Středa 29. dubna 1936

O co jde Hitlerovu imperialismu? Nikoliv, dáti německému národu prostor, nýbrž přiděliti německým kapitalistům a německému finančnímu kapitálu novou kořist. To jest cíl a k tomu účelu se provádějí všechna válečná opatření, která se dnes v Třetí říši dějí. K tomu účelu Hitler dne 7. března roztrhal locarnskou smlouvu, k tomu účelu byla německá armáda posunuta blíže ke hranicím Francie a obsazeno Porýní. Za tím účelem se stavějí pevnosti nejen na francouzské straně, nýbrž také na našich hranicích. I tam se provádějí přípravy pro přepadení. Za tím účelem se provádí ve Třetí říši nesmírné zbrojení na zemi, ve vzduchu a na vodě. Proto se změnila celá Německá říše v jediná kasárna, z kterých není dnes nic jiného slyšeti než rozkazy a vojenské pochody, o čemž se může každý člověk denně přesvědčiti, zapne-li německý rozhlasový vysilač.

To jsou praktická opatření a cíle Hitlerova imperialismu, které Hitler, Henlein a Kundt demagogicky označují jako "mírový plán". Tyto tak zvané "mírové návrhy" nejsou nic jiného než propagační prostředky, aby [ ] získali takto spojence a neutrály. Pracující lidé všech národů by měli věděti: kdyby měl Hitler pro své mírové plány silné spojence, bylo by ve světě o mír špatně postaráno. Válka by tu dávno byla, válka, kterou Hitler připravuje, aby opatřil německým vysokým finančníkům a německému imperialismu bohatou kořist. My v Československé republice se musíme především tázati: Co přinese taková válka sudetskoněmeckým pracujícím masám? Co mohou sudetskoněmečtí pracovníci očekávati od války, kterou Hitler ohrožuje svět a Československou republiku?

Včera zde mluvil posl. Sandner o psychose, která jest mezi německým obyvatelstvem. Velmi správně, jest mezi sudetskoněmeckými masami lidu psychosa, především taková psychosa, která jest živena a rozvinována z Henleinovy strany, že válka, kterou Hitler ohrožuje svět, nemůže jinak skončiti než vítězstvím a že toto vítězství nemůže míti jiného výsledku než národní osvobození sudetskoněmeckého lidu v Československé republice. To jsou nálady, to jest ta psychosa, která jest rozvinována především Hitlerovou stranou mezi masami německého lidu, pokud jde o válku, kterou Hitler ohrožuje Československou republiku a zvláště sudetskoněmecký lid. Musíme zde viděti úplně jasně. Hitlerovi a Třetí říši nejde v této válce o osvobození sudetských Němců, Hitlerovi a Třetí říši nejde o národní osvobození sudetskoněmeckého lidu, jemu jde, jak jsem již ukázal, o to, získati kořist pro německé kapitalisty, dobýti nových zemí, kolonií atd., aby opatřil německým kapitalistům větší možnosti vykořisťování než dosud. Sudetskoněmečtí pracovníci si musejí býti vědomi, že Hitlerovo vítězství by věru přineslo německým kapitalistům větší životní prostor, ale německým lidovým masám v Sudetách by Hitlerovo vítězství nadělilo daleko větší káznice než dosud, nadělilo by jim tajnou státní policii, koncentrační tábory, které jsou ve Třetí říši. Pro tyto cíle, pro tento obchod, který chce Hitler s podporou Henleinovy strany udělati, mají podati sudetští Němci směnné peníze, oni mají býti směnnými penězi, kterými platí Hitler české reakci, aby se pokusil získati Československou republiku pro to, aby zůstala v klidu, především v té chvíli, kdy Hitler zahájí své loupežné tažení proti Sovětskému svazu. Celé stanovisko Henleinovy strany v zahraničně-politických otázkách směřuje přece k tomu, vytrhnouti Československou republiku z dnešní zahraničněpolitické orientace, z fronty obrany míru a zařaditi ji do fronty Hitlerovy, do fronty válečných štváčů. A při tomto čachru, který provádíte vy, Henleinovi lidé, s českou reakcí a za kterýmžto účelem vyslovujete Machníkovi, muži se známým Machníkovým výnosem, důvěru, mají tvořiti sudetští Němci směnné peníze. Nejdrastičtěji a nejlépe to přece ukazuje všem sudetskoněmeckým pracovníkům chování a stanovisko Henleinovy strany k zákonu o vyzvědačství. Jak se zachovala Henleinova strana k zákonu o vyzvědačství? Nejprve to jsou Hitlerovi agenti, kteří propagují v řadách Henleinem ovlivněných mas vyzvědačství pro Třetí říši. Bohužel jest mnoho těch, kteří, jak se říká, z národních důvodů naletí a propůjčí se k vyzvědačským účelům pro Třetí říši a pro německý imperialismus. Potom, když Hitlerovi agenti využijí půdy, kterou Henleinova strana v tomto státě vytvořila pro vyzvědačství, postaví se tam posl. Neuwirth ze sudetskoněmecké strany a volá k českým držitelům moci: "Vyzvědači se věší." A potom přijde sudetskoněmecká strana a hlasuje ve výborech pro trest smrti za vyzvědačství v republice. Tu vychází úplně zřejmě na jevo, že sudetskoněmecká strana dělá z politických důvodů ze sudetských Němců směnné peníze pro Hitlera. Směnnými penězi jsou sudetští Němci, budou to vlastní členové sudetskoněmecké strany, ti, kteří budou se svolením sudetskoněmecké strany viseti na šibenici. Má takovéto stanovisko co dělati s národním osvobozením? Ani stopy národního osvobození není v takovém chování.

Musíme sudetskoněmeckým pracujícím především vysvětliti, že Hitlerova válka ohrožuje svět a že může také skončiti jinak, než jak to předstírá Henleinova strana německým lidovým vrstvám v republice. Jest velká pravděpodobnost, že tato Hitlerova válka neskončí Hitlerovým vítězstvím, nýbrž porážkou. Nehledí-li se vůbec ke všem ostatním okolnostem, nehledí-li se na poměry sil, jest přece situace taková, že se národ bije jen tehdy vítězně, je-li sám svobodný a bojuje-li za věc spravedlivou, za svou vlastní věc. Ale německý lid v Třetí říši není svoboden, nýbrž v krvavém nevolnictví. Cíle, pro které má jíti pod Hitlerovým vedením do války, nejsou spravedlivé a nejsou také věcí německého lidu, nýbrž německých kapitalistů a imperialistů, německých vysokých finančníků. Pro takové cíle se nebude poutaný lid bíti a nedá se Hitlerem hnáti k vykrvácení. Jest zřejmé, že Hitlerovský imperialismus přivodí německému národu těžší a osudnější porážku, než jak to učinil Vilém II. již v roce 1918. Sudetskoněmečtí pracovníci si musejí však býti vědomi, co by nová porážka německého národa v nové válce pro ně znamenala. (Výkřiky. - Hluk. - Místopředseda Taub zvoní.) Nová porážka německého národa v nové válce by především učinila ze sudetských Němců bezbrannou oběť v rukou české reakce a českého národního šovinismu. Tam, k bezbranné oběti v rukou české reakce vede Hitlerova a Henleinova politika sudetskoněmecký lid válkou, kterou Hitler ohrožuje svět.

Již dnes jest tomu přece tak, že sudetskoněmecký lid nebyl nikdy tak zbaven práv, jako od té doby, co Henlein disponuje 66 neb, jak on sám praví, 70 % německého voličstva. Pan Birke zde měl řeč a naříkal si na bídu a neutěšené poměry, které jsou v německé oblasti. Pan Birke a jeho strana jsou přece sami na tom spoluvinni. (Hluk trvá. - Místopředseda Taub zvoní.) Vyčítají ostatním stranám, že nic neudělaly. Tážeme se: Co udělala Henleinova strana pro ty 2/3 německého obyvatelstva, které za ní stojí? Zde v parlamentě se pánové chlubí, že "rozvinuli německý problém". Avšak "rozvinutím" problémů se nikdo nenasytí, "rozvinutím" problémů se německá otázka nevyřeší. Avšak Henleinovi lidé nic jiného pro německý lid neučinili. [] Dnes vkročuje státní policie do měst a až do nejmenších míst v pohraničních oblastech. Slyšeli jsme již někdy, že by Henleinova strana proti tomu nějak protestovala? Teprve nyní, kdy Henlein disponuje většinou německého obyvatelstva, teprve nyní pochoduje státní policie, což se neděje k ochraně zájmů německého pracujícího lidu. (Hluk trvá. - Místopředseda Taub zvoní.) V podzimních a zimních měsících pronášeli poslanci Henleinovy strany zde s této tribuny divoké řeči. May, Kundta jiní prohlásili, že to tak dále nemůže jíti. Strana odmítá každou odpovědnost za to, co se děje, a za to, že jsou velké masy německého lidu v největší bídě. (Hluk trvá. - Místopředseda Taub zvoní.) Sudetskoněmecká strana pro sudetskoněmecký lid nic neudělala, posl. Hollube, Wollner a jiní nahradili české četníky, aby mohl býti německý lid utlačován. Henleinova strana zadržela masy od jejich boje, jejž chtěly vésti, aby dostaly od vlády chléb a práci. Za to tiskli pánové dr Zippelius, dr Rosche a dr Peters při zasedání německého svazu průmyslníků ruku pana generálního ředitele Živnostenské banky dr Preisse, muže, který připravil desetitisíce Němců o jejich pracovní místo. Jest zřejmo, že touto politikou Henleinovy strany, která jest ve svazku s českou reakcí, kráčí sudetskoněmecký lid vstříc úplnému národnímu zbavení práv a největšímu zbídačení. (Stálé výkřiky.)

Třetí otázka, která stojí před sudetskoněmeckými masami lidu v souvislosti s hrozící válkou, jest ta, že tato válka s Hitlerem ohrožuje národy Československa a celého světa. []

Pan Sandner mluvil včera o psychose, která jest v německé oblasti. Věru, již jsem zdůraznil, že jest. to především Henleinova strana, která vyvolává takovou psychosu mezi obyvatelstvem sudetskoněmecké oblasti, že se sudetským Němcům nemůže v této válce nic státi, neboť tato válka se nebude odehrávati v sudetskoněmecké oblasti, nýbrž v české, tedy kolem Prahy. Pan Kundt prohlásil dnes odpoledne opět s této tribuny, že sudetští Němci nejsou ohroženi v prvé řadě, neboť dalekonosná děla a letadla nebudou přece shazovati své projektily právě nad Liberec a Ústí n. L., nýbrž především do českých území. Takto se Henleinovi lidé pokoušejí vyvolati v německém území psychosu, že by se sudetským Němcům v příští válce nemohlo nic státi. Prohlašuji, že jest to největší zločin, který se páše na sudetskoněmeckém lidu, že jest největší lehkovážností klamati německý lid o tom, co mu ve válce hrozí. Nejen dalekonosná děla z Drážďan budou stříleti své projektily přes hranice, vy Henleinovci jste sami prohlásili, že Československá republika má právo k obraně. Bude se proti Hitlerovi brániti tak, jak jest to v případě války nutné, a následek toho bude, že se sudetskoněmecké území octne v uzavírací palbě děl obou stran.

Proto, poněvadž bude sudetskoněmecké území, poněvadž bude sudetskoněmecké obyvatelstvo v uzavírací palbě budoucí války, máme veškerou příčinu se brániti všemi prostředky proti budoucí válce. Musíme se v tomto případě brániti nikoliv proti německému obyvatelstvu v Třetí říši, neboť německý lid v Třetí říši není válečným štváčem a války nechce. Musíme se brániti proti fašismu, proti Hitlerovi, proti válečnému duchu v Třetí říši. Proto musíme také odpověděti na otázku Henleinovy strany, zda máme býti mostem nebo uzavírací palbou k Německu. Musíme býti mostem k antifašistickému obyvatelstvu a spojeni s těmito antifašistickými masami lidu musíme všichni brániti mír proti Hitlerovi. Musíme býti uzavírací tvrzí proti válečným štváčům. Abychom byli uzavírací tvrzí a abychom byli vyzbrojeni proti válce, kterou Hitler hrozí, musíme dáti německým masám lidu, jakož i lidovým masám vůbec v republice největší svobodu, aby byly schopny se opravdu postaviti k obraně proti fašistickým útokům. (Různé výkřiky. - Místopředseda Taub zvoní.) Musíme učiniti vše, abychom chránili sudetskoněmecký lid a ostatní národy v republice proti tomu strašnému, co nám v této válce hrozí. To vyžaduje především, abychom osvobodili sudetské Němce od těch [] lidí, které Hitler posílá přes hranice, aby potlačil sudetské Němce. (Různé výkřiky.)

Místopředseda Taub (zvoní): Prosím o klid.

Posl. B. Köhler (pokračuje): To vyžaduje, abychom se bránili proti fašistickému štvaní, které jest denně vysíláno Hitlerovými vysilači do sudetskoněmecké oblasti. K tomu potřebujeme antifašistického lidového vysilače, abychom mohli informovati německé masy lidu "doma i za hranicemi", jak se praví každý večer v rozhlase Třetí říše, o pravých plánech a úmyslech Hitlera. Sudetskoněmečtí kapitalisté a s nimi Preiss a Stoupal učinili již opatření pro bezpečnost svého osobního života v hrozící válce. Liebig v Liberci má ve své vile již dávno ochranný sklep proti plynům, stejně Schicht v Ústí n. L. a ostatní kapitalisté v sudetskoněmeckém území. Kdo však nemá svůj život chráněn, to jsou sudetskoněmecké masy lidu. Proto žádáme, aby bylo učiněno vše, aby byla zajištěna ochrana sudetskoněmeckých lidových mas. Proto žádáme, aby byla učiněna na útraty kapitalistů, vašich "rodáků"-kapitalistů a na útraty státu opatření, aby pracující obyvatelstvo bylo chráněno před hrozícím nebezpečím. Proto žádáme, aby byly bez prodlení postaveny ochranné sklepy a kryty, zvláště v německých oblastech, kde by se mohli skrýti pracující před Hitlerovými bombami, před plyny a granáty Třetí říše. Žádáme kryty a ochranné sklepy proti plynům pro dělníky v závodech. Nechť nejen Liebig může schovati svou hlavu, nýbrž také Liebigovi a Schichtovi dělníci, jakož všichni ostatní pracovníci. Žádáme takové kryty a ochranné sklepy proti plynům pro školy, aby se školní dítky mohly odebrati do bezpečí, ohrožují-li nás bomby a granáty Třetí říše. Žádáme, aby takové kryty a plynové sklepy byly zřízeny pro masy sedláků, pro drobné živnostníky v německém území, aby nebyli bezbranně a otevřeně vydáni všanc Hitlerovým útokům. Žádáme, aby byly v německém území postaveny nemocnice a postaráno o lékaře, aby byli na místě a hojili, co Hitler svým válečným zločinem spáše na německém lidu. Žádáme, aby nebyli zajištěni proti plynovým útokům jen němečtí a čeští kapitalisté, nýbrž také sudetskoněmecké obyvatelstvo. Žádáme, aby továrníci a vláda dali německým dělníkům, německým sedlákům, německým drobným živnostníkům plynové masky, aby nebyli prvním rázem skoseni Hitlerovými plyny. Samozřejmě, takové požadavky neklade sudetskoněmecká strana, protože jí nejde o osud sudetských Němců, nýbrž o to, provésti Hitlerovy plány a k tomu využíti sudetskoněmeckých lidových mas. Tato opatření k ochraně života národů nezajišťuje však ani osnova zákona, která se zde předkládá.

Žádáme, aby byla provedena v sudetskoněmeckých oblastech opravdová výchova obyvatelstva k brannosti, podle dobrovolnosti a podle opravdu demokratických zásad tak, aby mohli býti instruktoři a učitelé při této výchově voleni a určeni samým antifašistickým obyvatelstvem. (Různé výkřiky.) Žádáme, aby bylo při této výchově hlavně vysvětleno sudetskoněmeckým lidovým masám, jak se mohou chrániti při zraněních a otravách plynem. Žádáme mimo to, aby byla utvořena v sudetskoněmeckých oblastech ve všech obcích antifašistická lidová obrana, lidová obrana antifašistů, aby byli schopni se brániti proti [] lidem, kteří zaplavují německé území, aby byli schopni se brániti proti terorisujícím bandám, které jsou v případě války a ještě před vypuknutím války posílány [] bandami přes hranice proti sudetskoněmeckému antifašistickému obyvatelstvu. (Různé výkřiky. - Místopředseda Taub zvoní.)

K těmto základním předběžným podmínkám pro ochranu a obranu německého lidu proti hrozícímu útoku Hitlera na národy Československé republiky jest nutno, aby byl především dán sudetskoněmeckým masám, mají-li se brániti a existovati, chléb a práce v rozsahu, jak toho vyžaduje nouze a bída v sudetskoněmeckých oblastech. K tomu účelu jest nutno, aby byla sudetskoněmeckým masám povolena národní svoboda a aby tato svoboda nebyla omezována. K tomu účelu jest nutno, aby byly sudetskoněmeckým masám lidu rozšířeny politické svobody, abychom byli schopni se brániti proti fašismu a hájiti se proti živlům Hitlerovy říše na vlastní půdě. Proto nikoliv zákaz antifašistických schůzí, nikoliv zastavení časopisu "Rote Fahne", nýbrž především rozšíření svobody pro antifašistické lidové masy. (Různé výkřiky. - Místopředseda Taub zvoní.), které právě v sudetskoněmeckých oblastech musejí těžce bojovati proti Hitlerovu fašismu. Těchto národních práv sudetskoněmeckých mas lidu Henleinova strana nezíská. Henleinova strana neužívá sudetských Němců k ničemu jinému, než aby pomohla Hitlerovi při provádění jeho plánů. Tato národní práva, kterých sudetskoněmecký lid potřebuje, aby odrazil nápor fašismu, aby zajistil svou existenci, mohou býti dosažena, jen když se spojí široké masy lidu a budou bojovati pro dosažení těchto národních práv.

K vybojování těchto práv sudetskoněmeckého lidu není postačující, že máme novou frontu tak zvaných mladých aktivistů v německém území. Vítáme to, když také z tohoto tábora vystupují lidé pro národní a politická práva sudetskoněmeckého lidu. Avšak prohlašujeme: Nestačí zůstati při frontě mladých aktivistů. Musí se jíti dále, a to utvořiti s komunisty frontu, která by byla schopna vybojovati práva německého lidu proti fašismu a proti české buržoasii. (Různé výkřiky. - Místopředseda Taub zvoní.) Musíme jít dále, nesmíme zůstati při frontě mladých aktivistů, nýbrž nad to dojíti ke skutečné lidové frontě. Musíme uskutečniti antifašistickou frontu v německých oblastech a upevniti bratrské spojenectví s českými pracovníky, s těmi českými pracovníky, kteří jedině a sami vystupují a bojují pro skutečné zájmy sudetskoněmeckého lidu. Musíme všichni pevně státi spolu, především v německých oblastech republiky, abychom umožnili skutečnou obranu míru proti válce, abychom skutečně zajistili obranu proti hrozícím fašistickým útočníkům v budoucí válce. (Různé výkřiky. - Místopředseda Taub zvoní.) Musíme vytvořiti v sudetskoněmeckém území lidovou frontu, abychom se mohli úspěšně ubrániti vlastnímu fašismu, který máme ve svém území, abychom se mohli úspěšně brániti proti válce, kterou Hitler ohrožuje svět, a touto lidovou frontou uskutečníme také, čeho potřebuje německý lid v Československé republice, lidová práva, kterých požaduje komunistická strana. (Souhlas a potlesk komunistických poslanců.)

Místopředseda Taub (zvoní): Dalším řečníkem je pan posl. Schulcz. Uděluji mu slovo.

Posl. Schulcz (maďarsky): Ctená snemovňa!

V mene aktivistickej menšiny maďarskej, inteligentného a pokrokového robotníctva a občianstva pokladám si za česť zaujať k predloženej osnove zákona o obrane štátu toto stanovisko:

Museli sme predpokladať, že poválečná Spoločnosť národov jakožto depozitár demokracie a zásad Wilsonových bude strážcom mieru a odporcom utlačovania a uja rmovania všetkých národov. Museli sme sa však presvedčiť, že tieto ľudské ideály čím ďalej tým menej padajú na váhu, ale tým väčší zástoj hrajú surové vojenské sily a také spojenecké tvary, ktoré tajne či otvorene sú nepriateľmi slobody a mieru národov a všetkej demokracie. (Hluk. -Místopředseda Taub zvoní.)

Válku sledovala válka, a od tých čias, čo jestvuje Spoločnosť národov, neprestalo ani na moment zabíjanie v niektorých častiach sveta. Prišiel Hitler, došlo k vystúpeniu Nemecka a Japonska zo Spoločnosti národov, k šialenému zbrojeniu na provokáciu Hitlera, k násilnému udupaniu rakúskych robotníkov, k vojne italsko-habešskej a k zahalenému i verejnému odkopnutiu smlúv.

A tieto zjavy rozkladu trvaly i potom, keď do Spoločnosti národov vstúpilo i sovjetské Rusko. Ale najväčším nebezpečenstvom, ktoré determinuje i naše stanovisko, je to, že myšli enka kolektívnej bezpečnosti zanikla, a na mieste vznešených kolektívnych mierových smlúv, poskytujúcich každému bezpečnosť, vidíme tajné vojenské smluvy skupín štátov, ktoré verejne pripravujú válku.

Mier je však nedeliteľný. Nielen podľa prezidenta Beneša a Litvinova, ale i každému rozšafne šmýšľajúcemu človeku musí byť jasné, že mier možno zdravo zorganisovať iba so všetkými a pre všetkých. (Hluk. - Místopředseda Taub zvoní.)

Je tu tedy zrejmé nebezpečenstvo války. Situácia je nesporne taká, že každá reálne a rozumne uvažujúca pospolitosť musí pomýšľať na svoju vlastnú obranu, tedy i my, robotníci v Československu a i tunajší Maďari.

Predložená osnova zákona je tvrdá, ale tvrdá a brutálna je i situácia, ktorá nám tento zákon vnucuje a vyvoláva ho k našej obrane. V prípade priameho válečného konfliktu ohrožované sú všetky naše statky: v prvom rade naša sloboda, naša demokracia, sociálne-politické, hospodárske a organizačnné vymoženosti robotnickej triedy. A keďže máme čo riskovať a nežijeme pod diktatúrou a fašizmom, lež v ľudovej republike ústavou zabezpečenej, odhlasujeme tento zákon a budeme jeho poctivými vykonávateľmi bez výhrady, zodpovedne a ochotní k najväčším obetiam, keďže veríme, že účelom tohoto zákona je skutočne len zabezpečiť štát a chrániť jeho dnešnú ústavnú organizovanosť, aby jeho ustanovizne zostaly demokratickými, že sa nesiahne k diktatúre, ktorá by robotnícku triedu chcela udupať, a že vláda neučiní žiadne ústupky fašizmu.

Táto demokratická ľudová republika je i naším štátom, i našou republikou, i republikou Maďarov v Československu. Prenikave veľká masa maďarskej menšiny je štátu verná, plní svoje povinnosti, s chuťou bere účasť na aktívnej práci budovania a preto bereme na sto procent doslovne, že hľadiská národnostné nebudú mať vplyv na prevádzanie tohoto zákona a že tento zákon každého rovnako pozdvihne alebo porazí. (Hluk. - Místopředseda Taub zvoní.)

Dovoľte, abych na koniec ešte na jednu závažnú okolnosť obrátil pozornosť ctenej snemovne a vlády: Nado všetky plyny, tanky, strojné pušky a zákony je dôležitejšia okolnosať, aby spokojnosť a láska obyvateľstva republiky objímímala hranice republiky, lebo niet mocnejšieho, rozumnejšieho a bezpečnejšieho obranného zariadenia nežli to. Má to väčšiu cenu než akékoľvek železo, oceľ a akékoľvek technické zariadenie.

Splňte tedy niekoľko prianí a požiadavkov maďarskej menšiny, ktoré som už uviedol. Je to v prvom rade úplné odstranenie štátnoobčianskych anomálií, liberálnejšie a rozumnejšie užívanie nariadenia jazykového, uspokojenie nárokov maďarských staropenzistov, obsadenie maďarskej katedry na univerzite, stupňovanejšie vybudovanie našich škôl, zmiernenie ukrutnej biedy pohraničných krajov maďarských prevádzaním výdatných verejných prác. S týmto zákonom zároveň to by bolo najsprávnejším obranným zariadením, aby sme sa s uprimným srdcom a s radosťou mohli spolčiť s ľudom českým a slovenským. Nech sa československá verejnosť nedá zmýliť tým, že spojené maďarské opozičné strany zaujímajú negatívne stanovisko a budú hlasovať proti tomuto zákonu, lebo to nie je stanoviskom skutočnej väčšiny Maďarov, je to iba taktika politizujúcich pánov, ktorí dbajú vždy iných hľadísk zahranične - politických.

Maďarská menšina dáva štátu, čo štátu jest. Pre seba žiada pokoj, mier, možnosti spolupráce a rovnaké nakladanie. Zákon odhlasujeme, lebo nám to diktuje naše presvedčenie, naša láska k hraniciam tohoto štátu a zkryté nebezpečenstvo, za ktorého nemôže prosperovať maďarská menšina, ale ani iná menšina, a ktoré ohrožuje demokraciu. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP