Čtvrtek 15. října 1936

Místopředseda Onderčo (zvoní): Slovo má ďalej pan posl. Gajda. Prosím, aby se ujal slova.

Posl. Gajda: Vážená sněmovno!

Ačkoliv já osobně i národní obec fašistická zásadně stojíme na řádech, uznáváme vysokou hodnotu mravní takového zavedení, musíme hlasovati proti této osnově, poněvadž bychom nemohli dost dobře odpověděti dnes svým voličům, že v době tak vážné, v době, kdy je 800.000 nezaměstnaných lidí, kdy celé statisíce hladovějí, jsme hlasovali pro osnovu zákona, tedy pro nové zařízení, které není potřebné. Vážená sněmovno, my jsme hlasovali pro všechny potřeby státu, pro rozpočet pro armádu a prohlašuji, že budeme hlasovati pro všechno, co je nevyhnutelné nutno pro stát. Dovedli jsme to ospravedlniti před svými voliči, toto však bych nemohl svým voličům ospravedlniti, zvláště v tak těžké době, kdy, nesmíte se mýliti, všeobecná nespokojenost v národě je známa všem, až snad na některé členy slavné sněmovny.

Vážená sněmovno, je zde ještě druhý důvod, proč nemůžeme hlasovat pro zavedení řádů v této formě, jak vládní koalice je navrhla. Nemáme dostatek víry, že skutečně tyto řády budou udělovány spravedlivě podle zásluh a hlavně podle zásluh o stát nebo veřejné dobro. Podle celé formulace této osnovy zákona je viděti, že ho bude možno zneužíti, že řády mohou dostati straníci. Ale proč jsme hlavně proti této osnově zákona, jest, že v odůvodnění zákona přímo je uvedeno, že za řády se bude platiti ve formě tax. V žádném státě není zavedeno, mimo republiku San Marino, že by si řády někdo mohl koupit, všude si je musí zasloužiti buď na poli válečném nebo nějakým mimořádně záslužným výkonem v životě průmyslovém nebo jakémkoliv, hlavně charitativním. Něco jiného jest, kdyby v zákoně bylo řečeno, když někdo ukáže opravdu dobré srdce, když obětuje velkou část majetku na dobročinné účely, když vystaví nemocnici, věnuje event. statisíce na chudé atd., tu by jistě žádný pořádný člověk nic proti tomu neměl, aby mu byl udělen viditelný znak, jímž byl republikou poctěn. Tyto předpoklady však zde nejsou.

A je zde ještě jedna věc, a to, že bychom mohli na svých schůzích anebo ve veřejnosti potkati lidi, kteří by dostali tento řád, lidi, kteří jsou nenáviděni ve veřejnosti pro svoji škodlivou činnost, a tu by nám voliči mohli vyčítati: Vy jste se o to přičinili, že jste hlasovali, aby tito lidé dostali řády.

A konečně, vážená sněmovno, je zde ještě jedna věc. Je otázka, jestliže byla přibližně vzata taxa 80.000 až 100.000 Kč, jež se musí zaplatiti za řád, kdo si to bude moci dovoliti? Zase jen zbohatlík, člověk, který přišel lehko k penězům, nebo korupčník; ti se mají chlubiti odznakem republiky, ti se mají vystavovati voličům, tedy veřejnosti, že jsou poctěni republikou za svoji činnost. Z tohoto důvodu budeme hlasovati proti. (Potlesk poslanců národní obce fašistické.)

Místopředseda Onderčo (zvoní): Ďalším rečníkom je pán poslanec dr Branžovský. Udelujem mu slovo.

Posl. dr Branžovský: Slavná sněmovno!

Fakt, že se o této věci jedná, není dvakrát potěšitelný, ale přece jeden maličký trochu potěšitelný faktíček mohu konstatovat. Když jsem si přečetl důvodovou zprávu, zase jsem konečně jednou četl v parlamentním tisku důvodovou zprávu, která není jen takové "tema con variazioni" nebo spíše "tema senza variazione" - opakování samotného textu zákona do kolečka, což bylo velmi trapně nápadné na př. v důvodové zprávě zákona o devalvaci. Ovšem jsou tu určité výklady, které bych neuznal za správné, na př., že prý tato osnova jest jen pokračováním vývoje, kterému se dostalo výrazu v zákonech č. 61 z r. 1918 a č. 243 z r. 1920. Nevím, ale myslím, že tenkrát jsme měli takový prvotní záchvat něčeho mezi Moskvou a Naučným slovníkem, že jsme raději chtěli odstraniti všechny tituly. Tenkráte se říkalo soudruhu, tovaryši, a zapomínalo se, že staré české přísloví je: Já pán, ty pán! Dnes ovšem už nebude patrně každý stejným pánem, nýbrž někdo bude větším.

Tato osnova zákona není žádným logickým pokračováním, nýbrž je to ústup ze slávy, je to ústup z hyperdemokracie a kapitulace před i životním faktem. (Posl. Špaček: Je to ústup z falše!) Asi tak. V Plzni byla nějaká schůze. Jedna paní, jejíž služka tam byla přítomna, řekla: "No, Máry, že mi říkáte soudružko?" - "Ano, milostpaní!" (Veselost.)

Ono je opravdu potřebí, aby opravdové zásluhy o stát došly zevního doznání. O té opravdovosti zásluh, které mají býti odměňovány, bylo řečeno dosti. P. kol. posl. Ježek řekl velmi pěkné věci o železnicích. Já bych o nich od šéfa presidia včetně až k poslednímu pomocníkovi mohl také něco říci, včetně revisního odboru atd., včetně pensionování, reaktivování atd. To by bylo tématem, o němž by se zde mělo mluviti, a ne dneska, když není co jíst, mluviti o řádech. Pravda je, že je touha po zevním uznání. Ano, lidé po tom touží, nejen každý voják touží po svém řádě, ale, jak známo, také zbohatlý průmyslník toužil příšerně po nějakém Franc Josefovi nebo jak se to jmenovalo. On to zaplatil, ale platil to ve formě nějaké nadace nebo v kabinettkanzlei dal pro určité charitativní účely, dneska ne. Já se k tomu ještě vrátím.

Další zajímavůstka je zde: "aby bylo umožněno státním a jiným veřejným zaměstnancům dosíci čestného titulu". Všechny naše demokratické časopisy, které representují plně ty prázdné lavice zde, nadávaly na hofraty atd., a ejhle, patrně je budeme míti také, a ty staré herr barony, co chodili na bál a ve fraku byli vítáni výborem, budeme mít zase. Je-li to skutečně demokratické, nevím, aspoň nám fašistům říkají, že jsme nedemokratičtí a oni že jsou výlupek a futrál vší demokratičnosti.

Ale je zde něco jiného, a to je krajně povážlivé, je to zásada obsažená v ustanovení o povinnosti platiti taxu za propůjčení řádu nebo udělení čestného odznaku. Taxu! Já platím taxu autodrožkáři, platí se různé taxy. V Anglii tax znamená clo nebo daň. Ale taxu za řád - z toho čiší takový studený cynický fiskalismus, že je to děs.

Kde jsme se ocitli s tím krásným heslem, s tou fialovou párou, která zahalovala všechno, oč se jen otřelo slovo demokracie? Půjdeš zaplatíš si - koupíš si! Nevím, kde jsme se ocitli. Měli jsme "Bílého lva" pro cizince. Mnozí z vás se pamatují na podivný případ, o němž nebylo oficielního komentáře, s oním Holanďanem, který prý ho dostal. Bylo to něco s nějakým radiem atd., bylo to sice ventilováno v tisku, ale nic jsme se o tom nedověděli, byly to podivné pikantní detaily, že bylo něco v nepořádku, ... byl v tom nějaký úřad ... Bylo to naznačeno o případu Czuříkově, o těch pánech, kteří ponesou veliké tituly a řády a budou sedět ve vládních lavicích atd. Co potom z toho všeho u nás bude? Qui vivra, verra. Ale pěkné to nebude.

Platit ve prospěch státní pokladny. Státní pokladna by měla tolik jiných možností. V rozpočtové debatě jsem již řekl: Šlápněte si jen na majitele akcií a cenných papírů a vynese vám to na půl miliardy Kč ročně. Ale zde k veliké ostudě státu budete vybírat veliké peníze za to, že se někdo bude moci ozdobovati tím nebo oním plíškem. Dobře, lidská samolibost je zde ... V Anglii na př. se toho umí využít velmi dobře, když takový zbohatlý pivovarník, který vaří ten svůj "Ale" nebo "Bass", postaví krásný špitál, dostane za to titul baroneta. Proč by ne? Ten člověk - ať už z dobrých nebo samolibých motivů - vykonal něco pro národ, pro lid, pro celek, ale ne pro účetní knihu berního a důchodkového úřadu nebo ministerstva financí.

Že politický klíč hrozí, o tom si jistě nikdo nedělá ilusí. Říkám také předem, že si o řád žádost nepodám; předně bych peněz na to neměl a za druhé to nepovažuji za tak důležité. Že ze zákona kouká mnohé čertovo kopýtko, je zřejmé i z §u 6. Bližší o něm neřeknu, ale myslím, že v dohledné době se toho pánové dožijí a pak to povědí tvůrcům zákona, kteří sedí v ministerstvu vnitra - to je kapitola pro sebe. Za Bachovy éry mělo Rakousko policejní systém a stavu tomu říkali "der glückliche Polizeistaat", šťastný policejní stát, ale my už máme přešťastný policejní stát! Dnes okresní hejtman a četnicky strážmistr si může vyvádět co chce a porušovat zákon. Mně se stal případ, že vysoký policejní úředník přede mnou docela cynicky roztrhl pečeť a obal papíru, který byl podle §u 134 tr. ř. zapečetěn, a řekl: "Já vám třebas o tom napíši protokol." - a fakticky mi jej napsal. Podal jsem dozorčí stížnost - neměl jsem tenkrát imunitu - kde jsem hýřil urážkami úřadu, ale stíhán jsem nebyl; dozorčí stížnost však vyřízena nebyla a leží dodnes, a je to asi 4 až 5 let.

Celá osnova zákona přichází nevčas - a dnes by bylo tolik věcí! Představte si, kolik času bylo věnováno v ústavně-právním výboru, kolik práce v ministerstvu vnitra vypracování tohoto návrhu. Myslím, že by bylo bývalo lépe rozhovořit se trochu v rozpočtovém výboru, z čeho budeme napřesrok krýt následky devalvačního experimentu, který byl nedomyšlený a jehož důsledky se teprve projeví především na inkasu daní a výnosu dávek a poplatků. O tom si, pánové, nedělejte ilusí. Nanejvýš, kde bude zvýšený výnos, to budou dávky z převodu, poněvadž spekulanti začnou hýbat s pozemky na periferii, ale jinak nic.

Bylo by třeba starati se, aby dráhy nehonorovaly výletní dny na manifestace, nýbrž aby se staraly, jak srazit deficitní položku, která je "velmi utěšená". To však není tak povážlivé; to jsou chvilkové, materielní škody, které lze nahraditi. Peníze nejsou hodnotou; hodnota je půda, na které národ žije a pracuje, a práce toho národa. Materiální škody by bylo lze nahraditi. Ale paragraf o taxách je urážkou národa, jeho zneuctěním, a proto plným právem budeme hlasovati "proti". (Potlesk poslanců národního sjednocení.)

Místopředseda Onderčo (zvoní): Ke slovu nieť iného rečníka prihláseného, rozprava je skončená.

Prerušujem prejednávanie tohoto odstavca, ako aj poriadku tejto schôdze.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

obdrželi podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu: na dnešní den posl. Židovský; na dnešní a zítřejší den posl. dr Jilly, Hollube, Knöchel a Jan Sedláček.

Změny ve výborech:

Do výboru ústavně-právního vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. Kundta za posl. dr Eichholze.

Do výboru živn.-obchodního vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. Obrlika za posl. Hollubeho.

Do výboru imunitního vyslal: klub poslanců "Sudetendeutstsche und Karpathendeutsche Partei" posl. dr Roscheho za posl. Fischera; klub poslanců komunistické strany Československa posl. dr Clementise za posl. dr Jar. Dolanského; klub poslanců čsl. strany nár. socialistické posl. dr Kozáka za posl. dr Moudrého.

Do výboru techn.-dopravního vyslal klub poslanců čsl. strany nár. socialistické posl. Fialu za posl. dr Kozáka.

Rozdané tisky

mezi schůzí: Zprávy tisky 641, 643 až 648.

Těsnopisecká zpráva o 60. schůzi posl. sněmovny.

Místopředseda Onderčo sdělil, že předsednictvo se usneslo, by se příští schůze konala v pátek dne 16. října 1936 v 10 hod. dopol. s

pořadem:

1 a 2. Nevyřízené odst. 2 a 1 pořadu 62. schůze.

3. Zpráva výboru imunitního k oznámení posl. dr Wolfa podle §u 51 jedn. řádu o urážce posl. Kopeckým ve schůzi zahraničního výboru dne 17. června 1936 (tisk 647).

4. Zpráva výboru imunitního k oznámení posl. Sidora podle §u 51 jedn. řádu o urážkách posl. Kopeckým v 56. schůzi posl. sněmovny dne 24. června 1936 (tisk 648).

5. Volba členů a náhradníků Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny.

Schůze skončena ve 4 hod. 27 min. odpol.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP