Čtvrtek 17. prosince 1936

Těsnopisecká zpráva

o 75. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 17. prosince 1936.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změna ve výboru

Rozdané tisky

Dodatečné volání k pořádku

Pořad.

1. Zpráva výborů soc.-politického, ústavně-právního, techn.-dopravního a branného o vládním návrhu (tisk 401) zákona o drahách (železniční zákon) (tisk 698) - pokračování

Řeč posl. Ježka

Řeč posl. Šedého

Řeč posl. Birkeho

Řeč posl. Stundy

Řeč posl. dr. Clementise

Řeč posl. Schluscheho

Řeč posl. Śliwky

Řeč posl. Bergmanna

Řeč posl. Maye

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. dr. Mareše

Doslov zpravodaje posl. Tichého

Doslov zpravodaje posl. Němce (čsl. soc. dem.)

Doslov zpravodaje posl. Vaverky

Hlasování odloženo

2. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu NSRČ (tisk 695) o vládním návrhu zákona (tisky sen. 273 a 303), jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 11. prosince 1934, č. 251 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném (tisk 707)

Sloučeno projednávání odst. 2 a 3 pořadu

3. Zpráva výboru ústavně-právního podle §u 35 jedn. řádu o usnesení senátu NSRČ (tisk 714) k vládnímu návrhu zákona (tisky sen. 324 a 341), kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a některých ustanovení zákona ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n. (tisk 716)

Řeč zpravodaje posl. F. Richtra k oběma odstavcům pořadu

Hlasování odloženo

Sloučeno projednávání odst. 4 až 8 pořadu

4. Zpráva výborů živn.-obchodného a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 583), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k prejavu súhlasu dodatková dohoda k obchodnej úmluve medzi republikou Československou a krážovstvom Maďarským zo dňa 14. júna 1935, podpísaná v Prahe dňa 15. júna 1936 a uvedená v prezatýmnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 19. júna 1936, č. 162 Sb. z. a n. (tisk 659).

5. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 604), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 16. července 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. července 1936,č. 234 Sb. z. a n. (tisk 660).

6. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 610), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 10. července 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. srpna 1936, č. 244 Sb. z. a n. (tisk 662).

7. Zpráva výborů zahraničního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 605), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, č. 14 Sb. z. a n., podepsaná dne 2. dubna 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. července 1936, jež byly uvedeny v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1936, č. 233 Sb. z. a n. (tisk 666).

8. Zpráva výborů zahraničního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 656), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda sjednaná výměnou not ze dne 29. června 1936 a ze dne 7. července 1936, kterou se mění ustanovení přílohy III. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925 č. 262/1925 Sb. z. a n. (tisk 681)

Řeč zpravodaje posl. Bendy k odst. 4 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Stundy k odst. 4 pořadu (za posl. Světlíka)

Řeč zpravodaje posl. Slívy k odst. 5 pořadu (za posl. Hrubého)

Řeč zpravodaje posl. Rechcígla k odst. 5 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Rechcígla k odst. 6 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Pozdílka k odst. 6 pořadu (za posl. inž. Žilku)

Řeč zpravodaje posl. Stivína k odst. 7 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Slavíčka k odst. 7 pořadu (za posl. Líšku)

Řeč zpravodaje posl. Rechcígla k odst. 8 pořadu (za posl. Světlíka)

Řeč zpravodaje posl. Slívy k odst. 8 pořadu (za posl. Hrubýho)

Ad 1. Hlasování o osnově zákona o drahách (železniční zákon) (tisk 698)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o drahách (železniční zákon) (tisk 698)

Řeč zpravodaje posl. dr. Mareše

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Hlasováno o resolucích

Ad 2. Hlasování o osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 11. prosince 1934, č. 251 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném (tisk 707)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 11. prosince 1934, č. 251 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném (tisk 707)

Zpravodaj posl. F. Richter vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Ad 3. Hlasování o osnově zákona, kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a některých ustanovení zákona ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n. (tisk 716)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a některých ustanovení zákona ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n. (tisk 716)

Zpravodaj posl. F. Richter vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Ad 4. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou dohodou k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 14. června 1935, podepsanou v Praze dne 15. června 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. června 1936, č. 162 Sb. z. a n. (tisk 659)

Schvalovací usnesení přijato v prvém čtení

Ad 4. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou dohodou k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 14. června 1935, podepsanou v Praze dne 15. června 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. června 1936, č. 162 Sb. z. a n. (tisk 659)

Zpravodajové posl. Benda a Stunda vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve druhém čtení

Ad 5. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou dohodou k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednanou výměnou not ze dne 16. července 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. července 1936, č. 234 Sb. z. a n. (tisk 660)

Schvalovací usnesení přijato v prvém čtení

Ad 5. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou dohodou k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednanou výměnou not ze dne 16. července 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. července 1936, č. 234 Sb. z. a n. (tisk 660)

Zpravodajové posl. Slíva a Rechcígl vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve druhém čtení

Ad 6. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou úmluvou k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 10. července 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. Srpna 1936, č. 244 Sb. z. a n. (tisk 662)

Schvalovací usnesení přijato v prvém čtení

Ad 6. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou úmluvou k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 10. července 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. srpna 1936, č. 244 Sb. z. a n. (tisk 662)

Zpravodajové posl. Rechcígl a Pozdílek vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve druhém čtení

Ad 7. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou úmluvou k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, č. 14 Sb. z. a n., podepsanou dne 2. dubna 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. července 1936, jež byly uvedeny v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1936, č. 233 Sb. z. a n. (tisk 666)

Schvalovací usnesení přijato v prvém čtení

Ad 7. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou úmluvou k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, č. 14 Sb. z. a n., podepsanou dne 2. dubna 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. července 1936, jež byly uvedeny v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1936, č. 233 Sb. z. a n. (tisk 666)

Zpravodajové posl. Stivín a Slavíček vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve druhém čtení

Ad 8. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se souhlasí s dohodou sjednanou výměnou not ze dne 29. června 1936 a ze dne 7. července 1936, kterou se mění ustanovení přílohy III. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925 (č. 262/1925 Sb. z. a n.) (tisk 681)

Schvalovací usnesení přijato v prvém čtení

Ad 8. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s dohodou sjednanou výměnou not ze dne 29. června 1936 a ze dne 7. července 1936, kterou se mění ustanovení přílohy III. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925 (č. 262/1925 Sb. z. a n.) (tisk 681)

Zpravodajové posl. Rechcígl a Slíva vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve druhém čtení

9. Návrh, aby senátu prodlouženy byly lhůty stanovené §em 43 úst. listiny k projednání usnesení posl. sněmovny k vládním návrhům:

a) zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umisťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189-II);

b) zákona, kterým se doplňuje řád volení v obcích (tisk 474)

Návrh na prodloužení lhůt schválen

10. Zpráva výboru imunitního podle §u 35 jedn. řádu k oznámení posl. Schulcze podle §u 51 jedn. řádu o urážkách posl. Esterházym (tisk 717)

Řeč zpravodaje posl. Pekárka

Návrh výboru imunitního přijat

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu v Mar. Lázních v trest. věci posl. dr. Köllnera (tisk 419)

Řeč zpravodaje posl. dr. Neumana (za posl. Dlouhého)

Návrh výboru imunitního přijat

Změněn pořad

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu v Bečově n. T. v trest. věci posl. Čuříka (tisk 459)

Řeč zpravodaje posl. dr. Neumana (za posl. Bečko)

Návrh výboru imunitního přijat

Projednávání pořadu schůze přerušeno

Sdělení předsednictva:

Zamítnut návrh posl. Švermy podle §u 46, odst. 2 jedn. řádu

Odvolány žádosti imunitní

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Rozdané tisky

Projev předsedův o činnosti posl. sněmovny za rok 1936

Příští schůze bude svolána písemně

Příloha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP