projednávání těchto případů,

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na dnešní den posl. dr. Jillymu, Grubrovi, dr. Kellnerovi.

Omluvili se

nemocí posl. Liebl, Němec (SdP), Stejskal.

Změny ve výborech.

Klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu vyslal do výboru živn.-obchodního posl. Slívu za posl. Hrubého, do výboru zahraničního posl. Pozdílka za posl. Stundu.

Rozdané tisky

mezi schůzí:

Zprávy tisky 719 až 734.

Interpelace tisk 694 (I až XXVII).

Předseda (zvoní): Před ukončením této schůze, která je poslední letošního roku, pokládám za potřebné, abychom podali stručný přehled činnosti posl. sněmovny v roce 1936.

Schůzí plenárních konáno celkem 51, výborových 146, subkomitétů 31, předsednictva sněmovny 45, předsednictva sněmovny a senátu společně 7, úsporného a kontrolního výboru 39.

Rozdáno bylo 43 vládních návrhů, 17 usnesení senátu, 170 iniciativních návrhů, 10 naléhavých interpelací, 708 interpelací v 50 tiscích, 9 odpovědí na naléhavé interpelace, 532 odpovědí na interpelace v 39 tiscích a 178 zpráv výborových ve 152 tiscích.

V plenu bylo oznámeno 190 dotazů a 147 odpovědí na dotazy.

Sněmovna projednala v plenu 11 iniciativních návrhů, 27 vládních návrhů, 18 usnesení senátu, 1 účetní závěrku, ratifikováno bylo 11 mezinárodních smluv a vyřízeno 66 imunitních záležitostí.

V plenu bylo proneseno 5 vládních prohlášení, referovalo 204 zpravodajů a promluvilo 364 řečníků.

Práce tohoto rozsahu mohla býti vykonána jen společným úsilím všech členů této sněmovny v součinnosti se členy vlády, za pomoci kanceláře sněmovní i kanceláří klubovních, jakož i za vydatné spolupráce tisku.

Za součinnost tuto všem děkuji a přeji vám všem příjemné svátky vánoční a vše nejlepší do nového roku. (Potlesk.)

Sděluji, že se předsednictvo usneslo, aby příští schůze svolána byla písemně s pořadem, který podle §u 40 a §u 9, odst. 1, lit. d) jedn. řádu určí předsednictvo.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 6 hod. 9 min. večer.)Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP