Čtvrtek 17. prosince 1936

Vykonáme proto ihned druhé čtení.

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o drahách (železniční zákon) (tisk 698).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr. Mareš: Prosím, aby byly opraveny tiskové chyby, aby totiž 1. v §u 148 v odst. 1, řádek 9 a v odst. 2, řádek

4 za slovo "komunikace" bylo vloženo "(prostranství)" 2. v §u 187, odst. 4 poslední řádek zněl: "odst. 4 a § 127, odst. 3 platí tu obdobně".

Předseda (zvoní): Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, s opravami právě uvedenými, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Zbývá ještě hlasovati o resolučních návrzích, a to o třech resolucích výborových, otištěných ve výborové zprávě, a o resolučním návrhu posl. Knöchela, Knorreho, dr. Kellnera a dr. Eichholze.

Žádám o přečtení tohoto resolučního návrhu.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Záděra (čte):

Resoluční návrh posl. Knöchela, Knorreho, dr. Kellnera a dr. Eichholze:

1. Ustanovování nových pracovních sil dělnických, zřízeneckých a úřednických v podnicích a v provozu čsl. státních drah budiž vhodně veřejně vyhlašováno a lze je provésti jenom na základě přihlášek, došlých na veřejná rozepsání míst. Stejnou cestou jest veřejnosti oznámiti, zdali a komu byla místa propůjčena. Každá vyhláška budiž vydána také v jazyku onoho obyvatelstva, v jehož území se ona místa zadávají.

2. Při obsazování volných míst v provozu a v podnicích čsl. státních drah jest z těch, kdož se při veřejném rozepsání přihlásili, především přihlížeti k těm, kteří vedle potřebných odborných a jazykových schopností patří k obyvatelstvu, v jehož sídelním a přepravním území se místo obsazuje. Při obsazování takových pracovních míst jest přihlížeti k národnostnímu klíči onoho území, platnému podle posledního soupisu obyvatelstva, a to ve všech třech zaměstnaneckých kategoriích, t. j. dělníků, zřízenců, úředníků.

3. Příslušnost k některé rase, národnosti nebo některému náboženství, nebo členství v některé veřejně připuštěné straně, nesmí překážeti ustanovení nebo postupu v železniční službě ani nesmí býti důvodem k přeložení nebo předčasnému pensionování nebo k propuštění.

4. Pokud zaměstnanci podniků čsl. státních drah, byvše přeloženi, musili přesídliti do jazykového nebo sídelního území jiného než svého vlastního národa, budiž na žádost přeloženého toto přeložení nejdéle ve dvou letech opět odvoláno, při čemž jim nesmějí vzejíti újmy ve službě, v normálním postupu nebo na služebních platech.

Předseda (zvoní): Prosím pány zpravodaje, aby se o tomto návrhu vyslovili.

Pan zpravodaj posl. dr. Mareš.

Zpravodaj posl. dr. Mareš: Poněvadž obsah osnovy těmto požadavkům v různých svých odstavcích a ustanoveních vyhovuje resp. jde o požadavky, které nelze v tomto rámci vyříditi, navrhuji zamítnutí této resoluce.

Předseda (zvoní): Pan zpravodaj výboru techn. dopravního.

Zpravodaj posl. Němec (čsl. soc. dem.): Souhlasím s návrhem zástupce výboru ústavně-právního.

Předseda (zvoní): Pan zpravodaj výboru soc. politického.

Zpravodaj posl. Tichý: Připojuji se.

Předseda (zvoní): Pan zpravodaj výboru branného.

Zpravodaj posl. Vaverka: Připojuji se rovněž.

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem tří výborových resolucí, jejichž přijetí doporučují pp. zpravodajové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Jsou přijaty.

Kdo souhlasí s resolučním návrhem posl. Knöchela, Knorreho, dr. Kellnera a dr. Eichholze, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce tato jest zamítnuta.

Tim je vyřízen 1. odstavec pořadu.

Přistoupíme nyní k odloženému hlasování o odstavci 2 pořadu:

Ad 2. Hlasování o osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 11. prosince 1934, č. 251 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném (tisk 707).

Zpravodajem jest p. posl. F. Richter.

Osnova zákona má tři články, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy výborové. (Námitek nebylo.)

Námitek není. (Hluk. - Výkřiky. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid, aby bylo jasně rozuměno, o čem bude hlasováno.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími třemi články, nadpisem a úvodní formulí, podle zprávy výborové, ve znění shodném s předchozím usnesením senátu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned druhé čtení.

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 11. prosince 1934, č. 251 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném (tisk 707).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. F. Richter: Nejsou.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Tím vyřízen jest 2. odstavec pořadu.

Nyní vykonáme odložené hlasování o odst. 3 pořadu:

Ad 3. Hlasování o osnově zákona, kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a některých ustanovení zákona ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n. (tisk 716).

Zpravodajem jest pan posl. F. Richter.

Osnova zákona má dva paragrafy, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy výborové. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími dvěma paragrafy, nadpisem a úvodní formulí, podle zprávy výborové, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned druhé čtení.

Ad 3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a některých ustanovení zákona ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n. (tisk 716).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. F. Richter: Nejsou.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Tím vyřízen jest 3. odstavec pořadu.

Nyní přistoupíme k oddělenému hlasování o odst. 4 až 8 pořadu.

Nejprve budeme hlasovati o odst. 4 pořadu.

Ad 4. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou dohodou k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 14. června 1935, podepsanou v Praze dne 15. června 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. června 1936, čís. 162 Sb. z. a n. (tisk 659).

Zpravodajem výboru živn.-obchodního je p. posl. Benda, zpravodajem výboru zahraničního na místo omluveného posl. Světlíka p. posl. Stunda.

Schvalovací usnesení má jeden odstavec a dám o něm hlasovati podle zprávy výborové. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celým schvalovacím usnesením ve znění zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení podle zprávy výborové, a to ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o tomto schvalovacím usnesení bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Přistoupíme proto ihned ke čtení druhému.

Ad 4. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou dohodou k obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 14. června 1935, podepsanou v Praze dne 15. června 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. června 1936, č. 162 Sb. z. a n. (tisk 659).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Benda: Nie sú.

Zpravodaj posl. Stunda: Nie sú.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Tím jest vyřízen 4. odstavec pořadu.

Nyní budeme hlasovati o odst. 5 pořadu.

Ad 5. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou dohodou k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednanou výměnou not ze dne 16. července 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. července 1936, č. 234 Sb. z. a n. (tisk 660).

Zpravodajem výboru živn.-obchodního je za omluveného posl. Hrubého p. posl. Slíva, zpravodajem výboru zahraničního p. posl. Rechcígl.

Schvalovací usnesení má jeden odstavec a dám o něm hlasovati podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celým schvalovacím usnesením ve znění zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení podle zprávy výborové, a to ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o tomto schvalovacím usnesení bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Přistoupíme proto ihned ke čtení druhému.

Ad 5. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou dohodou k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednanou výměnou not ze dne 16. července 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. července 1936, č. 234 Sb. z. a n. (tisk 660).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Slíva: Nikoli.

Zpravodaj posl. Rechcígl: Nejsou.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Tím jest vyřízen 5. odstavec pořadu.

Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP