Středa 27. května 1936

Místopředseda Košek (zvoní): Dalším přihlášeným řečníkem je p. posl. de Witte. Dávám mu slovo.

Posl. de Witte (německy): Slavná sněmovno!

Mám přesně vymeziti stanovisko klubu německých soc. demokratických poslanců k osnově zákona právě projednávaného.

Naše stanovisko k předloženému zmocnění uzavříti půjčku jest dáno samo sebou naším teprve nedávno projeveným stanoviskem k zákonu o obraně státu. Hodlá-li stát vybudovati svou obranu, jest toho přirozený důsledek, že se mu k tomu musí poskytnouti nutné hmotné a technické prostředky. Vítáme, že projev pana ministra financí znovu zdůraznil, že si naše státní politika rozhodně přeje míru. Tak můžeme v projednávané osnově viděti další článek důsledné politiky k zajištění míru, ke které se přiznáváme. Víme, že se mír dá dnes udržeti jen nepřemožitelnou silou a mocí států k míru ochotných. Naše republika slouží tedy ochranou své bezpečnosti i všeobecné bezpečnosti světa, ohroženého tisícerými nebezpečími.

Zdůrazňujeme však i vývody pana ministra financí o hospodářském a především o sociálně politickém významu půjčky. Třebas za nynějších poměrů jest technická výzbroj jako prostředek obrany v popředí, přece se musí naléhavě zdůrazniti, že se obrana státu nemůže opírati jedině o ni, nýbrž že jest k tomu nezbytným předpokladem vůle a schopnost obyvatelstva k obraně. Opatření práce, které jsme stále zdůrazňovali jako ústřední otázku naší politiky, soustavný boj proti nezaměstnanosti k povznesení fysického a mravního stavu širokých vrstev obyvatelstva, na jejichž síle spočívá síla státu, jest proto jedním z nejvýznamnějších úkolů i v zájmu obrany státu. Nejde tedy o pouhý vedlejší účinek půjčky, jde o jádro otázky, vyslovujeme-li naději, že se užití půjčky podle plánu včlení do všeobecné otázky, jak opatřiti práci. Právě v průmyslových pohraničních územích státu, v krajinách převážně s německým obyvatelstvem, které jsou nejkrutěji postiženy úpadkem kapitalistického hospodářství, zhroucením vývozu, jsou již po léta statisíce lidí mimo provoz. Poněvadž soukromé hospodářství selhalo, vidí tito lidé, že den ze dne více mizí jejich naděje, že budou zase zařaděni do výroby. Pro postupující racionalisaci nemohou ani od lepší konjunktury očekávati, že se podstatně zlepší jejich osud. Zde pomoci, zde vytvořiti existenční možnosti, jež vytvořiti není upadající kapitalismus již schopen, jest tedy nejen pouhým sociálním závazkem státu. Jest ti úkol, na němž má největší zájem sám ostát. Stát nesmí ve vlastním zájmu dopustiti, aby masy pracujícího lidu v našich nouzových oblastech propadly zoufalství, kterého nepřátelé státu a demokracie nejhanebněji využívají a jež hrozí, že se stane nebezpečím pro stát. Nejen v zájmu mas trpících nouzí, jejichž jménem zde mluvíme, nýbrž s hlediska prozíravé státní politiky, vědomé své odpovědnosti, žádáme tedy, aby se výnosu půjčky podle velkorysého plánu použilo k tomu, aby se nezaměstnanost potírala tam, kde je nejtíživější, kde jest nejen ve svých fysických, nýbrž i ve svých duševních a mravních účincích nejosudnější. Stane-li se to, splní tato půjčka své poslání v nejvyšším a nejšlechetnějším smyslu jako půjčka na obranu státu. Poskytne státu nejen technickou výzbroj, jejíž nutnost neomezeně uznáváme, nýbrž propůjčí mu i nové mravní síly, které podle ideálů našeho státu a našeho nynějšího presidenta státu jsou pravé základy státu. Poslouží nejen jeho obraně navenek, nýbrž stejně zvýšenou měrou i jeho vnitřnímu upevnění.

Očekávajíce s důvěrou, že půjčka na obranu státu bude postavena do služeb tohoto vznešeného úkolu, souhlasíme s osnovou. (Potlesk.)

Místopředseda Košek (zvoní): Dávám slovo dalšímu řečníku, jímž je pan posl. Chloupek.

Posl. Chloupek: Slavná sněmovno!

Předložená osnova zákona o půjčce na obranu státu je přirozeným a nutným doplňkem zákona na obranu státu. Bez tohoto zákona o půjčce státu, o poskytnutí peněz, zůstal by zákon na obranu republiky z největší části pouhou mrtvou literou. Třeba zdůrazniti, že tato osnova zákona má proto spolu se zákonem na obranu státu tu největší důležitost, neboť má za hlavní účel opatřiti naší republice do zásoby především bezpečnost, neboť opatřiti do zásoby bezpečnost je nejenom možné, nýbrž i nanejvýš nutné. Nemůžeme totiž očekávati, že nám kterýkoli nepřítel, který by chtěl republiku napadnouti, pošle rekomandovaný dopis, aby nám naznačil, že dne toho a toho, za rok, za dva na nás přijde. Proto musíme učiniti všechna opatření rázu hospodářského a především finančního, abychom byli připraveni.

Zdůrazňuji především jménem republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, že tuto osnovu považujeme za přední povinnost a především také za zkoušku odolnosti naší demokracie, neboť zde se pozná, jak národ a jak všechno obyvatelstvo tohoto státu má bez rozdílu stran, národností a náboženského přesvědčení zájem na obraně a jak dalece bude plniti k demokracii své povinnosti. Zde se také nejlépe uvidí, jak je náš lid vyspělý ve státnosti, kterou musíme stavěti vždy nejvýše, mnohdy i nad užší zájmy vlastního státního národa. Nade vše musíme stavěti zájem státu, a ten nám zde tato osnova spolu s odhlasovaným již zákonem na obranu státu plně předpisuje.

Ti, kdož se dovolávají demokratických práv v této republice a budou se jich dovolávati, třeba nestojí na půdě této republiky a třebas sami nejsou vyznavači demokratických řádů, musí uznati, když se chtějí demokratických řádů a naší demokracie dovolávat, že jsou především povinni přinášeti oběti. Jen ti obyvatelé tohoto státu, kteří budou také státu přinášet oběti, mají právo dovolávati se demokratických práv, nikoliv však nechat někomu povinnosti a sami se dovolávat práv, ač jinak demokratický systém v našem státě neuznávají nebo uznávat nechtějí.

Osnova má význam hospodářský, zejména pokud jde o opatřování práce. Tato osnova zákona bude s to, bude-li jí dobře použito, opatřiti práci velkým desetitisícům lidí nezaměstnaných nebo polozaměstnaných. Z tohoto důvodu musíme ji také vítat, z důvodu hospodářského oživení, z důvodu sociálního, že se poskytne práce řadě nových dělníků a zaměstnanců, čímž budeme plniti také zajisté největší úkol sociální. Jde zde také a především o význam mravní, abychom národ obrodili, neboť je toho v dnešní době nanejvýš třeba. Musíme obrátiti - všechny politické strany a zejména státotvorné strany - zřetel k povinnostem, abychom dovedli přijíti mezi lid a ukládat mu povinnosti, i když to není populární, poněvadž, pánové, na tom poznáme nejlépe sílu národa a tím nejlépe obrodíme národ daleko více než ti, kteří chtějí jej obroditi diktaturami nebo podobnými recepty, poněvadž výchova národa se nedá nadiktovat, národ se musí vychovávat, a tuto výchovu potřebujeme mu vštěpovat.

Dále musíme, slavná sněmovno, zdůrazňovat, že naše státnost musí býti bezvýhradná, jak už jsem řekl, v ohledu demokratickém musí především každý konati povinnosti a opak se dovolávati práva. Kdo by se domníval, že poškozováním státu by snad prospíval sobě nebo své straně, tendencí někdy protistátní, nebo dokonce svému národu, když není národem státním, byl by na omylu. Veškeré obyvatelstvo tohoto státu je tak úzce spiato s jeho zájmy, že nemůže beztrestně a bez zlých hospodářských i jiných pro sebe následků tajně či zřejmě tento stát poškozovati.

Přijali jsme zákon na obranu státu a nyní projednáváme osnovu zákona o půjčce na obranu státu. Tendencí proti komukoliv my nemáme a nesmíme mít ani v budoucnosti, i kdybychom byli v sebe větším pokušení v tomto směru. Nesmíme mít tendencí stranickopolitických, nýbrž musíme se v zájmu státu stavěti ve výchově ke státnosti vždy jen na stanovisko kladné, na stanovisko zájmu státu bez ohledu na vnitřní politické poměry toho kterého státu, který by nás vojensky či hospodářsky ohrožoval. Že je nám, politickým stranám, třeba především také státotvornosti, jsem už řekl. Musíme se stranicky, národně, nábožensky a společensky snášet a vzájemně se snažit si porozumět. Myslím, že doba je vážnější, než se snad domníváme. O tom svědčí také osnovy zákonů, které jsou nám předkládány.

Co můžeme, ba musíme očekávat o ostatních stran, které se samy nepovažují za strany státotvorné, máme-li k jejich existenci v době pro obranu státu tak důležité klidně přihlížeti? Problém je jistě těžký a ožehavý, ale nesmíme se jeho řešení vyhýbati, nesmíme strkati hlavu do písku, nesmíme býti neupřímní a nesmíme býti polovičatí, jinak bychom se nemohli uhájiti. Když je třeba jednati, musíme jednati a přinášeti oběti.

Musí záležeti na tom, jakým způsobem bude půjčky užíváno. Především nesmí býti půjčky zneužíváno k neúměrným ziskům nebo dokonce ke spekulaci hospodářské, jak tomu při takových příležitostech příliš často bývá. Musí býti mezi lidem všeobecná důvěra ve státní správu; a ta také dosud je. Není pravdou, co zde bylo zdůrazňováno, že by jí nebylo. Musíme se starati, aby mezi vším obyvatelstvem se rozhostila nálada a názor, že je třeba opovrhovati všemi těmi, kteří by chtěli vytěžiti z tísně státu. Musí býti za bezectný a nejnižší skutek vůči státu považována hospodářská spekulace, t. j. hospodářské spekulativní vydělávání na válce a na přípravách k obraně státu, stejně jako stranicko-politické vydělávání na obraně státu.

Zadávání prací na obranu státu musí se díti naprosto nestranně a objektivně se zřením na zájmy státní, musí býti znemožněn pokus o jakoukoliv korupci opři zadávání. Lidé, kteří mají na státní zadávky vliv, musejí býti postaveni nejen pod plnou kontrolu celé naší veřejnosti v ohledu majetkovém i se svými osobními - vztahy k určitým osobám, i s ohledem na ně, nýbrž musí býti postaráno především také o řádnou kontrolu celých zadávek a hlavně pak o řádnou kontrolu jakosti a množství dodaného zboží. Musí býti provedena z důvodů zásadních celková reorganisace zadávání prací s ohledem na celý systém a zvláště také s ohledem na osoby. Zadávání prací nesmí se státi výsadou několika málo osob, stejně tak jako nemůže ose zadávání prací státi příležitostí k šíření pomluv, paniky a dokonce prozrazování vojenského tajemství, čehož jsme byli svědky před krátkou dobou při zadání jedné velké vojenské dodávky. Osoby, zadávající veřejné dodávky na obranu státu, jakož i osoby pověřené kontrolou těchto dodávek, musejí býti co nejpečlivěji vybrány zvláště s hlediska neporušenosti charakteru, musejí býti zjištěny jejich majetkové poměry a majetkové poměry rodinných příslušníků, aby nemohlo býti poukazováno na zbohatnutí těchto osob a tím rozvrácena morálka obyvatelstva, které přináší a bude rádo přinášeti oběti, zvláště když bude věděti, že s nimi druzí nekupčí a je neuvádějí v niveč. (Předsednictví se ujal předseda Malypetr.)

Poměrům personálním v příslušných úřadech musí býti věnována dvojnásobná péče a těm, kteří mají vliv na zadávky, musí býti na straně jedné, pokud se týká jejich platů, vyhověno v míře nejpřípustnější, ale musí býti u nich na druhé straně zamezena jakákoliv možnost úplatků a stranickosti. Stanovení pojmu státní nespolehlivosti je problém svrchovaně obtížný, ale musí býti stanoveno jeho přesné a jasné vymezení pro příslušné úřední činitele, má-li míti zákon na obranu republiky a tím také půjčka na obranu státu svůj význam.

Nesmí býti zneužíváno tohoto ustanovení vůči nikomu z důvodů národních, náboženských či stranicko-politických, musíme rozlišovati mezi svůdci a svedenými a nesmíme pro zájmy určitých osob neb určité strany či určitých stran činiti křivdu druhým. Křivda nás bolela nejvíce, když na nás byla za staré monarchie, ať v Rakousku či v Uhrách, páchána, křivdy se proto nedopouštějme. Naproti tomu nesmíme nechati beztrestnou křivdu vůči našemu státnímu národu a zvláště nesmíme za žádných okolností strpěti poškozování zájmů státu, zvláště s ohledem na jeho obranu, od kteréhokoliv občana tohoto státu bez rozdílu národnosti, strany či náboženství. Kdybychom křivdu vůči národu československému nebo poškozování zájmů státních zvláště s ohledem na obranu státu beztrestně snášeli, byli bychom sami největšími škůdci vlastního svého státu. To by bylo také nemužné, s ohledem na velikou historickou minulost našeho národa nedůstojné a na konec sebevražedné. To úzce souvisí s obranou státu a tím také s osnovou, jakou je půjčka na jeho obranu.

S půjčkou na obranu státu musí být rozumně šetřeno, totiž hospodárně nakládáno, a nesmí býti bezúčelně, bezhlavě, bezplánovitě vydáváno. Všichni se musíme přičinovat, aby kde nápravy je a bude třeba i v budoucnosti, k této nápravě bylo pracováno všemi, bez dělání umělých afér, skandalisování, které nemívá mnohdy vlastně jiného účelu, nežli poškozování státu, třebaže se při tom kryje na venek zájmy státu a národa. V této věci, v obraně státu, pro kterýž účel je sněmovně dnešní osnova o půjčce na obranu státu předkládána, musí se spojit všichni lidé dobré vůle, především všichni lidé čistých charakterů a čistých rukou, aby zamezili všemu, co by mohlo v očích národa a všech obyvatel této republiky poškoditi dobrou pověst našeho státu a ohroziti jeho existenci.

Strana republikánská i zemědělský lid, strana, která od převratu věnovala své nejlepší muže z nejlepších právě pro věc brannosti a obrany státu, počínajíc velkým naším Švehlou, který měl o obranu státu vždy největší starost, pokračujíc dlouholetým ministrem nár. obrany a předsedou vlády Udržalem, bývalým ministrem nár. obrany dr Viškovským, Bradáčem a nynějším ministrem Machníkem, strana, která i v dobách zlých, kdy se zdála armáda většině obyvatel neúčelnou a zbytečnou, starala a postarala se o to, abychom dnes měli zdravé základy účelné armády, kterou nyní můžeme jen zdravě dobudovat a prostřednictvím jejím učiniti všechno, aby se nikdo neodvážil nás napadnout, a kdyby nás napadl, aby na naší pevné obraně ztroskotal, bude samozřejmě pro osnovu zákona nejen hlasovati, nýbrž také se starati, aby všichni příslušníci republikánské strany své povinnosti v upisování půjčky na obranu státu i ostatním povinnostem vůči brannosti státu učinili jako vždy do nejkrajnějších mezí svých možností zadost. Končím. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Dalším přihlášeným řečníkem je p. posl. R. Böhm. Dávám mu slovo.

Posl. R. Böhm (německy): Slavná sněmovno!

Na příkaz Svazu zemědělců mám prohlásiti (čte):

Svaz zemědělců projevil již zřetelně své stanovisko k obraně státu při rozpravě o zákonu o obraně státu. Jako německá strana, která se staví kladně ke státu, doplňujeme své prohlášení o státní obraně a vyslovujeme se pro půjčku na obranu státu, jejímž účelem jest sehnati peníze na provedení zákona na obranu státu, pokud jest jich potřebí k zajištění hranic. I když věříme, že se nenajde v Evropě odpovědný státník, který by chtěl válkou zaviniti konec evropské civilisace, přece nás dějiny učí, že vždy jest nejdříve ohrožen stát, jehož obranná opatření jsou nejslabší. Uznáváme-li právo státu, aby připravil svou obranu, musíme mu k tomu poskytnouti i prostředky vnitřní půjčkou.

V souvislosti s upřímným prohlášením, že budeme hlasovati pro půjčku na obranu státu, musíme velmi důrazně ukázati i na to, že hranice našeho státu nechrání před útokem jen pevnosti, moderní děla a vzdušná loďstva. Předpokladem pro silnou obranu hranic jest i spokojené obyvatelstvo, hlavně v pohraničních oblastech. Pohraniční obyvatelstvo, jehož kulturní a hospodářské důležité potřeby jsou uspokojeny, které pracuje a dostává mzdu, jest ocelovou hradbou proti všem nepřátelům státu. Ale z toho vzniká i pro vládu závazek, aby zadávajíc práce z výnosu půjčky na obranu státu přihlížela i k ochromenému sudetskoněmeckému hospodářství.

Prohlašujíce toto, přiznáváme se však otevřeně i k míru. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Dalším přihlášeným řečníkem je p. posl. inž. Richter. Dávám mu slovo.

Posl. inž. W. Richter (německy): Dámy a pánové!

Budou zde jistě ve sněmovně vlastenci, kteří odmítají mluviti o hospodářských otázkách, je-li zde na pořadu schůze půjčka na obranu státu. My kteří přicházíme z vyslovených nouzových oblastí, musíme použíti každé příležitosti, abychom opět a opět poukázali odpovědným mužům tohoto státu na to, že hospodářská bída v krajových oblastech se stala prostě nesnesitelnou, a musíme použíti každé příležitosti, abychom upozornili úřady, že se hospodářská bída těchto sudetskoněmeckých okrajových oblastí musí nějak zmírniti.

Předložili-li jste dnes ve sněmovně návrh půjčky na obranu státu, vidíme v tomto návrhu prostředek ke zmírnění nesnesitelných hospodářských poměrů v naší sudetoněmecké oblasti. Připomínáme vám dobu, kdy jsme skoro před rokem vešli do této sněmovny a náš kamarád Sandner zde před vámi rozvinul velkou mapu republiky, na které byla zanesena nezaměstnanost podle své hustoty v odstínech. Tu jste mohli velmi lehce poznati, že právě v sudetoněmecké oblasti byla největší nezaměstnanost v celém státě. Promluvili jsme se vší důrazností tehdy o otázce opatření práce a byli jsme to my, kteří žádali od odpovědných činitelů státu rozhodná opatření ke zmírnění nezaměstnanosti. Když jste tehdy při poradách soc. politického podvýboru neshledali za vhodné vypsati veřejnou půjčku, když jste jinak nevzali dosud zřetele k našim návrhům na opatření práce, vzali jste na sebe plnou odpovědnost starati se o to, aby nyní, kdy se poměry staly nesnesitelnými, konečně se stala opatření, aby tyto poměry byly zlepšeny. Vidíme, jak jsem již pravil, v půjčce na obranu státu cestu ke zmírnění nesnesitelných hospodářských poměrů. Vidíme proto, že také můžeme hlasovati pro půjčkový zákon, ovšem musíme při tom přiznati, že tím dáváme vládě blankosměnku na dlouohou lhůtu, neboť naše důvěra k dosavadní praksi při opatřování a zadávání prací jest co nejvíce omezena.

Nechtěl bych vás dnes zdržovati jednotlivými podrobnostmi. Všichni víte, že jsme tehdy při projednávání rozpočtu podrobně prokázali, v jaké míře se přihlíží k sudetským Němcům. Připomínám, že jen v resortu pro veřejné práce bylo z 396 zadaných dodávek a prací zadáno 338 českým podnikatelům, a to v oblasti s více než 50% německou většinou, tedy v samé německé sídelní oblasti.

Nechceme také mlčeti o tom, že jsou v osnově zákona jistá ustanovení, která nemůžeme vzíti bez výhrad na vědomí. Tak postrádáme údaj lohůty o délce doby vyložení. Vidíme, že se dává v osnově zákona vládě možnost přijímati na neomezenou dobu neomezeně peníze. Vidíme však také na druhé straně ustanovení, která mají tvořiti popud k upisování půjčky, okolnosti, které jsou schopny posíliti v nejširší míře daňovou korupci. Musíme míti za to, že v tomto státě, kde ose tolik mluví o vlastenectví a obětavosti pro stát, by nebylo nutné dávati do osnovy takováto přitažlivá ustanovení, jak se stalo. Stejně postrádáme v osnově kontrolních ustanovení, která umožňují dostati vysvětlení, jak se použilo peněz.

Když jsme se přes to rozhodli hlasovati pro osnovu zákona, činíme to jen v tom přesvědčení, že musíte konečně splniti svou povinnost, že vaše sliby, které jste nám tak často dali, konečně splníte a že sudetoněmecká oblast nebude považována za oblast druhého řádu, že nebude považován sudetoněmecký státní občan za státního občana druhé třídy. Vidíme v půjčce možnost opatřiti práci v naší oblasti a máme proto od nynějška za to, že budou všechna naše přání v tomto směru splněna. Jest vám jistě jasno, že pro lidi, kteří používají a užívají všech práv a výhod státu a státní správy, jest lehké se přiznati jako loyální a státu věrní. Daleko více uznání zaslouží však ti lidé, kteří dosud vyřazeni z opatřování práce, utlačováni jako němečtí občané tohoto státu přece se nevzdali naděje, že se jejich osud zlepší. Ne ti, kteří hledí na stát jako na obročí a dojnou krávu a s ním podle toho jednají, jsou vlastenci, nýbrž ti lidé, kteří v důvěře ve spravedlnost a oprávněnost svých požadavků trvají na tom, aby se povinnosti, které se vůči nim převzaly, konečně také splnily. (Potlesk poslanců sudetskoněmecké strany.)

Předseda (zvoní): Dalším přihlášeným řečníkem je pan posl. Ivák. Dávám mu slovo.

Posl. Ivák: Slávna snemovňa!

Menom klubu poslancov Národnej obce fašistickej dovoľujem si predniesť prehlásenie za našu stranu. Budeme hlasovať za návrh zákona o pôžičke pre obranou štátu. Budeme hlasovať pre tento zákon, ktorý síce prichádza veľmi oneskorene, ale prichádza preca. Budeme hlasovať, hoci vieme, že peniazmi získanými i minulými pôžičkami a peniazmi občianstva vôbec nebolo vždy hospodárené správne a účelne. Budeme hlasoovať pre tento zákon, poneváč ho pokladáme za nutnú nezbytnosť na uskutočnenie obrany štátu, ktorý všetci jednako milujeme. (Potlesk poslanců nár. obce fašistické.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP