Středa 29. dubna 1936

"§ 34.

Opatření v pohraničním území.

V pohraničním území, jakož i v jiných oblastech nečeských národů jest uskutečnit úplnou rovnoprávnost nečeského obyvatelstva jak v ohledu sociálním a hospodářském, tak v oblasti politických práv, školství, jazykové a kulturní a pod. K tomu cíli nutno zejména rozšiřovat pracovní možnosti a zvýšit podpory nezaměstnaných; ve státních a veřejných službách zaměstnávat dělníky, zřízence a úředníky příslušného národa dle národnostního klíče; přidělit rolníkům půdu na účet bývalých šlechtických a jiných držitelů půdy, jakož i státu; zmírnit rolníkům a živnostníkům daně a vybavit je z dluhů; umožnit, aby se každý občan mohl dohovořit u úřadů a ve veřejném životě mateřským jazykem."

10. § 60 znějž:

"(1) V podnicích, důležitých pro obranu země, jakož i v těch oborech práce, kterých je nevyhnutelně třeba, aby byly zamezeny poruchy pravidelného chodu života v zemi, jsou zaměstnavatelé povinni v poměru k dělníkům a zaměstnancům učiniti všechna opatření, aby tito mohli svou práci nerušeně a v klidu vykonávati; zejména jsou zaměstnavatelé povinni platit řádné mzdy podle pohybu cen životních potřeb, dodržovat kolektivní smlouvy, pečovat o řádné zásobování dělníků a zaměstnanců, šetřit práva závodních výborů, odborových organisací a důvěrníků, zachovávat všechny předpisy o pracovní době, ochraně práce, práci žen a mladistvých, o sociálním pojištění, jakož i všechna ostatní ustanovení sociálního zákonodárství.

(2) Poruší-li zaměstnavatel tuto povinnost, bude trestán jako škůdce obrany země."

11. § 65 budiž škrtnut.

12. § 66 budiž doplněn novými odst. 4 a 5:

"(4) Právní postavení osob, povolaných k osobním úkonům řídí se pravidelnými předpisy a zásadami řádného zaměstnaneckého poměru, zejména pokud jde o řádné mzdy, kolektivní smlouvy, pracovní dobu, nemocenské, invalidní a starobní, po příp. pensijní a úrazové pojištění, ochranu práce, práva závodních výborů, důvěrníků, právo spolčovací, shromažďovací a právo stávky. Pro řešení sporných otázek, vzniklých z tohoto poměru jsou příslušny orgány, jež podle platných předpisů jsou příslušny pro řešení otázek zaměstnaneckého poměru (závodní výbory, rozhodčí komise, pracovní soudy, živnostenská inspekce a pod.).

(5) K osobním úkonům je v první řadě povolati osoby, jež žijí z jmění, z rent, ze spekulečních obchodů, z lichvy, nebo jež si jiným podvodným způsobem opatřují prostředky k živobytí, nevykonávajíce při tom žádnou společensky prospěšnou práci."

13. V § 74 nechť odst. 2 zní:

"Práva a nároky z veřejnoprávního sociálního pojištění osob, konajících vojenskou službu, povolaných ke zvláštním úkonům podle § 3 branného zákona nebo k osobním pracem zůstávají nezkráceně zajištěny a tyto osoby pokračují dále v pojištění na účet státu. Fondy a jmění veřejnoprávního sociálního pojištění (nemocenského, invalidního, starobního, pensijního a úrazového) nesmějí být použity jinak nežli k uspokojení a zajištění prav a nároků pojištěnců."

14. § 77 znějž:

"§ 77.

Vyživovací podpora.

Příslušníci rodin osob, povolaných k vojenské službě k úkonům podle § 3 branného zákona k osobním úkonům, nebo těch osob, na které se vztahuje pracovní povinnost a které bez své viny nejsou s to, aby se staraly o výživu své rodiny, mají nárok na vyživovací podporu, jež jim bude z prostředků státních poskytována jednak jako příděl potravin, jednak jako peněžní podpora a jako zvláštní příspěvek na činži. Úhrn těchto podpor musí zajistit existenční minimum příslušné rodině."

15. V § 100 se odst. 2 doplňuje takto:

"Továrny na výrobu válečného materiálu budou postátněny. Podrobnosti určí zvláštní zákon. Aby bylo zabráněno válečným ziskům držitelů podniků a jejich zástupců, bude vybírána mimořádná daň z válečných zisků; podrobnosti určí zvláštní zákon. Držitelé velkých podniků průmyslových, bankovních, obchodních nebo zemědělských, členové správních, dozorčích a revisních orgánů takových podniků a vůbec majetné osoby, které využijí branné pohotovosti, aby zdražili životní prostředky lidu nebo s nimi nějakým způsobem spekulovali (uschování, řetězový obchod a pod.) budou potrestáni pro zločin trestem žaláře od 5 let do doživotí a zabavením celého jmění."

16. § 115 se škrtá.

17. § 123 znějž:

"Obce mohou zřizovati na dobrovolném podkladě, s vyloučením fašistických a reakčních živlů a za vedení orgánů, volených pracujícím lidem, sbory lidové obrany k výkonu bezpečnostní služby."

18. §§ 124, 127 až 130 a 138 se škrtají.

19. Hlava VI (§§ 139 až 144) se škrtá.

20. Za § 170 budiž vsunut nový § 170 a) tohoto znění:

"§ 170 a.

Trestání škůdců protifašistické obrany země.

(1) Jako škůdce protifašistické obrany země bude potrestán pro zločin:

kdo jako držitel nebo provozovatel podniku, důležitého pro obranu země nebo pro zásobování obyvatelstva výrobu nebo provoz podniku s hlediska soukromého prospěchu omezuje;

kdo zdražuje ceny životních potřeb a prostředků, důležitých pro obranu země, kdo těmito věcmi provozuje lichvu a t. zv. řetězový obchod, kdo jimi spekuluje na burse;

kdo valutou a devisami spekuluje na burse a kdo vyváží valutu, devisy a kapitál do zahraničí ze zištných důvodů;

kdo vyzradí nebo zcizí osobám ve fašistických státech patenty, vynálezy a výrobní tajemství, důležitá pro obranu a zásobování země;

kdo vyváží zbraně a předměty, důležité pro obranu země do fašistické ciziny;

kdo ohrožuje obranu země tím, že ze zištných důvodů se snaží uniknouti povinnému zdanění, daně a dávky neplatí, ač by mohl, nebo je defrauduje;

kdo jako zaměstnavatel snižuje mzdy a platy zaměstnanců, nedodržuje kolektivní smlouvy, porušuje jejich práva, práva jejich důvěrníků, závodních výborů (rad) a odborových organisací;

kdo se dopustí korupce jakéhokoliv druhu a při jakékoliv příležitosti;

kdo využívá svého majetku, společenského postavení a vlivu, protekce nebo korupce k docílení výhod nebo ulehčení v povinnostech, které jsou při obraně země všeobecně platny pro všechny občany.

(2) Tyto zločiny se trestají těžkým žalářem od 5 let až do doživotí a vedle toho trestem na penězích od 100.000 Kč až do 10,000.000 Kč po případě zabavením všeho jmění."

IV. Pozměňovací návrhy posl. Sandnera, dr Neuwirtha a Kundta:

1. K §u 19:

Odst. 1 až 3 nechť znějí:

"(1) Úřady, rozhodující o udělení oprávnění, jež se vztahuje k provozování podniků důležitých pro obranu státu, jsou povinny zjistiti též, zda osoba, které má býti oprávnění uděleno, vykonává činnost státu nepřátelskou, která ohrožuje brannost státu. O tom jednají a rozhodují podle zásad řízení, obsažených ve vládním nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb. z. a n., senáty, které mají býti zřízeny podle ústavní listiny a zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci politické správy. Tyto senáty se skládají ze správce okresního úřadu, který v senátě předsedá, a dvou přísedících, zvolených okresním zastupitelstvem. Tito dva přísedící musí býti volitelni do okresního zastupitelstva.

(2) Důvodem pro uznání činnosti státu nepřátelské podle §u 19, odst. 1 nesmí býti:

a) příslušnost k určitému jazyku, rase, náboženství nebo politické organisaci,

b) příbuzenství s osobou, postiženou nálezem podle § 19, odst. 1.

Rozhodnutí podle § 19, odst. 1 se nesmějí dále odůvodňovati okolnostmi, které povstaly ještě před vyhlášením tohoto zákona, s výjimkou okolnosti, že příslušná osoba byla odsouzena pro skutkovou podstatu zločinu proti brannosti státu a její odsouzení se stalo pravoplatným. Nestačí, aby se v odůvodnění uvádělo jen ohrožení brannosti státu, nýbrž musí býti přesně uvedeny důvody, podle nichž považuje senát činnost státu nepřátelskou za prokázanou. Dále dlužno přesně uvésti důkazy, podle nichž senát dospěl k svému rozhodnutí.

(3) Rozhodnutí podle §u 19, odst. 1 ztrácejí účinnost, jakmile uplynou 3 léta po chvíli, kdy se staly pravoplatnými. Rovněž mizí jejich následky a není zapotřebí zvláštního návrhu postižené osoby. Abolice nebo udělení milosti presidentem republiky jest zaručena i pro rozhodnutí podle § 19, odst. 1. Rozhodnutí budiž doručeno postižené osobě do vlastních rukou zároveň s poučením o opravných prostředcích."

V odst. 5 budiž slovo "anebo", které spojuje lit. a) s lit. b), nahrazeno slovem "a".

K lit. b) se připojuje věta: "Jako vnuceného správce dlužno určiti osobu, která jest zapsána v seznamu vnucených správců okresního soudu, v jehož obvodě jest nemovitost, podnik nebo jeho odbočka, která patří osobě postižené rozhodnutím podle §u 19, odst. 1. Vnucený správce musí vésti vnucenou správu přísně podle hospodářských zásad ve prospěch podnikatele a odpovídá za hrubou nedbalost a provinění. Je-li nemajetný, odpovídá stát subsidiárně. K zajištění nároků na náhradu jest podle ustanovení o syndikátním ručení příslušný soudce toho vrchního soudu, který jest příslušný podle civilního soudního řádu."

Odst. 6 až 8 buďtež škrtnuty.

2. K §u 20:

Odst. 1 nechť zní:

"(1) Členy správních, dozorčích a revisních orgánů podniků, důležitých pro obranu státu, nesmějí býti osoby, o nichž bylo pravoplatně zjištěno, že vyvíjely činnost podle § 19 státu nepřátelskou, která ohrožuje brannost státu."

Odst. 3 nechť zní:

"(3) Zjistí-li okresní (státní policejní) úřad ať z jakéhokoliv podnětu, že některý ze členů správních, dozorčích nebo revisních orgánů podniků důležitých pro obranu státu jest osobou, o ní, ž bylo pravoplatně zjištěno, že vyvíjela činnost podle §u 19 státu nepřátelskou, která ohrožuje brannost státu, vydá o tom rozhodnutí, které má doručiti jak držiteli podniku, tak i osobě takto označené."

Odst. 7 nechť zní:

"Byl-li některý člen orgánů, uvedených v odst. 3, označen jako osoba, o níž bylo pravoplatně zjištěno, že vyvíjela činnost státu nepřátelskou podle § 19, která ohrožuje brannost státu, a nevyhoví-li držitel tohoto podniku výzvě úřadu, určeného vládním nařízením, aby ve lhůtě, ustanovené tímto úřadem, na místo osoby, o které bylo pravoplatně zjištěno, že vyvíjela činnost státu nepřátelskou podle §u 19, která ohrožuje brannost státu, dal zvoliti nebo sám jmenoval jako člena příslušného orgánu vhodnou osobu, může - a na návrh ministerstva národní obrany musí bez újmy jiných opatření podle platných předpisů: a) ........" atd.

K odst. 7 budiž připojena věta: "Jako vnuceného správce dlužno určiti osobu, která jest zapsána v seznamu vnucených správců okresního soudu, v jehož obvodě jest podnik, patřící držiteli rozhodnutím postiženému."

Odst. 8 se škrtá.

3. K §u 21:

Místo prvních tří odstavců budiž vloženo znění:

"(1) V podnicích důležitých pro obranu státu nesmějí býti zaměstnávány osoby, o nichž bylo pravoplatně zjištěno, že vyvíjely činnost státu nepřátelskou podle §u 19, která ohrožuje brannost státu."

Odst. 4 nechť jako odst. 2 zní:

"(2) Pravoplatné rozhodnutí, jímž byl zaměstnanec označen za osobu, která podle §u 19 vyvíjela činnost státu nepřátelskou, která ohrožuje brannost státu, jest dostatečným důvodem k rozvázání pracovního poměru s okamžitou účinností, aniž jsou tím dotčeny nároky získané podle soukromého práva nebo nároky mající sociální ráz a zaručené sociálními zákony."

Odst. 5 se škrtá.

K §u 21 se připojuje tato konečná věta:

"Ustanovení §u 21 se vztahují pouze na podniky, které jsou přímo podřízeny vojenské správě, pokud nebyl vyhlášen válečný stav podle §u 64, odst. 1, čís. 3 ústavní listiny."

4. K §u 34:

Nadpis nechť zní:

"Zvláštní správní obranná opatření".

Odst. 1 nechť zní:

"(1) K provádění všeho druhu staveb (staveb pozemních, čítajíc v to i železnice a jakékoliv cesty, staveb vodních, dále dopravních, telegrafních a jiných dorozumívacích zařízení a pod.) a horních děl, ke zřizování provozoven, vyžadujících úředního schválení a k udělování živnostenských koncesí nebo horních oprávnění (§ 5 obecného horního zákona) jest zapotřebí předchozího souhlasu vojenské správy v rozsahu, jejž po stránce územní a věcné určí vládní nařízení. Toto schválení se považuje za udělené, nepřednese-li vojenská správa do 14 dnů po doručení oznámení o zamýšleném provádění staveb, označených v odst. 1 tohoto paragrafu, odůvodněných námitek. Jako důvody lze uplatňovati okolnosti. které dokazují vlastnost osob, o nichž bylo pravoplatně zjištěno, že podle §u 19 vyvíjely činnost státu nepřátelskou, která ohrožuje brannost státu. Proti takovým námitkám vojenské správy jest přípustné odvolání podle §u 19."

V první větě odst. 2 a v odst. 3, 4, 5, 7 a 8 se škrtají slova "v pohraničním pásmu" a "v tomto pásmu".

První věta odst. 6 nechť zní:

"Příkazem daným podle odst. 4 nebo 5 jsou vázány úřady bez újmy opravných prostředků k nejvyšším stolicím, které by jinak byly příslušné k rozhodování nebo jednání o opatřeních, jež se příkazem ukládají."

K §u 34 se připojuje nový odstavec tohoto znění:

"Proti všem rozhodnutím, úředním činnostem, opatřením, zákazům a vyhotovením všeho druhu jsou přípustné řádné a mimořádné opravné prostředky, které jsou obsaženy ve vládním nařízení č. 8/1928 Sb. z. a n. a jiných vládních nařízeních, platných ještě nyní kromě tohoto nařízení. Opravné prostředky k nadřízenému úřadu se musí uplatniti do 14 dnů u úřadu, který vydal rozhodnutí. Předpisy o dohlédací stížnosti tím nejsou postiženy. Všechna podání a jednací spisy podle tohoto zákona jsou osvobozeny od kolků a poplatků. Opravný prostředek k nejvyššímu správnímu soudu zůstává zaručen."

5. Hlava VI (§§ 139 až 144) se škrtá.

V. Návrh posl. Franka:

Za § 180 se vkládá nový § 180a):

"§ 180a).

Zneužití úřední moci.

Kdo vědomě vykonávaje úřední oprávnění udělená mu tímto zákonem jako orgánu, jenž jest pověřen přezkoumáním nebo dozorem podle ustanovení tohoto zákona a vládních nařízení nebo jiných předpisů, vydaných podle tohoto zákona, nebo jako orgánu úřadu, kterému přináleží prováděti ustanovení tohoto zákona, zvláště podle III. a IV. hlavy, zneužívá svého postavení proti ústavnímu zaručení podle §u 134 ústavní listiny k odnárodňování, trestá se za tento přečin vězením nebo tuhým vězením od 3 měsíců do 3 let."

V. Pozměňovací návrhy posl. Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, dr Jos. Dolanského, Mlčocha, Tauba a Zierhuta:

1. V §u 4 na konci odst. 1 se vynechá citace "(§§ 75 a 79 ústavní listiny) ".

2. V §u 115, odst. 1 připojí se k lit. a) dodatek: "a pokud by nebylo možno pro nepřekonatelné překážky svolati Národní shromáždění nebo jeho Stálý výbor".

3. V §u 139, odst. 1 bude lit. d) zníti:

"d) hlavy V, části 4 a § 114;".

4. Tamtéž připojí se k lit. g) dodatek: "vyjímajíc ustanovení § 115, odst. 1, písm. a) ".

Místopředseda Langr (zvoní): Přerušuji další projednávání pořadu schůze.

Sdělení předsednictva.

Dovolenou

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu obdržel na dnešní a zítřejší den posl. Florek.

Od volebního soudu došlo.

Volební soud v Praze sdělil přípisem ze dne 25. dubna 1936, č. 29/36, že se usnesl ověřiti volbu poslanců:

Jána Petroviče, předsedy Slovenské Domoviny v Bratislavě, nastoupivšího na místo resignovavšího posl. dr Slávika;

Mileny Šmejcové, sekretářky žen v Praze, nastoupivší na místo dr Beneše, zvoleného presidentem republiky;

Karla Procházky, tajemníka komunistické strany v Plzni, nastoupivšího na místo Dvořáka, který byl nálezem volebního soudu ze dne 25. dubna 1936, č. 60/36, zbaven mandátu;

Františka Krejčího, redaktora v Praze, nastoupivšího na místo resignovavšího posl. Schäfera;

Frant. Hollubeho, zedníka ve Starém Harcově.

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil přípisy ze dne 29. dubna t. r., že senát projednal a přijal:

v 29. a 30. schůzi dne 28. a 29. dubna 1936 osnovu zákona, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 233 Sb. z. a n.,

ve znění zákona ze dne 5. května 1933, č. 73 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (tisk 169-IV sen. 1936),

ve 30. schůzi dne 29. dubna 1936 osnovu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech (tisk 177-IV sen. 1936).

Rozdané tisky

mezi schůzí: Interpelace tisk 422 (I až XII).

Přikázáno výborům.

Výborům tech.-dopravnímu, soc. politickému, brannému a úst. právnímu přikázán mezi schůzí rozdaný vládní návrh tisk 401,

výboru ústavně-právnímu přikázáno mezi schůzí rozdané usnesení senátu tisk 426 a výboru rozpočtovému usnesení senátu tisk 427.

Místopředseda Langr sdělil, že se předsednictvo usneslo, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 30. dubna t. r. o půl desáté hodině dopol. s

pořadem:

Nevyřízené odstavce pořadu této schůze.

Schůze skončena v 11 hodin v noci.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP