Čtvrtek 8. října 1936

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Ďalším rečníkom je pán posl. inž. Richter. Udeľujem mu slovo. (Výkřiky. - Místopředseda dr Markovič zvoní.)

Prosím o kľud.

Posl. inž. Richter [německy]: Dámy a pánové!

Sudetskoněmecká strana viděla odjakživa v aktivní měnové a finanční politice prostředek státní podpory hospodářství. Toto mínění hájila také odedávna před celou veřejností a i zde ve sněmovně. Tak postavila sudetskoněmecká strana dříve než před rokem zde ve sněmovně a v sociálně-politickém výboru mezi jiným požadavek, aby se československá měna připojila k měnám šterlinkového bloku. Tenkráte se považovalo za správné, aby naše návrhy byly zamítnuty, a tehdy se tvrdilo, že by měnová opatření, jichž žádala sudetskoněmecká strana, musila nutně vésti k inflaci.

Čeho tehdy sudetskoněmecká strana žádala, bylo iniciativní opatření, jež by bylo, protože by bylo Československu přineslo náskok na mezinárodním trhu, znamenalo značný popud zvláště pro naše vývozní hospodářství. Byli jste tenkrát právě tak málo rozhodnuti k iniciativnímu jednání jako dnes, neboť i dnešní druhé znehodnocení československé koruny se provádí jako nutný následný zjev předcházejícího znehodnocení francouzského a švýcarského franku, holandského zlatého a konec konců i znehodnocení italské liry. Dali jste se zde u nás neustále hnáti poměry a nikdy jste neučinili ani v oboru vývozu ani v oboru oživení našeho vnitřního hospodářství obsáhlá a nová opatření.

Dnes Československu nezbývá nic jiného než znehodnotiti korunu, zbývá však přece vyšetřiti, zda i toto znehodnocení není nepatrné a obzvláště zda by musila zůstati v platnosti vázanost československé koruny na zlato. Zdá se, že ani doba není úplně správně volena, neboť můžeme zjistiti, že se zdá, že svět kolem dokola se nově seskupuje. (Předsednictví převzal místopředseda Langr.) Domníváme se, že by snad bylo bývalo dobře, kdyby se bylo nejprve počkalo na nové seskupení, aby pak byla učiněna tím lepší a tím užitečnější opatření. Zůstane-li koruna také nadále vázána na zlato, značí to další trvání ztrnulosti československé měny a to dříve nebo později jistě povede k novému znehodnocení.

Naším míněním jest, že jste měli v r. 1934 a také dnes s vyhlídkou na úspěch následovati příkladu Anglie a k ní připojených měnových zemí a odpoutati československou měnu úplně od zlata. Jestliže jste se přes to rozhodli vázati korunu na přání západních mocností i nadále na zlato a zlatý blok, tedy proto, poněvadž od oněch zemí doufáte získati obchodně-politické výhody a poněvadž zvláště na tom byla učiněna závislou naléhavě nutná zahraniční půjčka. Jest zajímavé, jestliže včera dr Macek mohl říci, že míra znehodnocení československé koruny nebyla výsledkem jedině národohospodářských úvah, nýbrž že do toho docela rozhodně mluvili pánové dr Preiss a Loevenstein, tedy pánové, kteří jistě zastupují zájmy finančního kapitálu, ale jistě méně zájmy mimořádně důležitého vývozního průmyslu. K tomu přistupuje, že znehodnocení italské liry o 41 až 50 % postihuje zvláště náš textilní průmysl, jenž musí s italským textilním průmyslem bojovati o vývozní trhy. Protože tento textilní průmysl jako druhý největší průmysl státu má pro něj rozhodný význam, musíme se vší rozhodností zdůrazňovati a žádati, aby znehodnocení koruny nemohlo nikterak nahraditi před několika dny vládou vyhlášený program na podporu vývozu. V zájmu německého dělnictva žijícího z průmyslu musíme tedy požádati vládu, aby svůj program na podporu vývozu provedla, a vidíme v náhradě obchodních daní aspoň mírný prostředek k oživení tohoto vývozu.

Ovšem předpokladem toho by mělo býti, aby průmysl mohl skutečně počítati s pevnými kalkulacemi, a musilo by se věděti, v jakém rozsahu a kdy nastane vrácení těchto obchodních daní. V dnešní době jsou průmyslové a živnostenské podniky zahrnovány a přetěžovány statistickými a jinými dotazy. takže jest stěží možno míti náležitý zřetel k podrobným požadavkům, ba, v jednotlivých velkých podnicích musí se docela přikročiti k tomu, aby se zřídila vlastní oddělení a přijali dobře placení úředníci, aby se těmto požadavkům vyhovělo.

Vzali jsme v posledních týdnech s uspokojením na vědomí, že na rozhodujících místech tohoto státu byl konečně uznán význam vývozního průmyslu pro celý stát a zvláště pro naše sudetskoněmecké nouzové oblasti. Význam vývozního průmyslu jest dán tím, že ještě v r. 1928 bylo vyvezeno 24% celé československé produkce hotových výrobků. Tím bylo tehdy Československo relativně největší vývozní zemí světa. S 24 % podílem na celé produkci hotových výrobků dostalo se Československo před ostatní průmyslové země, jako Francii, Belgii a Anglii, ba dokonce Německo, jež se považuje za přesycené průmyslem, jest jen s 11% vývozního podílu daleko za Československem.

Tím se také vysvětluje účinek katastrofálního úpadku celého zahraničního obchodu, jenž ještě v r. 1929 vykazoval 40.5 miliardy a předešlého roku již jen 12˙6 miliardy. To způsobilo především příliš silný vzrůst nezaměstnaných. K tomuto zástupu nezaměstnaných náležel náš lid více než z 50%, jak již jest nyní skoro mezinárodně známo. Přes 450.000 německých lidí nemělo minulé zimy ani práce ani chleba, poněvadž vývozní průmysl jest úplně ochromen a dosud bylo přehlíženo a neshledáno za nutné poskytnouti tomuto vývoznímu průmyslu potřebnou pomoc. Vývozní problém stává se tím hlavním problémem státního hospodářství a existence sudetských Němců. Ještě před několika dny se zdálo, že vládou zamýšlená opatření na podporu vývozu by musila ztroskotati na devisovém problému, vystupujícím s hroznou zřetelností. Devisové nařízení ze dne 2. září 1936 omezuje devisové příděly nejen pro textilní průmysl, nýbrž pro všechny průmysly, které odebírají suroviny ze zahraničí, takovou měrou, že by se musilo počítati s omezením skoro dvou třetin dosavadní výroby. Textilní průmysl byl postaven před nutnost, vypověděti v příštích týdnech 20 až 40 % svého osazenstva, protože mu byly přiděleny jen dvě třetiny žádaných devis. Jen v oboru textilního průmyslu se počítá se 530 milionovým schodkem ročně na mzdách, který by vznikl ze zmenšených devisových přídělů. Zatím co jste se před několika málo týdny pohrdavě usmívali nad nuceným devisovým hospodařením Německé říše, jsme dnes zde najednou v postavení, že nemáme již sami žádných devis a jsme nuceni přikročiti ke snížení dovozu a k devisovým omezením. Všechna opatření na podporu vývozu jsou touto devisovou nouzí odsouzena k nezdaru a zní málo přesvědčivě, jestliže pan předseda vlády před tiskem prohlašuje, že se tohoto devisového nedostatku nemusíme obávati, protože můžeme přemoci devisovou tíseň zvýšením vývozu cukru a pšenice a opatřením syntetických surovin. Právě o ohlášeném opatření syntetických surovin dlužno pochybovati se zřetelem na rozrušení československého hospodářství a zvláště se zřetelem na byrokracii nadutou až k neschopnosti. Jestliže jinde může ústřední správa přemoci těžkosti devisové bídy důmyslným jednáním, musili jsme nabýti přesvědčení, že byrokracii v jejím působení v oboru hospodářství dlužno považovati za nepoučitelného, ale mimořádné silného a stěží přemožitelného nepřítele hospodářství.

Pokud jde o devisové těžkosti, jež, jak již řečeno, začaly býti hlavním problémem hospodářství tohoto státu, zdá se, že je aspoň naděje na jejich přemožení. Anglo-francouzská výzva celému světu, aby se přikročilo ke zmírnění a odstranění kontigentního systému a devisové kontroly, byla přijata také Holandskem a Švýcarskem, v jistém směru i Italií a jest bezpodmínečným úkolem československé vlády, aby také ona provedla uvolnění vázaného devisového a povolovacího hospodářství.

K odstranění všech omezení dovozu surovin musí se přikročiti co nejdříve. Podali jsme proto včera v rozpočtovém výboru a také dnes zde ve sněmovně návrh, jehož účelem jest usnésti se na zrušení devisového řádu z 2. září t. r. (Výkřiky komunistických poslanců.) Nyní bude vláda musiti dokázati, zda je schopna v důvěře ve styk se západoevropskými zeměmi, jehož se často dovolává, učiniti kroky, jejichž předpokladem jest změna hospodářského a konec konců i politického smýšlení ostatního světa. Bude je moci učiniti tím spíše, čím větší jest naděje na poskytnutí mezinárodní, domněle francouzské miliardové půjčky v Kč. Nutnost odstraniti celé povolovací řízení prokázal jsem na příkladu textilního průmyslu, jenž při dalším trvání dosavadního povolovacího řízení nedošel by nejen k žádnému zvýšení vývozu, nýbrž daleko spíše k omezení své výroby. Význam právě tohoto průmyslu pro vývoz vychází najevo z toho, že vlnařský průmysl jest odkázán z 52 % své produkce na vývoz. Avšak dosavadní povolovací prakse spojená s nepochopením a přímo s nedbalostí byrokracie se katastrofálně rozmohla i na domácím trhu. Tak musil na př. poslední pondělí býti až na další zastaven provoz továrny na oleje v Schichtových závodech ve Střekově (Výkřiky: Fuj!), protože přes to, že včas požádala o dovozní povolení, nebylo jí uděleno, načež potom 350 dělníků pro tuto neschopnost byrokracie, včas jednati a činiti opatření, bylo propuštěno. Na příslušných místech se odvolávali na to, že toto dovozní povolení chtějí sice uděliti, že jsou však vázáni na dodržování tak zv. "úřední cesty". Poukaz na to, že zásoby surovin jsou úplně vyčerpány a že se musilo přikročiti k zastavení, neučinil na tyto pány žádný dojem, a tak se stalo, že provoz byl skutečně pro úplný nedostatek surovin zastaven. Groteska této skutečnosti jest ještě stupňována a zdůrazněna tím, že tyto suroviny leží v labském přístavu v Povrlech, naloženy do labských lodí, několik kilometrů od továrny, ale že tyto suroviny nemohly býti vyloděny, protože finanční orgány to znemožnily, poněvadž nebylo uděleno povolení. (Výkřiky.)

To jsou zcela neudržitelné poměry, které jasně ukazují, že je úředníkům buď úplně lhostejné úsilí vlády podpořiti hospodářství a vývoz, nebo ukazují, že byrokracie vůbec nezná událostí hospodářského života, ani tehdy nikoliv, když zastává místo ve vysloveně hospodářských ústavech. (Potlesk poslanců strany sudetskoněmecké.) Toto chování ukazuje však i neodpovědnost vůči postiženému dělnictvu, již prostě nelze vůbec překonati, a musíme žádati na ministru financí a na guvernéru Národní banky, aby neusilovali měniti poměry jen dolů a rychleji úřadovati, nýbrž aby také pohnali k odpovědnosti úředníky, kteří svou nedbalostí přivedli 350 lidí o práci a chléb. (Potlesk poslanců strany sudetskoněmecké. - Německé výkřiky: Pánové, odstupte!) Zde se neodstupuje, zde se odmítá odpovědnost, jak jsme včera slyšeli od pana ministra, a zůstává se dále.

Naproti tomu víme, že jsou přednostní průmysly, které nikdy nebojovaly s těžkostmi ani pokud šlo o dovoz surovin, ani pokud šlo o devisové příděly. Víme však též, že tyto průmysly nejsou v sudetskoněm. oblasti, a víme též, že na chodu těchto průmyslů nezávisí sudetskoněmečtí dělníci. Odvoláváme se však na slova odpovědných a rozhodujících státníků, žádáme-li aby především byla učiněna opatření v nouzových oblastech, aby hospodářsky beznadějné poměry byly změněny a odvoláváme se na své právo kontroly veřejné správy, žádali-li jsme včera pana ministra financí, aby sněmovně oznámil, kterým uchazečům o devisové příděly byly devisy v posledních dnech přiděleny a kdy se tito uchazeči o tyto příděly ucházeli. (Souhlas.) Jsme přesvědčeni, že pak vyjdou najevo docela zajímavé podrobnosti a že potom z toho bude jasně vyplývati, že sudetskoněmecký průmysl byl znovu poškozen o milionové částky, které se konec konců musí projeviti jako ztráta podstaty celého sudetskoněmeckého hospodářství.

Zajímavé jsou výroky kol. prof. dr Macha v rozpočtovém výboru, jenž pravil, že Národní banka vyplácí již jednotlivým přednostním průmyslům vývozní prémie, že je béře z fondu, jenž dnes ještě platí za důvěrný a jest nasycován z příjmů, z poplatků a z jiných pramenů. Zrušení povolovacího řízení a nutná centralisace všech se zahraničním obchodem souvisících oborů působnosti v jednom jediném úřadě pro zahraniční obchod jest proto předpokladem pro oživení vývozu.

Je nám zcela jasné, že Československá republika nemůže sama provésti uvolnění vázaného hospodářství. Je nám rovněž jasné, že znehodnocení československé koruny jest jen tenkráte věcí významu světového hospodářství, když se zruší, pokud jen možno, obchodně-politické překážky, které zde jsou, jelikož by znehodnocení československé koruny nikterak nemohlo pomoci mezinárodnímu obchodu. Víme, že proti hospodářskému míru stojí politická napětí a že tato konec konců nemohou býti odstraněna znehodnocením různých měn. Víme také, že znehodnocení měn není s to, aby odstranilo ochranná opatření vlastní měny, neboť země, které byly nuceny k ochranným opatřením pro svou měnu, nemají ani po znehodnocení lépe chráněnou a na pevnější podklad postavenou měnu. Víme také, že problém úvěru není řešen znehodnocením měny a víme, že zvláště země, které dnes spravují zlatý poklad světa, zvláště Anglie, Spojené státy a Francie, mají mimořádnou odpovědnost za nové utváření hospodářsko - politických vztahů. Československá vláda však tento vývoj, který, jak se zdá podle výkladů, nastupuje, nesmí za žádných okolností ohrožovati, nýbrž je povinna podporovati tato opatření. Kdyby však v posledních dnech oznamovaný vývoj svobodného hospodářství nemohl býti pro mezinárodní těžkosti proveden, bude vláda tím více zavázána vědomým podporováním vývozu a povolovacím řízením, jež je přizpůsobeno zvláště potřebám vývozního průmyslu, poskytnouti předpoklad k tomu, aby znehodnocení československé koruny představovalo alespoň počátek nového a lepšího vývoje hospodářského ve státě.

Stejně jako dříve budeme se museti obrátiti k obchodu s těmi státy, které pouze jsou s to, aby ve vzájemném kompensačním obchodu zboží odebíraly a dodávaly. Bezmála tři pětiny vývozu Československé republiky směřují do těchto clearingových zemí. Mezi nimi je Německo s 18 5% československého dovozu a 18.6% československého vývozu v roce 1935 na prvním místě. Teprve ve větším odstupu následují Rakousko, Jugoslavie a Rumunsko a pak dále země jihovýchodní Evropy. Předpokladem pro oživení obchodních styků zvláště s Německem a s ostatními clearingovými zeměmi jest zvýšený dovoz.

Již jednou, v roce 1934, jste propásli popud prvního znehodnocení československé koruny, aniž jste proti tehdy zvýšenému vývozu do Německa postavili zvýšený dovoz z Německa a tím jste tomuto velkému kupci odňali možnost, aby pokračoval v nákupu, nebo aby učiněné nákupy zaplatil. Tehdy by byla bývala příležitost připojiti československé hospodářství ke zvyšující se vnitřní konjunktuře Německé říše. Tehdy se promeškala veliká jedinečná příležitost a připojili jste se k nekontrolované politické bojkotové propagandě, která tehdy byla asi důležitější než uvážení reálně - politických a reálně - hospodářských skutečností. (Německé výkřiky: Vždyť Hitler neplatí!) Proto se musí dovážeti jeho zboží. Zrovna tak jako dnes Československá republika nemůže platiti penězi, zrovna tak nemůže platiti Německo penězi, a jest proto odůvodněný náš požadavek, aby zvýšený vývoz byl umožněn a udržen zvýšeným dovozem. Žádáme proto, aby při příštím zvýšeném vývozu byl tento vývoz podporován a odůvodněn především rozšířenou možností dovozu. Nesmíme zapomínati, že náš největší soused je také naším největším kupcem, a musíme mysleti na to, že zvláště pro textilní průmysl pohraničního území je i dnes stále ještě Německá říše nejlepším kupcem. Museli bychom zamítnouti přijetí zahraniční půjčky z Francie, kdyby poskytnutí této půjčky bylo vázáno na politické podmínky, které by měly za podmínku další odcizení této hospodářské oblasti německému území. Proti Německu, jež jest naším největším sousedem a jež konečně určovalo po staletí hospodářský rozvoj také tohoto území, ustupuje do pozadí význam ostatních clearingových zemí.

Problém zvýšení obchodních styků s clearingovými zeměmi nespočívá tedy v láci našeho vývozu, nýbrž výlučně ve schopnosti našeho trhu přijímati vývozní zboží právě těchto clearingových zemí. Náš trh bude moci přijímati tyto výrobky jen tenkrát, když bude jeho vnitřní kupní síla zvýšena a posilněna. Že to je nutné a dosažitelné nejen aktivním zvelebením vývozu, nýbrž i aktivním zvelebením vnitřního hospodářství, je věcí, o které ještě promluvím.

Rozhodně však musí vláda zajistiti udržení dosavadní kupní síly československé koruny. Neodůvodněné zdražení předmětů spotřeby je pro velkou vrstvu obyvatelstva prostě nesnesitelné. Záruku udržení dosavadní cenové úrovně vidíme však méně v policejních opatřeních, která jsou zde tak oblíbena, nýbrž vidíme možnost dobře udržeti dosavadní cenovou úroveň v uskutečnění celních závěr. Všechny výrobky, které by vynikly zvýšením cen, jsou odkázány na celní ochranu a uskutečnění právě těchto celních závěr umožní bez dalšího udržování dosavadní cenové úrovně.

V tom, že nouzové vládní nařízení, o němž jsem se zmínil a které má zabrániti zdražování, nebylo předloženo zároveň s návrhem na znehodnocení, vidím další zbavení práv a vyloučení zákonodárného sboru. Vidíme dále v ustanoveních tohoto nouzového nařízení další přesunutí moci na správní úřady, jejichž rozsah uvážení byl velice rozšířen. Ohrazujeme se především proti tomu, aby se dozíralo na tvoření cen v pohraničním území snad pouze podle pražských hledisek. Žádáme, aby komisím pro dozor nad cenami, zřízeným u okresních úřadů, byla dána obsáhlá plná moc, která jim umožní, aby učinily nutná opatření na základě zvláštních místních poměrů. Že musí dnes dělník vydávati přes 60% své mzdy za potraviny a přes 80% na předměty spotřeby, ukazuje, že dělník musí býti rozhodně chráněn. Právě tak potřebují ochrany zaměstnanci, kteří sice museli v posledních 5 letech prožíti četná platová snížení, kteří však od té doby přes zvýšenou životní úroveň nemohli dosáhnouti zhodnocení svých příjmů. Bylo by nespravedlivé, kdybychom právě my neupozornili na drobné živnostníky, kteří zde jsou bez jakékoliv sociální ochrany a doposud byli státem považováni pouze za daňový citron. I pro ně se má konečně zavésti pojištění pro případ invalidity a stáří a právě tak se má pro ně zavésti podpora pro případ, že budou bez výdělku a bez důchodu.

Ochrana střadatele však vyžaduje, aby se udržela cenová úroveň a hodnota dosavadní československé koruny. Vzpomněl-li včera zpravodaj rozpočtového výboru, že zde nelze stále ještě dosáhnouti dlouhodobých úvěrů, pak je to politování hodná skutečnost, která se projevuje v nedostatečném provádění investicí nejen všech správních sborů, nýbrž i jiných. Tvoření nových ušetřených hodnot se musí rozhodně podporovati. Nemůže se však očekávati nové tvoření ušetřených hodnot, jsou-li drobní střadatelé přesvědčeni, že se s jejich vklady provádí darebáctví. Musíme proto také s tohoto místa znovu žádati sanaci Ústřední banky německých spořitelen. Je zajisté správné, poukážeme-li na zisk Národní banky v částce 500 milionů korun, který jí vzroste ze znehodnocení dosavadní Kč, a žádáme-li, aby se poskytla pomoc obětem deflace z inflačního zisku a aby sanace Ústřední banky byla umožněna z inflačního zisku Národní banky. (Potlesk poslanců sudetsko-německé strany.) To odůvodněné zdražování však, které bylo způsobeno všeobecným zvýšením cen surovin na světovém trhu a které následkem znehodnocení, následkem odběru surovin z cizích zemí je nevyhnutelné, musí býti vyrovnáno spravedlivou mzdovou politikou. Znehodnocení se nesmí státi soukromým obchodem jednotlivých podnikatelů, nýbrž musí především sloužiti k tomu, aby přivodilo hromadné zvýšení výroby a tím snížení počtu nezaměstnaných. Tam, kde se obchody daly provésti podle dosavadních cen, jsou předpoklady ke splnění spravedlivých mzdových požadavků. Je nesporné, že právě průmyslová odvětví, která jsou se svým odběrem surovin odkázána na cizinu, nebudou moci, pro zdražení těchto surovin, provésti bez pomoci nutné vyrovnání mezd. Musíme proto také v tomto smyslu žádati od vlády podporu vývozu a musíme znovu poukázati, že oznámené vrácení obchodních daní nesmí nikterak zůstati na papíře, nýbrž že má také působiti pro náš průmysl jako prakticky chápatelné opatření.

Proti těmto stojí však ta privilegovaná průmyslová odvětví z vnitra státního území, která dostávají zakázky, jmenovitě státní zakázky za každou cenu, která by byla schopna platiti pro zvýšenou činnost nejen zvýšené dividendy svým akcionářům, nýbrž také svým dělníkům spravedlivou zvýšenou mzdu. Sudetskoněmecký vývozní průmysl nebude toho bez dalšího schopen, nebude-li státní vývozní pomocí přiveden do postavení, aby zvýšil výkonnost a aby z vývozu vytvořil aspoň poněkud lukrativní obchod.

Poznamenal jsem již, že se světově-hospodářský účinek znehodnocení různých měn jistě nedostaví, neprovedou-li příslušné země uvolnění dosavadních opatření omezujících hospodářství, vzpomněl jsem také, že se musí minouti účinkem působení na československé hospodářství, nemůže-li se proti zvýšení vývozu postaviti zvýšená odběrní schopnost trhu pro dovoz. Odběrní schopnost trhu pro cizí zboží jest funkcí zvýšené kupní síly právě tohoto vnitrozemského trhu. Vláda bude proto nucena míti v patrnosti nejen podporu vývozu, nýbrž se bude muset konečně rozhodnouti chopiti se opatření pro oživení vnitřního trhu. Nevidíme v investičním programu, jejž ohlásil pan předseda vlády, ani původní, ani dostačující prostředek k tomu, aby se dosáhlo tohoto oživení vnitřního trhu. Oznámené investice, které se drží veskrze rozpočtových prostředků, nestačí za žádných okolností, aby vytvořily zvýšenou kupní sílu. I v minulých letech se ohlašovalo, že stát uvolnil a investoval mnoho peněz na investiční účely. Dřívější předseda vlády prohlásil zde ve sněmovně, že prý je 5 miliard Kč k disposici, a když prohlásil pan předseda vlády před několika týdny, že míní investovati 15 miliard, musíme upozorniti, že tento investiční program nové vlády se vztahuje na 3 léta, že tedy ohromný obnos 15 miliard, dělený třemi dává vždy zase jen 5 miliard na rok, z čeho je patrno, že se ani nový investiční program nové vlády neodlišuje od starých. Z toho můžeme vyvoditi, že investiční programy, které se provádějí v rámci rozpočtu, nejsou způsobilé, aby zvýšily kupní sílu, že však jde jenom o vytvoření dodatečné kupní síly, chce-li se pozvednouti odběrní schopnost vnitřního trhu.

Také s tohoto místa a v různých výborech jsme opět ukazovali cestu, a můžeme dnes s radostí zjistiti, že již nejsme v této sněmovně samotni. Vidíme v rozšíření státního úvěru prostředek k předchozímu financování státního opatření práce. Čerpáním státního úvěru se oživí produkční strana hospodářství a na této straně ve zvýšené míře zaměstnanými lidmi se konečně docílí také oživení spotřebitelské a výrobní stránky hospodářství, takže konečně bude dosaženo zvýšení mzdového příjmu a tím také zvýšení kupní síly. (Posl. Appelt [německy]: Jak se stavíte vy ke mzdám?) Zdá se, že jste spal, právě před tím jsem to vysvětloval. - Vidíme také v prodeji směnek na opatření práce prostředek k předchozímu financování těchto dělníků a nepochybujeme, že by takto uzavřený nezaložený dluh mohl býti konsolidován v poměrně krátké době nově vzniklým ušetřeným jměním. Poukazovali jsme již před rokem s tohoto místa důrazně na nutnost změniti dosavadní finanční politiku a žádali jsme především, aby Národní banka vystoupila ze své dosavadní reservy. Náš kamarád dr Rosche zjistil včera v rozpočtovém výboru, že Národní banka nebyla v tomto státě založena k svému vlastnímu účelu, nýbrž že musí býti konečně také prostředkem k státnímu zvelebování hospodářství. Bylo-li nám před rokem vytýkáno, že by námi hlásaný program zvelebení vnitřního hospodářství musel také vésti k inflaci, pak se můžeme dovolávati nejen nesporného úspěchu těchto opatření, jež propagujeme, v sousedním zahraničí, nýbrž i toho, že konečně také ministr československé vlády přišel k poznání, že se klíč ke zlepšení hospodářského stavu má spatřovati ve změně dosavadní finanční politiky.

Obáváme se podle svých zkušeností, že tyto poznatky přece nebudou proměněny v činy, což by znamenalo, že dnešní znehodnocení československé koruny, které se zde má odhlasovati, není nikterak počátkem nového plánovitého utváření hospodářství, nýbrž že je další episodou dosavadní bezplánovité hospodářské politiky vlády. (Potlesk poslanců sudetsko-německé strany.) Proto se nebude moci nikdo diviti, že neprojevujeme vládě důvěru, která by našla výraz v souhlase s touto osnovou zákona. Nemáme této důvěry, protože se vláda doposud vážně nechopila ani na hospodářském ani na politickém poli toho, aby řešila sudetsko-německou otázku, na tom nemění ničeho ani to, že směrodatní a odpovědní státníci mluvili o tomto problému v příznivém smyslu. Zůstalo doposud jenom při řečech a sudetští Němci vidí jako jediný účinek státní mocenské vůle předimensovaný policejní a četnický aparát, jenž sice potlačuje nejprimitivnější a v ústavní listině zaručené svobody sudetských Němců, jenž však není schopen dáti státnímu občanu pocit, že se zde snad zamýšlí osnovou zákona, zde předloženou, zlepšiti hospodářské poměry, zvláště sudetsko-německého lidu, jejž zastupujeme. (Potlesk poslanců sudetskoněmecké strany.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP