Středa 29. dubna 1936

Místopředseda Langr (zvoní): Prosím o klid.

Posl. Borkaňuk (pokračuje): Dále žádáme, aby vláda reformovala obilní monopol, snížila drahotu, aby se sáhlo zaměstnavatelům na zisky a byly zvýšeny platy dělníků, aby byla zajištěna plná svoboda pro organisace a stávky. Žádáme, aby chudým sedlákům a zemědělským dělníkům byly rozděleny latoričanské a panské pozemky, aby polomny byly vráceny venkovským obcím a aby se provedlo vyvazení sedláků z dluhů na útraty milionářů a boháčů tak, jak to navrhují komunisté. (Výkřiky.)

Místopředseda Langr (zvoní): Prosím o klid.

Poslanec Borkaňuk (pokračuje): žádáme, aby byly zastaveny exekuce u pracujících zemědělců, drobných řemeslníků a obchodníků, aby byla dána drobným řemeslníkům a obchodníkům práce a výpomoc na útraty velkých kapitalistů. Dále žádáme, aby z úřadů a vojska byli odstraněni bělogvardějci, české a domácí fašistické živly a aby byly obsazeny pokrokovou pracující inteligencí. Žádáme, aby neprodleně bylo zastaveno počešťování a aby se v úřadech úřadovalo v mateřském jazyce zdejších národů, pro Ukrajince ukrajinsky, pro Maďary maďarsky, pro Židy židovsky, pro Němce německy, pro Rumuny rumunsky. (Hlasy: Pro cikány jazyk cikánský!)

Místopředseda Langr (zvoní): Prosím o klid.

Poslanec Borkaňuk (pokračuje): Dále žádáme, aby všechny ty české školy, do kterých chodí převážná většina nečeských dětí, byly proměněny ve školy s vyučovacím mateřským jazykem dětí, aby stát na útraty milionářů a boháčů poskytl dostatečnou hmotnou podporu pro rozvoj kultury, aby byla úplná svoboda kulturního spojení pracujícího lidu Podkarpatí s národy Sovětského svazu.

Žádáme, aby neprodleně byli odvoláni vládní komisaři z venkovských obcí a aby byly vypsány volby do obecních zastupitelstev.

Žádáme, aby samospráva nebyla omezována žádným byrokratismem a aby byla rozšířena práva obecních a okresních zastupitelstev rozhodovati ve všech hospodářských a finančních věcech, žádáme likvidace notariátů a odevzdání jejich působnosti zvoleným starostům.

Žádáme, aby skutečná autonomní práva byla uskutečněna a nikoliv aby se zaměňovala s guvernérským úřadem. Nepůjde to s Hrabarem, který jest v rukou agrární strany. Z toho, že na Podkarpatí bude o jeden úřad více, pracující lid Podkarpatí nebude míti více užitku, více chleba, více práce, více půdy ani více svobody. Naopak takové hodžovské postupné provádění autonomie znamená, že česká reakce usiluje těsněji připoutati naši domácí buržoasii ke spolupráci, aby mohla provésti další údery proti životu pracujícího lidu.

Pracující lid potřebuje takových autonomních práv, aby mohl rozhodovati o latoričanských a panských pozemcích, o daních a dluzích, o školách a jazyku, o úřadech a všech jiných nejbolestnějších otázkách svého života. Nechť vláda neprodleně vypíše volby do autonomního sněmu na nejširším demokratickém základě.

Žádáme, aby byl propuštěn z vězení Lokota a jiní protifašisté, aby se velmi ostře postupovalo proti všem agentům a pomocníkům Horthyho, Pilsudčíků a Hitlera. Žádáme zabezpečení nejširší svobody shromažďování, demonstrací, organisací a tisku pro všechny protivníky fašismu a aby byly rozpuštěny fašistické organisace.

Žádáme, aby byly splněny minimální požadavky, které by sloužily ke skutečné obraně proti Hitlerovi, Horthymu a Pilsudčíkům a také proti jejich československým pomocníkům, neboť pracující lid by věděl, proč má chrániti svůj kraj před fašistickými útočníky a tím by byla všem fašistickým agentům odňata možnost sociální a nacionální demagogie. To by dalo pracujícímu lidu možnost projeviti iniciativu v obraně své země a lid by ukázal nebývalou obětavost v tomto boji. To by také vytvořilo podmínky pro skutečné bratrské spojení všech národů Československa, které svými spojenými silami po boku rudé armády mohou uhájiti svou zem před Hitlery, Horthyi, Pilsudčíky a jejich československými pomahači.

Ale to znamená především boj proti vlastní buržoasii. K tomu boji pro splnění našich návrhů, pro obranu naší země jak proti Horthyům a Pilsudčíkům, tak proti české a naší domácí reakci voláme do společného boje všechny soc. demokratické a nár. socialistické organisace, celé pokrokové lidstvo, aby spojily své síly v jedinou národní frontu pracujících a aby v bratrském spojení s pracujícími masami českého, slovenského a německého národa podle příkladu francouzských a španělských pracujících bránili svá práva, svůj chléb, svou zemi.

Pracující lid na Podkarpatí bude svým tělem, svou hrudí chrániti svou zemi, tuto vojenskou cestu pro rudou armádu, jak před vnitřním, tak i zahraničním fašismem a společně s pracujícími národy Československa bude bojovati o svou sociální a národní svobodu. (Potlesk komunistických poslanců.)

Místopředseda Langr (zvoní): Dalším řečníkem je p. posl. Kosik. Dávám mu slovo.

Posl. Kosik (maďaarsky): Ctená posl. snemovňa!

Naši pracujúci bratia v Maďarsku stonajú pod jarmom fašizmu Ho rthyho. Nezabudneme nikdy, že Horthyoví fašisti odvliekli najlepších maďarských pracovníkov na šibenicu, nezabudneme nikdy na smrť našich súdruhov Salaiho a Fürszta a nezabudneme na doživotný žalár nášho súdruha Rákosiho, najväčšieho to bojovníka za slobodu. Vieme veľmi dobre, že ten istý osud pripravuje fašizmus Horthyho tiež maďarským pracovníkom na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.

My prehlašujeme v mene maďarských komunistov, v mene maďarského revolučného proletariátu a pracovnej triedy, že práve tak, ako si toho priali komunisti v Maďarsku, Matej Rákosi a súdruhovia, i my chceme a prajeme si porážku fašizmu Horthyho, lebo vieme, že zmiznutie fašizmu Horthyho znamená zároveň oslobodenie našich pracujúcich bratov v Maďarsku. Vieme, že porážka fašizmu Horthyho znamená oslabenie fronty medzinárodných fašistických a válečných podpaľačov a znamená revolučný výboj pracovnej triedy.

My vieme i to, že fašizmus Horthyho má na Slovensku svojich agentov, ktorír potajmu, z úkrytu a zbabele agitujú pre neho, ale tvrdíme i to, že pracujúce masy na Slovensku a Podkarpatskej Rusi i tu sú dvojnásobne utlačované. Prehlašujeme verejne i to, že ide-li o obranu republiky, nútno bojovať za jej obranu proti fašizmu vonkajšiemu, ale treba bojovať zároveň i proti fašizmu tunajšiemu, treba zahájiť boj proti tým, ktoltorí sú príčinou dvojnásobného útisku pracujúcich más maďarských.

Na jednej strane maďarskí páni, Esterházy, Szülő, ktorý sa hanbil tuná maďarsky hovoriť, sú predvojom maďarského fašizmu, na druhej strane český finančný kapitál a jeho exponenti na Slovensku sú agentami fašizmu tunajšieho. Nadhodí-li ni ekto otázku obrany republiky, tu my prehlašujeme: áno, chceme brániť republiku proti zahraničnému i tunajšiemu faši zmu, avšak prvou podmienkou toho je, aby maďarský pracuj úci ľud cítil, že sa mu tuná lepšie vedie ako za hranicou. Je treba, aby bránil túto republiku z presvedčenia a nie z donútenia. A to sa dá docieliť len tak, bude-li fakticky daná maďarskému ľudu nánárod á rovnoprávnosť.

Je treba, aby maďarský pracujúci ľud nepociťoval nevýhody svojej maďarskosti, ako to, žiaľ, dnes pociťuje. Dnes totiž ide ešte o to, že s Maďarmi nakladá sa v úradoch i inde ako s občanmi tretej triedy. (Posl. Rybárik [maďarsky]: Nie je tomu tak!) D okážem to konkretnými príklady. Je treba, aby sme maďarskému pracujúcemu ľudu zabezpečili najširšie demokratické práva, je treba, aby sme mu zabezpečili prácu a chleba, slušné mzdy, je treba, aby mal dostatok škôl, je treba, aby maďarské mestské i vonkovské stredné vrstvy sprostené boly ťažkých daňových tiarch, ako ste to sľubovali pred voľbami, avšak o tom dnes už nemluví nikto. (Posl. Rybárik [maďarsky]: Kde sme to sľubovali?) Na každej volebnej schôdzi mluvili ste o tom; máme v rukách dôkazy. (Posl. Rybárik [maďarsky]: V Maďarsku sa vedie ľudu lepšie?) Práve o to ide, aby sa mu tuná viedlo lepšie. Treba zrušiť jazykový zákon. Treba upraviť otázku štátneho občianstva na podklade návrhu strany komunistickej.

Okresní náčelníci sťaby malí kráľovia panujú vo svojich okresoch. Vo väčšine miest zaviedli režim, ktorým znemožňuje sa akékoľvek hnutie pracujúceho ľudu. Uvediem na to len dva príklady. Na stavbe štátnej silnice v okresoch Ip. Šahy a Modrý Kameň stávkuje 4.000 robotníkov. V okrese Ip. Šahy činí počet stávkujúcich 2.400. Museli zahájiť stávku, lebo z hodinovej mzdy 1.8 0-1.90 Kč nemohli byť živí. Keď opustili prácu, ihneď dostavil sa ta okresný komisár Gregor, zmzmobilizoval četníctvo, dal pozatvárať stávkujúcich, a len ukáznenosti stávkujúcich možno ďakovať, že nedošlo ku krvavej srážke. Pán Gregor urobil všetko, aby stávku zlomil, a v tom mu pomáhal i tajomník agrárnej strany Duba, ktorý tam prišiel, aby prelomil jednotnú frontu stávkujúcich.

Práve som dostal z Košíc telefonickú zprávu o pašovstve podriadených úradov. Policia v Košiciach zakázala nosiť náš odznak vydaný pre 1. máj. Čo k tomu rieknu páni vládni socialisti, že v Košiciach nesmie sa 1. mámája nosiť odznak komunistov? Avšak nezakázali len to; zakázali tiež užívanie zvukových zosilovačov, nepovolili sprievod vo smere, v ktorom bol už raz povolený. A teraz týmto okresným náčelníkom, týmto policajným riaditeľom dávajú vládni socialisti plnú moc, aby tito nabudúce ešte väčšmi dali pociťovať maďarskému ľudu, že je Maďar, aby on ešte viac pociťoval nevýhodu toho, že sa nenarodil Čechom.

Ctená posl. snemovňa! Tieto dva malé príklady názorne dosvedčujú, že je pravda, čo som povedal, že maďarský ľud pociťuje nevýhodu toho, že je Maďar, a že tento nám predložený zákon len zhorší pomery zvlášte na Slovensku, kde sú desaťtisíce osôb, ktoré sa tuná narodily, ktoktorých rodičia tuná bývajú, a preca nie sú štátnymi občany. Nehovorím o tom, že na základe tohoto zákona zanikne stávkové právo robotníkov v závodoch pre štát dôležitých, že nebude možno klásť požiadavky a bude treba zdarma pracovať kapitalistom. Tento zákon bude dobrý k tomu, aby vynášal tučné zisky kapitalistom a spútal ruky robotníkom. Tedy keď má ísť o boj proti fašistom, spútate ruky protifašistom a tým pomáhte fašizmu. Ohromná sila pracujícich mas väzí v jednote. Túto silu treba uvoľniť ku zlomeniu fašizmu, a nie ju spútať. Najlepším príkladom obrovskej sily pracujúcich más je Sovjetská unia, kde dnes niet biedy, kde niet donucovacieho zákona, a preca je tam 12,000.000 dobrovoľne ozbrojených továrenských robotníkov, ktorí dobrovoľne vezmú zbraň na plece a denne cvičia; oni dávajú iniciatívu a návrhy, ako treba zlepšiť produkciu a obrániť sovjetský štát. Oni vedia, prečo sú na obranu štátu: chránia ho pre seba a nie pre kapitalistov.

Maďarský pracujúci ľud veľmi dobre vie, kto sú jeho praví zástupci, veľmi dobre vie, že nie ste to vy, páni posl. Csomor a Szüllő, ktorý ostatne zabudol tu včera maďarsky a s niekoľkoriadkovým prejavom, ktorým nepovedal nič, odbavil tento zákon, mysliac, že takto zostane hodným chlapcom a môže ďalej pokračovať vo svojich detinských hračkách. Najlepším zástupcom maďarského pracujúceho ľudu je český komunista Gottwald, ktorý zmobilizoval celý český revolučný proletariát za to, aby aj tento bojoval za rovnoprávnosť maďarského pracujúceho ľudu a proti nespravedlivostiam, ktoré sa páchajú na maďarskom pracujúcom ľude.

Maďarskí pracovníci vedia, že sa musia spojiť, ale nie s maďarskými pánmi, ale s ostatnými národnosťami, s českým, slovenským, nemeckým, poľským a rusinským proletariátom do jednotnej fronty protifašistickej. Len vtedy budeme silní v protifašistickom boji, len vtedy bude republika silná vo svsvojej obrane, jestliže zahájime bezohľadný boj proti tým, čo chcú zlomiť silu robotníctva, čo chcú pristrihnúť i posledné demokratické práva robotníctva a chcú ho o ne olúpiť. Robotníctvo bude silné opravdu len vtedy, až robotnícka trieda spozná, že sa musí spojiť, ale nie s pánmi, lež proti nim. (Potlesk komunistických poslanců.)

Místopředseda Langr (zvoní): Ke slovu není již nikdo přihlášen, rozprava je skončena.

K věcné poznámce přihlásil se p. posl. Birke. Dávám mu slovo.

Posl. Birke (německy): Dámy a pánové!

Musím konstatovati, že jsem se při své polemice zabýval řečí paní kol. Zeminové a že jsem - to jistě rád konstatuji - nezamýšlel a nepřál si dotknouti se tím kolegyň v této sněmovně. Ctím je, jako vysoce ctím všechny ženy, zvláště když sám mám ženu.

Místopředseda Langr (zvoní): Žádám o přečtení podaných pozměňovacích návrhů.

Zástupce sněm tajemníka dr Mikyška (čte):

A. K osnově tisk 394:

I. Pozměňovací návrhy posl. Švermy a dr Jar. Dolanského:

§§ 5 a 6 a odst. 3 z §u 7 se škrtají.

II. Eventuální pozměňovací návrhy posl. Švermy a dr Jar. Dolanského:

a) Bude-li náš návrh na škrtnutí §u 5 zamítnut, navrhujeme, aby v odst. 1 §u 5 škrtnuta byla věta: "Namísto jednoho člena tohoto senátu nastupuje při hlavním přelíčení vojenském osoba práva znalá."

b) Bude-li náš návrh na škrtnutí §u 6 zamítnut, navrhujeme, aby v odst. 1 §u 6 byla škrtnuta poslední věta: "odepře-li" až ke slovům "v trestních věcech" a aby byl škrtnut celý odst. 2.

B. K osnově tisk 400:

III. Pozměňovací návrhy posl. dr Jar. Dolanského:

1. § 1 znějž:

"Obranou republiky se rozumějí veškerá opatření, která mají za účel chrániti lid a národy republiky Československé, svobodu a samostatnost českého národa a nezávislost republiky, jakož i demokratická zřízení proti ohrožení nebo útoku se strany vnějšího neb vnitřního fašismu a imperialistického útočníka."

2. § 9 znějž:

"(1) K přípravě a organisaci země zřídí Národní shromáždění zvláštní výbor, složený z členů Národního shromáždění, zvolených poslaneckou sněmovnou a senátem podle zásad platných pro volbu výborů a ze zástupců dělnických, malorolnických a živnostenských organisací.

(2) Výbor přibéře k svým jednáním vojenské odborníky s hlasem poradním.

(3) Výbor je odpověden Národnímu shromáždění, které o všech věcech obrany země rozhoduje."

3. § 19 mějž znění:

"(1) Za osobu nespolehlivou s hlediska obrany země jest považovati toho, kdo slouží zahraničnímu fašismu a zvláště jeho útočným záměrům a kdo vědomě a aktivně pracuje k zřízení fašistického režimu v Československu; kdo usiluje o zrušení přátelského mírového svazku Československa se Sovětským svazem, kdo brojí proti úplné rovnoprávnosti všech národů Československa a národnostně popouzí, kdo porušuje a zkracuje práva a svobody pracujícího lidu, kdo využívá svého vlastnictví k docílení mimořádných zisků snižováním mezd a platů neb zvyšováním cen životních potřeb; kdo, ač bohat, z důvodů zištných za účelem obohacení neplatí daně a veřejné dávky; kdo se snaží vývozem ukrýt kapitál v cizině, kdo bursovní nebo jinou spekulací ohrožuje zájmy lidu, jakož vůbec, kdo využívá svého jmění, postavení a vlivu k sociálnímu, politickému neb nacionálnímu útisku.

(2) O tom, zda je kdo nespolehlivý s hlediska obrany země, rozhodují, pokud jde o držitele podniků důležitých pro obranu země, o členy jejich správních, dozorčích a revisních orgánů, ředitele a zaměstnance všeho druhu, schůze osazenstva dotyčného závodu."

4. K § 20:

Odst. 1 budiž doplněn větou:

"Toto ustanovení se nevztahuje na družstva, zřízená podle zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., nebo podle zák. čl. XXXVII/1875."

V odst. 2 škrtá se věta začínající slovy "u společenstev (družstev) " a končící slovy "podle § 30 zák. čl. XXIII/1898;".

5. § 21 se škrtá.

6. Eventuální návrh k §u 21:

Bude-li zamítnut náš návrh na škrtnutí celého §u 21, budiž v §u 21 doplněn odst. 2 větou: "O tom, je-li zaměstnanec spolehlivý s hlediska obrany země, rozhoduje schůze osazenstva podniku." Odst. 4 budiž škrtnut.

7. V §u 22 budiž odst. 1 doplněn větou:

"Tento souhlas nesmí být odepřen, jde-li o cizince smýšlení protifašistického a zaručuje-li se za něho závodní výbor nebo závodní rada, nebo v podniku, kde těchto orgánů není, důvěrnický sbor, zvolený osazenstvem."

8. Za § 33 budiž vsunut nový § 33 a) tohoto znění:

"§ 33 a.

Zvláštní ustanovení o zajištění finančních prostředků.

Pro zajištění finančních prostředků k obraně země jest učiniti zejména tato opatření:

a) soupis všeho jmění u bohatých a u výdělečných podniků všeho druhu na území republiky a zajištění tohoto jmění před únikem za hranice a zašantročením;

b) soupis vkladů, devis, drahých kovů a jiného kapitálu československých příslušníků za hranicemi a zajištění těchto prostředků pro obranu země;

c) zamezení odplývání kapitálu do ciziny a zabavení jmění těch, kdo se o to pokoušejí;

d) zabavení jmění ukrytého ve stabilisačních fondech velikých podniků a společností;

e) zabavení jmění zámožných osob a společností za dlužné daně a dávky;

f) zavedení zvláštní daně, postihující důchody nad 100.000 Kč, jejíhož výnosu by se použilo k účelům obrany země."

9. § 34 znějž:


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP